EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0627

2008/627/EF: Kommissionens beslutning af 29. juli 2008 om en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisionsfirmaers revisionsvirksomhed (meddelt under nummer K(2008) 3942) (EØS-relevant tekst)

OJ L 202, 31.7.2008, p. 70–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 119 P. 4 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/627/oj

31.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/70


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. juli 2008

om en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisionsfirmaers revisionsvirksomhed

(meddelt under nummer K(2008) 3942)

(EØS-relevant tekst)

(2008/627/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 87/253/EØF (1), særlig artikel 46, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 45, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF skal medlemsstaternes kompetente myndigheder registrere tredjelandsrevisorer og -revisionsfirmaer, som afgiver revisionspåtegning for virksomheder registreret uden for Fællesskabet, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i Fællesskabet. Efter direktivets artikel 45, stk. 3, skal medlemsstaterne underlægge sådanne registrerede tredjelandsrevisorer og -revisionsfirmaer deres tilsynssystem, kvalitetssikringssystem og undersøgelses- og sanktionssystemer.

(2)

Efter artikel 46, stk. 2, i direktiv 2006/43/EF skal Kommissionen vurdere ligeværdigheden af tredjelandets tilsynssystem, kvalitetssikringssystem og undersøgelses- og sanktionssystemer i samarbejde med medlemsstaterne og træffe afgørelse. Anerkendes systemerne som ligeværdige, kan medlemsstaterne fritage tredjelandsrevisorer og -revisionsfirmaer fra kravene i direktivets artikel 45 på grundlag af gensidighed.

(3)

Kommissionen har foretaget en første vurdering af revisionslovgivningen i de relevante tredjelande sammen med den europæiske sammenslutning af revisortilsynsorganer (EGAOB). Ud fra disse vurderinger har det dog ikke været muligt at træffe endelige ligeværdighedsafgørelser, men de har givet et første overblik over niveauet af revisionslovgivningen i de pågældende tredjelande. Nogle tredjelande har oprettet et offentligt tilsynssystem, selv om der på nuværende tidspunkt endnu ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om systemerne til, at endelige ligeværdighedsafgørelser kan træffes. Andre tredjelande råder ikke over sådanne offentlige tilsynssystemer, men de har indført revisionsforskrifter, der tyder på, at et sådant system vil kunne iværksættes på længere sigt.

(4)

Under hensyn til behovet for yderligere vurderinger med henblik på at træffe endelige ligeværdighedsafgørelser om de i tredjelande anvendte revisionsforskrifter bør der vedtages en beslutning om en overgangsperiode for revisorer og revisionsfirmaer fra de pågældende tredjelande, så sådanne vurderinger kan gennemføres. I denne periode bør medlemsstaterne derfor ikke træffe ligeværdighedsafgørelser på nationalt plan.

(5)

Da det er nødvendigt at beskytte investorerne, bør revisorer og revisionsfirmaer fra de pågældende tredjelande i overgangsperioden kun kunne fortsætte deres revisionsvirksomhed, uden at de registreres efter artikel 45 i direktiv 2006/43/EF, hvis de afgiver oplysninger om sig selv og om de revisionsstandarder og uafhængighedskrav, de anvender under deres revisionsvirksomhed. Oplysninger om resultaterne af individuelle kvalitetssikringskontroller vil også være nyttige til dette formål.

(6)

Under disse omstændigheder bør revisorer og revisionsfirmaer fra de pågældende tredjelande kunne fortsætte deres virksomhed i forbindelse med revisionspåtegninger af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for regnskabsår, der begynder i perioden 29. juni 2008 til 1. juli 2010. I overgangsperioden bør de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 45 i direktiv 2006/43/EF, derfor kunne registrere sådanne revisorer og revisionsfirmaer. Beslutningen bør dog ikke påvirke medlemsstaternes ret til at gennemføre undersøgelser og anvende sanktioner.

(7)

Det forhold, at tredjelandsrevisorer og -revisionsfirmaer efter denne beslutning kan fortsætte deres revisionsvirksomhed med hensyn til de virksomheder, der er nævnt i artikel 45 i direktiv 2006/43/EF, bør ikke forhindre medlemsstaterne i at indgå samarbejdsaftaler om individuelle kvalitetssikringskontroller mellem en medlemsstats og et tredjelands kompetente myndigheder.

