EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1497

Kommissionens forordning (EF) nr. 1497/2007 af 18. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af standardlækagekontrolkrav til stationære brandsikringssystemer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser (EØS-relevant tekst)

OJ L 333, 19.12.2007, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 151 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1497/oj

19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1497/2007

af 18. december 2007

om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af standardlækagekontrolkrav til stationære brandsikringssystemer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (1), særlig artikel 3, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I brandsikringssystemer, der omfatter forskellige indbyrdes forbundne beholdere, der er installeret til at imødekomme en specifik brandrisiko i et afgrænset rum, bør mængden af fluorholdige drivhusgasser beregnes på basis af den samlede mængde af stofferne i de pågældende beholdere for at sikre, at kontrolhyppigheden svarer til den effektive mængde af fluorholdige drivhusgasser.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 842/2006 skal fortegnelser over brandsikringssystemer indeholde bestemte oplysninger. For at sikre en korrekt gennemførelse af forordning (EF) nr. 842/2006 er det hensigtsmæssigt at sørge for, at der opføres supplerende oplysninger i systemfortegnelserne.

(3)

Oplysninger om mængden af fluorholdige drivhusgasser bør opføres i systemfortegnelserne. Hvis mængden af fluorholdige drivhusgasser ikke er kendt, bør operatøren af det pågældende brandsikringssystem sørge for, at autoriseret personale bestemmer den pågældende mængde af hensyn til lækagekontrollen.

(4)

Før der foretages lækagekontrol, bør autoriseret personale nøje gennemgå oplysningerne i systemfortegnelsen for eventuelle tidligere problemer og konsultere tidligere rapporteringer.

(5)

For at sikre en effektiv lækagekontrol bør lækagekontrollen være fokuseret på de dele af brandsikringssystemet, hvor der er størst risiko for lækage.

(6)

Hvor der er formodning om lækage, bør det følges op af en ny kontrol, så den bliver fundet og repareret.

(7)

Ukorrekt installation af nye systemer udgør en væsentlig lækagerisiko. Derfor bør nyinstallerede systemer kontrolleres for lækage straks efter, at de er sat i drift.

(8)

For at sikre effektiv reparation af systemet bør efterfølgende kontrol som omhandlet i forordning (EF) nr. 842/2006 fokusere på de dele af systemet, hvor der er detekteret lækage, og de tilstødende dele.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

Denne forordning fastsætter i medfør af forordning (EF) nr. 842/2006 standardlækagekontrolkrav for stationære systemer, som er i drift og midlertidigt ude af drift, som består af en eller flere indbyrdes forbundne beholdere, inkl. tilknyttede dele, og som er installeret til at imødekomme en specifik brandrisiko i et afgrænset rum, i det følgende benævnt »brandsikringssystemer«.

Forordningen gælder for brandsikringssystemer, der indeholder 3 kg fluorholdige drivhusgasser eller mere.

Artikel 2

Systemfortegnelse

1.   Operatøren anfører navn, postadresse og telefonnummer i den fortegnelse, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6, i forordning (EF) nr. 842/2006, i det følgende benævnt »systemfortegnelsen«.

2.   Mængden af fluorholdige drivhusgasser i et brandsikringssystem anføres i systemfortegnelsen.

3.   Hvor mængden af fluorholdige drivhusgasser i et brandsikringssystem ikke er anført i fabrikantens tekniske specifikationer eller på systemets mærke, sørger operatøren for, at det bestemmes af autoriseret personale.

Artikel 3

Kontrol af systemfortegnelser

1.   Før der gennemføres lækagekontrol, kontrolleres systemfortegnelsen af autoriseret personale.

2.   Der skal lægges særlig vægt på relevante oplysninger om eventuelle problemer, der gentager sig, eller på problemområder.

Artikel 4

Visuel og manuel kontrol

1.   For at bestemme skader og tegn på lækage foretager autoriseret personale visuel kontrol af styringselementer, beholdere, komponenter og forbindelser, der er under tryk.

2.   Formodninger om lækage af fluorholdige drivhusgasser i brandsikringssystemet kontrolleres af autoriseret personale.

3.   En eller flere af følgende situationer udgør en formodning om lækage:

a)

et fast lækagedetektionssystem angiver lækage

b)

en beholder viser tryktab (korrigeret for temperaturen) på over 10 %

c)

en beholder viser et tab af slukningsmiddelmængden på over 5 %

d)

andre tegn på tab.

4.   Trykmålere og vægtkontrolanordninger kontrolleres hver 12. måned for at sikre, at de fungerer korrekt.

Artikel 5

Reparation af lækage

1.   Operatøren sikrer, at reparation eller udskiftning foretages af personale, der er autoriseret til den specifikke opgave.

2.   Operatøren sikrer, at der foretages en lækageprøve, inden systemet genfyldes.

Artikel 6

Opfølgningskontrol

Når autoriseret personale foretager en opfølgningskontrol, som omhandlet i artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 842/2006, skal det fokusere på de områder, hvor der blev fundet og repareret lækage, og på de tilstødende områder i de tilfælde, hvor systemet har været udsat for fysisk belastning under reparationen.

Artikel 7

Krav til nye systemer

Nyinstallerede systemer kontrolleres for lækage straks efter, at de er sat i drift.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/540/EF (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 24).


Top