EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0087

Kommissionens direktiv 2008/87/EF af 22. september 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (EØS-relevant tekst)

OJ L 255, 23.9.2008, p. 5–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 113 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; stiltiende ophævelse ved 32016L1629

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/87/oj

23.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/5


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/87/EF

af 22. september 2008

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF af 12. december 2006 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 82/714/EØF (1), særlig artikel 20, stk. 1, første punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden vedtagelsen af direktivet i december 2006 er der vedtaget ændringer i inspektionsforordningen for fartøjer på Rhinen i medfør af artikel 22 i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen. Det er derfor nødvendigt at ændre direktiv 2006/87/EF i overensstemmelse hermed.

(2)

Det bør sikres, at fællesskabets fartøjscertifikat og det fartøjscertifikat, der udstedes i overensstemmelse med inspektionsforordningen for fartøjer på Rhinen, udstedes på grundlag af tekniske krav, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau.

(3)

For at undgå konkurrenceforvridning og forskellige sikkerhedsniveauer skal ændringerne i direktiv 2006/87/EF gennemføres så hurtigt som muligt.

(4)

De foranstaltninger, der sikres i dette direktiv, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, som er anført i artikel 7 i Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (2) —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 2006/87/EF ændres i overensstemmelse med bilag I til dette direktiv.

Artikel 2

Bilag V og VI til direktiv 2006/87/EF ændres i overensstemmelse med bilag II til dette direktiv.

Artikel 3

Medlemsstater, der har indre vandveje som nævnt i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2006/87/EF, sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv med virkning fra den 30. december 2008. De sender straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel mellem disse bestemmelser og dette direktiv.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne bestemmer, hvordan denne henvisning skal foretages.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til de medlemsstater, der har indre vandveje som nævnt i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2006/87/EF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2008.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 389 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29.


BILAG I

I bilag II til direktiv 2006/87/EF foretages følgende ændringer:

1)

I indholdsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften på artikel 2.18 affattes således:

»Enkelt europæisk fartøjsidentifikationsnummer«.

b)

Overskriften på artikel 6.09 affattes således:

»Godkendelse og periodiske inspektioner«.

c)

Følgende artikel 10.03c indsættes:

»Artikel 10.03c — Faste brandslukningsanlæg til beskyttelse af genstande«.

2)

I artikel 2.07, stk. 1, rettes udtrykket »officielle nummer« til »europæiske fartøjsidentifikationsnummer«.

3)

I artikel 2.17 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 indsættes følgende sætning:

»De opdaterer det i stk. 1 nævnte register i overensstemmelse hermed«.

b)

Følgende stk. 3 indsættes:

»3.

Med henblik på at træffe administrative foranstaltninger til at opretholde sikkerheden og lette navigationen samt gennemføre artikel 2.02 til 2.15 og artikel 8, 10, 11, 12, 15, 16 og 17 i dette direktiv vil der blive bevilget læseadgang til registret efter den model, der er anført i bilag VI, til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, til stater, der har tiltrådt Mannheim-konventionen, og, såfremt der garanteres et tilsvarende niveau af privatlivsbeskyttelse, til tredjelande i henhold til administrative aftaler.«

4)

Artikel 2.18 affattes således:

»Artikel 2.18

Enkelt europæisk fartøjsidentifikationsnummer

1.

Det enkelte europæiske fartøjsidentifikationsnummer (ENI), i det følgende benævnt europæisk fartøjsidentifikationsnummer, består af otte arabertal i henhold til tillæg III.

2.

Den kompetente myndighed, der har udstedt et fællesskabscertifikat, skal anføre det europæiske fartøjsidentifikationsnummer på fællesskabscertifikatet. Medmindre fartøjet har et europæisk fartøjsidentifikationsnummer på tidspunktet for udstedelsen af fællesskabscertifikatet, skal der tildeles fartøjet et nummer af den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor fartøjet er indregistreret eller har sin hjemhavn.

For så vidt angår fartøjer fra lande, hvor det ikke er muligt at tildele et europæisk fartøjsidentifikationsnummer, skal det europæiske fartøjsidentifikationsnummer, der skal anføres på fællesskabscertifikatet, tildeles af den kompetente myndighed, som udsteder fællesskabscertifikatet.

3.

Der kan kun tildeles ét europæisk fartøjsidentifikationsnummer pr. fartøj. Det europæiske fartøjsidentifikationsnummer udstedes kun en gang og forbliver uforandret i hele fartøjets levetid.

4.

Ejeren af fartøjet eller dennes repræsentant skal ansøge den kompetente myndighed om at få tildelt det europæiske fartøjsidentifikationsnummer. Ejeren eller dennes repræsentant er også ansvarlig for, at det europæiske fartøjsidentifikationsnummer, der er anført på fællesskabscertifikatet, er anbragt på fartøjet.

5.

Hver medlemsstat skal meddele Kommissionen, hvilke kompetente myndigheder der har ansvaret for at tildele europæiske fartøjsidentifikationsnumre. Kommissionen fører et register over disse kompetente myndigheder og de kompetente myndigheder, der indberettes af tredjelande, og stiller registret til rådighed for medlemsstaterne. På anmodning stilles dette register også til rådighed for tredjelande.

6.

I henhold til stk. 5 træffer hver kompetent myndighed alle nødvendige foranstaltninger til at orientere alle øvrige kompetente myndigheder i registret, der føres i overensstemmelse med stk. 5, om hvert europæisk fartøjsidentifikationsnummer, det tildeler, samt om oplysninger til identifikation af fartøjet anført i tillæg IV. Disse oplysninger kan stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, til stater, der har tiltrådt Mannheim-konventionen, og, såfremt der garanteres et tilsvarende niveau af privatlivsbeskyttelse, til tredjelande i henhold til administrative aftaler med henblik på at træffe administrative foranstaltninger til at opretholde sikkerheden og lette navigationen samt gennemføre artikel 2.02 til 2.15 og artikel 2.18, stk. 3, samt artikel 8, 10, 11, 12, 15, 16 og 17 i dette direktiv.«

5)

I artikel 2.19, stk. 2, andet afsnit, rettes udtrykket »officielle nummer« til »europæiske fartøjsidentifikationsnummer«.

