Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0661

2008/661/EF: Kommissionens beslutning af 1. august 2008 om ændring af beslutning 2007/182/EF om en undersøgelse af chronic wasting disease hos hjortedyr (meddelt under nummer K(2008) 3986) (EØS-relevant tekst)

OJ L 215, 12.8.2008, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 55 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2017; stiltiende ophævelse ved 32017R1972

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/661/oj

12.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/8


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. august 2008

om ændring af beslutning 2007/182/EF om en undersøgelse af chronic wasting disease hos hjortedyr

(meddelt under nummer K(2008) 3986)

(EØS-relevant tekst)

(2008/661/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible encephalopatier (TSE) hos dyr.

(2)

Chronic wasting disease er en TSE, som rammer hjortedyr; sygdommen er udbredt i Nordamerika, mens der hidtil ikke er indberettet tilfælde af den i Fællesskabet.

(3)

Kommissionens beslutning 2007/182/EF af 19. marts 2007 om en undersøgelse af chronic wasting disease hos hjortedyr (2) blev vedtaget efter en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), som anbefalede, at der gennemføres målrettet overvågning af hjortedyr i Fællesskabet.

(4)

Ved beslutning 2007/182/EF blev der fastsat bestemmelser om gennemførelse af en undersøgelse til påvisning af forekomst af chronic wasting disease hos hjortedyr i overensstemmelse med bestemte minimumskrav. I henhold til beslutningen skulle medlemsstaterne afslutte deres undersøgelse senest ved udgangen af jagtsæsonen 2007.

(5)

De foreløbige årsrapporter, som Kommissionen indtil nu har modtaget fra medlemsstaterne i henhold til beslutning 2007/182/EF, viser, at visse medlemsstater ikke har haft tilstrækkelig tid til at nå de måltal for antallet af stikprøver, der kræves i henhold til beslutningen.

(6)

For at give mulighed for, at EFSA kan foretage en statistisk pålidelig vurdering af data fra undersøgelserne, er det nødvendigt, at de pågældende medlemsstater får mere tid til at nå de mål, der er fastsat i beslutning 2007/182/EF. Fristen for at fuldføre undersøgelsen bør derfor forlænges med et år.

(7)

Beslutning 2007/182/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2007/182/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3, stk. 2, ændres »2007« til »2008«.

2)

I bilag IV, punkt 2, indsættes følgende:

»Rapporten for 2008 skal indeholde resultaterne for jagtsæsonen 2008, også hvis en del af stikprøverne er udtaget i 2009.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 571/2008 (EUT L 161 af 20.6.2008, s. 4).

(2)  EUT L 84 af 24.3.2007, s. 37.


Top