Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0038

Kommissionens direktiv 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst )

OJ L 62, 6.3.2008, p. 9–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 185 - 198

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/38/oj

6.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 62/9


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF

af 5. marts 2008

om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

(EØS-relevant tekst)

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 om foder med særlige ernæringsformål (1), særlig artikel 6, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 94/39/EF af 25. juli 1994 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Ved direktiv 93/74/EØF er det fastsat, at der skal udarbejdes en positivliste over anvendelsesområderne for foder med særlige ernæringsformål. Listen skal indeholde oplysninger om de nøjagtige anvendelsesformål, dvs. det særlige ernæringsformål, de væsentlige ernæringsegenskaber, mærkningsangivelser og, hvis det er relevant, særlige mærkningsbestemmelser.

(3)

Visse ernæringsformål kan på nuværende tidspunkt ikke medtages på listen over anvendelsesområder på grund af manglende fællesskabsanalysemetoder til kontrol med energiindholdet i hobbydyrfoder og indholdet af fiber i foderstoffer. Listen skal suppleres, så snart disse metoder er blevet vedtaget.

(4)

Listen kan ændres på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(6)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Medlemsstaterne skal kræve, at foder med særlige ernæringsformål i den i direktiv 93/74/EØF anførte betydning kun må bringes i handelen, hvis anvendelsesformålene er anført i del B i bilag I til nærværende direktiv, og foderet opfylder betingelserne i denne del af bilag I.

Endvidere drager medlemsstaterne omsorg for, at bestemmelserne i »Almindelige bestemmelser« i del A i bilag I overholdes.

Artikel 2

Direktiv 94/39/EF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft den 31. juli 2008.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2008.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 237 af 22.9.1993, s. 23. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 207 af 10.8.1994, s. 20. Senest ændret ved direktiv 2008/4/EF (EUT L 6 af 10.1.2008, s. 4).

(3)  Jf. bilag II, del A.


BILAG I

DEL A

Almindelige bestemmelser

1.

Hvis der er anført mere end én gruppe ernæringsegenskaber i del B, kolonne 2, angivet ved »og/eller«, for samme ernæringsformål, kan fabrikanten vælge at anvende den ene eller den anden gruppe væsentlige ernæringsegenskaber eller begge grupper for at opfylde det særlige ernæringsformål, der er angivet i kolonne 1. For hver valgmulighed er de dertil svarende mærkningsoplysninger fastsat overfor i kolonne 4.

2.

Hvis en gruppe tilsætningsstoffer er angivet i del B, kolonne 2 eller kolonne 4, skal de anvendte tilsætningsstoffer være godkendt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 (1) og være i overensstemmelse med de angivne væsentlige ernæringsegenskaber.

3.

Hvis oprindelsen (oprindelserne) til ingredienserne eller de analytiske bestanddele skal angives i del B, kolonne 4, skal fabrikanten give præcise oplysninger (f.eks. ingrediensens (ingrediensernes) specifikke navn(e), dyreart eller dyredel), der gør det muligt at vurdere, om ovennævnte ingredienser og bestanddele er i overensstemmelse med de tilsvarende væsentlige ernæringsegenskaber.

4.

Hvis der kræves angivelse af et stof, der også er godkendt som tilsætningsstof, i del B, kolonne 4, og angivelsen er efterfulgt af ordene »i alt«, skal indholdet angives med henvisning til henholdsvis den naturligt forekommende mængde, hvis der ikke er tale om tilsætning, eller ved afvigelse fra Rådets direktiv 70/524/EØF (2), den samlede mængde af det naturligt forekommende stof og den mængde, der er tilsat som tilsætningsstof.

5.

De i del B, kolonne 4, krævede angivelser med tilføjelsen »hvis tilsat« er obligatoriske, hvis ingrediensen eller tilsætningsstoffet er blevet tilsat, eller indholdet deraf er blevet forøget, for at foderet specifikt kan opfylde det særlige ernæringsformål.

6.

Angivelserne i del B, kolonne 4, vedrørende analytiske bestanddele og tilsætningsstoffer skal være kvantitative.

7.

Den anbefalede brugsperiode, der er anført i del B, kolonne 5, er det interval, inden for hvilket ernæringsformålet normalt skulle være opfyldt. Fabrikanterne kan anføre mere præcise brugsperioder inden for de fastsatte grænser.

8.

