EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0060

2008/60/EF: Kommissionens beslutning af 21. december 2007 om ændring af afgørelse 2003/548/EF, således at bestemte typer faste kredsløb udgår af minimumssættet af faste kredsløb (meddelt under nummer K(2007) 6635) (EØS-relevant tekst)

OJ L 15, 18.1.2008, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 139 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/60(1)/oj

18.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. december 2007

om ændring af afgørelse 2003/548/EF, således at bestemte typer faste kredsløb udgår af minimumssættet af faste kredsløb

(meddelt under nummer K(2007) 6635)

(EØS-relevant tekst)

(2008/60/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (»rammedirektivet«) (1), navnlig artikel 17, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (»forsyningspligtdirektivet«) (2), særlig artikel 18, stk. 3,

efter høring af Kommunikationsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen vedtog den 24. juli 2003 afgørelse 2003/548/EF af 24. juli 2003 om det minimumssæt af faste kredsløb med harmoniserede specifikationer og tilhørende standarder, der henvises til i artikel 18 i forsyningspligtdirektivet (3). Ifølge afgørelsen omfatter dette minimumssæt to typer analoge faste kredsløb og tre typer digitale faste kredsløb med hastigheder op til 2 048 kbit/s.

(2)

Med den udbredte overgang til nye netarkitekturer er analoge faste kredsløb teknisk set ikke længere relevante. Efterspørgslen efter digitale faste kredsløb, der i stigende grad gælder højhastighedsforbindelser på over 2 048 kbit/s, bliver opfyldt af markedet. En offentlig høring har vist, at der er bred støtte blandt medlemsstaterne, erhvervssammenslutninger og andre interesseparter til, at de fem typer faste kredsløb udgår af minimumssættet.

(3)

Ifølge artikel 18, stk. 3, i forsyningspligtdirektivet kan Kommissionen vedtage at lade visse typer faste kredsløb udgå af minimumssættet.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Listen »Fastlæggelse af minimumssættet af faste kredsløb med harmoniserede specifikationer og tilhørende standarder« udgår af bilaget til afgørelse 2003/548/EF.

Artikel 2

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2007.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33. Ændret ved forordning (EF) nr. 717/2007 (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 32).

(2)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.

(3)  EUT L 186 af 25.7.2003, s. 43.


Top