6)

Artikel 6.02, stk. 1, affattes således:

»1.

Hvis styremaskinen har et kraftaktiveret drivaggregat, skal der også være et andet uafhængigt drivaggregat eller et hånddrevet drivaggregat. I tilfælde af svigt eller funktionsfejl i rorsystemets drivaggregat skal det andet uafhængige drivaggregat eller det hånddrevne drivaggregat kunne indkobles inden for fem sekunder.«

7)

Artikel 6.03 affattes således:

»Artikel 6.03

Hydraulisk drivaggregat i styremaskinen

1.

Der må ikke kunne tilsluttes andre energiforbrugende anordninger til det hydrauliske drivaggregat i styremaskinen.

2.

Hydrauliktankene skal være udstyret med et alarmsystem, som overvåger, om oliestanden kommer under det laveste niveau, der er nødvendigt for en pålidelig funktion.

3.

Rørene skal ved deres dimensionering, konstruktion og anbringelse så vidt muligt være sikret mod mekanisk beskadigelse eller beskadigelse ved brand.

4.

Hydraulikslanger

a)

er kun tilladt, hvis det for at dæmpe vibrationer eller sikre fri bevægelighed af delene ikke kan undgås

b)

skal være konstrueret til mindst det maksimale driftstryk

c)

skal mindst fornyes hvert ottende år.

5.

Hydrauliske cylindre, hydrauliske pumper og hydrauliske motorer samt elektriske motorer skal mindst hvert ottende år undersøges af et specialiseret firma og om nødvendigt repareres.«

8.

I artikel 6.07, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Den indledende sætning affattes således:

»Ved styrepositionen skal der være et optisk og akustisk alarmsignal, der kan advare om følgende«:

b)

Litra a) affattes således:

»a)

oliestand i hydrauliktanke, der falder under det laveste niveau i overensstemmelse med artikel 6.03, stk. 2, og fald i det hydrauliske systems driftstryk«.

9)

Artikel 6.09 affattes således:

»Artikel 6.09

Godkendelse og periodiske inspektioner

1.

Det skal kontrolleres af et inspektionsorgan, at styresystemet er installeret korrekt. Til dette formål kan inspektionsorganet kræve følgende dokumenter forelagt:

a)

beskrivelse af styresystemet

b)

tegninger og oplysninger vedrørende styremaskinens drivaggregater og styrekontrolsystemet

c)

oplysninger om styremaskinen

d)

elektrisk kredsløbsdiagram

e)

beskrivelse af drejehastighedsregulatoren

f)

brugs- og vedligeholdelsesanvisning for styresystemet.

2.

Hele styresystemets funktion skal kontrolleres ved en sejladsprøve. Hvis der installeres en drejehastighedsregulator, skal det kontrolleres, at en fastlagt kurs kan holdes, og kursændringer gennemføres sikkert.

3.

Motordrevne styresystemer skal kontrolleres af en ekspert:

a)

før ibrugtagning

b)

efter et svigt

c)

efter ændring eller reparation

d)

regelmæssigt mindst hvert tredje år.

4.

Eftersynet skal mindst dække:

a)

en kontrol af overensstemmelse med de godkendte tegninger og ved periodiske inspektioner, om der er foretaget ændringer i styresystemet

b)

en funktionstest af styresystemet for alle driftsmuligheder

c)

en besigtigelse og kontrol af, at de hydrauliske komponenter er tætte, især ventiler, rør, hydraulikslanger, hydrauliske cylindre, hydrauliske pumper og hydrauliksugefiltre

d)

en besigtigelse af elektriske komponenter, især relæer, elektromotorer og sikkerhedsanordninger

e)

en kontrol af de optiske og akustiske kontrolanordninger.

5.

Der udstedes et inspektionscertifikat underskrevet af inspektøren, og hvoraf inspektionsdatoen fremgår.«

10)

I artikel 7.02 foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit i stk. 2 affattes således:

»For rorgængeren må det ikke-synlige felt foran fartøjet, når dette er tomt, med halvdelen af forsyninger, men uden ballast, ikke være over to fartøjers længde eller 250 m afhængigt af, hvilken afstand der er kortest, til vandoverfladen«.

b)

Andet afsnit i stk. 6 affattes således:

»For at undgå refleksion skal broens forruder være blændfri eller monteret således, at de effektivt udelukker refleksioner. Dette krav anses for at være opfyldt, når vinduerne er skrånende i forhold til det lodrette plan fra toppen i en vinkel på mindst 10° og højest 25°«.

11)

Artikel 8.05, stk. 7, affattes således:

»7.

Brændstoffordelerrør skal umiddelbart ved afgangen fra tanken være forsynet med en hurtigtlukkende ventil, som kan betjenes fra dækket, også når de pågældende rum er lukket.

Hvis styreanordningen er skjult, må låg eller dække ikke kunne aflåses.

Styreanordningen skal være mærket med rødt. Hvis anordningen er skjult, skal den være mærket med et symbol for den hurtigt lukkende ventil, jf. fig. 9 i tillæg I, med en skrifthøjde på mindst 10 cm.

Første afsnit finder ikke anvendelse på tanke, som er monteret direkte på maskinen.«

12)

I artikel 9.15, stk. 9, indsættes følgende sætning:

»Der skal være så få kabelsamlinger som muligt«.

