Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0831

2008/831/EF: Kommissionens beslutning af 31. oktober 2008 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer K(2008) 6266) (EØS-relevant tekst)

OJ L 295, 4.11.2008, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/831/oj

4.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/50


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31. oktober 2008

om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF

(meddelt under nummer K(2008) 6266)

(EØS-relevant tekst)

(2008/831/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

(2)

Det gælder for en række kombinationer af stoffer/produkttyper på denne liste, enten at alle deltagere er trådt ud, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget dossier inden for den frist, der er anført i artikel 9, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har i medfør af artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. De samme oplysninger er også offentliggjort elektronisk den 8. november 2007.

(4)

Inden for tre måneder efter den elektroniske offentliggørelse af oplysningerne har virksomheder tilkendegivet interesse for at overtage hvervet som deltager for nogle af de pågældende stoffer og produkttyper i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(5)

Der bør derfor fastsættes en ny frist for indsendelse af dossierer for disse stoffer og produkttyper, jf. artikel 12, stk. 3, andet afsnit, i samme forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den nye frist for indsendelse af dossierer for de stoffer og produkttyper, der er nævnt i bilaget, er den 1. december 2009.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

Stoffer og produkttyper, for hvilke den nye frist for indsendelse af dossierer er den 1. december 2009

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

RMS

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

2

ES

2,2′-dithiobis[N-methylbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

6

PL

2,2′-dithiobis[N-methylbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

13

PL

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

1

HU

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

2

HU

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

3

HU

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

6

HU

2-chloracetamid

201-174-2

79-07-2

3

EE

2-chloracetamid

201-174-2

79-07-2

6

EE

2-chloracetamid

201-174-2

79-07-2

13

EE

dodecylguanidinmonohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

6

ES

ethylenoxid

200-849-9

75-21-8

2

NO

glyoxal

203-474-9

107-22-2

2

FR

glyoxal

203-474-9

107-22-2

3

FR

glyoxal

203-474-9

107-22-2

4

FR

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

203-768-7

110-44-1

6

DE

blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK

oligo-(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)

polymer

374572-91-5

1

FR

oligo-(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)

polymer

374572-91-5

5

FR

oligo-(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)

polymer

374572-91-5

6

FR

oligo-(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)

polymer

374572-91-5

13

FR

poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)

polymer

57028-96-3

1

FR

poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)

polymer

57028-96-3

5

FR

poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)

polymer

57028-96-3

6

FR

poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)

polymer

57028-96-3

13

FR

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

1

SE

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

6

DE

pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

2

SE

pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

3

SE

salicylsyre

200-712-3

69-72-7

1

LT

salicylsyre

200-712-3

69-72-7

2

LT

salicylsyre

200-712-3

69-72-7

3

LT

salicylsyre

200-712-3

69-72-7

4

LT

siliciumdioxid, amorft

231-545-4

7631-86-9

3

FR

sølvchlorid

232-033-3

7783-90-6

3

SE

sølvchlorid

232-033-3

7783-90-6

4

SE

sølvchlorid

232-033-3

7783-90-6

5

SE

sølvchlorid

232-033-3

7783-90-6

13

SE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

1

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

2

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

4

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

5

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

6

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

13

DE

thiabendazol

205-725-8

148-79-8

2

ES

thiabendazol

205-725-8

148-79-8

13

ES

triclosan

222-182-2

3380-34-5

3

DK

polymer af formaldehyd og acrolein

polymer

26781-23-7

3

HU


Top