Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0042

Kommissionens direktiv 2008/42/EF af 3. april 2008 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III (EØS-relevant tekst)

OJ L 93, 4.4.2008, p. 13–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 143 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/42/oj

4.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/13


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/42/EF

af 3. april 2008

om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grundlag af IFRA's (International Fragrance Association) regler for god praksis har Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (VKF) (2) peget på en række stoffer, der anvendes som duftforbindelser i kosmetiske midler, og for hvilke der bør fastsættes begrænsninger.

(2)

Uanset hvilken funktion disse stoffer har i kosmetiske midler, er det eksponeringen for dem, der bør tages op til overvejelse. Begrænsningerne bør derfor ikke kun gælde anvendelsen af de pågældende stoffer som duftforbindelser i kosmetiske midler.

(3)

Der skulle imidlertid ikke forekomme sensibilisering, når de pågældende stoffer anvendes i mundplejemidler. Da nogle af dem er tilladt som aromastoffer i kraft af Kommissionens afgørelse 1999/217/EF af 23. februar 1999 om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 (3), bør begrænsningerne af hensyn til kohærensen ikke finde anvendelse på de stoffer, der er opført på denne liste.

(4)

På baggrund af VKF's udtalelser er det nødvendigt at ændre begrænsningerne i forbindelse med de stoffer, der er blevet peget på, og som allerede er opført i bilag III til direktiv 76/768/EØF under løbenummer 45, 72, 73, 88 og 89. Herudover bør nævnte bilag indeholde de af de stoffer, der er blevet peget på, og som endnu ikke er opført heri, med deres respektive begrænsninger, samt, af hensyn til kohærensen, de stoffer, der tilhører samme familie, og som der er peget på i Kommissionens afgørelse 96/335/EF af 8. maj 1996 om oprettelse af en fortegnelse og en fælles nomenklatur for bestanddele i kosmetiske produkter (4).

(5)

Da benzylalkohol er opført to gange i bilag III, del 1, under løbenummer 45 og 68, bør indholdet af løbenummer 68 og de nye begrænsninger medtages under løbenummer 45.

(6)

Som følge af VKF's præciseringer vedrørende perubalsam bør løbenummer 1136 i bilag II ændres.

(7)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at sikre en gradvis overgang fra de eksisterende formler for kosmetiske midler til formler, der opfylder bestemmelserne i dette direktiv, bør der indføres passende overgangsperioder.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II og III til direktiv 76/768/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at midler, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, ikke sælges eller afsættes til den endelige forbruger efter 4. oktober 2009.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 4. oktober 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 4. april 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2008/14/EF (EUT L 42 af 16.2.2008, s. 43).

(2)  EUT L 66 af 4.3.2004, s. 45. Ændret ved afgørelse 2007/263/EF (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 14).

(3)  EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2006/252/EF (EUT L 91 af 29.3.2006, s. 48).

(4)  EFT L 132 af 1.6.1996, s.1. Ændret ved afgørelse 2006/257/EF (EUT L 97 af 5.4.2006, s. 1).


BILAG

I direktiv 76/768/EØF foretages følgende ændringer:

(1)

I bilag II affattes løbenummer 1136 således: »Exudat af Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (perubalsam, rå); (CAS-nr. 8007-00-9), når det anvendes som duftbestanddel«.

(2)

Del 1 i bilag III ændres således:

a)

Løbenummer 68 udgår.

b)

Løbenummer 45, 72, 73, 88 og 89 affattes således:

Løbenummer

Stof

Begrænsninger

Obligatorisk brugsanvisning og advarsel på etiketten

Anvendelsesområde

Højst tilladte koncentration i det færdige kosmetiske middel

Yderligere begrænsninger og krav

a

b

c

d

e

f

»45

Benzyl alcohol (1)

CAS-nr. 100-51-6

a)

Opløsningsmiddel

b)

Parfume/aromatiske forbindelser/råmaterialerne hertil

 

(b)

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 6, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger:

0,001 % i midler, som ikke afrenses

0,01 % i midler, som afrenses

 

72

Hydroxycitronellal

CAS-nr. 107-75-5

a)

Mundplejemidler

 

a) b)

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 6, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger:

0,001 % i midler, som ikke afrenses

0,01 % i midler, som afrenses

 

b)

Andre midler

b)

1,0 %

73

Isoeugenol

CAS-nr. 97-54-1

a)

Mundplejemidler

 

a) b)

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 6, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger:

0,001 % i midler, som ikke afrenses

0,01 % i midler, som afrenses

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

88

d-Limonene

CAS-nr. 5989-27-5

 

 

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 6, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger:

0,001 % i midler, som ikke afrenses

0,01 % i midler, som afrenses

Peroxidtal under 20 mmol/ (2)

 

89

Methyl 2-octynoate

CAS-nr. 111-12-6

a)

Mundplejemidler

 

(a) (b)

