Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0855

2008/855/EF: Kommissionens beslutning af 3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer K(2008) 6349) (EØS-relevant tekst)

OJ L 302, 13.11.2008, p. 19–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 190 - 196

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/855/oj

13.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/19


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. november 2008

om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer K(2008) 6349)

(EØS-relevant tekst)

(2008/855/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (3) fastsættes der EF-minimumsforanstaltninger til bekæmpelse af denne sygdom. Direktivet beskriver de foranstaltninger, der skal træffes ved udbrud af klassisk svinepest. Disse foranstaltninger omfatter planer fra medlemsstaterne for udryddelse af klassisk svinepest i en population af vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin under visse omstændigheder.

(2)

Kommissionens beslutning 2006/805/EF af 24. november 2006 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (4) blev vedtaget som reaktion på udbrud af klassisk svinepest i de pågældende medlemsstater. Ved nævnte beslutning fastsættes der sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i de områder i de pågældende medlemsstater, hvor klassisk svinepest forekommer hos vildtlevende svin, med henblik på at forhindre spredning af sygdommen til andre dele af Fællesskabet.

(3)

De pågældende medlemsstater skal træffe passende foranstaltninger til at forhindre spredning af klassisk svinepest. De forelagde derfor Kommissionen planer for udryddelse af og nødvaccination mod sygdommen med en oversigt over de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af sygdommen i de områder, der i deres planer er afgrænset som inficerede, samt over de nødvendige foranstaltninger på svinebedrifterne i disse områder.

(4)

Der er registreret forskellige epidemiologiske situationer vedrørende klassisk svinepest i medlemsstaterne eller områder deraf. Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør der derfor opstilles tre særskilte lister over områder alt efter den epidemiologiske situation i de enkelte områder.

(5)

Da flytning af levende svin fra inficerede områder frembyder større risici end flytning af fersk kød, tilberedt kød og kødprodukter, bør flytning af levende svin fra de berørte medlemsstater som hovedregel forbydes.

(6)

Sæd, æg og embryoner fra inficerede dyr kan bidrage til spredningen af klassisk svinepestvirus. For at forhindre, at klassisk svinepest spredes til andre områder i Fællesskabet, bør der nedlægges forbud mod forsendelse af sæd, æg og embryoner fra de i bilaget til denne beslutning angivne områder.

(7)

Der bør opstilles en liste over de medlemsstater og områder, hvor den epidemiologiske situation vedrørende klassisk svinepest er gunstigst, og hvorfra der som en undtagelse fra det generelle forbud må afsendes levende svin til andre afgrænsede områder på betingelse af, at der træffes visse sikkerhedsforanstaltninger. Endvidere må fersk svinekød fra bedrifter, der ligger i de pågældende områder, samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende kød fra de pågældende svin afsendes til andre medlemsstater.

(8)

Visse områder, som er ramt af klassisk svinepest hos vildtlevende svin, gennemskæres af landegrænser og omfatter naboområder i to medlemsstater. Der bør også fastsættes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i form af restriktioner vedrørende forsendelse af levende svin inden for ramte naboområder, der ligger i to forskellige medlemsstater.

(9)

På baggrund af den epidemiologiske situation i visse områder i Ungarn og Slovakiet bør de optages på den første liste over områder.

(10)

Der bør opstilles en anden liste over de områder, hvor den epidemiologiske situation med hensyn til vildsvinepopulationen eller svinebedrifterne er mindre gunstig på grund af sporadiske sygdomsudbrud. Der må ikke afsendes levende svin fra disse områder, men der må dog afsendes fersk svinekød fra bedrifter, der anses for at være sikre, samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende kød fra de pågældende svin til andre medlemsstater på betingelse af, at der træffes visse sikkerhedsforanstaltninger, som fastsat i denne beslutning.

(11)

En tredje liste bør omfatte de områder, hvorfra der generelt hverken må afsendes levende svin eller fersk svinekød og kødprodukter til andre medlemsstater. Tilberedt svinekød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød bør dog kunne sendes til andre medlemsstater, hvis de pågældende produkter er underkastet en behandling, der sikrer, at eventuel klassisk svinepestvirus er tilintetgjort.

