Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0591

2008/591/EF: Kommissionens afgørelse af 30. juni 2008 om konsultationsforummet for miljøvenligt design (EØS-relevant tekst)

OJ L 190, 18.7.2008, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 190 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/591/oj

18.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 190/22


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 30. juni 2008

om konsultationsforummet for miljøvenligt design

(EØS-relevant tekst)

(2008/591/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse at Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF (1), særlig artikel 18, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2005/32/EF skal Kommissionen sikre, at den ved udførelsen af sine aktiviteter for hver enkelt gennemførelsesforanstaltning har en afbalanceret deltagelse af medlemsstater og relevante parter.

(2)

I henhold til direktiv 2005/32/EF skal disse parter mødes i et konsultationsforum. Det er derfor nødvendigt at fastlægge dette konsultationsforums opgaver og struktur.

(3)

Konsultationsforummet skal bistå Kommissionen med at udarbejde en arbejdsplan, bidrage til at definere gennemførelsesforanstaltningerne og tage disse op til fornyet overvejelse, undersøge effektiviteten af den indførte markedsovervågningsmekanisme samt vurdere frivillige aftaler og andre selvreguleringsforanstaltninger.

(4)

Konsultationsforummet bør bestå af medlemsstaternes repræsentanter og relevante parter, der er berørt af det pågældende produkt eller den pågældende produktgruppe, såsom industrien, herunder små og mellemstore virksomheder og håndværksvirksomheder, faglige organisationer, handlende, detailhandlere, importører, miljøorganisationer og forbrugerorganisationer.

(5)

Der bør fastsættes regler for videregivelse af oplysninger fra konsultationsforummets medlemmer, uden at det berører Kommissionens sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i bilaget til Kommissionens forretningsorden ved afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (2).

(6)

Personoplysninger, der vedrører konsultationsforummets medlemmer, bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3)

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Opgaver

Medlemmerne af konsultationsforummet for miljøvenligt design, i det følgende benævnt »forummet«, har til opgave at afgive udtalelser vedrørende udarbejdelse og ændring af den arbejdsplan, der er nævnt i artikel 16, stk. 1, i direktiv 2005/32/EF, og at rådgive Kommissionen i spørgsmål vedrørende gennemførelsen af direktiv 2005/32/EF som fastsat i direktivets artikel 16, stk. 2, artikel 18 og artikel 23.

Artikel 2

Høring

Kommissionen kan høre forummet om alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af direktiv 2005/32/EF.

Artikel 3

Medlemmer

1.   Medlemmerne af forummet udnævnes af Kommissionen blandt de relevante parter, der er berørt af det pågældende produkt eller den pågældende produktgruppe, og som har besvaret indkaldelsen af ansøgninger.

2.   Forummet består af op til 60 medlemmer og sammensættes som følger:

a)

en repræsentant fra hver medlemsstat

b)

en repræsentant fra hvert EØS-land

c)

op til 30 repræsentanter for relevante parter, jf. artikel 18 i direktiv 2005/32/EF.

3.   Hvert medlem udpeger en person til at repræsentere det ved forummets møder på grundlag af den pågældendes kompetence og erfaringer på det område, der er tale om.

4.   Medlemmerne af forummet udnævnes for en periode på tre år med mulighed for forlængelse og fortsætter med at udøve deres funktion, indtil de afløses i overensstemmelse med stk. 3 eller deres mandatperiode udløber.

5.   Medlemmerne kan udskiftes for resten af deres mandatperiode i følgende tilfælde:

a)

hvis medlemmet træder tilbage

b)

hvis medlemmet ikke længere kan bidrage effektivt til forummets drøftelser

c)

hvis medlemmet ikke efterlever traktatens artikel 287.

6.   Listen over medlemmer og eventuelle efterfølgende ændringer hertil offentliggøres på webstederne for Generaldirektoratet for Erhvervspolitik og Generaldirektoratet for Energi og Transport samt i Kommissionens register over ekspertgrupper.

Artikel 4

Forummets virke

1.   Forummets formandskab varetages af en repræsentant for Kommissionen.

2.   Efter aftale med formanden kan der oprettes undergrupper til at behandle specifikke spørgsmål på grundlag af et af forummet fastlagt mandat. Sådanne undergrupper opløses, når deres mandat er opfyldt.