13)

I artikel 10.03a foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 8 affattes således:

»8.

Der udstedes et inspektionscertifikat, der er underskrevet af eksperten, og hvoraf inspektionsdatoen fremgår«.

b)

Stk. 10 udgår.

14)

I artikel 10.03b foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes følgende litra d):

»d)

FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-methylpentane-3-on)«.

b)

Litra b) i stk. 4 affattes således:

»b)

Dyseåbningerne skal være dimensioneret og monteret således, at slukningsmaterialet fordeles jævnt. Især skal slukningsmaterialet også virke under bundstokkene«.

c)

I stk. 5, litra e), affattes punkt cc) således:

»cc)

de foranstaltninger, besætningen skal træffe, når brandslukningsanlægget udløses, og de går ind i det beskyttede rum efter udløsning eller oversvømmelse, især med hensyn til mulig tilstedeværelse af farlige stoffer«.

d)

Stk. 9, litra e), affattes således:

»e)

Der udstedes et inspektionscertifikat, der er underskrevet af eksperten, og hvoraf inspektionsdatoen fremgår«.

e)

Stk. 13 affattes således:

»13.   FK-5-1-12-brandslukningsanlæg

Brandslukningsanlæg, der benytter FK-5-1-12 som slukningsmiddel, skal overholde følgende bestemmelser ud over forskrifterne i stk. 1-9:

a)

Hvis der er flere rum, som skal beskyttes, og de har forskellige bruttorumfang, skal hvert rum være udstyret med sit eget brandslukningsanlæg.

b)

Hver beholder med FK-5-1-12, som er anbragt i det rum, der skal beskyttes, skal være udstyret med en overtryksventil. Denne overtryksventil skal på uskadelig vis frigøre beholderens indhold i det rum, der skal beskyttes, hvis beholderen udsættes for ild, og brandslukningsanlægget ikke er blevet udløst.

c)

Hver beholder skal være udstyret med en anordning til kontrol af gastrykket.

d)

Beholdernes fyldningsgrad må ikke være over 1,00 kg/l. For det specifikke volumen af FK-5-1-12 uden tryk lægges en værdi på 0,0719 m3/kg til grund.

e)

Mængden af FK-5-1-12 til det rum, der skal beskyttes, skal være på mindst 5,5 % af rummets bruttorumfang. Denne mængde skal fremføres inden 10 sekunder.

f)

FK-5-1-12-beholderne skal være udstyret med en pressostat, som udløser et akustisk og optisk alarmsignal i styrehuset i tilfælde af uautoriseret udslip af drivmiddel. Hvis der ikke er noget styrehus, skal dette alarmsignal lyde uden for det rum, der skal beskyttes.

g)

Efter oversvømmelse må koncentrationen i det rum, der skal beskyttes, ikke være over 10,0 %.«

15)

Følgende artikel 10.03c indsættes:

»Artikel 10.03c

Faste brandslukningsanlæg til beskyttelse af genstande

Faste brandslukningsanlæg til beskyttelse af genstande er kun tilladt på grundlag af henstillinger fra udvalget.«

16)

Artikel 10.05, stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.

På hver flydende struktur skal der inden for rækkevidde for hver person, som sædvanligvis befinder sig om bord, forefindes en automatisk oppustelig redningsvest, som er tilpasset den enkelte person og overholder europæisk standard EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 eller EN ISO 12402-4:2006.«

17)

I artikel 14.13 indsættes følgende sætning efter den anden sætning:

»For passagerskibe skal eksperten endvidere kontrollere, om der foreligger et gyldigt inspektionscertifikat, der bekræfter, at det i artikel 15.15, stk. 9, omhandlede gasalarmsystem er installeret korrekt eller er blevet kontrolleret.«

18)

I artikel 15.03 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes følgende sætning:

»De fyrskibsoplysninger, der er medtaget i stabilitetsberegningen, skal bestemmes ved hjælp af en krængningsprøve«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I tredje afsnit affattes den indledende sætning således:

»Endvidere skal kravet i afsnit 3, litra d), påvises for følgende lastekondition:«

ii)

Sidste afsnit udgår.

c)

I stk. 3 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a), b) og c) affattes således:

»a)

Den største oprettende stabilitetsarm hmax skal forekomme ved en krængningsvinkel på φmax ≥ (φmom + 3°) og skal være mindst 0,20 m. Hvis φf < φmax, skal den oprettende stabilitetsarm ved indstrømningsvinklen φf dog være mindst 0,20 m.

b)

Indstrømningsvinklen φf skal være mindst (φmom + 3°).

c)

Arealet A under kurven for den oprettende stabilitetsarm skal, afhængig af positionen for φf og φmax, være mindst:

Tilfælde

 

 

A

1

φmax ≤ 15° eller φf ≤ 15°

 

0,05 radianmeter til den mindste af vinklerne φmax eller φf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035+0,001 · (30-φmax) radianmeter til vinklen φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035+0,001 · (30-φf) radianmeter til vinklen φf

4

φmax ≥ 30° og φf ≥ 30°

 

0,035 radianmeter til vinklen φ = 30°

hvor:

hmax

er den største stabilitetsarm

φ

krængningsvinklen

φf

indstrømningsvinklen, dvs. den krængningsvinkel, hvorved åbninger i skrog, overbygning eller dækshuse, der ikke kan lukkes vandtæt, kommer under vand

φmom

den maksimale krængningsvinkel i henhold til litra e)

φmax

den krængningsvinkel, hvorved den største oprettende stabilitetsarm forekommer

A

areal under kurven for de oprettende stabilitetsarme.«

ii)

Litra e) affattes således:

»e)

