EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0097

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/97/EF af 19. november 2008 om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug (EØS-relevant tekst)

OJ L 318, 28.11.2008, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 112 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/97/oj

28.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/9


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/97/EF

af 19. november 2008

om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 2 i Rådets direktiv 96/22/EF (3) forbyder blandt andet markedsføring af stilbener, stilbenderivater og salte og estere heraf samt thyreostatika med henblik på indgift i dyr af alle arter.

(2)

Begrundelsen for dette absolutte forbud var, at muligt misbrug og forkert anvendelse ville være lettere at undgå, hvis der ikke fandtes godkendte produkter på markedet til nogen dyrearter overhovedet.

(3)

Erfaringerne med de nationale planer vedrørende restkoncentrationer, der blev fremlagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf (4) har dog vist, at misbrug eller forkert anvendelse ikke i nævneværdigt omfang kan tilskrives forkert anvendelse af dispenseringsformer bestemt til selskabsdyr. Dette skyldes delvist, at det ikke er rentabelt at bruge dispenseringsformer bestemt til selskabsdyr som vækstfremmere i dyr bestemt til fødevareproduktion.

(4)

Desuden har et forbud mod thyreostatika skadelige virkninger for selskabsdyrs velfærd (hunde og katte), fordi der ikke findes alternative behandlingsmuligheder for hyperthyreoidisme hos disse dyr.

(5)

I henhold til protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der er knyttet som bilag til traktaten, skal Fællesskabet og medlemsstaterne ved gennemførelsen af Fællesskabets politikker tage fuldt hensyn til de velfærdsmæssige krav for dyr, navnlig med henblik på det indre marked.

(6)

Anvendelsesområdet for direktiv 96/22/EF bør derfor begrænses til dyr bestemt til fødevareproduktion, og forbuddet vedrørende selskabsdyr bør ophæves, og definitionen af terapeutisk behandling bør tilpasses.

(7)

Den 30. april 1999 afgav Den Videnskabelige Komité for Veterinærforanstaltninger med henblik på Folkesundheden (SCVPH) en udtalelse om de potentielle risici for menneskers helbred ved hormonrester i oksekød og oksekødsprodukter (den pågældende udtalelse blev gennemgået på ny den 3. maj 2000 og blev bekræftet den 10. april 2002), hvori det konkluderedes, at en væsentlig mængde nyere oplysninger tyder på, at østradiol 17 β må betragtes som et komplet carcinogen, da det har både tumorfremkaldende og tumorfremmende virkninger, samt at de foreliggende tilgængelige data ikke muliggør et kvantitativt skøn over risikoen for menneskers helbred. Direktiv 96/22/EF blev derfor ændret ved direktiv 2003/74/EF, for blandt andet permanent at forbyde anvendelsen af østradiol 17 β som vækstfremmer og for at indføre væsentlig strengere regler for, hvornår stoffet kan indgives til alle husdyr i terapeutisk eller zooteknisk øjemed, indtil den faktiske og videnskabelige situation og den veterinære praksis i medlemsstaterne er blevet nærmere undersøgt.

(8)

I henhold til artikel 11a i direktiv 96/22/EF skulle Kommissionen senest den 14. oktober 2005 aflægge rapport om, hvorvidt der findes alternative veterinærlægemidler til dem, der indeholder østradiol 17 β, til behandling af dyr bestemt til fødevareproduktion i terapeutisk øjemed. Kommissionen søgte ekspertbistand til udarbejdelse af den pågældende videnskabelige rapport, som blev forelagt Europa-Parlamentet og Rådet den 11. oktober 2005. I rapporten konkluderes det, at det ikke er absolut nødvendigt at anvende østradiol 17 β i produktionen af dyr bestemt til fødevareproduktion, fordi tilgængelige alternativer (navnlig prostaglandiner) allerede er almindeligt anvendt af praktiserende dyrlæger i medlemsstaterne, og at et fuldstændigt forbud mod anvendelse af østradiol 17 β i dyr bestemt til fødevareproduktion kun vil have ringe eller slet ingen virkninger for landbruget og dyrevelfærden.