(12)

For at forhindre, at klassisk svinepest spredes til andre områder i Fællesskabet, bør det endvidere fastsættes, at forsendelse af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra medlemsstater med områder, der er opført på den tredje liste, underlægges visse betingelser. Nævnte svinekød, svinekødsprodukter og tilberedte kød bør navnlig bære et særligt mærke, der ikke kan forveksles med sundhedsmærket for svinekød som fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (5) eller med identifikationsmærket som fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (6).

(13)

For at forhindre, at klassisk svinepest spredes til andre områder i Fællesskabet, i tilfælde af at en medlemsstat er omfattet af et forbud mod forsendelse af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra visse dele af den pågældende medlemsstats område, bør der fastsættes visse krav, især certifikatkrav, vedrørende forsendelse af sådant kød eller tilberedt kød eller sådanne kødprodukter fra andre områder i den pågældende medlemsstat, som ikke er omfattet af forbuddet.

(14)

Beslutning 2006/805/EF er blevet ændret flere gange. Den bør derfor ophæves og erstattes af nærværende beslutning.

(15)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

Ved denne beslutning fastsættes der visse foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i medlemsstaterne eller regioner heraf som angivet i bilaget (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«).

Beslutningen finder anvendelse, uden at det berører de planer for udryddelse af klassisk svinepest og for nødvaccination mod sygdommen, der er godkendt af Kommissionen.

Artikel 2

Forbud mod forsendelse af levende svin fra de i bilaget angivne områder til andre medlemsstater

De berørte medlemsstater sørger for, at der kun sendes levende svin fra deres område til andre medlemsstater, såfremt svinene kommer fra:

a)

områder, der ligger uden for de i bilaget angivne områder, og

b)

en bedrift, hvor der ikke er blevet indsat levende svin fra de i bilaget angivne områder i de sidste 30 dage før afsendelsesdatoen.

Artikel 3

Dispensationer vedrørende forsendelse af levende svin mellem medlemsstaterne fra de i del I i bilaget angivne områder

1.   Uanset artikel 2 kan afsendermedlemsstaten tillade forsendelse af levende svin fra bedrifter i et af de i del I i bilaget angivne områder til bedrifter eller slagterier, der ligger i et område, som er angivet i del I i bilaget, men som hører under en anden medlemsstat, såfremt svinene kommer fra en bedrift, hvor:

a)

der ikke er blevet indsat levende svin i de sidste 30 dage før afsendelsesdatoen

b)

en embedsdyrlæge har foretaget en klinisk undersøgelse for klassisk svinepest i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i del A og i punkt 1, 2 og 3 i del D i kapitel IV i bilaget til Kommissionens beslutning 2002/106/EF (7), og

c)

der er foretaget polymerasekædereaktionstest for klassisk svinepest i henhold til kapitel VI, del C, i bilaget til beslutning 2002/106/EF med negative resultater på blodprøver fra den sending svin, der skal sendes, inden for de sidste syv dage før afsendelsesdatoen; der skal udtages prøver fra mindst så mange svin, at der med 95 % sikkerhed kan påvises en prævalens på 5 % i den sending svin, der skal sendes.

Litra c) gælder dog ikke:

i)

for svin, der sendes direkte til slagterier med henblik på omgående slagtning

ii)

for svin, der sendes til et naboområde i en i del I i bilaget angivet medlemsstat

iii)

hvis bestemmelsesmedlemsstaten har givet forhåndsgodkendelse.

2.   I forbindelse med at de i stk. 1 omhandlede svin afsendes, sørger de berørte medlemsstater for, at det i artikel 9, litra a), omhandlede sundhedscertifikat indeholder supplerende oplysninger om datoerne for den kliniske undersøgelse og i givet fald antallet af dyr, der er udtaget prøver af, og resultaterne af polymerasekædereaktionstestene, jf. stk. 1.

