Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0681

2008/681/EF: Kommissionens beslutning af 28. juli 2008 om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2008) 3854) (EØS-relevant tekst)

OJ L 222, 20.8.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 14 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/681/oj

20.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 222/7


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. juli 2008

om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(meddelt under nummer K(2008) 3854)

(EØS-relevant tekst)

(2008/681/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(2)

Det gælder for en række kombinationer af stof/produkttype på listen, enten at alle deltagerne er trådt ud af undersøgelsesprogrammet, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget fuldstændigt dossier inden for den tidsfrist, der er angivet i artikel 9 og artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har derfor i medfør af artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. De samme oplysninger er også offentliggjort elektronisk den 22. juni 2007.

(4)

Inden for tre måneder efter offentliggørelsen af oplysningerne har ingen person eller medlemsstat tilkendegivet interesse for at indtræde som deltager for de pågældende stoffer og produkttyper.

(5)

I henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 bør de pågældende stoffer og produkttyper derfor ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De i bilaget anførte stoffer og produkttyper optages ikke i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

Artikel 2

For så vidt angår artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 finder denne beslutning anvendelse fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2008/31/EF (EUT L 81 af 20.3.2008, s. 57).

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

STOFFER OG PRODUKTTYPER, DER IKKE OPTAGES I BILAG I, I A ELLER I B TIL DIREKTIV 98/8/EF

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

11

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

12

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

13

2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether/piperonylbutoxid

200-076-7

51-03-6

19

1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin

201-030-9

77-48-5

2

1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin

201-030-9

77-48-5

11

1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin

201-030-9

77-48-5

12

naphthalen

202-049-5

91-20-3

19

m-cresol

203-577-9

108-39-4

2

m-cresol

203-577-9

108-39-4

3

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

203-768-7

110-44-1

8

benzylbenzoat

204-402-9

120-51-4

18

benzothiazol-2-thiol

205-736-8

149-30-4

2

benzothiazol-2-thiol

205-736-8

149-30-4

7

benzothiazol-2-thiol

205-736-8

149-30-4

9

benzothiazol-2-thiol

205-736-8

149-30-4

11

benzothiazol-2-thiol

205-736-8

149-30-4

12

benzothiazol-2-thiol

205-736-8

149-30-4

13

2-hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-on

207-880-7

499-44-5

10

natriumbromid

231-599-9

7647-15-6

4

natriumbromid

231-599-9

7647-15-6

6

natriumbromid

231-599-9

7647-15-6

13

borsyre

233-139-2

10043-35-3

18

ammoniumbromid

235-183-8

12124-97-9

2

ammoniumbromid

235-183-8

12124-97-9

4

ammoniumbromid

235-183-8

12124-97-9

6

cis-tricos-9-en

248-505-7

27519-02-4

18

3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether/etofenprox

407-980-2

80844-07-1

2

3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether/etofenprox

407-980-2

80844-07-1

3

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (blanding af kun 2 isomerer: 1R trans: 1RS, 1:1)/bioallethrin/d-trans-allethrin

plantebeskyttelsesmiddel

18

spinosad: fermenteringsprodukt fra mikroorganismer fra jorden, som indeholder spinosyn A og spinosyn D

plantebeskyttelsesmiddel

3


Top