EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008H0473

Kommissionens henstilling af 5. juni 2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige ansvar (meddelt under nummer K(2008) 2274) (EØS-relevant tekst)

OJ L 162, 21.6.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj

21.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/39


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 5. juni 2008

om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige ansvar

(meddelt under nummer K(2008) 2274)

(EØS-relevant tekst)

(2008/473/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211, andet led, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (1) fastsættes minimumsharmonisering af kravene til lovpligtig revision. Ifølge direktivets artikel 31 skal Kommissionen forelægge en rapport om virkningen af de nationale erstatningsansvarsregler i forbindelse med udførelse af lovpligtig revision på de europæiske kapitalmarkeder samt om forsikringsbetingelserne for revisorer og revisionsfirmaer og fremlægge henstillinger, hvis den finder det hensigtsmæssigt.

(2)

Kapitalmarkedernes smidige funktion kræver bæredygtig revisionskapacitet og et konkurrencedygtigt marked for revisionsydelser, hvor der er et tilstrækkeligt udvalg af revisionsfirmaer, der er i stand til og villige til at udføre lovpligtig revision af selskaber, hvis aktier ikke er optaget til handel på en medlemsstats regulerede marked. De stadigt større udsving i selskabernes markedskapitalisering har imidlertid gjort risikoen for at pådrage sig erstatningsansvar betydeligt større, samtidig med at adgangen til forsikring mod risikoen i forbindelse med sådan revision er blevet mere og mere begrænset.

(3)

Da solidarisk hæftelse kan afholde revisionsfirmaer og –netværk fra at gå ind på det internationale revisionsmarked for børsnoterede virksomheder i Fællesskabet, er der ringe udsigt til, at eventuelle nye revisionsnetværk vil være i stand til at udøve lovpligtig revision af sådanne selskaber.

(4)

Som følge heraf bør der indføres begrænsning af erstatningsansvaret for revisorers og revisionsfirmaers, herunder koncernrevisorers, udførelse af lovpligtig revision af børsnoterede selskaber. En begrænsning af erstatningsansvaret er imidlertid ikke berettiget, når der er tale om en revisors forsætlige misligholdelse af faglige forpligtelser, og en begrænsning vil ikke være gældende i sådanne tilfælde. En sådan begrænsning bør heller ikke berøre en skadelidt parts ret til rimelig erstatning.

(5)

På grund af betydelige forskelle mellem medlemsstaternes civilretlige erstatningsansvarsordninger er det på nuværende tidspunkt hensigtsmæssigt, at hver enkelt medlemsstat kan vælge den begrænsning af erstatningsansvaret, som er mest forenelig med dets civilretlige erstatningsansvarsordning.

(6)

Medlemsstaterne bør således i national lovgivning kunne fastsætte et loft over revisorers erstatningsansvar. Som alternativ bør medlemsstaterne i deres nationale lovgivning kunne indføre en ordning med proportionalt ansvar, hvor lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer kun hæfter i forhold til deres bidrag til den lidte skade og ikke hæfter solidarisk med andre parter. I medlemsstater, hvor krav mod lovpligtige revisorer kun kan rejses af det reviderede selskab og ikke af enkeltaktionærer eller tredjemand, bør medlemsstaterne have mulighed for at tillade et selskab, dets aktionærer og revisor at fastsætte begrænsningen af revisorens erstatningsansvar, dog således at investorernes rettigheder i det reviderede selskab tilgodeses,

HENSTILLER:

Genstand

1.

Denne henstilling vedrører revisorers og revisionsfirmaers civilretlige erstatningsansvar under udførelse af lovpligtig revision af konsoliderede regnskaber eller årsregnskaber for selskaber, som er registreret i en medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på en medlemsstats regulerede marked.

Begrænsning af erstatningsansvar

2.

Lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige erstatningsansvar i tilfælde af misligholdelse af deres faglige forpligtelser bør begrænses, bortset fra i tilfælde af forsætlig misligholdelse af deres forpligtelser.

3.

Begrænsningen af erstatningsansvaret bør gælde over for det reviderede selskab og andre parter, som ifølge national lovgivning er berettiget til at indgive erstatningskrav.

4.

En begrænsning af det civile erstatningsansvar bør ikke forhindre skadelidte parter i at opnå rimelig erstatning.

Måder, hvorpå erstatningsansvaret kan begrænses

5.

Medlemsstaterne bør indføre foranstaltninger med henblik på begrænsning af erstatningsansvaret. Med henblik herpå anbefales det, at især én eller flere af følgende metoder anvendes:

a)

fastsættelse af et maksimumsbeløb eller af en metode til beregning af et sådant beløb

b)

fastsættelse af en række principper, hvorved en lovpligtig revisor eller et revisionsfirma ikke hæfter ud over det faktiske bidrag til den skade, som en skadesanmelders krav vedrører, og således ikke hæfter solidarisk med andre skadevoldere

c)

indførelse af en bestemmelse, som tillader et selskab, der skal revideres og den lovpligtige revisor eller det lovpligtige revisionsfirma ved aftale at fastsætte en begrænsning af erstatningsansvaret.

6.

Hvis ansvaret er begrænset i medfør af en aftale som omhandlet i punkt 5, litra c), sikrer medlemsstaterne, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Aftalen skal kunne underkastes retslig prøvelse.

b)

Med hensyn til det reviderede selskab besluttes begrænsningen af erstatningsansvaret kollektivt af de i artikel 50b i Rådets direktiv 78/660/EØF (2) omhandlede medlemmer af de administrative, ledende og tilsynsførende organer, eller i tilfælde af koncernrevision, af de i artikel 36a i Rådets direktiv 83/349/EØF (3) omhandlede personer, og en sådan beslutning godkendes af det reviderede selskabs aktionærer.

c)

Oplysninger om begrænsningen af erstatningsansvaret og ændringer heraf offentliggøres i noterne til det reviderede selskabs regnskaber.

7.

Inden vedtagelse af foranstaltninger til gennemførelse af en af de i punkt 5, litra a), b) eller c), omhandlede metoder eller andre erstatningsansvarsbegrænsende metoder, som er i overensstemmelse med punkt 2, 3 og 4, tager medlemsstaterne hensyn til virkningen på de finansielle markeder og investorerne og på vilkårene for adgang til markedet for lovpligtig revision af børsnoterede selskaber samt virkningen på revisionskvaliteten, muligheden for at opnå forsikringsdækning og de selskaber, der skal revideres.

Opfølgning

8.

Medlemsstaterne opfordres til at underrette Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet på baggrund af denne henstilling, senest 5. juni 2010.

Adressater

9.

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87. Ændret ved direktiv 2008/30/EF (EUT L 81 af 20.3.2008, s. 53).

(2)  EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF (EUT L 224 af 16.8.2006, s. 1).

(3)  EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/99/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 137).


Top