Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0043

Kommissionens direktiv 2008/43/EF af 4. april 2008 om oprettelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug (EØS-relevant tekst)

OJ L 94, 5.4.2008, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 206 - 210

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/43/oj

5.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/8


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/43/EF

af 4. april 2008

om oprettelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (1), særlig artikel 14, stk. 2, andet punktum, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 93/15/EØF er der fastsat regler for sikker bevægelighed for eksplosivstoffer på EF-markedet.

(2)

Som fastsat i dette direktiv er det nødvendigt at sikre, at operatører i sektoren for eksplosivstoffer har et system, der gør det muligt at holde regnskab med eksplosivstoffers bevægelser for til enhver tid at kunne fastslå, hvem der er i besiddelse af dem.

(3)

Unik id-mærkning af eksplosivstoffer er en absolut nødvendighed, hvis der skal kunne føres nøjagtige og fuldstændige registre over eksplosivstoffer i alle forsyningskædens led. Det vil gøre det muligt at id-mærke eksplosivstoffer og spore deres bevægelser fra produktionsstedet og den første markedsføring frem til slutbrugeren, at holde regnskab med deres anvendelse med henblik på at forhindre misbrug og tyveri og at bistå de håndhævende myndigheder ved sporing af bortkomne eller stjålne eksplosivstoffer til deres oprindelse.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 93/15/EØF nedsatte forvaltningsudvalg —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL 1

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Ved dette direktiv fastsættes et harmoniseret system til unik id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Direktivet gælder ikke for:

a)

eksplosivstoffer, der transporteres og leveres uemballeret eller i pumpevogne med henblik på direkte aflæsning i sprænghuller

b)

eksplosivstoffer, der fremstilles på sprængningsstedet, og som lades umiddelbart efter fremstillingen (»in situ«-fremstilling)

c)

ammunition.

KAPITEL 2

ID-MÆRKNING AF VARER

Artikel 3

Unik id-mærkning

1.   Medlemsstaterne skal sikre, at operatører i sektoren for eksplosivstoffer, som fremstiller eller importerer eksplosivstoffer eller samler detonatorer, påfører eksplosivstofferne og alle de mindste pakningsenheder en unik id-mærkning.

I tilfælde hvor et eksplosivstof er genstand for yderligere fremstillingsprocesser, er fabrikanten ikke forpligtet til at mærke eksplosivstoffet med en ny unik id-mærkning, medmindre den originale unikke id-mærkning ikke længere er i overensstemmelse med artikel 4.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor eksplosivstoffer fremstilles til eksport og påføres en id-mærkning i overensstemmelse med importlandets krav, der gør det muligt at spore eksplosivstofferne.

3.   Den unikke id-mærkning skal bestå af de i bilaget beskrevne elementer.

4.   Hvert produktionssted tildeles en trecifret kode af de nationale myndigheder i den medlemsstat, hvori det er etableret.

5.   Hvis produktionsstedet er beliggende uden for Fællesskabet, kontakter den i Fællesskabet etablerede fabrikant en national myndighed i importmedlemsstaten med henblik på tildeling af en kode til produktionsstedet.

Hvis produktionsstedet er beliggende uden for Fællesskabet, og fabrikanten ikke er etableret i Fællesskabet, kontakter importøren af de pågældende eksplosivstoffer en national myndighed i importmedlemsstaten med henblik på tildeling af en kode til produktionsstedet.

6.   Medlemsstaterne sørger for, at distributører, der ompakker eksplosivstoffer, sikrer sig, at den unikke id-mærkning er fastgjort til eksplosivstofferne og til de mindste pakningsenheder.

Artikel 4

Mærkning og fastgørelse

Den unikke id-mærkning skal være udført direkte på eller fastgjort på den pågældende artikel, således at mærkningen er holdbar og klart læselig.

Artikel 5

Eksplosivstoffer i patroner og sække

For eksplosivstoffer i patroner og sække skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket på hver patron eller sæk, eller være trykt direkte herpå. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse patroner.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver patron eller sæk og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse patroner.

Artikel 6

Tokomponenteksplosivstoffer

For pakkede tokomponenteksplosivstoffer skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket på hver mindste pakningsenhed indeholdende de to komponenter eller være trykt direkte herpå.

Artikel 7

Enkle detonatorer og lunter

For enkle detonatorer og lunter skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket på detonatorhylstret eller være trykt eller stemplet direkte herpå. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse detonatorer eller lunter.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver detonator eller lunte, og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse detonatorer eller lunter.

Artikel 8

Elektriske, ikke-elektriske og elektroniske detonatorer

For elektriske, ikke-elektriske og elektroniske detonatorer skal den unikke id-mærkning bestå enten af en selvklæbende etiket på ledningerne eller rørene eller en selvklæbende etiket på detonatorhylstret eller være trykt eller stemplet direkte herpå. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse detonatorer.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver detonator, og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse detonatorer.