Tilstedeværelsen af stoffet skal angives på den i artikel 6, stk. 1, litra g), omhandlede liste over bestanddele, når koncentrationen overstiger:

0,001 % i midler, som ikke afrenses

0,01 % i midler, som afrenses

 

methylheptincarbonat

b)

Andre midler

b)

0,01 % når det anvendes alene

Når det anvendes sammen med methyloctincarbonat, må den samlede mængde i det færdige middel ikke overstige 0,01 %(hvoraf methyloctincarbonat maksimalt udgør 0,002 %)

c)

Løbenumrene 103 til 184 indsættes som følger:

Løbenummer

Stof

Begrænsninger

Obligatorisk brugsanvisning og advarsel på etiketten

Anvendelsesområde

Højst tilladte koncentration i det færdige kosmetiske middel

Yderligere begrænsninger og krav

a

b

c

d

e

f

»103

Abies alba cone oil og extract

CAS-nr. 90028-76-5

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

104

Abies alba needle oil og extract

CAS-nr. 90028-76-5

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

105

Abies pectinata needle oil og extract

CAS-nr. 92128-34-2

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

106

Abies sibirica needle oil og extract

CAS-nr. 91697-89-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

107

Abies balsamea needle oil og extract

CAS-nr. 85085-34-3

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

108

Pinus mugo pumilio leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 90082-73-8

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

109

Pinus mugo leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 90082-72-7

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

110

Pinus sylvestris leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 84012-35-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

111

Pinus nigra leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 90082-74-9

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

112

Pinus palustris leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 97435-14-8

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

113

Pinus pinaster leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 90082-75-0

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

114

Pinus pumila leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 97676-05-6

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

115

Pinus species leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 94266-48-5

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

116

Pinus cembra leaf og twig oil og extract

CAS-nr. 92202-04-5

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

117

Pinus cembra leaf og twig extract acetylated

CAS-nr. 94334-26-6

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

118

Picea Mariana Leaf Oil og Extract

CAS-nr. 91722-19-9

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

119

Thuja Occidentalis Leaf Oil og Extract

CAS-nr. 90131-58-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

120

Thuja Occidentalis Stem Oil

CAS-nr. 90131-58-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

121

3-Carene

CAS-nr. 13466-78-9

3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en (isodipren)

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

122

Cedrus atlantica wood oil og extract

CAS-nr. 92201-55-3

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

123

Cupressus sempervirens leaf oil og extract

CAS-nr. 84696-07-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

124

Turpentine gum (Pinus spp.)

CAS-nr. 9005-90-7

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

125

Turpentine oil og rectified oil

CAS-nr. 8006-64-2

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

126

Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)

CAS-nr. 8006-64-2

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

127

Terpene alcohols acetates

CAS-nr. 69103-01-1

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

128

Terpene hydrocarbons

CAS-nr. 68956-56-9

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

129

Terpenes og terpenoids undtagen limonene (d-, l-, og dl-isomers), der er opført under løbenummer 167, 168 og 88 i dette bilag III, del 1

CAS-nr. 65996-98-7

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

130

Terpene terpenoids sinpine

CAS-nr. 68917-63-5

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

131

α-Terpinene

CAS-nr. 99-86-5

p-mentha-1,3-dien

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

132

γ-Terpinene

CAS-nr. 99-85-4

p-mentha-1,4-dien

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

133

Terpinolene

CAS-nr. 586-62-9

p-mentha-1,4(8)-dien

 

 

Peroxidtal under 10 mmol/l (3)

 

134

Acetyl hexamethyl indan

CAS-nr. 15323-35-0

a)

Midler, som ikke afrenses

a)

2 %

 

 

1,1,2,3,3,6-hexamethylindan-5-yl methylketon

b)

Midler, som afrenses

135

Allyl butyrate

CAS-nr. 2051-78-7

2-propenylbutanoat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate

CAS-nr. 1866-31-5

2-propenyl 3-phenyl-2-propenoat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate

CAS-nr. 4728-82-9

2-propenyl cyclohexaneacetat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate

CAS-nr. 2705-87-5

2-propenyl 3-cyclohexanepropanoat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate

CAS-nr. 142-19-8

2-propenylheptanoat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

140

Allyl caproate

CAS-nr. 123-68-2

allylhexanoat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate

CAS-nr. 2835-39-4

2-propenyl 3-methyl-butanoat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

142

Allyl octanoate

CAS-nr. 4230-97-1

2-allylcaprylat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate

CAS-nr. 7493-74-5

2-propenylphenoxy-acetat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate

CAS-nr. 1797-74-6

2-propenylbenzenacetat

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

CAS-nr. 71500-37-3

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

CAS-nr. 68901-15-5

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

147

Allyl isoamyloxyacetate

CAS-nr. 67634-00-8

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

CAS-nr. 67634-01-9

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

CAS-nr. 7493-72-3

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

150

Allyl propionate

CAS-nr. 2408-20-0

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

CAS-nr. 68132-80-9

 

