Help Print this page 

Document 32008D0641

Title and reference
2008/641/EF: Kommissionens beslutning af 31. juli 2008 om fravigelse fra beslutning 2003/858/EF og 2006/656/EF og om suspension af import til Fællesskabet fra Malaysia af sendinger af visse levende fisk og visse akvakulturprodukter (meddelt under nummer K(2008) 3849) (EØS-relevant tekst)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; ophævet ved 32088R1252
OJ L 207, 5.8.2008, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/641/oj
Multilingual display
Text

5.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/34


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31. juli 2008

om fravigelse fra beslutning 2003/858/EF og 2006/656/EF og om suspension af import til Fællesskabet fra Malaysia af sendinger af visse levende fisk og visse akvakulturprodukter

(meddelt under nummer K(2008) 3849)

(EØS-relevant tekst)

(2008/641/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 1, første led, og artikel 18, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (2) er der fastsat bestemmelser om import til Fællesskabet fra tredjelande af akvakulturdyr og -produkter. Direktivet foreskriver, at importerede akvakulturdyr og -produkter skal opfylde visse betingelser, der er fastsat i direktivet, og komme fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på en liste udarbejdet i henhold til samme direktiv.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2003/858/EF af 21. november 2003 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende fisk samt æg og mælke herfra til opdræt og levende akvakulturfisk og -fiskevarer til konsum (3) er der fastsat harmoniserede dyresundhedsbestemmelser om import til Fællesskabet af visse akvakulturfisk og -fiskevarer. Desuden indeholder beslutningen en liste over områder, hvorfra det er tilladt at importere visse arter af levende fisk samt æg og mælke herfra til Fællesskabet.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2006/656/EF af 20. september 2006 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af prydfisk (4) er der fastsat harmoniserede dyresundhedsbestemmelser om import af prydfisk til Fællesskabet. Desuden indeholder beslutningen en liste over områder, hvorfra det er tilladt at importere visse prydfisk til Fællesskabet.

(4)

I beslutning 2003/858/EF er Malaysia opført som et tredjeland, hvorfra det er tilladt til Fællesskabet at importere levende fisk af familien Cyprinidae samt æg og mælke herfra til opdræt og levende akvakulturfisk af samme familie samt æg og mælke herfra til udsætning i put and take-fiskeri.

(5)

I henhold til beslutning 2006/656/EF er det tilladt at importere visse prydfisk fra Malaysia til Fællesskabet. Fisk af familien Cyprinidae er omfattet af nævnte beslutning.

(6)

Resultaterne af den seneste EF-inspektion i Malaysia har vist alvorlige mangler i forbindelse med registrering af akvakulturbedrifter, anmeldelse af sygdomme og offentlig kontrol af dyresundhed i hele produktionskæden for akvakulturdyr og prydfisk. Sådanne mangler kan forventes at medføre sygdomsspredning og dermed udgøre en alvorlig trussel mod dyresundheden i Fællesskabet. Ved inspektionen blev der endvidere påvist mangel på ordentlig dyresundhedskontrol fra Malaysias kompetente myndigheds side.

(7)

Det er derfor nødvendigt at suspendere import fra Malaysia af levende fisk af familien Cyprinidae samt æg og mælke herfra til opdræt, af levende akvakulturfisk af samme familie samt æg og mælke herfra til udsætning i put and take-fiskeri samt af visse prydfisk af samme familie. Da alle øvrige tropiske prydfisk, der importeres fra Malaysia, ikke er modtagelige for epizootisk hæmatopoietisk nekrose, infektiøs lakseanæmi, egtvedsyge, infektiøs hæmatopoietisk nekrose, forårsviræmi hos karper, bakteriel nyresygdom, infektiøs pankreasnekrose, koi-herpesvirus og Gyrodactylus salaris-infektion, er det ikke nødvendigt at suspendere import af tropiske prydfisk.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uanset artikel 3, stk. 1 og 2, i beslutning 2003/858/EF og artikel 3 og 4 i beslutning 2006/656/EF suspenderer medlemsstaterne import til deres område af følgende sendinger af fisk af familien Cyprinidae samt æg og mælke herfra:

a)

sendinger af levende fisk til opdræt

b)

sendinger af levende akvakulturfisk til udsætning i put and take-fiskeri

c)

sendinger af prydfisk af arterne Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius og Tinca tinca af familien Cyprinidae.

Artikel 2

Alle udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne beslutning afholdes af modtageren eller dennes repræsentant.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra den 1. august 2008.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(3)  EUT L 324 af 11.12.2003, s. 37. Senest ændret ved beslutning 2007/158/EF (EUT L 68 af 8.3.2007, s. 10).

(4)  EUT L 271 af 30.9.2006, s. 71. Ændret ved beslutning 2007/592/EF (EUT L 224 af 29.8.2007, s. 5).


Top