I hvert af følgende to tilfælde må krængningsvinklen φmom ikke være over 12°:

aa)

i tilfælde af krængningsmoment på grund af personer og vind i overensstemmelse med stk. 4 og 5

bb)

i tilfælde af krængningsmoment på grund af personer og drejning i overensstemmelse med stk. 4 og 6.«

d)

I stk. 4 ændres forklaringen »ni = 4 for frie dækarealer og dækarealer med flytbare møbler for dækarealer med fastgjorte siddemøbler såsom bænke sættes ved beregningen af ni et areal til 0,45 m i bredden og sædedybde pr. person til 0,75 m« til følgende:

»ni

=

3,75 for frie dækarealer og dækarealer med flytbare møbler

for dækarealer med fastgjorte siddemøbler såsom bænke sættes ved beregningen af ni et areal til 0,50 m i bredden og sædedybde pr. person til 0,75 m«

e)

I stk. 9 foretages følgende ændringer:

i)

Skemaet under den indledende sætning i andet afsnit erstattes af følgende skema:

 

»1-rumsstatus

2-rumsstatus

Skadens udstrækning ved skibssiden

langskibs udstrækning 1 [m]

0,10 · LWL, dog mindst 4,00 m

0,05 · LWL, dog mindst 2,25 m

tværskibs udstrækning i tværretningen b [m]

B/5

0,59

lodret udstrækning h [m]

fra bunden og opefter uden begrænsning

Skadens udstrækning på fartøjets bund

langskibs udstrækning 1 [m]

0,10 · LWL, dog mindst 4,00 m

0,05 · LWL, dog mindst 2,25 m

Tværskibs udstrækning i tværretningen b [m]

B/5

lodret udstrækning h [m]

0,59; rørsystemer installeret i overensstemmelse med artikel 15.02, stk. 13, litra c), anses for intakte«

ii)

I litra d) udgår sidste afsnit.

f)

I stk. 10 indsættes følgende litra d):

»d)

Beregningen af virkningen af frie overflader i alle vandfyldningens mellemstadier baseres på bruttooverfladearealet af de skadede rum.«

g)

I stk. 11 foretages følgende ændringer:

i)

I den indledende sætning udgår ordene »som følge af personer«.

ii)

Litra b) affattes således:

»b)

Ud over ligevægtsstillingen skal den positive del af den oprettende stabilitetsarm udvise en vægtværdi for den oprettende stabilitetsarm på GZR ≥ 0,02 m med et areal A ≥ 0,0025 radianmeter. Disse minimumsværdier for stabiliteten skal overholdes, indtil den første ubeskyttede åbning kommer under vand, eller under alle omstændigheder inden der nås en krængningsvinkel φm på 25°.

Image

19)

I artikel 15.06 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 3, litra a), indsættes følgende sætning:

»Rum, med undtagelse af kahytter, og grupper af rum, der kun har én udgang, skal have mindst én nødudgang.«

b)

I stk. 8, litra a), affattes den indledende sætning således:

»Mønstringsområdernes samlede areal (AS) skal mindst svare til følgende værdi«:

20)

I artikel 15.09 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 affattes første afsnit således:

»1.

Ud over de redningskranse, der er nærmere omhandlet i artikel 10.05, stk. 1, skal alle de dele af dækket, der er beregnet til passagerer, og som ikke er lukket, være udstyret med egnede redningskranse placeret på begge sider af fartøjet og anbragt med en indbyrdes afstand på højst 20 m. Redningskransene anses for at være egnede, hvis de opfylder

europæisk standard EN 14144:2003, eller

den internationale konvention for sikkerhed til søs (SOLAS 1974), kapitel III, regel 7.1, og International Life-Saving Appliance Code (LSA), stk. 2.1.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.

Ud over de redningskranse, der er omhandlet i stk. 1, skal individuelle redningsmidler i overensstemmelse med artikel 10.05, stk. 2, være inden for rækkevidde for alt personale om bord. For personale om bord, der ikke har ansvar for udførelse af arbejdsopgaver efter turnusordningen for sikkerhed, er ikke-oppustelige eller halvautomatisk oppustelige redningsveste efter standarderne i artikel 10.05, stk. 2, tilladt.«

c)

I stk. 4 foretages følgende ændringer:

i)

Første afsnit affattes således:

»Ud over de redningsmidler, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal der stå individuelle redningsmidler i overensstemmelse med artikel 10.05, stk. 2, til rådighed for 100 % af det højst tilladte antal passagerer. Ikke-oppustelige eller halvautomatisk oppustelige redningsveste ifølge de i artikel 10.05, stk. 2, nævnte standarder er også tilladt.«

ii)

Andet afsnit udgår.

21)

Artikel 15.10, stk. 6, sidste punktum, affattes således:

»Nødstrømsanlægget skal enten installeres over nedsænkningslinjen eller så langt væk som muligt fra energikilderne, jf. artikel 9.02, stk. 1, for at sikre, at det i tilfælde af vandfyldning, jf. artikel 15.03, stk. 9, ikke oversvømmes samtidig med disse energikilder.«

22)

I artikel 15.11 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra d) affattes punkt aa) således:

»aa)

Bilag I, del 3, i FTP-koden og«

ii)

Følgende litra e) indsættes:

»e)

Inspektionsorganet kan i henhold til FTP-koden kræve en prøvning af en prøve af skillevæggen til godtgørelse af, at bestemmelserne i stk. 2 om modstandsevne og temperaturstigning er opfyldt.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Skillevægge

a)

udføres i overensstemmelse med nedenstående tabeller:

aa)

Tabel for skillevægge mellem rum, hvor der ikke er installeret sprinkleranlæg, jf. artikel 10.03a

Rum

Kontrolcentre

Trapperum

Mønstringsområder

Saloner

Maskinrum

Kabysser

Lagerrum

Kontrolcentre

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

Trapperum

 