 

Indholdet af fri allylalkohol i esteren skal være under 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate

CAS-nr. 73157-43-4

(allyl oct-2-ynoat)

 

0,002 %

Dette stof må ikke anvendes sammen med andre 2-alkynsyre-estere (f.eks. methylheptin-carbonat)

 

153

Amylcyclopentenone

CAS-nr. 25564-22-1

2-pentylcyclopent-2-en-1-on

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae extracts og distillates

CAS-nr. 8007-00-9

perubalsamolie, absolut og anhydrol

(perubalsamolie)

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

CAS-nr. 18127-01-0

3-(4-tert-butylphenyl)propion-aldehyd

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum cyminum fruit oil og extract

CAS-nr. 84775-51-9

a)

Midler, som ikke afrenses

b)

Midler, som afrenses

a)

0,4 % kommenolie

 

 

157

cis-Rose ketone-1 (4)

CAS-nr. 23726-94-5

(Z)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on

(cis-α-damascon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (4)

CAS-nr. 23726-91-2

(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on

(trans-β-damascon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (4)

CAS-nr. 39872-57-6

(E)2-cyclohexen-1-yl)-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on

(isodamascon)

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (4)

CAS-nr. 23696-85-7

1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-on (damascenon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (4)

CAS-nr. 57378-68-4

1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-on

delta-damascon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (4)

CAS-nr. 23726-92-3

1-(2,6,6-trimethyl-l-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-on

cis-β-damascon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (4)

CAS-nr. 24720-09-0

1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-on

(trans-α-damascon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (4)

CAS-nr. 33673-71-1

1-(2,4,4-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-on

 

b)

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (4)

CAS-nr. 71048-82-3

1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-on

(trans-delta-damascon)

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

CAS-nr. 6728-26-3

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,002 %

167

l-Limonene

CAS-nr. 5989-54-8

(S)-p-mentha-1,8-dien

 

 

Peroxidtal under 20 mmol/ (3)

 

168

dl-Limonene (racemisk

CAS-nr. 138-86-3

1,8(9)-p-menthadien; p-mentha-1,8-dien

(dipenten)

 

 

Peroxidtal under 20 mmol/ (3)

 

169

Perillaldehyde

CAS-nr. 2111-75-3

p-mentha-1,8-dien-7-al

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,1 %

170

Isobergamate

CAS-nr. 68683-20-5

menthadien-7-methylformiat

 

0,1 %

 

 

171

Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde

CAS-nr. 86803-90-9

octahydro-5-methoxy-4,7-methano-1H-inden-2-carboxaldehyd

 

0,5 %

 

 

172

3-methylnon-2-enenitril

CAS-nr. 53153-66-5

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate

CAS-nr. 111-80-8

methylnon-2-ynoat

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,002 %, når det anvendes alene

Når det anvendes sammen med methylheptincarbonat, må den samlede mængde i det færdige middel ikke overstige 0,01 % (hvoraf methyloctincarbonat maksimalt udgør 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate

CAS-nr. 2442-10-6

1-octen-3-ylacetat

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide

CAS-nr. 17369-59-4

3 propylidenephthalid

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol

CAS-nr. 68527-77-5

2,4,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-methanol

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylidene cyclopentanone

CAS-nr. 17373-89-6

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone

CAS-nr. 1604-28-0

6-methyl-3,5-heptadien-2-on

a)

Mundplejemidler

 

 

 

b)

Andre midler

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde

CAS-nr. 5406-12-2

cresylpropionaldehyd

p-methyldihydrokanelaldehyd

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar orientalis Balsam oil og extract

CAS-nr. 94891-27-7

(styrax)

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar styraciflua balsam oil og extract

CAS-nr. 8046-19-3

(styrax)

 

0,6 %

 

 

182

Acetyl hexamethyl tetralin

CAS-nr. 21145-77-7

CAS-nr. 1506-02-1

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-on

(AHTN)

Alle kosmetiske midler undtagen mundplejemidler

a)

Midler, som ikke afrenses: 0,1 %

undtagen:

hydroalkoholiske midler: 1 %

parfume: 2,5 %

parfumerede cremer: 0,5 %

0,5 %

b)

Midler, som afrenses: 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract og oil

CAS-nr. 93686-00-1

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax chironium resin

CAS-nr. 93384-32-8

 

0,6 %

 

 


(1)  Som konserveringsmiddel, jf. bilag VI, del 1, løbenummer 34.

(2)  Denne grænseværdi gælder for stoffet, ikke for det færdige kosmetiske middel.«

(3)  Denne grænseværdi gælder for stoffet, ikke for det færdige kosmetiske middel.

(4)  I blandinger må den samlede mængde af disse stoffer ikke overstige de grænseværdier, der er angivet i spalte d.«


Top