Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0636

2008/636/EF: Kommissionens beslutning af 22. juli 2008 om opstilling af listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af æg og embryoner fra svin (meddelt under nummer K(2008) 3671) (EØS-relevant tekst)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 40 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/636/oj

2.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. juli 2008

om opstilling af listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af æg og embryoner fra svin

(meddelt under nummer K(2008) 3671)

(EØS-relevant tekst)

(2008/636/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 3, indledningen og litra a), og artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/65/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i direktivet. Det bestemmes ligeledes, at der skal opstilles en liste over de tredjelande eller dele af tredjelande, der er i stand til at give garantier svarende til dem, der er fastsat i direktivet, og hvorfra medlemsstaterne må indføre sæd, æg og embryoner fra svin.

(2)

I del III i bilaget til Kommissionens beslutning 94/63/EF af 31. januar 1994 om en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af sæd, æg og embryoner af får og geder samt æg og embryoner af svin (2) er der opstillet en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne skal tillade indførsel af æg og embryoner fra svin, og tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre ornesæd, jf. Kommissionens beslutning 2002/613/EF af 19. juli 2002 om betingelserne for indførsel af ornesæd (3).

(3)

Beslutning 94/63/EF er blevet ændret flere gange for at tage hensyn til den nyeste videnskabelige og tekniske udvikling. For øjeblikket finder den anvendelse på sæd, æg og embryoner af får og geder og på æg og embryoner af svin.

(4)

Kommissionen agter nu i en særskilt retsakt at fastsætte de dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder, herunder opstilling af listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne skal tillade indførsel af de pågældende varer.

(5)

I beslutning 2002/613/EF er der opstillet en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne skal tillade indførsel af ornesæd. Den pågældende liste blev opstillet på baggrund af dyresundhedstilstanden i tredjelande, hvorfra medlemsstaterne skal tillade indførsel af levende svin. Da der for så vidt angår de vigtigste eksotiske smitsomme sygdomme ikke foreligger videnskabelig dokumentation for, at risiciene som følge af sundhedstilstanden hos donorsoen og donorornen kan reduceres ved at behandle embryonet, bør der af hensyn til EF-lovgivningens overensstemmelse og sammenhæng henvises til listen i nærværende beslutning, når der opstilles en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne skal tillade indførsel af æg og embryoner fra svin.

(6)

Af hensyn til klarheden i EF-lovgivningen bør beslutning 94/63/EF ophæves.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne tillader indførsel af æg og embryoner af svin fra de tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre ornesæd, jf. artikel 1 i beslutning 2002/613/EF.

Artikel 2

Beslutning 94/63/EF ophæves.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra den 1. september 2008.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/265/EF (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 17).

(2)  EFT L 28 af 2.2.1994, s. 47. Senest ændret ved beslutning 2004/211/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).

(3)  EFT L 196 af 25.7.2002, s. 45. Senest ændret ved beslutning 2007/14/EF (EUT L 7 af 12.1.2007, s. 28).


Top