Artikel 4

Flytning og transport i transit af levende svin i de berørte medlemsstater

1.   De berørte medlemsstater sørger for, at der ikke sendes levende svin fra bedrifter, der ligger i de i bilaget angivne områder, til andre områder i samme medlemsstat, medmindre svinene:

a)

transporteres direkte til slagterier med henblik på omgående slagtning

b)

kommer fra bedrifter, hvor:

i)

der er foretaget en klinisk undersøgelse og polymerasekædereaktionstest for klassisk svinepest med negative resultater efter bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), eller

ii)

der er foretaget en klinisk undersøgelse med negative resultater, forudsat at den kompetente veterinærmyndighed på bestemmelsesstedet giver en forhåndsgodkendelse.

2.   De berørte medlemsstater, der afsender svin fra de i del I i bilaget angivne områder til andre områder, der er angivet i del I i bilaget, sørger for, at transporten af svin kun foregår ad hovedveje eller jernbanelinjer uden nogen form for stop, jf. dog Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 (8).

Artikel 5

Forbud mod forsendelse af sendinger af ornesæd og æg og embryoner fra svin fra de i bilaget angivne områder

De berørte medlemsstater sørger for, at sendinger af følgende produkter ikke sendes fra deres område til andre medlemsstater:

a)

ornesæd, medmindre sæden stammer fra orner, der holdes på en godkendt ornestation som omhandlet i artikel 3, litra a), i Rådets direktiv 90/429/EØF (9), der ligger uden for de i bilaget til denne beslutning angivne områder

b)

æg og embryoner fra svin, medmindre æggene og embryonerne stammer fra svin, der holdes på bedrifter, som ligger uden for de i bilaget angivne områder.

Artikel 6

Forsendelse af fersk svinekød og visse typer tilberedt kød og kødprodukter fra de i del II i bilaget angivne områder

1.   De berørte medlemsstater med områder, som er angivet i del II i bilaget, sørger for, at sendinger af fersk svinekød fra bedrifter, der ligger i de pågældende områder, samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende kød fra de pågældende svin kun afsendes til andre medlemsstater, hvis:

a)

der ikke er registreret tegn på klassisk svinepest i de foregående 12 måneder på den pågældende bedrift, og bedriften ligger uden for en beskyttelses- eller overvågningszone

b)

svinene i mindst 90 dage har været holdt på en enkelt bedrift, og der ikke er blevet indsat levende svin i de sidste 30 dage før datoen for afsendelse til slagteriet

c)

den kompetente veterinærmyndighed mindst to gange om året har aflagt kontrolbesøg på bedriften, der:

i)

er foregået ud fra de retningslinjer, der er fastsat i kapitel III i bilaget til beslutning 2002/106/EF

ii)

har omfattet en klinisk undersøgelse i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i del A i kapitel IV i bilaget til beslutning 2002/106/EF

iii)

har omfattet kontrol af, at bestemmelserne i artikel 15, stk. 2, litra b), andet samt fjerde til syvende led, i direktiv 2001/89/EF er overholdt

d)

embedsdyrlægen, inden der blev givet tilladelse til at sende svinene til et slagteri, har foretaget en klinisk undersøgelse for klassisk svinepest i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i punkt 1, 2 og 3 i del D i kapitel IV i bilaget til beslutning 2002/106/EF.

2.   Såfremt en bedrift imidlertid består af to eller flere produktionsenheder, hvis struktur, størrelse og indbyrdes afstand samt driften heraf gør, at produktionsenhederne omfatter fuldstændigt adskilte faciliteter for opstaldning, pasning og fodring, kan den kompetente veterinærmyndighed beslutte at tillade forsendelse af fersk svinekød, tilberedt kød og kødprodukter udelukkende fra bestemte produktionsenheder, der opfylder betingelserne i artikel 6, stk. 1.

