Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0156

2008/156/EF: Kommissionens beslutning af 18. februar 2008 om ændring af beslutning 2006/766/EF for så vidt angår listen over tredjelande og områder, hvorfra import til konsum af fiskevarer i enhver form er tilladt (meddelt under nummer K(2008) 555) (EØS-relevant tekst)

OJ L 50, 23.2.2008, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 194 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/156/oj

23.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/65


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. februar 2008

om ændring af beslutning 2006/766/EF for så vidt angår listen over tredjelande og områder, hvorfra import til konsum af fiskevarer i enhver form er tilladt

(meddelt under nummer K(2008) 555)

(EØS-relevant tekst)

(2008/156/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 854/2004 er der fastsat særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter. I henhold til nævnte forordnings artikel 11 skal der opstilles lister over de tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra import af nærmere angivne animalske produkter er tilladt, og der er fastsat kriterier, der skal tages hensyn til ved opstillingen af sådanne lister.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (2), er der fastsat lister over tredjelande, der opfylder betingelserne i artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 854/2004, og som derfor er i stand til at garantere, at de produkter, der eksporteres til Fællesskabet, opfylder de sundheds- og hygiejnebetingelser, der er fastsat til beskyttelse af forbrugernes sundhed.

(3)

Bilag II til nævnte beslutning indeholder en liste over tredjelande og områder, hvorfra import til konsum af fiskevarer i enhver form er tilladt.

(4)

Armenien er for øjeblikket opført på listen, men kun for import af »levende krebs, der ikke er akvakulturdyr«. Kommissionen gennemførte et kontrolbesøg i Armenien i marts 2007, og det viste, at de relevante sundheds- og hygiejnekrav til varmebehandlede og frosne krebs, der ikke er akvakulturdyr, er opfyldt. Listen bør derfor for Armeniens vedkommende udvides til også at omfatte varmebehandlede krebs, der ikke er akvakulturdyr, og frosne krebs, der ikke er akvakulturdyr.

(5)

Montenegro, der for øjeblikket er opført på listen i bilag II til beslutning 2006/766/EF, men kun med hensyn til import af »vildtlevende, hele, ferske fisk fanget i havet«, har fremlagt videnskabelige oplysninger og indgivet en supplerende ansøgning om godkendelse af import af ferskvandskrebs fra det pågældende tredjeland. Den eksisterende begrænsning bør derfor udgå. Import af fiskevarer bør tillades.

(6)

Bosnien-Hercegovina er for øjeblikket ikke opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF. Kommissionen gennemførte et kontrolbesøg i landet fra den 29. august til den 2. september 2005. Det er blevet godtgjort, at de kompetente myndigheder har givet alle nødvendige garantier for, at de relevante sundheds- og hygiejnebetingelser er opfyldt. Bosnien-Hercegovina bør derfor optages på listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan tillade import af fiskevarer.

(7)

Bulgarien og Rumænien er for øjeblikket opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF. Da listen imidlertid kun omhandler tredjelande, bør angivelserne ikke anvendes efter landenes tiltrædelse af Den Europæiske Union. De to medlemsstater bør derfor udgå af listen.

(8)

Bilag I til nævnte beslutning indeholder en liste over tredjelande, hvorfra import til konsum af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle i enhver form er tilladt. Fodnote 6 til bilag II vedrørende Marokko vedrører supplerende krav til visse forarbejdede toskallede bløddyr. For at opnå konsekvens bør de pågældende krav flyttes til bilag I.

(9)

Beslutning 2006/766/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2006/766/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. marts 2008.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53.


BILAG

»

BILAG I

Liste over tredjelande, hvorfra import til konsum af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle i enhver form er tilladt

(Lande og områder som omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 854/2004)

ISO-kode

Land

Bemærkninger

AU

Australien

 

CL

Chile

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

JM

Jamaica

Kun havsnegle

JP

Japan

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

KR

Sydkorea

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

MA

Marokko

Forarbejdede toskallede bløddyr, der tilhører arten Acanthocardia tuberculatum, skal ledsages af: a) en supplerende sundhedserklæring i overensstemmelse med modellen i tillæg V, del B, i bilag VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27) og b) analyseresultaterne af testen, der viser, at bløddyrene ikke har et indhold af paralytisk skaldyrsgift (PSP), der kan påvises ved den biologiske analysemetode

NZ

New Zealand

 

PE

Peru

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

TH

Thailand

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

TN

Tunesien

 

TR

Tyrkiet

 

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

BILAG II

Liste over tredjelande og områder, hvorfra import til konsum af fiskevarer i enhver form er tilladt

(Lande og områder som omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 854/2004)

ISO-kode

Land

Bemærkninger

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

AG

Antigua og Barbuda

Kun levende krebsdyr

AL

Albanien

 

AM

Armenien

Kun levende krebs, der ikke er akvakulturdyr, varmebehandlede krebs, der ikke er akvakulturdyr, og frosne krebs, der ikke er akvakulturdyr

AN

De Nederlandske Antiller

 

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

BA

Bosnien-Hercegovina

 

BD

Bangladesh

 

BR

Brasilien

 

BS

Bahamas

 

BY

Belarus

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CH

Schweiz

 

CI

Côte d’Ivoire

 

CL

Chile

 

CN

Kina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Kap Verde

 

DZ

Algeriet

 

EC

Ecuador

 

EG

Egypten

 

FK

Falklandsøerne

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GH

Ghana

 

GL

Grønland

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

Kun fisk, der ikke er tilberedt eller forarbejdet på anden vis end ved hovedskæring, rensning, nedkøling eller nedfrysning.

Den mindre hyppige fysiske kontrol, der er åbnet mulighed for ved Kommissionens beslutning 94/360/EF (EFT L 158 af 25.6.1994, s. 41), finder ikke anvendelse

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

HR

Kroatien

 

ID

Indonesien

 

IN

Indien

 

IR

Iran

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KE

Kenya

 

KR

Sydkorea

 

KZ

Kasakhstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marokko

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MR

Mauretanien

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldiverne

 

MX

Mexico

 

MY

Malaysia

 

MZ

Mozambique

 

NA

Namibia

 

NC

Ny Kaledonien

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

New Zealand

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Fransk Polynesien

 

PG

Papua Ny Guinea

 

PH

Filippinerne

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbien

Ekskl. Kosovo som defineret i FN’s Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999

Kun vildtlevende, hele, ferske fisk fanget i havet

RU

Rusland

 

SA

Saudi-Arabien

 

SC

Seychellerne

 

SG

Singapore

 

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

El Salvador

 

TH

Thailand

 

TN

Tunesien

 

TR

Tyrkiet

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ukraine

 

UG

Uganda

 

US

USA

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Yemen

 

YT

Mayotte

 

ZA

Sydafrika

 

ZW

Zimbabwe

 

«

Top