(9)

Behørig overholdelse af den relevante lovgivning og eliminering af upassende brug af ulovlige stoffer kan fremmes ved hjælp af objektive oplysnings- og bevidstgørelseskampagner.

(10)

Der blev indført en midlertidig undtagelse for anvendelse af østradiol 17 β til fremkaldelse af brunst hos kvæg, heste, får og geder, der var gældende indtil den 14. oktober 2006. Da effektive alternative produkter findes og allerede anvendes og for at forfølge Fællesskabets mål om et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, bør undtagelsen ikke forlænges.

(11)

Direktiv 96/22/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 96/22/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

»terapeutisk behandling«: individuel indgift — i medfør af artikel 4 — i et husdyr af et af de stoffer, der er tilladt med henblik på, efter at dyret er blevet undersøgt af en dyrlæge, at behandle et frugtbarhedsproblem, herunder afbrydelse af uønsket drægtighed, og, for så vidt angår beta-agonister, med henblik på at fremkalde tocolyse hos kælvende køer samt behandle luftvejsproblemer, hovsenebensbetændelse og forfangenhed og fremkalde tocolyse hos hovdyr.«

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Medlemsstaterne forbyder markedsføring af de stoffer, der er anført i bilag II, med henblik på indgift i dyr, hvoraf kød og produkter er bestemt til konsum, til andre formål end dem, der er omhandlet i artikel 4, nr. 2).«

3)

Artikel 4, nr. 2), nr. i), affattes således:

»i)

trembolonallyl, som skal indgives gennem munden, eller beta-agonister i hovdyr, forudsat at de anvendes i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer.«

4)

Artikel 5a udgår.

5)

I artikel 3, 6, 7, 8, 11 og 14a udgår henvisningerne til artikel 5a.

6)

Artikel 11, stk. 1, affattes således:

»1.   Tredjelande, hvis lovgivning godkender markedsføring og indgift af stilbener, stilbenderivater og salte og estere heraf samt thyreostatika med henblik på indgift i en hvilken som helst dyreart, hvoraf kød og produkter er bestemt til konsum, kan ikke opføres på en af de i EF-lovgivningen omhandlede lister over lande, hvorfra medlemsstaterne må indføre husdyr eller akvakulturdyr eller kød af eller produkter fremstillet af sådanne dyr.«

7)

Artikel 11a affattes således:

»Artikel 11a

Hvad angår de stoffer, der er anført i bilag III, indhenter Kommissionen supplerende oplysninger, under hensyntagen til de seneste videnskabelige data fra alle kilder og tager løbende foranstaltningerne op til fornyet overvejelse med henblik på, når det er relevant, at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet alle nødvendige forslag.«

8)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 11b

I samarbejde med medlemsstaterne iværksætter Kommissionen en oplysnings- og bevidstgørelseskampagne om det fuldstændige forbud mod anvendelsen af østradiol 17 β i dyr bestemt til fødevareproduktion. Kampagnen rettes mod landbrugere og veterinærorganisationer i EU samt relevante organisationer uden for EU, som er direkte eller indirekte involveret i eksport til EU af animalske fødevarer, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.«

9)

Bilag II erstattes af den i bilaget til dette direktiv indeholdte tekst.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2009. De meddeler straks Kommissionen teksten til sådanne love og administrative bestemmelser samt en sammenligningstabel.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 19. november 2008,

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J.-P. JOUYET

Formand


(1)  EUT C 10 af 15.1.2008, s. 57.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 5.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.10.2008.

(3)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3.

(4)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.


BILAG

»BILAG II

Liste over forbudte stoffer:

 

Liste A: Forbudte stoffer

Thyreostatika

Stilbener, stilbenderivater og salte og estere heraf

Østradiol 17 β og esterlignende derivater heraf

 

Liste B: Forbudte stoffer med undtagelser

Beta-agonister«


Top