A0

A30

A60

A60

A60

Mønstringsområder

 

 

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

Saloner

 

 

 

—/B15 (3)

A60

A60

A60

Maskinrum

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Kabysser

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (5)

Lagerrum

 

 

 

 

 

 

bb)

Tabel for skillevægge mellem rum, hvor der er installeret sprinkleranlæg, jf. artikel 10.03a

Rum

Kontrolcentre

Trapperum

Mønstringsområder

Saloner

Maskinrum

Kabysser

Lagerrum

Kontrolcentre

A0

A0/B15 (6)

A0

A60

A30

A30

Trapperum

 

A0

A0

A60

A30

A0

Mønstringsområder

 

 

A30/B15 (7)

A60

A30

A30

Saloner

 

 

 

—/B0 (8)

A60

A30

A0

Maskinrum

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Kabysser

 

 

 

 

 

B15

Lagerrum

 

 

 

 

 

 

b)

Klasse A skillevægge består af skotter, vægge og dæk, der opfylder følgende krav:

aa)

De skal være udført af stål eller andet tilsvarende materiale.

bb)

De skal være passende afstivet.

cc)

De skal være isoleret med godkendte, ikke-brændbare materialer, således at gennemsnitstemperaturen på den ikke-udsatte side ikke stiger mere end 140 °C over begyndelsestemperaturen, og at temperaturen ikke på noget punkt, herunder alle samlinger, stiger mere end 180 °C over begyndelsestemperaturen inden for de nedenfor anførte tidsrum:

 

Klasse A60 — 60 minutter

 

Klasse A30 — 30 minutter

 

Klasse A0 — 0 minutter.

dd)

De skal være således konstrueret, at de er i stand til at forhindre gennemtrængning af røg og flammer indtil udløbet af en standardbrandprøvning på en time.

c)

Klasse B skillevægge består af skotter, vægge, dæk, lofter eller garnering, der opfylder følgende krav:

aa)

De skal være konstrueret af godkendte, ikke-brændbare materialer. Desuden skal alle materialer, der anvendes til fabrikation og samling af skillevægge, være ikke-brændbare, undtagen garnering, der mindst skal være brandhæmmende.

bb)

De skal have en sådan isoleringsevne, at gennemsnitstemperaturen på den ikke-udsatte side ikke stiger mere end 140 °C over begyndelsestemperaturen, og at temperaturen ikke på noget punkt, herunder alle samlinger, stiger mere end 225 °C over begyndelsestemperaturen inden for de nedenfor anførte tidsrum:

 

Klasse B15 — 15 minutter

 

Klasse B0 — 0 minutter.

cc)

De skal være konstrueret således, at de er i stand til at forhindre gennemtrængning af flammer indtil udløbet af den første halve time af standardbrandprøvningen.«

23)

I artikel 15.15 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 affattes den indledende sætning således:

»Passagerskibe med tilladelse til at medføre højst 50 passagerer og med en længde LWL på højst 25 m skal føre bevis for, at fartøjets stabilitet efter skade er tilstrækkelig, jf. artikel 15.03, stk. 7-13, eller som et alternativ bevise, at de opfylder følgende kriterier efter symmetrisk vandfyldning:«

b)

I stk. 1 affattes litra a) således:

»a)

skibet må ikke synke længere end til nedsænkningslinjen, og«.

c)

I stk. 5 affattes første sætning således:

»Inspektionsorganet kan afstå fra at anvende artikel 10.04 for passagerskibe, der er beregnet til transport af højst 250 passagerer, og hvis længde LWL ikke overstiger 25 m, forudsat at de er udrustet med en platform lige over vandlinjen, der er tilgængelig fra begge sider af skibet, så mennesker kan reddes op af vandet.«

d)

I stk. 10 affattes den indledende sætning således:

»Følgende bestemmelser finder ikke anvendelse for passagerskibe med en længde LWL på under 25 m:«.

24)

I artikel 16.06, stk. 2, ændres udtrykket »officielle nummer« til »europæiske fartøjsidentifikationsnummer«.

25)

I artikel 21.02 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1, litra g), efter henvisningen til »artikel 10.03b« indsættes følgende henvisning:

», artikel 10.03c«.

b)

I stk. 2, litra d), ændres henvisningen til »artikel 10.07« til:

»artikel 10.05«.

26)

I skemaet i artikel 24.02, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Følgende punkt vedrørende artikel 6.02, stk. 1, indsættes efter punktet vedrørende artikel 6.01, stk. 7:

»6.02, stk.1

Separate hydrauliktanke

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

Dobbelte styreventiler i tilfælde af hydrauliske drivaggregater

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2020

Separate rørledninger til det andet drivaggregat i tilfælde af hydrauliske drivaggregater

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2020«

b)

Punktet vedrørende artikel 6.02, stk. 2, affattes således:

»stk. 2

Aktivering af det andet drivaggregat med ét enkelt indgreb

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010«

c)

Punktet vedrørende artikel 6.03, stk. 1, affattes således:

»6.03, stk. 1

Tilslutning af andre brugere til hydrauliske drivaggregater i styremaskinen

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2020«

d)

Punktet vedrørende artikel 6.03, stk. 2, udgår.

e)

Punktet vedrørende artikel 6.07, stk. 2, litra a), affattes således:

»6.07, stk. 2, litra a)

alarm for oliestand i hydrauliktanke og driftstryk

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010«

f)

Følgende punkt vedrørende artikel 7.02, stk. 2, indsættes efter punktet vedrørende artikel 6.08, stk. 1:

»7.02, stk. 2

Det ikke-synlige felt foran fartøjet to fartøjers længde, hvis under 250 m

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2049«

g)

Punktet vedrørende artikel 8.05, stk. 7, affattes således:

»stk. 7, første afsnit

Hurtigtlukkende ventil, der kan betjenes fra dækket, også når de pågældende rum er lukket.