Artikel 7

Forbud mod forsendelse af fersk svinekød og visse typer tilberedt kød og kødprodukter fra de i del III i bilaget angivne områder

1.   De berørte medlemsstater med områder, som er angivet i del III i bilaget, sørger for, at ingen sendinger af fersk kød af svin fra bedrifter, der ligger i de i del III i bilaget angivne områder, eller tilberedt kød eller kødprodukter bestående af eller indeholdende kød af disse svin sendes til andre medlemsstater fra de pågældende områder.

2.   Uanset stk. 1 kan de berørte medlemsstater med områder, som er angivet i del III i bilaget, tillade forsendelse af det i stk. 1 omhandlede ferske svinekød og af tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende sådant kød til andre medlemsstater, hvis produkterne:

a)

er fremstillet og forarbejdet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv 2002/99/EF (10)

b)

ledsages af et veterinærcertifikat i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2002/99/EF og

c)

ledsages af det relevante sundhedscertifikat for samhandel inden for Fællesskabet, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 (11), idet del II skal indeholde følgende påtegning:

»Dette produkt er i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2008/855/EF af 3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (12).

Artikel 8

Særlige sundhedsmærker og krav vedrørende udstedelse af certifikater for fersk kød, tilberedt kød og kødprodukter, der er omfattet af forbuddet i artikel 7, stk. 1

De berørte medlemsstater med områder, som er angivet i del III i bilaget, sørger for, at fersk kød, tilberedt kød og kødprodukter, der er omfattet af forbuddet i artikel 7, stk. 1, bærer et særligt sundhedsmærke, der ikke er ovalt, og som ikke kan forveksles med:

identifikationsmærket for tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød som fastsat i afsnit I i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 og

sundhedsmærket for fersk svinekød som fastsat i bilag I, afsnit I, kapitel III, til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 9

Krav vedrørende udstedelse af sundhedscertifikat for de berørte medlemsstater

De berørte medlemsstater sørger for, at det sundhedscertifikat, der er omhandlet i:

a)

artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 64/432/EØF (13), og som ledsager svin, der sendes fra deres område, forsynes med følgende påtegning:

»Dyr, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2008/855/EF af 3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (14).

b)

artikel 6, stk. 1, i direktiv 90/429/EØF, og som ledsager ornesæd, der sendes fra deres område, forsynes med følgende påtegning:

»Sæd, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2008/855/EF af 3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (15).

c)

artikel 1 i Kommissionens beslutning 95/483/EF (16), og som ledsager svineembryoner og -æg, der sendes fra deres område, forsynes med følgende påtegning:

»Embryoner/æg (17), der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2008/855/EF af 3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (18).

Artikel 10

Certifikatkrav for medlemsstater med områder som angivet i del III i bilaget

De berørte medlemsstater med områder som angivet i del III i bilaget til denne beslutning sørger for, at fersk svinekød fra bedrifter, der ligger uden for de i del III i bilaget til denne beslutning angivne områder, samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende sådant kød, der ikke er omfattet af forbuddet i artikel 7, stk. 1, og som sendes til andre medlemsstater:

a)

ledsages af et veterinærcertifikat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i direktiv 2002/99/EF, og

b)

ledsages af det relevante sundhedscertifikat for samhandel inden for Fællesskabet, jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 599/2004, idet del II skal indeholde følgende påtegning:

»Fersk svinekød og tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2008/855/EF af 3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (19).

Artikel 11

Krav til bedrifter og transportkøretøjer i de i bilaget angivne områder

De berørte medlemsstater sørger for, at:

a)

bestemmelserne i artikel 15, stk. 2, litra b), andet samt fjerde til syvende led, i direktiv 2001/89/EF overholdes på svinebedrifterne i de i bilaget til denne beslutning angivne områder

b)

køretøjer, der har været anvendt til transport af svin fra bedrifter i de i bilaget til denne beslutning angivne områder, altid rengøres og desinficeres, umiddelbart efter at de har været i brug, idet transportvirksomheden skal fremlægge bevis for, at de er rengjort og desinficeret.

