EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0120

2008/120/EF: Kommissionens beslutning af 7. februar 2008 om ændring af bilag D til Rådets direktiv 88/407/EØF og af beslutning 2004/639/EF om betingelserne for import af tyresæd (meddelt under nummer K(2008) 409) (EØS-relevant tekst)

OJ L 42, 16.2.2008, p. 63–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 266 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/120(1)/oj

16.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 42/63


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 7. februar 2008

om ændring af bilag D til Rådets direktiv 88/407/EØF og af beslutning 2004/639/EF om betingelserne for import af tyresæd

(meddelt under nummer K(2008) 409)

(EØS-relevant tekst)

(2008/120/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf (1), særlig artikel 8, stk. 1, artikel 10, stk. 2, første afsnit, artikel 11, stk. 2, og artikel 17, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 88/407/EØF indeholder de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf samt standardveterinærcertifikater til brug ved handel med denne vare inden for Fællesskabet.

(2)

Rådets direktiv 2003/43/EF (2) ændrede direktiv 88/407/EØF ved bl.a. at indføre sædbanker samt betingelser for offentlig godkendelse og offentligt tilsyn hermed.

(3)

Kommissionens beslutning 2004/639/EF af 6. september 2004 om betingelserne for import af tyresæd (3) indeholder bestemmelser om standardveterinærcertifikater til brug ved import af tyresæd. Denne beslutning bør tilpasses i overensstemmelse med direktiv 88/407/EØF, og listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af tyresæd, bør suppleres.

(4)

Der bør desuden indføres et standardveterinærcertifikat til brug ved handel inden for Fællesskabet med tyresæd, der afsendes fra godkendte sædbanker, og ved indførsel af sådan sæd, for at sikre fuld sporbarhed af denne tyresæd ved handel inden for Fællesskabet.

(5)

Certifikaterne bør fremlægges i overensstemmelse med den standardiserede udformning af veterinærcertifikater, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (4), og visse dyresundhedskrav bør tilpasses.

(6)

Standardcertifikaterne til brug ved handel med tyresæd inden for Fællesskabet, der er fastsat i bilag D til direktiv 88/407/EØF, bør ligeledes ændres for at tage hensyn til veterinærcertifikaternes standardudformning.

(7)

Direktiv 88/407/EØF og beslutning 2004/639/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag D til direktiv 88/407/EF erstattes af teksten i bilag I til nærværende beslutning.

Artikel 2

I beslutning 2004/639/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 indsættes følgende stykke:

»5.   Uden at stk. 4 derved tilsidesættes, tillader medlemsstaterne import af tyresæd som omhandlet i stk. 1 og 2, som afsendes fra godkendte sædbanker og opfylder kravene i standardveterinærcertifikatet i bilag II, del 3, hvis sendingen er ledsaget af et sådant behørigt udfyldt certifikat.«

2)

Bilag I og II erstattes af teksten i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra den 1. marts 2008.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/16/EF (EUT L 11 af 17.1.2006, s. 21).

(2)  EUT L 143 af 11.6.2003, s. 23.

(3)  EUT L 292 af 15.9.2004, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63. Senest ændret ved beslutning 2005/515/EF (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 29).


BILAG I

»BILAG D

STANDARDCERTIFIKATER TIL BRUG VED HANDEL INDEN FOR FÆLLESSKABET

BILAG D1

Standardcertifikat til brug ved handel inden for Fællesskabet med sæd, der er opsamlet i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF, som ændret ved direktiv 2003/43/EF, og afsendt fra en godkendt tyrestation

Image

Image

BILAG D2

Standardcertifikat til brug fra den 1. januar 2006 ved handel inden for Fællesskabet med sæd, der er opsamlet, behandlet og/eller opbevaret inden den 31. december 2004 i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF, der fandt anvendelse indtil den 1. juli 2003, og handlet efter nævnte dato i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/43/EF og afsendt fra en godkendt tyrestation

Image

Image

Image

BILAG D3

Standardcertifikat til brug ved import og transit af sæd, der afsendes fra en godkendt tyrestation eller sædbank:

enten som er opsamlet og behandlet i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF, som ændret ved direktiv 2003/43/EF

eller som er opsamlet, behandlet og opbevaret inden den 31. december 2004 i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF, der fandt anvendelse indtil den 1. juli 2003, og er importeret efter den 31. december 2004 i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/43/EF.

Image

Image

«

BILAG II

»

BILAG I

Liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af tyresæd

ISO-kode

Land

Beskrivelse af området

(hvis relevant)

Supplerende garantier

AU

Australien

 

De supplerende garantier, der er fastsat i punkt II.5.4.1.2 og II.5.4.2.2 i certifikatet i bilag II, del 1, er obligatoriske

CA

Canada

Område som beskrevet i bilag I, del 1, til Rådets beslutning 79/542/EØF (1)

Den supplerende garanti, der er fastsat i punkt II.5.4.1.2 i certifikatet i bilag II, del 1, er obligatorisk

CH

Schweiz

 

 

HR

Kroatien

 

 

NZ

New Zealand

 

 

US

USA

 

Den supplerende garanti, der er fastsat i punkt II.5.4.1.2 i certifikatet i bilag II, del 1, er obligatorisk

BILAG II

Standardveterinærcertifikat til brug ved import og transit af tyresæd [til import, som er opsamlet i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF, som ændret ved direktiv 2003/43/EF]

DEL 1

Standardcertifikat til brug ved import og transit af sæd, der er opsamlet i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF, som ændret ved direktiv 2003/43/EF, og afsendt fra en godkendt tyrestation

Image

Image

Image

DEL 2

Standardcertifikat til brug fra den 1. januar 2005 ved import og transit af sæd, der er opsamlet, behandlet og opbevaret inden den 31. december 2004 i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF, der fandt anvendelse indtil den 1. juli 2003, og som er importeret efter den 31. december 2004 i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/43/EF og afsendt fra en godkendt tyrestation

Image

Image

Image

Image

DEL 3

Standardcertifikat til brug ved import og transit af sæd, der afsendes fra en godkendt tyrestation eller sædbank:

enten som er opsamlet og behandlet i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF, som ændret ved direktiv 2003/43/EF

eller som er opsamlet, behandlet og opbevaret inden den 31. december 2004 i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF, der fandt anvendelse indtil den 1. juli 2003, og er importeret efter den 31. december 2004 i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/43/EF.

Image

Image

Image

«

(1)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Bilaget er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


Top