EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0635

2008/635/EF: Kommissionens beslutning af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande og over sædopsamlingsstationer og embryonindsamlingsteam og krav vedrørende udstedelse af certifikat (meddelt under nummer K(2008) 3625) (EØS-relevant tekst)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/635/oj

2.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. juli 2008

om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande og over sædopsamlingsstationer og embryonindsamlingsteam og krav vedrørende udstedelse af certifikat

(meddelt under nummer K(2008) 3625)

(EØS-relevant tekst)

(2008/635/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 17, stk. 3, artikel 18, stk. 1, første led, og artikel 19, indledningen, og litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 92/65/EØF fastsættes de dyresundhedsmæssige betingelser, der skal gælde for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der med hensyn til dyresundhedsmæssige betingelser ikke er underlagt de specifikke fællesskabsbestemmelser, som er omhandlet i direktivet. I henhold til direktivet skal der også fastsættes en liste over de tredjelande eller dele af tredjelande, der er i stand til at give garantier svarende til dem, der er fastsat i kapitel II i direktivet, og hvorfra medlemsstaterne må indføre sæd, æg og embryoner af får og geder.

(2)

I henhold til direktiv 92/65/EØF skal der ligeledes fastsættes en liste over de opsamlingsstationer for sæd og embryoner i tredjelande, for hvilke disse tredjelande kan give de i direktivets artikel 11 omhandlende garantier.

(3)

For at skabe sammenhæng i fællesskabslovgivningen og under hensyntagen til den internationale nomenklatur er det for opsamlingsstationer for æg og embryoner af får og geder imidlertid mere hensigtsmæssigt at bruge udtrykket »embryonindsamlingsteam« i stedet for »opsamlingsstation«.

(4)

I henhold til direktiv 92/65/EØF skal sæd, æg og embryoner af får og geder, som skal importeres til Fællesskabet, ledsages af sundhedscertifikater, som der skal udarbejdes modeller til i overensstemmelse med dette direktiv.

(5)

I henhold til direktiv 92/65/EØF skal der også fastsættes specifikke dyresundhedsmæssige betingelser eller garantier, der svarer til dem, der er fastsat i dette direktiv, for import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder.

(6)

I henhold til Kommissionens beslutning 94/63/EF af 31. januar 1994 om en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af sæd, æg og embryoner af får og geder samt æg og embryoner af svin (2) skal medlemsstaterne tillade indførsel af sæd, æg og embryoner af får og geder fra de tredjelande, der er opført på listen i bilaget til Rådets beslutning 79/542/EØF (3), og hvorfra indførsel af levende får og geder er tilladt.

(7)

Beslutning 94/63/EF er nu blevet ophævet ved Kommissionens beslutning 2008/636/EF (4).

(8)

Derfor bør der ved nærværende beslutning opstilles en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af sæd, æg og embryoner af får og geder.

(9)

Der bør ved nærværende beslutning ligeledes opstilles lister over sædopsamlingsstationer og embryonindsamlingsteam, hvorfra medlemsstaterne tillader import af sæd, æg og embryoner af får og geder med oprindelse i tredjelande.

(10)

I artikel 17, stk. 3, i direktiv 92/65/EØF er der fastsat en procedure for ændring af listerne over de sædopsamlingsstationer og embryonindsamlingsteam, hvorfra medlemsstaterne tillader import af sæd, æg og embryoner af får og geder. De ændrede lister skal offentliggøres på Kommissionens websted (5).

(11)

Af hensyn til sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør der tages hensyn til betingelserne for samhandelen inden for Fællesskabet med får og geder til avlsbrug og de særlige sæt af prøver for disse dyr, der er fastsat i Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (6), i forbindelse med standardsundhedscertifikatet for import af sæd af får og geder i nærværende beslutning.

(12)

Dyresundhedsbetingelserne for import til Fællesskabet af får og geder til avl er fastsat i beslutning 79/542/EØF. Der bør derfor også tages hensyn til disse betingelser i standardsundhedscertifikatet for import af sæd af får og geder i nærværende beslutning.

(13)

Visse infektiøse sygdomme hos får og geder kan overføres via sæd. Derfor skal der foretages særlige dyresundhedsmæssige prøver til identifikation af disse sygdomme i henhold til særlige prøveprogrammer, som afspejler, hvor donordyrene har opholdt sig før og i sædopsamlingsperioden. Disse prøver og prøveprogrammer bør være i overensstemmelse med internationale standarder og derfor fremgå af standardsundhedscertifikatet for import af sæd af får og geder i nærværende beslutning.

(14)

Der bør også tages hensyn til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (7) og Kommissionens forordning (EF) nr. 546/2006 af 31. marts 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår nationale scrapiebekæmpelsesprogrammer og supplerende garantier, om dispensation fra visse krav i beslutning 2003/100/EF og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1874/2003 (8).