Hvis det er hensigten, at et foderstof skal opfylde mere end ét særligt ernæringsformål, skal det være i overensstemmelse med de tilsvarende angivelser i del B.

9.

Ved tilskudsfoder med særlige ernæringsformål skal der gives retningslinjer for sammensætningen af den daglige ration i brugsanvisningen på etiketten.

DEL B

Liste over anvendelsesområder

Særligt ernæringsformål

Væsentlige ernæringsegenskaber

Dyreart eller -kategori

Mærkningsoplysninger

Anbefalet brugsperiode

Andre bestemmelser

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens (3)

Lavt fosforindhold og begrænset indhold af protein, der skal være af høj kvalitet

Hunde og katte

Proteinkilde(r)

Calcium

Fosfor

Kalium

Natrium

Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)

Indledningsvis i indtil 6 måneder (4)

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at tale med dyrlægen inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«

I brugsanvisningen anføres:

»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«

Opløsning af struvitsten (5)

Urinforsurende egenskaber, lavt magnesiumindhold og begrænset indhold af protein, der skal være af høj kvalitet

Hunde

Proteinkilde(r)

Calcium

Fosfor

Natrium

Magnesium

Kalium

Klorider

Svovl

Urinforsurende stoffer

5 til 12 uger

I brugsanvisningen anføres:

»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug.«

Urinforsurende egenskaber og lavt magnesiumindhold

Katte

Calcium

Fosfor

Natrium

Magnesium

Kalium

Klorider

Svovl

Taurin i alt

Urinforsurende stoffer

Mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse (5)

Urinforsurende egenskaber og moderat magnesiumindhold

Hunde og katte

Calcium

Fosfor

Natrium

Magnesium

Kalium

Klorider

Svovl

Urinforsurende stoffer

I indtil 6 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug.«

Mindskelse af ureatstendannelse

Lavt purinindhold, lavt indhold af protein, der skal være af høj kvalitet

Hunde og katte

Proteinkilde(r)

I indtil 6 måneder, men livslang brug ved irreversibel forstyrrelse af urinsyrestofskiftet

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug.«

Mindskelse af oxalatstendannelse

Lavt calciumindhold, lavt indhold af vitamin D og stoffer, der gør urinen alkalisk

Hunde og katte

Fosfor

Calcium

Natrium

Magnesium

Kalium

Klorid

Svovl

Vitamin D i alt

Hydroxyprolin

Stoffer, der gør urinen alkalisk

I indtil 6 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug.«

Mindskelse af cystinstendannelse

Lavt proteinindhold, moderat indhold af svovlholdige aminosyrer og stoffer, der gør urinen alkalisk

Hunde og katte

Svovlholdige aminosyrer i alt

Natrium

Kalium

Klorider

Svovl

Stoffer, der gør urinen alkalisk

Indledningsvis i indtil 1 år

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«

Mindskelse af intolerancer over for ingredienser og næringsstoffer (6)

Udvalgte proteinkilde(r)

Hunde og katte

Proteinkilde(r)

Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)

3 til 8 uger. Hvis tegn på intolerance forsvinder, kan dette foder anvendes uden tidsbegrænsning

 

og/eller

 

Udvalgte kulhydratkilde(r)

Kulhydrat-kilde(r)

Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)

Mindskelse af akutte absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet

Højt indhold af elektrolytter og letfordøjelige ingredienser

Hunde og katte

Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling

Natrium

Kalium

Kilder til slimstof (hvis tilsat)

1 til 2 uger

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»I perioder med akut diarré; og under efterfølgende rekonvalescens.«

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug.«

Afhjælpning af dårlig fordøjelse (7)

Letfordøjelige ingredienser og lavt fedtindhold

Hunde og katte

Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling

3 til 12 uger, men livslang brug ved kronisk pankreatisk insufficiens

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug.«

Støtte af hjertefunktionen ved kronisk hjerteinsufficiens

Lavt natriumindhold og forhøjet K/Na-forhold

Hunde og katte

Natrium

Kalium

Magnesium

Indledningsvis i indtil 6 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«

Regulering af glucosetildelingen (Diabetes mellitus)

Lavt indhold af kulhydrater, der hurtigt omdannes til glucose

Hunde og katte

Kulhydrat-kilde(r)

Eventuel behandling af kulhydrate(r

Stivelse

Sukker i alt

Fructose (hvis tilsat)

Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)

