Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0757

2008/757/EF: Kommissionens beslutning af 26. september 2008 om særlige importbetingelser for produkter, der indeholder mælk eller mejeriprodukter, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina (meddelt under nummer K(2008) 5599) (EØS-relevant tekst)

OJ L 259, 27.9.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/10/2008; ophævet ved 32008D0798

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/757/oj

27.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/10


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. september 2008

om særlige importbetingelser for produkter, der indeholder mælk eller mejeriprodukter, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina

(meddelt under nummer K(2008) 5599)

(EØS-relevant tekst)

(2008/757/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 2, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EF-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Europa-Kommissionen blev for nylig gjort opmærksom på, at der var konstateret højt indhold af melamin i modermælkserstatning og andre mejeriprodukter i Kina. Melamin er et kemisk mellemprodukt, der anvendes ved fremstilling af aminoresiner og plast, og som anvendes som en monomer og som et plastadditiv. Højt indhold af melamin i fødevarer kan have meget alvorlige konsekvenser for sundheden.

(3)

Det er ikke tilladt at importere mælk og mejeriprodukter, herunder mælkepulver, med oprindelse i Kina til Fællesskabet; visse sammensatte produkter (dvs. produkter, der både indeholder et forarbejdet animalsk produkt og et ikke-animalsk produkt), der indeholder forarbejdede mælkebestanddele kan imidlertid være kommet ud på Den Europæiske Unions markeder.

(4)

Skønt de foreliggende faktuelle oplysninger viser, at der ikke importeres nogen sammensatte produkter til spædbørn og småbørn til særlig ernæring, kan visse sådanne sammensatte produkter, afhængigt af deres særlige formulering og især af mejeriprodukters andel af indholdet, være blevet frembudt til import uden systematisk grænsekontrol i henhold til beslutning 2007/275/EF om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Da sådanne produkter udgør spædbørns og småbørns vigtigste og i nogle tilfælde eneste ernæringskilde, bør import til Fællesskabet af sådanne produkter med oprindelse i Kina forbydes.

(5)

Hvad angår de øvrige sammensatte produkter (f.eks. kiks og chokolade), som kun udgør en lille del af en varieret kost, har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) på foranledning af en anmodning fra Europa-Kommissionen om en vurdering af risiciene i forbindelse med forekomst af melamin i sammensatte produkter afgivet en udtalelse, hvori det konkluderes, at den største risiko findes ved et worst case-scenario, hvor det er muligt, at børn med et højt dagligt indtag af kiks og chokolade, der indeholder den største andel af mælkepulver (som varierer fra 16 % til over 20 %), som er kontamineret på et niveau, der svarer til det højeste niveau konstateret i mælkepulver fra Kina, kan overskride det tolerable daglige indtag (TDI) af melamin (0,5 mg/kg kropsvægt).

(6)

For at imødegå den sundhedsrisiko, som eksponering for sådanne sammensatte produkters melaminindhold kan medføre, bør medlemsstaterne sikre, at alle sammensatte produkter, der indeholder mindst 15 % mejeriprodukter, med oprindelse i Kina systematisk testes, inden de importeres til Fællesskabet, og at alle sådanne produkter, som konstateres at indeholde mere end 2,5 mg/kg melamin, straks destrueres. Denne grænseværdi imødekommer behovet for at sikre en stor sikkerhedsmargen. Ud fra forsigtighedsprincippet bør sammensatte produkter, hvis indhold af mejeriprodukter ikke kan fastslås, også testes. Medlemsstaterne bør endvidere sikre, at sammensatte produkter, som allerede findes i Fællesskabet, testes på passende vis og om nødvendigt trækkes tilbage fra markedet. Udgifterne til test ved import og officielle foranstaltninger, der træffes vedrørende produkter, som konstateres ikke at overholde den pågældende grænseværdi, bør afholdes af den fødevarevirksomhedsleder, der er ansvarlig for produkterne.

(7)

For at Kommissionen kan foretage en revurdering af disse foranstaltningers relevans, bør medlemsstaterne underrette Kommissionen om uacceptable resultater via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, og de bør hver anden uge indberette tilfredsstillende resultater.

(8)

På grund af sagens hastende karakter bør de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 53, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 178/2002, i afventning af at Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed har afholdt møde, og efter at Kinas myndigheder er blevet informeret.

(9)

Denne beslutning tages op til revision efter proceduren i artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 178/2002 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne forbyder import til Fællesskabet af sammensatte produkter, der indeholder mælk eller mejeriprodukter, til spædbørn og småbørn til særlig ernæring, jf. Rådets direktiv 89/398/EØF om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina.

2.   Medlemsstaterne gennemfører dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyse, af alle sendinger, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, af sammensatte produkter, der indeholder over 15 % mejeriprodukter, og af alle sendinger af sådanne sammensatte produkter, hvis indhold af mejeriprodukter ikke kan fastslås. Kontrollerne skal især have til formål at verificere, at det eventuelle indhold af melamin ikke overstiger 2,5 mg/kg produkt. Sendingerne tilbageholdes, indtil resultaterne af laboratorieanalysen foreligger.

3.   Medlemsstaterne indberetter uacceptable resultater af laboratorieanalysen omhandlet i stk. 2 via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder. De indberetter tilfredsstillende resultater til Kommissionen hver anden uge.

4.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter omhandlet i stk. 2, som allerede er bragt i omsætning, kontrolleres på passende vis med henblik på at verificere melaminindholdet.

5.   Produkter, som ved kontrol i henhold til stk. 2 og 4 konstateres at indeholde mere end 2,5 mg melamin pr. kg produkt, destrueres straks.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at udgifterne til gennemførelsen af stk. 2 afholdes af de virksomhedsledere, der er ansvarlige for importen, og at udgifterne til officielle foranstaltninger, som træffes vedrørende produkter, der konstateres at indeholde over 2,5 mg/kg produkt, afholdes af de fødevarevirksomhedsledere, der er ansvarlige for produktet.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. september 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.


Top