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

h)

Punktet vedrørende artikel 15.01, stk. 2, litra e), affattes således:

»litra e)

Forbud mod flaskegasanlæg i overensstemmelse med kapitel 14

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045. Overgangsbestemmelsen finder kun anvendelse, hvis der er alarmsystemer i overensstemmelse med artikel 15.15, stk. 9«

i)

Følgende punkt vedrørende artikel 15.06, stk. 6, litra c), indsættes efter punktet vedrørende artikel 15.06, stk. 6, litra b):

»litra c)

Ingen flugtveje gennem maskinrum

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2007

Ingen flugtveje gennem kabysser

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

j)

Punktet vedrørende artikel 15.06, stk. 7, affattes således:

»stk. 7

Passende sikkerhedsskiltning

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

k)

Punktet vedrørende artikel 15.06, stk. 16, affattes således:

»stk. 16

Drikkevandssystemer i henhold til artikel 12.05

N.R.C., senest den 31.12.2006«

l)

Punktet vedrørende artikel 15.07 affattes således:

»15.07

Forskrifter vedrørende fremdrivningssystemet

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

m)

Punktet vedrørende artikel 15.09, stk. 4, affattes således:

»stk. 4

Redningsmidler

For passagerfartøjer, der var udstyret med kollektive redningsmidler i overensstemmelse med artikel 15.09, stk. 5, inden den 1.1.2006, betragtes disse midler som et alternativ til individuelle redningsmidler.

For passagerfartøjer, der var udstyret med kollektive redningsmidler i overensstemmelse med artikel 15.09, stk. 6, inden den 1.1.2006, betragtes disse midler som et alternativ til individuelle redningsmidler indtil udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010«

n)

Punktet vedrørende artikel 15.10, stk. 3, affattes således:

»stk. 3

Tilstrækkelig nødbelysning

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

o)

Punktet vedrørende artikel 15.10, stk. 6, affattes således:

»stk. 6, første punktum

Skillevægge i overensstemmelse med artikel 15.11, stk. 2

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

andet og tredje punktum

Kabelinstallation

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

fjerde punktum

Nødstrømsanlægget skal installeres over nedsænkningslinjen

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

p)

Punktet vedrørende artikel 15.12, stk. 1, affattes således:

»15.12, stk. 1, litra c)

Transportable ildslukkere i kabysser

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet«

q)

Punktet vedrørende artikel 15.12, stk. 2, affattes således:

»stk. 2, litra a)

2. brandslukningspumpe

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010«

r)

Punktet vedrørende artikel 15.12, stk. 3, affattes således:

»stk. 3, litra b) og c)

Vandtryk og vandstrålelængde

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010«

s)

Punktet vedrørende artikel 15.12, stk. 9, affattes således:

»stk. 9

Brandslukningsanlæg i maskinrum

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015«

27)

I skemaet til artikel 24.03, stk. 1, affattes punktet til 15.05 således:

»15.05

Passagerantal

Udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikat efter den 1.1.2045«.

28)

I skemaet i artikel 24.06, stk. 5, foretages følgende ændringer:

a)

Følgende punkt indsættes efter punktet vedrørende kapitel 3:

»KAPITEL 6

6.02, stk.1

Dobbelte styreventiler i tilfælde af hydrauliske drivaggregater

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2020

1.4.2007

Separate rørledninger til det andet drivaggregat i tilfælde af hydrauliske drivaggregater

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2020

1.4.2007

6.03, stk. 1

Tilslutning af andre brugere til hydrauliske drivaggregater i styremaskinen

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2020

1.4.2007

6.07, stk. 2, litra a)

alarm for oliestand i hydrauliktanke og alarm for driftstryk

N.R.C., senest ved fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

1.4.2007

KAPITEL 7

7.02, stk. 2

Det ikke-synlige felt foran fartøjet to fartøjers længde, hvis under 250 m

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2049

30.12.2008«

b)

Følgende punkt vedrørende artikel 8.05, stk. 7, første punktum, indsættes efter punktet vedrørende artikel 8.03, stk. 3:

»8.05, stk. 7, første punktum

Hurtigtlukkende ventil på tanken, der kan betjenes fra dækket, også når de pågældende rum er lukket.

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

1.4.2008«

c)

Punktet vedrørende artikel 15.01, stk. 2, litra e), affattes således:

»litra e)

Forbud mod flaskegasanlæg i overensstemmelse med kapitel 14

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikat efter den 1.1.2045. Overgangsbestemmelsen finder kun anvendelse, hvis der er alarmsystemer i overensstemmelse med artikel 15.15, stk. 9.

1.1.2006«

d)

Punktet vedrørende artikel 15.06, stk. 6, litra c), affattes således:

»litra c)

Ingen flugtveje gennem maskinrum

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2007

1.1.2006«

Ingen flugtveje gennem kabysser

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015.

e)

Punktet vedrørende artikel 15.06, stk. 7, affattes således:

»stk. 7

Passende sikkerhedsskiltning

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015.

1.1.2006«

f)

Punktet vedrørende artikel 15.06, stk. 16, affattes således:

»stk. 16

Drikkevandssystemer i henhold til artikel 12.05

N.R.C., senest den 31.12.2006

1.1.2006«

g)

Punktet vedrørende artikel 15.07 affattes således:

»15.07

Forskrifter vedrørende fremdrivningssystemet

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

1.1.2006«

h)

Punktet vedrørende artikel 15.09, stk. 4, affattes således:

»stk. 4

Redningsmidler

For passagerfartøjer, der var udstyret med kollektive redningsmidler i overensstemmelse med artikel 15.09, stk. 5, inden den 1.1.2006, betragtes disse midler som et alternativ til individuelle redningsmidler.