Kilde(r) til fedtsyrer med kort og middellang kulstofkæde (hvis tilsat)

Indledningsvis i indtil 6 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«

Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens

Protein af høj kvalitet, moderat proteinindhold, højt indhold af essentielle fedtsyrer og højt indhold af letfordøjelige kulhydrater

Hunde

Proteinkilde(r)

Indhold af essentielle fedtsyrer

Letfordøjelige kulhydrater, herunder behandling

Natrium

Kobber i alt

Indledningsvis i indtil 6 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«

I brugsanvisningen anføres:

»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«

Protein af høj kvalitet, moderat proteinindhold og højt indhold af essentielle fedtsyrer

Katte

Proteinkilde(r)

Indhold af essentielle fedtsyrer

Natrium

Kobber i alt

Indledningsvis i indtil 6 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«

I brugsanvisningen anføres:

»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«

Regulering af lipidmetabolismen i tilfælde af hyperlipidæmi

Lavt fedtindhold og højt indhold af essentielle fedtsyrer

Hunde og katte

Indhold af essentielle fedtsyrer

Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)

Indledningsvis i indtil 2 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«

Mindskelse af kobberophobning i leveren

Lavt kobberindhold

Hunde

Kobber i alt

Indledningsvis i indtil 6 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden.«

Mindskelse af overvægt

Lavt energiindhold

Hunde og katte

Energiindhold

Indtil den ønskede kropsvægt er nået

I brugsanvisningen anføres anbefalet daglig mængde.

Rekonvalescens (8)

Højt energiindhold, høj koncentration af væsentlige næringsmidler og letfordøjelige ingredienser

Hunde og katte

Letfordøjelige ingredienser

Energiindhold

Indhold af n-3- og n-6 fedtsyrer (hvis tilsat)

Indtil dyret er kommet sig helt

Når foderet er specielt beregnet til at blive givet via sonde eller slange, anføres følgende på emballagen, beholderen eller etiketten:

»Indgives under dyrlægetilsyn.«

Støtte af hudfunktionen ved dermatosis og hårtab

Højt indhold af essentielle fedtsyrer

Hunde og katte

Indhold af essentielle fedtsyrer

I indtil 2 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug.«

Mindskelse af risikoen for mælkefeber

Lavt calciumindhold

Malkekøer

Calcium

Fosfor

Magnesium

1 til 4 uger inden kælvning

I brugsanvisningen anføres:

»Ophør med indgivelse efter kælvning«

og/eller

 

 

 

Lavt kation/anionforhold

Calcium

Fosfor

Natrium

Kalium

Klorider

Svovl

1 til 4 uger inden kælvning

I brugsanvisningen anføres:

»Ophør med indgivelse efter kælvning«

eller

 

 

 

Højt indhold af zeolit (natriumaluminiumsilikat, syntetisk)

Indhold af natriumaluminiumsilikat, syntetisk

I 2 uger inden kælvning

I brugsanvisningen anføres:

»Det sikres via begrænsning af fodermængden, at et dagligt indtag på 500 g natriumaluminiumsilikat pr. dyr ikke overskrides.«

»Ophør med indgivelse efter kælvning«

eller

 

 

 

Højt indhold af calcium i form af lettilgængelige calciumsalte

Samlet calciumindhold samt kilder og respektive mængder calcium herfra

Indgives fra de første kælvningstegn til to dage efter kælvning

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

Brugsanvisning, dvs. angivelse af antal indgivelser og tidspunkt herfor før og efter kælvning.

Teksten »Det anbefales at konsultere en ernæringsekspert inden brug«

Mindskelse af risikoen for ketosis (9)  (10)

Ingredienser, der tilfører energi i form af glykogen

Malkekøer og moderfår

Ingredienser, der tilfører energi i form af glykogen

Propan-1,2-diol (hvis tilsat som glucose-forstadie)

Glycerol (hvis tilsat som glucoseforstadie)

3 til 6 uger efter kælvning (11)

De sidste 6 uger før og de første 3 uger efter læmning (12)

 

Mindskelse af risikoen for tetani (hypomagnesæmi)

Højt magnesiumindhold, let tilgængelige kulhydrater, moderat proteinindhold og lavt kaliumindhold

Drøvtyggere

Stivelse

Sukker i alt

Magnesium

Natrium

Kalium

3 til 10 uger i perioder, hvor græsset vokser hurtigt

Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger om sammensætningen af den daglige ration, hvad angår tilførsel af fibre og let tilgængelige energikilder.