3.   Formanden kan indbyde eksperter eller observatører med særlig kompetence inden for et emne, der er opført på dagsordenen, til at deltage i forummets eller undergruppens drøftelser, hvis dette er nødvendigt eller nyttigt.

4.   Oplysninger, som deltagerne i forummets eller en undergruppes drøftelser får kendskab til, må ikke videregives, hvis der efter Kommissionens opfattelse er tale om fortrolige oplysninger.

5.   Forummet og undergrupperne afholder normalt deres møder i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og den tidsplan, der fastsættes af Kommissionen. Sekretariatsarbejdet varetages af Kommissionen. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i forummets og undergruppernes møder kan deltage i disse.

6.   Forummets forretningsorden er fastsat i bilaget.

7.   Kommissionen kan offentliggøre forummets resuméer, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter på det pågældende dokuments originalsprog eller lægge disse dokumenter på internettet.

Artikel 5

Godtgørelse af udgifter

Kommissionen godtgør rejseudgifter og i givet fald opholdsudgifter for én repræsentant pr. medlemsstat og for tekniske eksperter, som er indbudt i henhold til artikel 4, stk. 3, i forbindelse med forummets aktiviteter i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

Medlemmerne af forummet, eksperter og observatører modtager ikke vederlag for det udførte arbejde.

Mødeudgifter godtgøres inden for rammerne af det årsbudget, der tildeles forummet af den kompetente tjenestegren i Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29. Ændret ved direktiv 2008/28/EF (EUT L 81 af 20.3.2008, s. 48).

(2)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/548/EF, Euratom (EUT L 215 af 5.8.2006, s. 38).

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG

Forretningsorden for konsultationsforummet for miljøvenligt design

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til direktiv 2005/32/EF, særlig artikel 18,

under henvisning til den standardforretningsorden, som Kommissionen har offentliggjort —

FASTSAT FØLGENDE FORRETNINGSORDEN:

Artikel 1

Mødeindkaldelse

1.   Forummet indkaldes af formanden.

2.   Der kan afholdes fællesmøder mellem forummet og andre grupper om spørgsmål, der henhører under deres respektive beføjelser.

Artikel 2

Dagsorden

1.   Formanden fastsætter dagsordenen og forelægger den for forummet.

2.   Der skelnes i dagsordenen mellem:

a)

høring af relevante parter i forummet vedrørende:

udarbejdelse og ændring af arbejdsplanen i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i direktiv 2005/32/EF

fastlæggelse og fornyet overvejelse af gennemførelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, og artikel 18 i direktiv 2005/32/EF

undersøgelse af effektiviteten af den indførte markedsovervågningsmekanisme i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2005/32/EF

vurdering af frivillige aftaler og andre selvreguleringsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2005/32/EF

vurdering af direktivets og dets gennemførelsesforanstaltningers effektivitet, tærsklen for gennemførelsesforanstaltninger, markedstilsynsmekanismer og alle relevante selvreguleringsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2005/32/EF

b)

andre spørgsmål, der forelægges udvalget, det være sig til orientering eller med henblik på en udveksling af synspunkter, enten på formandens initiativ eller efter skriftlig anmodning fra et medlem af forummet efter aftale med formanden.

3.   Dagsordenen vedtages af forummet ved mødets begyndelse.

Artikel 3

Fremsendelse af dokumenter til medlemmerne af forummet

1.   Senest en måned inden mødet sender formanden mødeindkaldelse, dagsorden og arbejdsdokumenter, som de relevante parter i forummet skal høres om, samt de øvrige arbejdsdokumenter til forummets medlemmer i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2.

2.   Medlemmerne af forummet kan indsende supplerende arbejdsdokumenter og skriftlige erklæringer til formanden senest en uge inden mødet. Disse dokumenter stilles til rådighed for forummets medlemmer, når de modtages.

3.   I hastende sager kan formanden efter anmodning fra et medlem af forummet eller på eget initiativ afkorte fristen i stk. 1 og 2 til fem kalenderdage inden mødet.

4.   Formanden kan beslutte at stille dokumenter hidrørende fra og indgivet af berørte parter, som ikke er medlemmer af forummet, til rådighed for forummet som arbejdsdokumenter.

Artikel 4

Udtalelser i forummet

1.   Formanden fører de udtalelser, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne og de forskellige relevante parter i forummet, til protokols.

2.   Medlemsstaternes repræsentanter og de relevante parter kan også afgive udtalelser i form af skriftlige erklæringer, der forelægges i overensstemmelse med artikel 3.