For passagerfartøjer, der var udstyret med kollektive redningsmidler i overensstemmelse med artikel 15.09, stk. 6, inden den 1.1.2006, betragtes disse midler som et alternativ til individuelle redningsmidler indtil udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

1.1.2006«

i)

Punktet vedrørende artikel 15.10, stk. 3, affattes således:

»stk. 3

Tilstrækkelig nødbelysning

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

1.1.2006«

j)

Punktet vedrørende artikel 15.10, stk. 6, affattes således:

»stk. 6, første punktum

Skillevægge i overensstemmelse med artikel 15.11, stk. 2.

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

1.1.2006

andet og tredje punktum

Kabelinstallation

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

1.1.2006

fjerde punktum

Nødstrømsanlægget skal installeres over nedsænkningslinjen

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015

1.1.2006«

k)

Punktet vedrørende artikel 15.12, stk. 1, affattes således:

»15.12, stk. 1, litra c)

Transportable ildslukkere i kabysser

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet

1.1.2006«

l)

Punktet vedrørende artikel 15.12, stk. 2, affattes således:

»stk. 2, litra a)

2. brandslukningspumpe

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

1.1.2006«

m)

Følgende punkt:

»stk. 9

Brandslukningsanlæg i maskinrum

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2010

1.1.2006

15.12, stk. 9

Brandslukningsanlæg i maskinrum skal være fremstillet af stål eller andet materiale med tilsvarende egenskaber

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2045. Overgangsbestemmelserne finder ikke anvendelse på passagerfartøjer, der er køllagt efter den 31.12.1995, hvis disses skrog er fremstillet af træ, aluminium eller plast, og hvis disses maskinrum ikke er fremstillet af et materiale, der er i overensstemmelse med artikel 3.04, stk. 3 og 4.

1.1.2006«

ændres til følgende:

»stk. 9

Brandslukningsanlæg i maskinrum

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2015. Overgangsbestemmelsen finder ikke anvendelse på passagerfartøjer, der er køllagt efter den 31.12.1995, hvis disses skrog er fremstillet af træ, aluminium eller plast, og hvis disses maskinrum ikke er fremstillet af et materiale, der er i overensstemmelse med artikel 3.04, stk. 3 og 4.

1.1.2006«

29)

I skemaet i artikel 24a.02, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Følgende punkt vedrørende artikel 6.02, stk. 1, indsættes efter punktet vedrørende artikel 6.01, stk. 7:

»6.02, stk.1

Separate hydrauliktanke

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026

Dobbelte styreventiler i tilfælde af hydrauliske drivaggregater

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026

Separate rørledninger til det andet drivaggregat i tilfælde af hydrauliske drivaggregater

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026«

b)

Punktet vedrørende artikel 6.02, stk. 2, affattes således:

»stk. 2

Aktivering af det andet drivaggregat med ét enkelt indgreb

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026«

c)

Punktet vedrørende artikel 6.03, stk. 1, affattes således:

»6.03, stk.1

Tilslutning af andre brugere til hydrauliske drivaggregater i styremaskinen

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026«

d)

Punktet vedrørende artikel 6.03, stk. 2, udgår.

e)

Punktet vedrørende artikel 6.07, stk. 2, affattes således:

»6.07, stk. 2, litra a)

Alarm for oliestand i hydrauliktanke og alarm for driftstryk

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2026«

f)

Punktet vedrørende artikel 7.02, stk. 2-7, affattes således:

»7.02, stk. 2-6

Frit udsyn fra styrehuset undtagen følgende stykker

N.R.C., senest ved udstedelse eller fornyelse af fællesskabscertifikatet efter den 1.1.2049«

30)

Følgende figur 9 indsættes i tillæg I:

»Figur 9

Hurtigtlukkende ventil på tanken

Image

Farve: brun/hvid«

31)

Følgende tillæg III og IV indsættes:

»

Tillæg III

Model til enkelt europæisk fartøjsidentifikationsnummer

A

A

A

x

x

x

x

x

[Kode for den kompetente myndighed, der tildeler det enkelte europæiske fartøjsidentifikationsnummer]

[Løbenummer]

I modellen repræsenterer »AAA« den trecifrede kode, som gives af den kompetente myndighed, der tildeler det europæiske fartøjsidentifikationsnummer i henhold til følgende nummerserier:

001-019

Frankrig

020-039

Nederlandene

040-059

Tyskland

060-069

Belgien

070-079

Schweiz

080-099

forbeholdt fartøjer fra lande, der ikke har ratificeret Mannheim-konventionen, og som har fået udstedt et certifikat til sejlads på Rhinen før den 1.4.2007

100-119

Norge

120-139

Danmark

140-159

Det Forenede Kongerige

160-169

Island

170-179

Irland

180-189

Portugal

190-199

reserveret

200-219

Luxembourg

220-239

Finland

240-259

Polen

260-269

Estland

270-279

Litauen

280-289

Letland

290-299

reserveret

300-309

Østrig

310-319

Liechtenstein

320-329

Tjekkiet

330-339

Slovakiet

340-349

reserveret

350-359

Kroatien

360-369

Serbien

370-379

Bosnien-Hercegovina

380-399

Ungarn

400-419

Den Russiske Føderation

420-439

Ukraine

440-449

Belarus

450-459

Republikken Moldova

460-469

Rumænien

470-479

Bulgarien

480-489

Georgien

490-499

reserveret

500-519

Tyrkiet

520-539

Grækenland

540-549

Cypern

550-559

Albanien

560-569

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

570-579

Slovenien

580-589

Montenegro

590-599

reserveret

600-619

Italien

620-639

Spanien

640-649

Andorra

650-659

Malta

660-669

Monaco

670-679

San Marino

680-699

reserveret

700-719

Sverige

720-739

Canada

740-759

Amerikas Forenede Stater

760-769

Israel

770-799

reserveret

800-809

Aserbajdsjan

810-819

Kasakhstan

820-829

Kirgisistan

830-839

Tadsjikistan

840-849

Turkmenistan

850-859

Usbekistan

860-869

Iran

870-999

reserveret.