Når det gælder foder til får, anføres på emballagen, beholderen eller etiketten:

»Anvendes navnlig til lakterende dyr.«

Mindskelse af risikoen for acidose

Lavt indhold af let (fordøjelige) forgærbare kulhydrater og høj bufferkapacitet

Drøvtyggere

Stivelse

Sukker i alt

I indtil 2 måneder (13)

Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger om sammensætningen af den daglige ration, hvad angår tilførsel af fibre og meget let forgærbar kulhydratkilder.

Når det gælder foder til malkekøer, anføres på emballagen, beholderen eller etiketten:

»Især til højtydende køer.«

Når det gælder foder til fedekvæg anføres på emballagen, beholderen eller etiketten:

»Især til intensivt fodret ….« (14)

Stabilisering af væske- og elektrolytbalancen

Overvejende elektrolytter og let optagelige kulhydrater

Kalve

Smågrise

Lam

Kid

Føl

Kulhydrat-kilde(r)

Natrium

Kalium

Klorider

1 til 7 dage (1 til 3 dage, hvis der ikke gives andet foder)

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Hvis der foreligger risiko for fordøjelsesforstyrrelser og i perioder med fordøjelighedsforstyrrelser (diarré).«

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug.«

Mindskelse af risikoen for urinvejssten

Lavt indhold af fosfor, magnesium og urinforsurende stoffer

Drøvtyggere

Calcium

Fosfor

Natrium

Magnesium

Kalium

Klorider

Svovl

Urinforsurende stoffer

I indtil 6 uger

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Især til intensivt fodrede ungdyr.«

I brugsanvisningen anføres:

»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«

Mindskelse af stressreaktioner

Højt magnesiumindhold

Svin

Magnesium

1 til 7 dage

Det bør oplyses, i hvilke situationer brugen af dette foder er beregnet på.

og/eller

 

Letfordøjelige ingredienser

Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling

Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)

Stabilisering af den fysiologiske fordøjels

Lav bufferkapacitet og letfordøjelige ingredienser

Smågrise

Letfordøjelige ingredienser herunder deres eventuelle behandling

Bufferkapacitet

Kilde(r) til adstringerende stoffer (hvis tilsat)

Kilde(r) til slimstof (hvis tilsat)

2 til 4 uger

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Hvis der i perioder foreligger risiko for fordøjelighedsforstyrrelser eller reconvalecens fra fordøjelighedsforstyrrelser.«

Letfordøjelige ingredienser

Svin

Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling

Kilde(r) til adstringerende stoffer (hvis tilsat)

Kilde(r) til slimstof (hvis tilsat)

Mindskelse af risikoen for forstoppelse

Ingredienser, der stimulerer passagen gennem tarmene

Søer

Ingredienser, der stimulerer passagen gennem tarmene

10 til 14 dage før og 10 til 14 dage efter faring

 

Mindskelse af risikoen for fedtleversyndrom

Lavt energiindhold og høj procentdel af omsættelig energi fra lipider med stort indhold af flerumættede fedtsyrer

Læggehøner

Energiværdi (beregnet efter EF-metode)

Procentdel omsættelig energi fra lipider

Indhold af flerumættede fedtsyrer

I indtil 12 uger

 

Kompensation for malabsorption

Lavt indhold af mættede fedtsyrer og stort indhold af fedtopløselige vitaminer

Fjerkræ, bortset fra gæs og duer

Procentdel mættede fedtsyrer i forhold til indholdet af fedtsyrer i alt

Vitamin A i alt

Vitamin D i alt

Vitamin E i alt

Vitamin K i alt

I de første 2 uger efter udklækning

 

Kompensation for kronisk insufficiens i tyndstarmsfunktionen

Kulhydrater, proteiner og fedtstoffer, der stort set fordøjes, før de når tyndtarmen

Hovdyr (Equines) (15)

Letfordøjelige kulhydrat-, protein- og fedtstofkilder, herunder deres eventuelle behandling

Indledningsvis i indtil 6 måneder

Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på, og hvordan det bør indgives, herunder mange små rationer pr. dag.

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge før brug eller før forlængelse af brugsperioden.«

Kompensation for kroniske fordøjelsesforstyrrelser i tyktarmen

Letfordøjelige fibre

Hovdyr (Equines)

Fiberkilde(r)

Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)

Indledningsvis i indtil 6 måneder

Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på, og hvordan det bør indgives.