(8)

Kommissionen bør efter en passende frist undersøge anvendelsen af overgangsordningerne. Hvis de pågældende tredjelande på det tidspunkt endnu ikke har oprettet tilsynssystemer, bør det fastslås, om sådanne landes kompetente myndigheder over for Kommissionen offentligt har givet tilsagn om at ville opfylde ligeværdighedskriterierne på grundlag af artikel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF, eller om en yderligere overgangsperiode er nødvendig. Efter overgangsperioden kan Kommissionen træffe ligeværdighedsafgørelser om de pågældende tredjelandes revisionsforskrifter. Kommissionen bør desuden undersøge, om medlemsstaternes kompetente myndigheder har haft problemer med at blive anerkendt af sådanne tredjelande. Derefter påhviler det medlemsstaterne i henhold til artikel 46 i direktiv 2006/43/EF og på grundlag af gensidighedsprincippet at afgøre, om de vil ændre eller ikke mere anvende kravene i direktivets artikel 45, stk. 1 og 3, på revisorer og revisionsfirmaer fra tredjelande, der er anerkendt som ligeværdige.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Revisionsforskriftsudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne anvender ikke artikel 45 i direktiv 2006/43/EF i forbindelse med revisionspåtegninger af årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber, jf. direktivets artikel 45, stk. 1, for regnskabsår, der begynder i perioden 29. juni 2008 til 1. juli 2010, og som afgives af revisorer eller revisionsfirmaer fra de i bilaget nævnte tredjelande, såfremt den pågældende revisor eller det pågældende revisionsfirma meddeler medlemsstatens kompetente myndigheder følgende oplysninger:

a)

navn og adresse på den pågældende revisor eller det pågældende revisionsfirma og oplysninger om dets juridiske struktur

b)

hvis revisoren eller revisionsfirmaet tilhører et netværk, en beskrivelse af netværket

c)

de revisionsstandarder og uafhængighedskrav, der er blevet anvendt ved den pågældende revision

d)

en beskrivelse af revisionsfirmaets interne kvalitetskontrolsystem

e)

angivelse af, om og hvornår den seneste kvalitetssikringskontrol af revisoren eller revisionsfirmaet blev udført, og de fornødne oplysninger om kontrolresultaterne. Hvis oplysningerne om resultaterne af den seneste kvalitetssikringskontrol ikke er offentligt tilgængelige og det pågældende tredjelands kompetente myndigheder ikke direkte kan fremlægge sådanne oplysninger, behandler medlemsstaternes kompetente myndigheder sådanne oplysninger på et fortroligt grundlag.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at offentligheden underrettes om navn og adresse for de pågældende revisorer og revisionsfirmaer fra de i bilaget nævnte tredjelande og om, at disse tredjelande endnu ikke er blevet anerkendt som ligeværdige med henblik på direktiv 2006/43/EF. Til dette formål kan de i direktivets artikel 45 omhandlede kompetente myndigheder i medlemsstaterne også registrere revisorer og revisionsfirmaer fra de i bilaget nævnte tredjelande.

3.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne gennemføre undersøgelser af og anvende sanktioner over for revisorer og revisionsfirmaer fra de i bilaget nævnte tredjelande.

4.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at der indgås samarbejdsaftaler om kvalitetssikringskontrol mellem en medlemsstats kompetente myndigheder og de kompetente myndigheder i et af de i bilaget nævnte tredjelande, hvis en sådan aftale opfylder følgende kriterier:

a)

Den indebærer, at begge parter gennemfører kvalitetssikringskontrol på grundlag af ligebehandling.

b)

Kommissionen er forud blevet underrettet om den.

c)

Den foregriber ikke afgørelser, som Kommissionen måtte træffe efter artikel 47 i direktiv 2006/43/EF.

Artikel 2

Senest om to år undersøger Kommissionen igen situationen for de i bilaget nævnte tredjelande. Kommissionen undersøger navnlig, om de kompetente administrative myndigheder i de i bilaget nævnte tredjelande, som Kommissionen endnu ikke har truffet ligeværdighedsafgørelser om, over for Kommissionen offentligt har givet tilsagn om at oprette systemer om offentligt tilsyn og kvalitetssikring på grundlag af følgende principper:

a)

Systemerne er uafhængige af revisionserhvervet.

b)

Systemerne sikrer det fornødne tilsyn med børsnoterede selskaber.

c)

Systemernes funktion er gennemsigtig og sikrer, at resultaterne af kvalitetssikringskontrollen er pålidelige.

d)

Systemerne understøttes effektivt af undersøgelser og sanktioner.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87. Ændret ved direktiv 2008/30/EF (EUT L 81 af 20.3.2008, s. 53).


BILAG

TREDJELANDE

 

Argentina

 

Australien

 

Bahamas

 

Bermudas

 

Brasilien

 

Canada

 

Cayman Islands

 

Chile

 

Kina

 

Kroatien

 

Guernsey, Jersey, Isle of Man

 

Hongkong

 

Indien

 

Indonesien

 

Israel

 

Japan

 

Kasakhstan

 

Malaysia

 

Mauritius

 

Mexico

 

Marokko

 

New Zealand

 

Pakistan

 

Rusland

 

Singapore

 

Sydafrika

 

Sydkorea

 

Schweiz

 

Taiwan

 

Thailand

 

Tyrkiet

 

Ukraine

 

De Forenede Arabiske Emirater

 

USA


Top