EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0303

2008/303/EF: Kommissionens beslutning af 14. april 2008 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Slovakiet (meddelt under nummer K(2008) 1525) (EØS-relevant tekst)

OJ L 105, 15.4.2008, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2008; ophævet ved 32008D0377

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/303/oj

15.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 105/7


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. april 2008

om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Slovakiet

(meddelt under nummer K(2008) 1525)

(EØS-relevant tekst)

(2008/303/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der har været et udbrud af klassisk svinepest i Slovakiet.

(2)

På grund af handelen med levende svin og visse svinekødsprodukter kan dette udbrud udgøre en fare for andre medlemsstaters bestande.

(3)

Slovakiet har truffet foranstaltninger inden for rammerne af Rådets direktiv 2001/89/EF om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (2).

(4)

Ved Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om udstedelse af certifikat ved handel med levende svin.

(5)

De dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om udstedelse af certifikat ved handel med ornesæd er indeholdt i Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (4).

(6)

For så vidt angår handel med æg og embryoner fra svin er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om udstedelse af certifikat ved Kommissionens beslutning 95/483/EF af 9. november 1995 om sundhedscertifikatet for handel inden for EF med æg og embryoner fra svin (5).

(7)

Indtil Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed har afholdt møde, bør der i samarbejde med den berørte medlemsstat træffes midlertidige beskyttelsesforanstaltninger.

(8)

Denne beslutning tages op til fornyet behandling af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Uden at det berører bestemmelserne i Rådets direktiv 2001/89/EF, særlig artikel 9, 10 og 11, sikrer Slovakiet, at

a)

der ikke transporteres svin fra eller til svinebedrifter, der ligger i de i bilaget angivne områder

b)

transport af svin til slagtning fra bedrifter beliggende uden for de i bilaget angivne områder til slagterier i de pågældende områder samt transport af svin i transit gennem de pågældende områder kun tillades, når transporten foregår ad hovedveje eller jernbanelinjer og i overensstemmelse med de kompetente myndigheders detaljerede instrukser, således at de pågældende svin under transporten ikke direkte eller indirekte kommer i kontakt med andre svin.

2.   Uanset stk. 1, litra a), kan de kompetente myndigheder tillade transport af svin direkte til et slagteri, som ligger i det område, der er anført i bilaget, eller i ekstraordinære tilfælde til udpegede slagterier uden for det pågældende område i Slovakiet, til omgående slagtning.

Artikel 2

1.   Slovakiet sikrer, at der ikke sendes svin — bortset fra svin, der sendes direkte til slagteriet til omgående slagtning — til andre medlemsstater eller til tredjelande, medmindre svinene:

a)

kommer fra en bedrift, der ligger uden for de i bilaget angivne områder

b)

har været holdt på oprindelsesbedriften i mindst 30 dage før pålæsningen eller siden fødslen, hvis de er under 30 dage gamle

c)

kommer fra en bedrift, hvor der ikke er blevet indsat levende svin i de sidste 30 dage før afsendelsen af de pågældende svin.

2.   Slovakiets kompetente veterinærmyndigheder sikrer, at afsendelse af svin til andre medlemsstater meddeles de centrale og lokale veterinærmyndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten og i en eventuel transitmedlemsstat mindst tre dage før afsendelsen.

Artikel 3

1.   Slovakiet sikrer, at ingen ornesæd afsendes til andre medlemsstater eller til tredjelande, medmindre sæden stammer fra orner, der holdes på en ornestation som nævnt i artikel 3, litra a), i Rådets direktiv 90/429/EØF, der ligger uden for de i bilaget angivne områder.

2.   Slovakiet sikrer, at ingen sendinger af æg eller embryoner fra svin afsendes til andre medlemsstater eller til tredjelande, medmindre æggene og embryonerne stammer fra svin, der holdes på en bedrift, som ligger uden for de i bilaget angivne områder.

Artikel 4

Slovakiet sikrer, at

a)

det sundhedscertifikat, der er fastsat i Rådets direktiv 64/432/EØF, og som ledsager svin, der sendes fra Slovakiet, forsynes med følgende påtegning:

»Dyr, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2008/303/EF af 14. april 2008 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Slovakiet«

b)

det sundhedscertifikat, der er fastsat i Rådets direktiv 90/429/EØF, og som ledsager ornesæd, der sendes fra Slovakiet, forsynes med følgende påtegning:

»Sæd, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2008/303/EF af 14. april 2008 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Slovakiet«

c)

det sundhedscertifikat, der er fastsat i Kommissionens beslutning 95/483/EF, og som ledsager æg og embryoner fra svin, der sendes fra Slovakiet, forsynes med følgende påtegning:

»Æg/embryoner (det ikke relevante overstreges), der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2008/303/EF af 14. april 2008 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Slovakiet«.

Artikel 5

Slovakiet sikrer, at køretøjer, der har været anvendt til transport af svin eller har været på en bedrift, hvor der holdes svin, rengøres og desinficeres, hver gang de har været i brug, og transportvirksomheden skal over for den kompetente veterinærmyndighed fremlægge bevis for, at de er desinficeret.

Artikel 6

Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning, og de sørger for, at der øjeblikkeligt informeres om de vedtagne foranstaltninger på passende vis. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Senest ændret ved beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(3)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(4)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(5)  EFT L 275 af 18.11.1995, s. 30.


BILAG

Hele Slovakiet.


Top