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge før brug eller før forlængelse af brugsperioden.«

Mindskelse af stressreaktioner

Letfordøjelige ingredienser

Hovdyr (Equines)

Magnesium

Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling

Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)

To til fire uger

Det bør oplyses, præcist hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på.

Kompensation for elektrolyttab ved kraftig svedafsondring

Overvejende elektrolytter og letoptagelige kulhydrater

Hovdyr (Equines)

Calcium

Natrium

Magnesium

Kalium

Chlorider

Glucose

1 til 3 dage

Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på.

Hvis foderet svarer til en stor del af dagsrationen, bør det oplyses, at det er risikabelt at foretage bratte ændringer i fodersammensætningen.

I brugsanvisningen anføres:

»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«

Rekonvalescens

Høj koncentration af væsentlige næringsstoffer og letfordøjelige ingredienser

Hovdyr (Equines)

Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling

Indhold af n-3-fedtsyrer og n-6-fedtsyrer (hvis tilsat)

Indtil dyret er kommet sig helt

Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på.

Når foderet er specielt beregnet til at blive givet via sonde eller slange, anføres følgende på emballagen, beholderen eller etiketten:

»Indgives under dyrlægetilsyn.«

Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens

Lavt indhold af protein, som er af høj kvalitet, og letfordøjelige kulhydrater

Hovdyr (Equines)

Protein- og fiberkilder

Letfordøjelige kulhydrater, herunder deres eventuelle behandling

Methionin

Cholin

Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)

Indledningsvis i indtil 6 måneder

Det bør oplyses, hvordan foderet bør indgives, herunder mange små portioner pr. dag.

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge før brug eller før forlængelse af brugsperioden.«

Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens

Lavt indhold af protein, som er af høj kvalitet, og lavt phosphorindhold

Hovdyr (Equines)

Proteinkilder

Calcium

Phosphor

Kalium

Magnesium

Natrium

Indledningsvis indtil 6 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge før brug eller før forlængelse af brugsperioden.«

I brugsanvisningen anføres:

»Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.

(3)  Fabrikanten kan eventuelt også anbefale anvendelse heraf i tilfælde af midlertidig nyreinsufficiens.

(4)  Hvis foderet anbefales ved midlertidig nyreinsufficiens, er den anbefalede brugsperiode 2 til 4 uger.

(5)  Når det gælder foder til katte, kan »Feline lower urinary tract disease« eller »Acute Feline Urological Syndrome — F.U.S.« føjes til under særligt ernæringsformål.

(6)  Når det gælder foder til mindskelse af en bestemt intolerance, kan en henvisning til den specifikke intolerance erstatte »Ingredienser og næringsstoffer«.

(7)  Fabrikanten kan tilføje under særligt ernæringsformål: »Exokrin pankreatisk insufficiens«.

(8)  For kattefoder kan fabrikanten under mærkningsoplysningerne supplere det særlige ernæringsformål med angivelsen »leverlipidose hos kat«

(9)  I stedet for »ketosis« kan der anføres »acetonæmia«.

(10)  Fabrikanterne kan også anbefale anvendelse ved rekonvalescens efter ketosis.

(11)  Når det gælder foder til malkekøer.

(12)  Når det gælder foder til moderfår.

(13)  Når det gælder foder til malkekøer: »Højst 2 måneder fra begyndelsen af laktionen.«

(14)  Anfør kategorien af drøvtyggere.

(15)  Når det drejer sig om foder, der er specielt beregnet til meget gamle dyrs særlige behov (let fortærbare ingredienser), tilføjes der »gamle dyr« i forbindelse med dyrearten eller -kategorien.


BILAG II

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 2)

Kommissionens direktiv 94/39/EF

(EFT L 207 af 10.8.1994, s. 20)

Kommissionens direktiv 95/9/EF

(EFT L 91 af 22.4.1995, s. 35)

Kommissionens direktiv 2002/1/EF

(EFT L 5 af 9.1.2002, s. 8)

Kommissionens direktiv 2008/4/EF

(EUT L 6 af 10.1.2008. s. 4)

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 2)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

94/39/EF

30. juni 1995

95/9/EF

30. juni 1995

2002/1/EF

20. november 2002

2008/4/EF

30. juli 2008


BILAG III

Sammenligningstabel

Direktiv 94/39/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III


Top