(15)

Hygiejnebetingelser for indsamling, behandling, opbevaring og transport af æg og embryoner og de sundhedsbetingelser, der finder anvendelse på hundonordyr, er fastsat i kapitel III og IV i bilag D til direktiv 92/65/EØF. Det er imidlertid nødvendigt at fastsætte supplerende garantier, navnlig med hensyn til officielt veterinærtilsyn med embryonindsamlingsteam, i denne beslutning.

(16)

Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivning bør der i denne beslutning opstilles en liste over tredjelande og godkendte sædopsamlingsstationer, hvorfra medlemsstaterne tillader import til Fællesskabet af sæd af får og geder, en liste over tredjelande og godkendte embryonindsamlingsteam, hvorfra medlemsstaterne tillader import til Fællesskabet af æg og embryoner af disse dyrearter, og krav vedrørende udstedelse af certifikat for denne import for at samle alle disse bestemmelser i én enkelt retsakt.

(17)

Ved anvendelsen af nærværende beslutning bør der tages hensyn til de særlige krav vedrørende udstedelse af certifikat, der er fastsat i punkt 7, litra b), kapitel IX.B., i appendiks 2 til bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (9) som godkendt ved afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002 om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund (10). For sendinger af sæd, æg eller embryoner af får eller geder fra Schweiz til Fællesskabet bør de certifikater, der er omhandlet i Kommissionens beslutning 95/388/EF af 19. september 1995 om sundhedscertifikater for handel inden for EF med sæd, æg og embryoner fra får og geder (11) derfor finde anvendelse som vedtaget i overensstemmelse med nævnte beslutning.

(18)

Ved anvendelsen af nærværende beslutning bør der tages hensyn til de særlige krav vedrørende udstedelse af certifikat og de standardsundhedserklæringer, som kan fastsættes i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (12) som godkendt ved Rådets afgørelse 1999/201/EF (13).

(19)

Ved anvendelsen af nærværende beslutning bør der tages hensyn til de særlige krav vedrørende udstedelse af certifikat og de standardsundhedserklæringer, som kan fastsættes i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (14) som godkendt ved Rådets afgørelse 97/132/EF (15).

(20)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Import af sæd

Medlemsstaterne tillader import af sæd af får og geder, der er opsamlet i et tredjeland og på en godkendt sædopsamlingsstation, der er opført i bilag I, og som opfylder de dyresundhedskrav, der er fastlagt i standardsundhedscertifikatet i bilag II.

Artikel 2

Import af æg og embryoner

Medlemsstaterne tillader import af æg og embryoner af får og geder, der er indsamlet i et tredjeland og af et godkendt embryonindsamlingsteam, der er opført i bilag III, og som opfylder de dyresundhedskrav, der er fastlagt i standardsundhedscertifikatet i bilag IV.

Artikel 3

Anvendelse

Denne beslutning anvendes fra den 1. september 2008.

Artikel 4

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/265/EF (EUT L 114 af 1.5.2007, s. 17).

(2)  EFT L 28 af 2.2.1994, s. 47. Senest ændret ved beslutning 2004/211/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).

(3)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2008/61/EF (EUT L 15 af 18.1.2008, s. 33).

(4)  Se side 32 i denne EUT.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(7)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 571/2008 (EUT L 161 af 20.6.2008, s. 4).

(8)  EUT L 94 af 1.4.2006, s. 28.

(9)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(10)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1.

(11)  EFT L 234 af 3.10.1995, s. 30. Ændret ved afgørelse 2005/43/EF (EUT L 20 af 22.1.2005, s. 34).

(12)  EFT L 71 af 18.3.1999, s. 3.

(13)  EFT L 71 af 18.3.1999, s. 1.

(14)  EFT L 57 af 26.2.1997, s. 5.

(15)  EFT L 57 af 26.2.1997, s. 4. Ændret ved afgørelse 1999/837/EF (EFT L 332 af 23.12.1999, s. 1).


BILAG I

Liste over tredjelande og godkendte sædopsamlingsstationer, hvorfra medlemsstaterne tillader import af sæd af får og geder

ISO-kode

Tredjelandets navn

Opsamlingsstationens godkendelsnummer

Opsamlingsstationens navn

Opsamlingsstationens adresse

Opsamlingsstationens godkendelsesdato

Bemærkninger

Beskrivelse af området

(hvis relevant)

Supplerende garantier

AU

Australien

 

 

 

 

 

De supplerende garantier med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.4.8 og II.4.9 i certifikatet i bilag II, er obligatoriske.

CA

Canada

 

 

 

 

Område som beskrevet i bilag I, del 1, til beslutning 79/542/EØF (med seneste ændringer).