3.   Der kan indgives supplerende skriftlige erklæringer til opfølgning af drøftelserne i forummet indtil senest tre uger efter mødet.

4.   Den skriftlige procedure, jf. artikel 8, kan evt. anvendes.

Artikel 5

Repræsentation

1.   For at sikre en afbalanceret deltagelse af relevante parter i forhold til de drøftede produktgrupper kan formanden indbyde berørte parter, som ikke er medlemmer af forummet, til at drøfte specifikke punkter på dagsordenen på visse møder.

2.   Hvert medlem af forummet udpeger en person til at repræsentere det ved forummets møder og underretter formanden herom. Med formandens tilladelse kan de udpegede repræsentanter ledsages af eksperter; udgifterne hertil afholdes af det pågældende medlem. Medlemmerne underretter senest to uger før mødet formanden om, hvilke eksperter de ønsker skal ledsage deres repræsentanter. Hvis formanden ikke senest en uge inden mødet gør indsigelse mod en ekspert, anses tilladelsen for givet.

3.   Et medlem kan repræsentere andre medlemmer. Det pågældende medlem giver inden mødet formanden skriftlig dokumentation for, at de medlemmer, der lader sig repræsentere, er indforstået hermed.

4.   Medlemmerne sørger for, at de berørte parter, de repræsenterer, underrettes om forummets drøftelser.

5.   Medlemmerne sørger for passende høring af de berørte parter, de repræsenterer, og indtager repræsentative holdninger.

Artikel 6

Undergrupper

Formanden kan nedsætte undergrupper til behandling af særlige spørgsmål. Kommissionens repræsentant fungerer som formand for undergrupperne. Undergrupperne aflægger rapport til forummet. De kan med henblik herpå udpege en referent.

Artikel 7

Tredjemands deltagelse i forummets møder

Formanden kan beslutte at indbyde tredjemand til at deltage i et møde og høre eksperter om særlige spørgsmål.

Artikel 8

Skriftlig procedure

1.   Udtalelser fra medlemsstaterne og berørte parter i forummet kan om nødvendigt afgives ved skriftlig procedure. I så fald tilsender formanden medlemmerne af forummet det eller de arbejdsdokumenter, som medlemsstaterne og de berørte parter i forummet skal afgive udtalelse om, efter proceduren i artikel 12, stk. 2. Fristen for indgivelse af bemærkninger skal være mindst 14 kalenderdage og højst en måned.

2.   I hastende tilfælde anvendes fristen i artikel 3, stk. 3.

Artikel 9

Sekretariat

Kommissionens tjenestegrene forestår sekretariatsopgaverne for forummet.

Artikel 10

Mødereferater

1.   Formanden har ansvaret for, at der udarbejdes et referat af hvert møde med angivelse af bl.a. de udtalelser, der er afgivet om arbejdsdokumenter udarbejdet af Kommissionen, jf. artikel 2, stk. 2, litra a), og eventuelt udtalelser om de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b). En liste over relevante skriftlige erklæringer, som er indgivet i henhold til artikel 4, vedlægges som et separat bilag. Mødereferatet sendes til medlemmerne af forummet og til deltagerne i mødet, som ikke er medlemmer, efter højst en måned.

2.   Medlemmerne meddeler formanden eventuelle bemærkninger skriftligt efter højst to uger. Forummet informeres herom; i tilfælde af uenighed drøftes den foreslåede ændring i forummet. Hvis der fortsat er uenighed, vedlægges ændringen som bilag til mødereferatet.

Artikel 11

Tilstedeværelsesliste

Ved hvert møde udarbejder formanden en tilstedeværelsesliste med angivelse af hver enkelt deltagers navn, organisation, som den pågældende henhører under, og i givet fald den berørte part, den pågældende deltager repræsenterer.

Artikel 12

Korrespondance

1.   Korrespondance vedrørende forummet stiles til forummets formand og sendes pr. e-mail til Kommissionen.

2.   Korrespondance til forummets medlemmer sendes til disse pr. e-mail. Medlemmerne udpeger den eller de kontaktpersoner, til hvem korrespondance skal stiles, og giver formanden skriftlig underretning herom.

Artikel 13

Beskyttelse af personoplysninger

Enhver behandling af personoplysninger med henblik på denne forretningsorden foretages i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.


Top