Artikel 12

Oplysningskrav til de berørte medlemsstater

De berørte medlemsstater meddeler i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed Kommissionen og medlemsstaterne resultaterne af den overvågning af klassisk svinepest, der er gennemført i de i bilaget angivne områder i overensstemmelse med de af Kommissionen godkendte planer for udryddelse af klassisk svinepest eller for nødvaccination mod sygdommen, jf. artikel 1, andet afsnit.

Artikel 13

Efterkommelse af denne beslutning

Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning, og de sørger for, at der øjeblikkeligt informeres om de vedtagne foranstaltninger på passende vis. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 14

Ophævelse

Beslutning 2006/805/EF ophæves.

Artikel 15

Anvendelse

Denne beslutning anvendes indtil den 31. december 2009.

Artikel 16

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5.

(4)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 67.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.

(6)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(7)  EFT L 39 af 9.2.2002, s. 71.

(8)  EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.

(9)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62.

(10)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(11)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 44.

(12)  EUT L 302, 13.11.2008, s. 19

(13)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(14)  EFT L 302, 13.11.2008, s. 19.«.

(15)  EFT L 302, 13.11.2008, s. 19

(16)  EFT L 275 af 18.11.1995, s. 30.

(17)  Det ikke relevante overstreges.

(18)  EFT L 302, 13.11.2008, s. 19

(19)  EFT L 302, 13.11.2008, s. 19


BILAG

DEL I

1.   Tyskland

A.   Rheinland-Pfalz

a)

i Kreis Ahrweiler: Gemeinde Adenau og Altenahr

b)

i Landkreis Vulkaneifel: Gemeinde Obere Kyll og Hillesheim, i Gemeinde Daun Ortschaft Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler og Kirchweiler, i Gemeinde Kelberg Ortschaft Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath og Welcherath, i Gemeinde Gerolstein Ortschaft Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm og Rockeskyll samt Gerolstein by

c)

i Eifelkreis Bitburg-Prüm: i Gemeinde Prüm Ortschaft Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim og Weinsheim.

B.   Nordrhein-Westfalen

a)

i Kreis Euskirchen: byerne Bad Münstereifel, Mechernich og Schleiden, i Euskirchen by Ortschaft Billig, Euenheim, Euskirchen (centrum), Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen samt Gemeinde Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall og Nettersheim

b)

i Kreis Rhein-Sieg: i Meckenheim by Ortschaft Ersdorf og Altendorf, i Rheinbach by Ortschaft Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen og Kurtenberg, i Gemeinde Swisttal Ortschaft Miel og Odendorf.

2.   Frankrig

Det område i departementerne Bas-Rhin og Moselle, der er beliggende vest for Rhinen og Rhin-Marne-kanalen, nord for motorvej A4, øst for floden Saar og syd for grænsen til Tyskland og kommunerne Holtzheim, Lingolsheim og Eckbolsheim.

3.   Ungarn

Området henhørende under amtet Nógrád og området henhørende under amtet Pest beliggende nord og øst for Donau, syd for grænsen til Slovakiet, vest for grænsen til amtet Nógrád og nord for motorvej E71, området henhørende under amtet Heves beliggende øst for grænsen til amtet Nógrád, syd og vest for grænsen til amtet Borsod-Abaúj-Zemplén og nord for motorvej E71 og området henhørende under amtet Borsod-Abaúj-Zemplén beliggende syd for grænsen til Slovakiet, øst for grænsen til amtet Heves, nord og vest for motorvej E71, syd for hovedvej nr. 37 (stykket mellem motorvej E71 og hovedvej nr. 26) og vest for hovedvej nr. 26.

4.   Slovakiet

Området henhørende under veterinær- og fødevareadministration Žiar nad Hronom (distrikterne Žiar nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen (distrikterne Zvolen, Krupina og Detva), Lučenec (distrikterne Lučenec og Poltár), Veľký Krtíš (distriktet Veľký Krtíš), Komárno (distriktet Komárno), Nové Zámky (distriktet Nové Zámky), Levice (distriktet Levice) og Rimavská Sobota (distriktet Rimavská Sobota).

DEL II

Bulgarien

Hele Bulgariens område.

DEL III


Top