Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0883

2008/883/EF: Kommissionens beslutning af 21. november 2008 om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår regionalisering for Brasiliens vedkommende i listen over tredjelande og dele deraf, hvorfra det er tilladt at importere visse typer fersk kød til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2008) 6977) (EØS-relevant tekst)

OJ L 316, 26.11.2008, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; stiltiende ophævelse ved 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/883/oj

26.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/14


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. november 2008

om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår regionalisering for Brasiliens vedkommende i listen over tredjelande og dele deraf, hvorfra det er tilladt at importere visse typer fersk kød til Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2008) 6977)

(EØS-relevant tekst)

(2008/883/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, og artikel 8, nr. 4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød (2) er der fastsat sundheds- og hygiejnebetingelser for import til Fællesskabet af levende dyr undtagen dyr af hestefamilien og for import af fersk kød af sådanne dyr, herunder dyr af hestefamilien, undtagen tilberedt kød.

(2)

I henhold til beslutning 79/542/EØF er import af fersk kød til konsum kun tilladt, hvis kødet kommer fra et område i et tredjeland eller en del deraf, som er opført på listen i del 1 i bilag II til nævnte beslutning, og hvis det ferske kød opfylder de krav, der er fastsat i det relevante veterinærcertifikat for det pågældende kød, jf. standardcertifikaterne i nævnte bilags del 2, idet der tages hensyn til eventuelle krav om særlige betingelser eller supplerende garantier for kødet.

(3)

Importkravene til kød fra tredjelande afhænger i høj grad af den/det eksporterende tredjelands/regions dyresundhedsstatus. Hvis en region er fri for mund- og klovesyge uden vaccination, er det tilladt at importere ikke-udbenet fersk kød, men hvis regionen er fri for mund- og klovesyge med vaccination, så kan udelukkende udbenet og modnet oksekød importeres til Fællesskabet. Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) fastslår OIE-medlemslandenes status med hensyn til mund- og klovesyge, og ved Kommissionens inspektioner efterprøves tredjelandes dyresundhedsstatus og deres evne til at opfylde Fællesskabets krav.

(4)

I juli 2008 gav OIE på ny den brasilianske stat Mato Grosso do Sul status som fri for mund- og klovesyge med vaccination.

(5)

I lyset af Mato Grosso do Suls status som fri for mund- og klovesyge og på baggrund af resultaterne af de inspektioner, Kommissionen har gennemført i Brasilien, bør denne stat igen opføres på listen over områder, hvorfra import til Fællesskabet af fersk udbenet og modnet oksekød er tilladt på de ensartede vilkår, der gælder for de øvrige brasilianske stater, der har status som fri for mund- og klovesyge med vaccination, og hvorfra det i dag er tilladt at importere de pågældende produkter til Fællesskabet.

(6)

Visse dele af de brasilianske stater Mato Grosso og Minas Gerais er for øjeblikket ikke opført i del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF på listen over områder, hvorfra import til Fællesskabet af fersk udbenet og modnet oksekød er tilladt. De stater er imidlertid i deres helhed anerkendt af OIE som fri for mund- og klovesyge med vaccination. Dertil kommer, at resultaterne af Kommissionens inspektioner i Brasilien har givet tilstrækkelige garantier vedrørende den eksisterende dyresundhedskontrol i staterne Mato Grosso og Minas Gerais i deres helhed, navnlig når der tages hensyn til systemet med specifikt godkendte bedrifter. På basis af OIE-anerkendelsen og de nævnte garantier bør staterne Mato Grosso og Minas Gerais i deres helhed optages på listen over områder, hvorfra import til Fællesskabet af fersk udbenet og modnet oksekød er tilladt.

(7)

Staten Mato Grosso do Sul og alle dele af staterne Minas Gerais og Mato Grosso vil få tilladelse til at eksportere fersk udbenet og modnet oksekød ifølge de ensartede betingelser, der gælder for de brasilianske stater, der er fri for mund- og klovesyge med vaccination, og hvorfra denne import til Fællesskabet for øjeblikket er tilladt.

(8)

Beslutning 79/542/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Del 1 i bilag II til beslutning 79/542/EØF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Sendinger af fersk udbenet og modnet oksekød fra området med kode BR-1, jf. Kommissionens beslutning 2008/642/EF (3), hidrørende fra dyr slagtet før den 1. december 2008 kan importeres til Fællesskabet indtil den 14. januar 2009.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra den 1. december 2008.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15.

(3)  EUT L 207 af 5.8.2008, s. 36.


BILAG

»DEL 1

Liste over tredjelande og dele af tredjelande (1)

Land

Områdekode

Beskrivelse af området

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Slutdato (2)

Begyndelsesdato (3)

Model(s)

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL — Albanien

AL-0

Hele landet

 

 

 

 

AR — Argentina

AR-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

AR-1

Provinserne: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (undtagen departmenterne Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme og San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, en del af Neuquén (undtagen området under AR-4), en del af Río Negro (undtagen området under AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco Formosa, Jujuy og Salta, undtagen den 25 km brede stødpudezone, der strækker sig langs grænsen til Bolivia og Paraguay fra distriktet Santa Catalina i provinsen Jujuy til distriktet Laishi i provinsen Formosa

BOV

A

1

 

18. marts 2005

RUF

A

1

 

1. december 2007

AR-2

Chubut, Santa Cruz og Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1. marts 2002

AR-3

Corrientes: departmenterne Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme og San Luís del Palmar

BOV

RUF

A

1

 