De supplerende garantier med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.4.8 i certifikatet i bilag II, er obligatoriske.

CH

Schweiz

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grønland

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

New Zealand

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

USA

 

 

 

 

 

De supplerende garantier med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.4.8 i certifikatet i bilag II, er obligatoriske.

a)

Eksportlandet udsteder sundhedscertifikater som vist i bilag II. Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i forlægget, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for eksporttredjelandet, som angivet i bilag I.

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten forlanger det, skal de supplerende betingelser indsættes i det originale sundhedscertifikat.

b)

Originalen af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige sider udgør et samlet hele.

c)

Det skal udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen skal finde sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade et andet EF-sprog end deres eget, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

d)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltdyr i sendingen (skemaet i punkt I.28 i standardcertifikatet), skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, og hver af disse sider forsynes med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.

e)

Hvis certifikatet med vedhæftede skemaer som nævnt i litra d) består af mere end en side, skal hver side nederst på siden pagineres med sidetal af samlet sidetal og øverst forsynes med det af myndighederne tildelte certifikatkodenummer.

f)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen den sidste arbejdsdag før, sendingen læsses til eksport til EF. I den forbindelse sørger eksportlandets myndigheder for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF.

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

g)

Det originale certifikat skal ledsage sendingen til EF-grænsekontrolstedet.

h)

Certifikatet er gyldigt i 10 dage fra udstedelsesdatoen. Ved transport med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens varighed.

i)

Sæd og æg/embryoner må ikke transporteres i samme beholder som anden sæd og andre æg/embryoner, der enten ikke skal sendes til EF eller har lavere sundhedsstatus.

j)

Under transporten til EF skal beholderen forblive lukket, og plomben må ikke brydes.

k)

Certifikatets referencenummer, som der henvises til i rubrik I.2 og II.a, skal udstedes af den kompetente myndighed.


BILAG II

Standardsundhedscertifikat for import af sæd af får og geder

Image

Image

Image

Image


BILAG III

Liste over tredjelande og godkendte embryonindsamlingsteam, hvorfra medlemsstaterne tillader import af æg og embryoner af får og geder

ISO-kode

Tredjelandets navn

Teamets godkendelsesnummer

Teamets navn

Teamets adresse

Teamets godkendelsesdato

Bemærkninger

Beskrivelse af området

(hvis relevant)

Supplerende garantier

AU

Australien

 

 

 

 

 

De supplerende garantier med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.5.1 og II.5.2 i certifikatet i bilag IV, er obligatoriske.

CA

Canada

 

 

 

 

Område som beskrevet i bilag I, del 1, til beslutning 79/542/EØF.

De supplerende garantier med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.5.2 i certifikatet i bilag IV, er obligatoriske.

CH

Schweiz

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grønland

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

New Zealand

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

USA

 

 

 

 

 

De supplerende garantier med hensyn til prøver, der er fastsat i punkt II.5.2 i certifikatet i bilag IV, er obligatoriske.

a)

Eksportlandet udsteder sundhedscertifikater som vist i bilag IV. Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i forlægget, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for eksporttredjelandet, som angivet i bilag III.

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten forlanger det, skal de supplerende betingelser indsættes i det originale sundhedscertifikat.

b)

Originalen af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige sider udgør et samlet hele.

c)

Det skal udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen skal finde sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade et andet EF-sprog end deres eget, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

d)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltdyr i sendingen (skemaet i punkt I.28 i standardcertifikatet), skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, og hver af disse sider forsynes med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.

e)

Hvis certifikatet med vedhæftede skemaer som nævnt i litra d) består af mere end en side, skal hver side nederst på siden pagineres med sidetal af samlet sidetal og øverst forsynes med det af myndighederne tildelte certifikatkodenummer.

f)

Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen den sidste arbejdsdag før, sendingen læsses til eksport til EF. I den forbindelse sørger eksportlandets myndigheder for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF.

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

g)

Det originale certifikat skal ledsage sendingen til EF-grænsekontrolstedet.

h)

Certifikatet er gyldigt i 10 dage fra udstedelsesdatoen. Ved transport med skib forlænges dette tidsrum med sørejsens varighed.

i)

Æg/embryoner og sæd må ikke transporteres i samme beholder som andre æg/embryoner og anden sæd, der enten ikke skal sendes til EF eller har lavere sundhedsstatus.

j)

Under transporten til EF skal beholderen forblive lukket, og plomben må ikke brydes.

k)

Certifikatets referencenummer, som der henvises til i rubrik I.2 og II.a, skal udstedes af den kompetente myndighed.


BILAG IV

Standardsundhedscertifikat for import af æg og embryoner af får og geder

Image

Image

Image

Image


Top