EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0065

Kommissionens direktiv 2008/65/EF af 27. juni 2008 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort

OJ L 168, 28.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 112 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; stiltiende ophævelse ved 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/65/oj

28.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/36


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/65/EF

af 27. juni 2008

om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort (1), særlig artikel 7a, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Listen over koder, jf. bilag I og Ia til direktiv 91/439/EØF, bør tilpasses.

(2)

Fællesskabskode 78, hvorved retten til at føre køretøjer inden for en køretøjskategori begrænses til køretøjer med automatgear, bør tilpasses i lyset af de videnskabelige og tekniske fremskridt på området.

(3)

Mindstekravene til prøvekøretøjer, jf. bilag II til direktiv 91/439/EØF, må tilpasses til den ændrede definition af fællesskabskode 78.

(4)

Mindstekravene til de teoretiske og praktiske prøver, jf. bilag II til direktiv 91/439/EØF, bør tages op til fornyet overvejelse for at tilpasse prøvekravene til den daglige trafiks udfordringer, hvad angår kørsel i tunneller, for derigennem at øge sikkerhedsniveauet i vejtrafikken i denne særlige del af vejinfrastrukturen.

(5)

De perioder, der er fastsat i punkt 5.2 og 6.2.5 i bilag II til direktiv 91/439/EØF, har vist sig ikke at være tilstrækkelige til at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger. Der bør indrømmes en supplerende periode.

(6)

Direktiv 91/439/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Kørekort —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 91/439/EØF ændres således:

1)

I bilag I, punkt 2, vedrørende kørekortets side 4, og i bilag Ia, punkt 2, vedrørende kørekortets side 2, punkt a) 12), affattes fællesskabskode 10.02 således:

»10.02.

Køretøjer uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A eller A1).«

2)

I bilag I, punkt 2, vedrørende kørekortets side 4, og i bilag Ia, punkt 2, vedrørende kørekortets side 2, punkt a) 12), affattes fællesskabskode 78 således:

78.   Begrænset til køretøjer uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A eller A1).«

3)

Bilag II ændres således:

a)

I punkt 2.1.3 indsættes følgende led:

»—

sikker kørsel i vejtunneller«.

b)

I punkt 5.1 affattes andet og tredje afsnit således:

»Aflægger en aspirant den praktiske prøve i et køretøj uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A og A1), registreres dette på kørekortet, hvis der udstedes et kørekort på grundlag af denne prøve. Kørekort med denne angivelse giver alene ret til at føre køretøjer uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A eller A1).

»Køretøj med automatgear«: et køretøj uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A eller A1).«

c)

Punkt 5.2, sidste afsnit, affattes således:

»Prøvekøretøjer til kategori B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 og D1+E, som ikke overholder ovenstående mindstekrav, men som var i brug på eller før ikrafttrædelsesdatoen, jf. artikel 3 i dette Kommissionens direktiv 2008/65/EF (2), kan stadig anvendes indtil den 30. september 2013. Kravene til prøvekøretøjers vægt under køreprøven skal være gennemført af medlemsstaterne senest den 30. september 2013.

d)

I punkt 6.2.5, andet afsnit, erstattes »fem år efter direktivets ikrafttræden« af »den 30. september 2008«.

e)

I punkt 6.3.8, 7.4.8 og 8.3.8 føjes »tunneller« til listen over særlige vejtyper, der er omfattet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. september 2008. De underretter straks Kommissionen herom. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/103/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 344).

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 36


Top