EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0277

2008/277/EF: Kommissionens beslutning af 26. marts 2008 om ændring af beslutning 2001/405/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EF-miljømærket til tissue-papirprodukter (meddelt under nummer K(2008) 1222) (EØS-relevant tekst)

OJ L 87, 29.3.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2009; stiltiende ophævelse ved 32009D0568(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/277/oj

29.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/14


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. marts 2008

om ændring af beslutning 2001/405/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EF-miljømærket til tissue-papirprodukter

(meddelt under nummer K(2008) 1222)

(EØS-relevant tekst)

(2008/277/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Miljømærkekriterierne i Kommissionens beslutning 2001/405/EF af 4. maj 2001 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tissue-papirprodukter (2) gælder indtil den 4. maj 2008.

(2)

Der skal i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 i god tid foretages en gennemgang af miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i de pågældende beslutninger.

(3)

I lyset af gennemgangen af kriterier og krav bør gyldighedsperioden for miljøkriterierne og kravene i beslutning 2001/405/EF forlænges med 12 måneder.

(4)

Da pligten til gennemgang i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 kun vedrører miljøkriterierne og kravene til vurdering og verifikation, bør beslutning 2001/405/EF fortsat gælde.

(5)

Beslutning 2001/405/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 3 i beslutning 2001/405/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »tissue-papirprodukter« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 4. maj 2009.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2)  EFT L 142 af 29.5.2001, s. 10. Senest ændret ved beslutning 2007/207/EF (EUT L 92 af 3.4.2007, s. 16).


Top