1. december 2007

AR-4

En del af Río Negro (undtagen: i Avellaneda området nord for provinsvej 7 og øst for provinsvej 250, i Conesa området øst for provinsvej 2, i El Cuy området nord for provinsvej 7 fra det sted, hvor denne krydser provinsvej 66, til grænsen til departementet Avellaneda, og i San Antonio området øst for provinsvej 250 og 2), en del af Neuquén (undtagen: i Confluencia området øst for provinsvej 17 og i Picun Leufú området øst for provinsvej 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1. august 2008

AU — Australien

AU-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA — Bosnien-Herzegovina

BA-0

Hele landet

 

 

 

 

BH — Bahrain

BH-0

Hele landet

 

 

 

 

BR — Brazil

BR-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

BR-1

Staten Minas Gerais, staten Espírito Santo, staten Goiás, staten Mato Grosso, staten Rio Grande Do Sul, staten Mato Grosso Do Sul (bortset fra den udpegede 15 km brede zone med intensiv overvågning, der strækker sig langs de ydre grænser i kommunerne Porto Mutinho, Bela Vista, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã og Mundo Novo og den udpegede zone med intensiv overvågning i kommunerne Corumbá and Ladário)

BOV

A og H

1

 

1. december 2008

BR-2

Staten Santa Catarina

BOV

A og H

1

 

31. januar 2008

BR-3

Staterne Paraná og São Paulo

BOV

A og H

1

 

1. august 2008

BW — Botswana

BW-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 og 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1. december 2007

BW-2

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 10, 11, 12, 13 og 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. marts 2002

BY — Belarus

BY-0

Hele landet

 

 

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW,

G

 

 

 

CH — Schweiz

CH-0

Hele landet

 

 

 

 

CL — Chile

CL-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN — Kina

CN-0

Hele landet

 

 

 

 

CO — Colombia

CO-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

CR — Costa Rica

CR-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

CU — Cuba

CU-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ — Algeriet

DZ-0

Hele landet

 

 

 

 

ET — Etiopien

ET-0

Hele landet

 

 

 

 

FK — Falklandsøerne

FK-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL — Grønland

GL-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

HK — Hongkong

HK-0

Hele landet

 

 

 

 

HN — Honduras

HN-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

HR — Kroatien

HR-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL — Israel

IL-0

Hele landet

 

 

 

 

IN — Indien

IN-0

Hele landet

 

 

 

 

IS — Island

IS-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE — Kenya

KE-0

Hele landet

 

 

 

 

MA — Marokko

MA-0 CIPAC-nr.

Hele landet

EQU

 

 

 

 

ME — Montenegro

ME-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

Hele landet

 

 

 

 

MK — Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4)

MK-0

Hele landet

OVI, EQU

 

 

 

 

MU — Mauritius

MU-0

Hele landet

 

 

 

 

MX — Mexico

MX-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Syd for de afspærringer, der strækker sig fra Palgrave Point i vest til Gam i øst

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC — Ny Kaledonien

NC-0

Hele landet

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Hele landet

 

 

 

 

NZ New Zealand

NZ-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA — Panama

PA-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

PY-1

Hele landet bortset fra den udpegede 15 km brede zone med intensiv overvågning, der strækker sig langs landets ydre grænser

BOV

A

1

 

1. august 2008

RS — Serbien (5)

RS-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU — Den Russiske Føderation

RU-0

Hele landet

 

 

 

 

RU-1

Regionen Murmansk og Jamal-Nenetske autonome okrug

RUF

 

 

 

 

SV — El Salvador

SV-0

Hele landet

 

 

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Området vest for de »red line«-afspærringer, der strækker sig nordpå fra Usuto-floden til grænsen til Sydafrika vest for Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

De veterinære områder til overvågning for og vaccination mod mund- og klovesyge, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 51/2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4. august 2003

TH — Thailand

TH-0

Hele landet

 

 

 

 

TN — Tunesien

TN-0

Hele landet

 

 

 

 

TR — Tyrkiet

TR-0

Hele landet

 

 

 

 

TR-1

Provinserne Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat og Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Hele landet

 

 

 

 

US — USA

US-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, , SUF, SUW,RUF, RUW

G

 

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

1. november 2001

OVI

A

1

 

 

ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Hele landet undtagen:

den del af området for bekæmpelse af mund- og klovesyge, der ligger i veterinærregionerne Mpumalanga province og Northern province, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal og i grænseområdet op til Botswana øst for den 28. længdegrad

distriktet Camperdown i provinsen KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Hele landet

 

 

 

 

=

Certifikater i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002. s. 132).

=

Der er ikke fastsat noget certifikat, og det er forbudt at importere fersk kød (undtagen af de arter, der er anført i linjen for hele landet).

1

=

Restriktioner vedrørende kategori:

Slagtebiprodukter ikke tilladt (undtagen mellemgulv og tyggemuskler fra kvæg).«


(1)  Jf. dog eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved EF-aftaler med tredjelande.

(2)  Kød fra dyr, som er slagtet på eller før den dato, der er angivet i kolonne 7, kan importeres til Fællesskabet i 90 dage fra denne dato.

Sendinger på åbent hav, som der er udstedt certifikat for før den i kolonne 7 anførte dato, kan importeres til Fællesskabet i 40 dage fra denne dato.

(Bemærk: Er der ingen dato i kolonne 7, er der ingen tidsmæssige restriktioner.)

(3)  Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 8, må importeres til Fællesskabet (er der ingen dato i kolonne 8, er der ingen tidsmæssige restriktioner).

(4)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  Ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

=

Certifikater i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002. s. 132).

=

Der er ikke fastsat noget certifikat, og det er forbudt at importere fersk kød (undtagen af de arter, der er anført i linjen for hele landet).

1

=

Restriktioner vedrørende kategori:

Slagtebiprodukter ikke tilladt (undtagen mellemgulv og tyggemuskler fra kvæg).«


Top