EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0772

2008/772/EF: Kommissionens beslutning af 1. oktober 2008 om ændring af beslutning 2004/432/EF om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer K(2008) 5531) (EØS-relevant tekst)

OJ L 263, 2.10.2008, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/03/2011; stiltiende ophævelse ved 32011D0163

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/772/oj

2.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 263/20


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. oktober 2008

om ændring af beslutning 2004/432/EF om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF

(meddelt under nummer K(2008) 5531)

(EØS-relevant tekst)

(2008/772/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 1, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 96/23/EF er der fastsat kontrolforanstaltninger vedrørende de i bilag I til samme direktiv omhandlede stoffer og grupper af restkoncentrationer. I henhold til direktiv 96/23/EF er optagelse eller opretholdelse på de lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan indføre dyr og primærprodukter af animalsk oprindelse, der er omfattet af direktivet, betinget af, at de pågældende tredjelande forelægger en plan med oplysninger om de garantier, de stiller med hensyn til overvågning af de grupper af restkoncentrationer og stoffer, der er opstillet i nævnte bilag.

(2)

I Kommissionens beslutning 2004/432/EF af 29. april 2004 om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (2), godkendes de overvågningsplaner for restkoncentrationer, som visse tredjelande, der er opført på listen i bilaget til beslutningen, har forelagt for dyr og primærprodukter opført på listen.

(3)

For så vidt angår Sydafrika, blev andet vildtlevende og opdrættet vildt end strudsefugle slettet af listen over godkendt import, jf. bilaget til beslutning 2004/432/EF, som ændret ved Kommissionens beslutning 2008/407/EF (3), da Sydafrika undlod at fremlægge dokumentation for gennemførelsen af overvågningsplanen vedrørende andet vildtlevende og opdrættet vildt end strudsefugle. Der var således blevet foretaget prøveudtagninger, men ingen laboratorieundersøgelser.

(4)

Kommissionen foretog et kontrolbesøg i Sydafrika den 2.-7. juli 2008, hvor det kom frem, at overvågningsplanerne for 2007-2008 for restkoncentrationer både for vildtlevende og opdrættet vildt er blevet gennemført i dette tredjeland, at prøveudtagning i overensstemmelse med overvågningsplanen for restkoncentrationer for 2007-2008 var afsluttet, og at prøveudtagningen i overensstemmelse med overvågningsplanen for restkoncentrationer for 2008-2009 er i gang. Da de godkendte planer for årene 2006-2007 og 2007-2008 var blevet gennemført, og resultaterne af laboratorieundersøgelserne var i orden, er overvågningen af restkoncentrationer i opdrættet og vildtlevende vildt derfor samlet set tilfredsstillende. På det grundlag er det relevant at ændre listen i bilaget til beslutning 2004/432/EF, så import til Fællesskabet fra Sydafrika af vildtlevende og opdrættet vildt, herunder strudsefugle, godkendes, jf. de godkendte planer.

(5)

Israel har forelagt Kommissionen en overvågningsplan for restkoncentrationer for opdrættet vildt. Evalueringen af planen og de supplerende oplysninger, Kommissionen har modtaget, viser, at der foreligger tilstrækkelige garantier for overvågningen af restkoncentrationer i opdrættet vildt. Denne vare bør derfor være omfattet af angivelsen for Israel på listen i bilaget til beslutning 2004/432/EF.

(6)

Kina har forelagt Kommissionen en overvågningsplan for restkoncentrationer for æg. Evalueringen af planen og de supplerende oplysninger, Kommissionen har modtaget, viser, at der foreligger tilstrækkelige garantier for overvågningen af restkoncentrationer i æg. Denne vare bør derfor være omfattet af angivelsen for Kina på listen i bilaget til beslutning 2004/432/EF.

(7)

Ukraine har forelagt Kommissionen en overvågningsplan for restkoncentrationer for fjerkræ, dyr af hestefamilien og akvakultur. Evalueringen af planen og de supplerende oplysninger, Kommissionen har modtaget, viser, at der foreligger tilstrækkelige garantier for overvågningen af restkoncentrationer i disse varer. De bør derfor være omfattet af angivelsen for Ukraine på listen i bilaget til beslutning 2004/432/EF.

(8)

Der er fejl i nummereringen af visse fodnoter i bilaget til beslutning 2008/407/EF. De bør rettes.

(9)

Beslutning 2004/432/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2004/432/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 30. september 2008.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(2)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 42. Berigtiget i EUT L 189 af 27.5.2004, s. 33.

(3)  EUT L 143 af 3.6.2008, s. 49.


BILAG

»BILAG

ISO2-kode

Land

Kvæg

Får og geder

Svin

Dyr af hestefamilien

Fjerkræ

Akvakultur

Mælk

Æg

Kaniner

Vildtlevende vildt

Opdrættet vildt

Honning

AD

Andorra (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AL

Albanien

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

De Nederlandske Antiller

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australien

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnien-Hercegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilien

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarus

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Schweiz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandsøerne

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Færøerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grønland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hongkong

 

 

 

 

X (5)

X (5)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien

X

X

X

X (6)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indien

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IS

Island

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (5)

 

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgisistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Sydkorea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ME

Montenegro (5)

X

X

X

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (6)

X

X

 

X (6)

 

 

X

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

X (5)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (7)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Ny Kaledonien

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

New Zealand

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippinerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbien (8)

X

X

X

X (6)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusland

X

X

X

X (6)

X

 

X

X

 

 

X (9)

X

SA

Saudi-Arabien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SC

Seychellerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (5)

X (5)

X (5)

 

X (5)

X (5)

X (5)

 

 

 

 

 

SM

San Marino (10)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailand

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunesien

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Tyrkiet

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

US

USA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Oprindelig plan for overvågning af restkoncentrationer, der er godkendt af Veterinærundergruppen EF-Andorra (i overensstemmelse med afgørelse nr. 2/1999 truffet af Den Blandede Komité EF-Andorra af 22. december 1999 (EFT L 31 af 5.2.2000, s. 84)).

(2)  Tredjelande, der udelukkende anvender råvarer fra andre godkendte tredjelande til fødevareproduktion.

(3)  Udførsel af levende dyr af hestefamilien til slagtning (kun dyr bestemt til fødevareproduktion).

(4)  Kun får.

(5)  Foreløbig situation, indtil der foreligger yderligere oplysninger om restkoncentrationer.

(6)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(7)  Kun Vestmalaysia (Malaccahalvøen).

(8)  Ekskl. Kosovo som defineret i FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.

(9)  Kun for rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenets.

(10)  Overvågningsplan godkendt i overensstemmelse med afgørelse nr. 1/94 truffet af Samarbejdsudvalget EF-San Marino af 28. juni 1994 (EFT L 238 af 13.9.1994, s. 25).«


Top