»xxxxx« repræsenterer det femcifrede løbenummer, der tildeles af den kompetente myndighed.

Tillæg IV

Oplysninger til identifikation af et fartøj

A.   Alle fartøjer

1.

Enkelt europæisk fartøjsidentifikationsnummer i overensstemmelse med artikel 2.18 i dette bilag (bilag V, del 1, tekstboks 3 i modellen, og bilag VI, 5. kolonne)

2.

Den flydende strukturs/fartøjets navn (bilag V, del 1, tekstboks 1 i modellen, og bilag VI, 4. kolonne)

3.

Fartøjstype som defineret i artikel 1.01, punkt 1-28 i dette bilag (bilag V, del 1, tekstboks 2 i modellen)

4.

Samlet længde som defineret i artikel 1.01, punkt 70 i dette bilag (bilag V, del 1, tekstboks 17a)

5.

Samlet bredde som defineret i artikel 1.01, punkt 73 i dette bilag (bilag V, del 1, tekstboks 18a)

6.

Dybgang som defineret i artikel 1.01, punkt 76 i dette bilag (bilag V, del 1, tekstboks 19)

7.

Datakilde (= fællesskabscertifikat)

8.

Dødvægt (bilag V, del 1, tekstboks 21, og bilag VI, 11. kolonne) for fragtskibe

9.

Deplacement som defineret i artikel 1.01, punkt 60 i dette bilag (bilag V, del 1, tekstboks 21, og bilag VI, 11. kolonne) for andre fartøjer end fragtskibe

10.

Operatør (ejer eller dennes repræsentant, bilag II, kapitel 2)

11.

Udstedende myndighed (bilag V, del 1, og bilag VI)

12.

Nummer på fællesskabscertifikatet vedrørende sejlads på indre vandveje (bilag V, del 1, og bilag VI, 1. kolonne i modellen)

13.

Udløbsdato (bilag V, del 1, tekstboks 11 i modellen, og bilag VI, 17. kolonne i modellen)

14.

Datasæt oprettet af

B.   Hvis oplysningerne foreligger

1.

Nationalt nummer

2.

Fartøjstype i overensstemmelse med den tekniske specifikation for elektronisk skibsmelding ved sejlads på indre vandveje

3.

Enkelt eller dobbelt skrog i overensstemmelse med ADN/ADNR

4.

Højde som defineret i artikel 1.01, nr. 75

5.

Bruttotonnage (for søgående skibe)

6.

IMO-nummer (for søgående skibe)

7.

Kaldesignal (for søgående skibe)

8.

MMSI-nummer

9.

ATIS-kode

10.

Type, nummer, udstedende myndighed og udløbsdato for andre certifikater

«

(1)  Skillevægge mellem kontrolcentre og indendørs mønstringsområder skal svare til klasse A0, medens skillevægge mellem kontrolcentre og udendørs mønstringsområder kun skal svare til klasse B15.

(2)  Skillevægge mellem saloner og indendørs mønstringsområder skal svare til klasse A30, medens skillevægge mellem saloner og udendørs mønstringsområder kun skal svare til klasse B15.

(3)  Skillevægge mellem kahytter, inddelinger mellem kahytter og gange samt lodrette skillevægge, der adskiller saloner, jf. stk. 10, skal svare til klasse B15, dog for rum med sprinkleranlæg til klasse B0.

(4)  Skillevægge mellem maskinrum som omhandlet i artikel 15.07 og artikel 15.10, stk. 6, skal svare til klasse A60; i andre tilfælde skal de svare til klasse A0.

(5)  B15 er tilstrækkeligt for skillevægge, der adskiller kabysser fra henholdsvis kølerum og lagerrum til opbevaring af fødevarer.

(6)  Skillevægge mellem kontrolcentre og indendørs mønstringsområder skal svare til klasse A0, medens skillevægge mellem kontrolcentre og udendørs mønstringsområder kun skal svare til klasse B15.

(7)  Skillevægge mellem saloner og indendørs mønstringsområder skal svare til klasse A30, medens skillevægge mellem saloner og udendørs mønstringsområder kun skal svare til klasse B15.

(8)  Skillevægge mellem kahytter, inddelinger mellem kahytter og gange samt lodrette skillevægge, der adskiller saloner, jf. stk. 10, skal svare til klasse B15, dog for rum med sprinkleranlæg til klasse B0.

(9)  Skillevægge mellem maskinrum som omhandlet i artikel 15.07 og artikel 15.10, stk. 6, skal svare til klasse A60; i andre tilfælde skal de svare til klasse A0.


BILAG II

1)

I bilag V til direktiv 2006/87/EF foretages følgende ændringer:

a)

I del I, tekstboks 3 i modellen, ændres udtrykket »officielle nummer« til »fælles europæiske fartøjsidentifikationsnummer«.

b)

I del II, punkt 2 i modellen, ændres udtrykket »officielle nummer« til »fælles europæiske fartøjsidentifikationsnummer«.

c)

I del III, tekstboks 3 i modellen, ændres udtrykket »officielle nummer« til »fælles europæiske fartøjsidentifikationsnummer«.

2)

I bilag VI til direktiv 2006/87/EF ændres overskriften til femte kolonne »Officielt nummer« til overskriften »Fælles europæisk fartøjsidentifikationsnummer«.


Top