Artikel 9

Primere og boostere

For primere og boostere skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket eller være trykt direkte på primeren eller boosteren. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse primere eller boostere.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver primer eller booster, og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse primere eller boostere.

Artikel 10

Detonationslunter og sikkerhedslunter

For detonationslunter og sikkerhedslunter skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket eller være trykt direkte på spolen. Den unikke id-mærkning anføres hver femte meter på enten luntens ydre hylster eller på det indre lag af ekstruderet plast umiddelbart under luntens ydre tråde. En hertil knyttet etiket anbringes på hver kasse lunter.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der indsættes i snoren og en hertil knyttet elektronisk brik for hver kasse lunter.

Artikel 11

Dåser og tønder indeholdende eksplosivstoffer

For dåser og tønder indeholdende eksplosivstoffer skal den unikke id-mærkning bestå af en selvklæbende etiket eller være trykt direkte på dåsen eller tønden indeholdende eksplosivstofferne.

Desuden kan operatørerne anvende en passiv elektronisk brik, der fastgøres til hver dåse eller tønde.

Artikel 12

Kopier af originale etiketter

Operatører kan på eksplosivstofferne fastgøre selvklæbende, aftagelige kopier af de originale etiketter, som brugerne kan benytte. Med henblik på at forhindre misbrug skal disse kopier være klart markerede som kopier.

KAPITEL 3

DATAINDSAMLING OG REGISTRERING

Artikel 13

Dataindsamling

1.   Medlemsstaterne sikrer sig, at operatørerne i sektoren for eksplosivstoffer indfører et system til indsamling af data vedrørende eksplosivstoffer, herunder eksplosivstoffernes unikke id-mærkninger, på hele deres vej gennem forsyningskæden og i hele deres livscyklus.

2.   Dataindsamlingssystemet skal gøre det muligt for operatørerne at holde regnskab med eksplosivstofferne, således at det er muligt til enhver tid at fastslå, hvem der har eksplosivstofferne i hænde.

3.   Medlemsstaterne sikrer sig, at de indsamlede data, herunder de unikke id-mærkninger, opbevares og vedligeholdes i en periode på 10 år efter leveringen eller efter udløbet af eksplosivstoffernes livscyklus, i de tilfælde hvor dette kendes, også efter at de pågældende operatører har indstillet deres handelsvirksomhed.

Artikel 14

Operatørernes forpligtelser

Medlemsstaterne skal sikre, at operatører i sektoren for eksplosivstoffer:

a)

fører register over alle eksplosivstoffers id-mærkninger og alle relevante oplysninger, herunder eksplosivstoffernes type og den virksomhed eller person, de er overdraget til

b)

noterer opbevaringsstedet for ethvert eksplosivstof i deres besiddelse eller varetægt, indtil dette enten overdrages til andre eller anvendes

c)

med regelmæssige mellemrum afprøver deres dataindsamlingssystem med henblik på at sikre dettes effektivitet og kvaliteten af de registrerede data

d)

opbevarer og vedligeholder de indsamlede data, herunder de unikke id-mærkninger, i den i artikel 13, stk. 3, angivne periode

e)

beskytter de indsamlede data mod utilsigtet skade og hærværk

f)

på forlangende fra de kompetente myndigheder oplyser om hvert eksplosivstofs oprindelse og opbevaringssted i hele dets livscyklus og på hele dets vej gennem forsyningskæden

g)

over for medlemsstatens ansvarlige myndigheder oplyser navnet på en person, der uden for almindelig arbejdstid kan afgive de i litra f) omhandlede oplysninger, og dennes kontaktoplysninger.

Med henblik på litra d) fører operatøren i forbindelse med eksplosivstoffer, der er fremstillet eller importeret før den i artikel 15, stk. 1, andet afsnit, nævnte dato, bog i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser.

KAPITEL 4

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 5. april 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 5. april 2012.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv, eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 16

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG

Den unikke id-mærkning skal bestå af:

1.

en menneskeligt læselig del af id-mærkningen bestående af:

a)

fabrikantens navn

b)

en alfanumerisk kode bestående af:

i)

2 bogstaver, der identificerer medlemsstaten (produktionsstedet og stedet for indførsel til EF-markedet, f.eks. AT = Østrig)

ii)

3 cifre, der identificerer produktionsstedet (tildeles af de nationale myndigheder)

iii)

den unikke varekode og logistisk information fra fabrikanten.

2.

en elektronisk læselig id-mærkning i stregkode og/eller matrixkode, som er direkte relateretil den alfanumeriske identifikationskode.

Eksempel:

Image

3.

For artikler, der er for små til, at den unikke varekode og den logistiske information fra fabrikanten kan fastgøres på dem, betragtes de i punkt 1, b), i) og ii), og punkt 2 omfattede oplysninger som tilstrækkelige.


Top