EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0463

2008/463/EF: Kommissionens beslutning af 17. juni 2008 om ændring af beslutning 2002/994/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina (meddelt under nummer K(2008) 2483) (EØS-relevant tekst)

OJ L 160, 19.6.2008, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 11 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/463/oj

19.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/34


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. juni 2008

om ændring af beslutning 2002/994/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina

(meddelt under nummer K(2008) 2483)

(EØS-relevant tekst)

(2008/463/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2002/994/EF af 20. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina (2) gælder for alle animalske produkter, der importeres fra Kina, og som er beregnet til konsum eller foder.

(2)

I henhold til nævnte beslutnings artikel 3 skal medlemsstaterne tillade import af de produkter, der er opført i del II i bilaget til beslutningen, når de er ledsaget af en erklæring fra den kompetente kinesiske myndighed om, at hver sending inden afsendelsen er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende produkter ikke frembyder nogen risiko for menneskers sundhed. Testen udføres med særligt henblik på at påvise chloramphenicol, nitrofuran og nitrofuranmetabolitter.

(3)

Nu er der imidlertid også fundet restkoncentrationer af malakitgrønt og krystalviolet i akvakulturprodukter importeret fra Kina. Artikel 3 i beslutning 2002/994/EF bør derfor ændres, så den også omfatter undersøgelse af akvakulturprodukter for de pågældende stoffer.

(4)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, hvori det er tilladt at importere sendinger af akvakulturprodukter, der ikke er ledsaget af resultaterne af undersøgelser for restkoncentrationer af malakitgrønt og krystalviolet, forudsat at medlemsstaterne sikrer, at de pågældende sendinger underkastes de relevante undersøgelser ved ankomsten til Fællesskabet.

(5)

Beslutning 2002/994/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 3 i beslutning 2002/994/EF affattes således:

»Artikel 3

Medlemsstaterne tillader import af sendinger af de produkter, der er opført i bilagets del II, når de er ledsaget af en erklæring fra den kompetente kinesiske myndighed om, at hver sending inden afsendelsen er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågældende produkter ikke frembyder nogen risiko for dyrs eller menneskers sundhed. Den kemiske test udføres med særligt henblik på at påvise chloramphenicol, nitrofuran og nitrofuranmetabolitter i alle de produkter, der er opført i bilagets del II. Akvakulturprodukter, der er opført i bilagets del II, skal desuden testes for indhold af malakitgrønt og krystalviolet og deres metabolitter. Ovennævnte erklæring skal indeholde resultaterne af de kemiske tests.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne kan i en periode på højst seks uger fra denne beslutnings ikrafttræden tillade import af akvakulturprodukter fra Kina, der ikke er ledsaget af resultaterne af kemiske test for indhold af malakitgrønt og krystalviolet og deres metabolitter, forudsat at den importerende medlemsstat sikrer, at hvert af de pågældende produkter underkastes test for indhold af malakitgrønt og krystalviolet og deres metabolitter.

2.   Alle udgifter til testning i henhold til stk. 1 afholdes af afsenderen, modtageren eller disses repræsentanter.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra den 1. juli 2008.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 348 af 21.12.2002, s. 154. Senest ændret ved beslutning 2005/573/EF (EUT L 193 af 23.7.2005, s. 41).


Top