EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0077

2008/77/EF: Kommissionens beslutning af 25. januar 2008 om godkendelse af planerne for 2008 for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin mod denne sygdom i Bulgarien (meddelt under nummer K(2008) 270)

OJ L 23, 26.1.2008, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/77(1)/oj

26.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/28


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. januar 2008

om godkendelse af planerne for 2008 for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin mod denne sygdom i Bulgarien

(meddelt under nummer K(2008) 270)

(Kun den bulgarske udgave er autentisk)

(2008/77/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, andet afsnit, og artikel 20, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2001/89/EF er der fastsat EF-minimumsforanstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. I henhold til disse foranstaltninger skal medlemsstaterne efter bekræftelse af et primærtilfælde af klassisk svinepest hos vildtlevende svin forelægge Kommissionen en plan over foranstaltningerne til udryddelse af sygdommen. Direktivet omfatter ligeledes regler vedrørende nødvaccination af vildtlevende svin.

(2)

Der forekommer klassisk svinepest hos vildtlevende svin i Bulgarien.

(3)

Bulgarien har iværksat et program for overvågning og bekæmpelse af klassisk svinepest i hele Bulgarien. Programmet løber stadig.

(4)

Kommissionens beslutning 2006/800/EF af 23. november 2006 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin mod denne sygdom i Bulgarien (2) blev vedtaget som en af en række foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. Beslutning 2006/800/EF anvendes indtil den 31. december 2007.

(5)

Den 15. oktober 2007 forelagde Bulgarien Kommissionen en plan for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og en plan for nødvaccination af sådanne svin i hele medlemsstaten for 2008 til godkendelse.

(6)

Kommissionen har gennemgået de af Bulgarien forelagte planer og fundet dem i overensstemmelse med direktiv 2001/89/EF. Planerne bør derfor godkendes.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Plan for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin

Den plan for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i det i bilagets punkt 1 angivne område, som Bulgarien forelagde Kommissionen den 15. oktober 2007, godkendes.

Artikel 2

Plan for nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest

Den plan for nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest i det i bilagets punkt 2 angivne område, som Bulgarien forelagde Kommissionen den 15. oktober 2007, godkendes.

Artikel 3

Efterkommelse af denne beslutning

Bulgarien træffer de fornødne foranstaltninger til efterkommelse af denne beslutning og offentliggør disse foranstaltninger. Bulgarien underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 4

Anvendelsesperiode

Denne beslutning finder anvendelse fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2008.

Artikel 5

Adressat

Denne beslutning er rettet til Republikken Bulgarien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 325 af 24.11.2006, s. 35. Ændret ved beslutning 2007/624/EF (EUT L 253 af 28.9.2007, s. 43).


BILAG

1.

Områder, som planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin skal gennemføres i:

hele Bulgariens område.

2.

Områder, som planen for nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest skal gennemføres i:

hele Bulgariens område.


Top