EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0640

2008/640/EF: Kommissionens beslutning af 30. juli 2008 om ændring af beslutning 2005/692/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i en række tredjelande (meddelt under nummer K(2008) 3883) (EØS-relevant tekst)

OJ L 207, 5.8.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/640/oj

5.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. juli 2008

om ændring af beslutning 2005/692/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i en række tredjelande

(meddelt under nummer K(2008) 3883)

(EØS-relevant tekst)

(2008/640/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter at der i december 2003 udbrød aviær influenza i Sydøstasien forårsaget af den højpatogene H5N1-virusstamme, vedtog Kommissionen en række beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza. Disse foranstaltninger omfattede navnlig Kommissionens beslutning 2005/692/EF af 6. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i en række tredjelande (3).

(2)

I henhold til Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (4) tillader import til Fællesskabet fra provinsen Shandong i Kina af fjerkrækødprodukter, der er varmebehandlet, så der opnås en minimumstemperatur på 70 °C.

(3)

En sådan varmebehandling er tilstrækkelig til at inaktivere aviær influenzavirus, og den dyresundhedsrisiko, de varmebehandlede produkter udgør, kan derfor betragtes som ubetydelig.

(4)

Suspenderingen af import af kødprodukter, der består af eller indeholder fjerkrækød, jf. beslutning 2005/692/EF, bør derfor fraviges, så det tillades at importere sådanne fjerkrækødprodukter, forudsat at de er blevet varmebehandlet i overensstemmelse med beslutning 2007/777/EF.

(5)

Beslutning 2005/692/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 2 i beslutning 2005/692/EF affattes således:

»Artikel 2

1.   Medlemsstaterne suspenderer import fra Kina af:

a)

fersk fjerkrækød

b)

tilberedt kød og kødprodukter, som består af eller indeholder fjerkrækød

c)

råt foder til selskabsdyr og uforarbejdede fodermidler, der indeholder dele af fjerkræ

d)

konsumæg og

e)

ubehandlede jagttrofæer af alle fugle.

2.   Uanset stk. 1 tillader medlemsstaterne import af kødprodukter, der består af eller indeholder fjerkrækød, hvis kødet er blevet underkastet en af de særlige behandlinger, der er omhandlet i del 4, punkt B, C eller D, i bilag II til beslutning 2007/777/EF.«

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF.

(3)  EUT L 263 af 8.10.2005, s. 20. Senest ændret ved beslutning 2007/869/EF (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 104).

(4)  EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49.


Top