EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1494

Kommissionens forordning (EF) nr. 1494/2007 af 17. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mærkernes udformning og supplerende mærkningskrav, hvad angår produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser (EØS-relevant tekst)

EUT L 332 af 18.12.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2015; ophævet ved 32015R2068

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1494/oj

18.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1494/2007

af 17. december 2007

om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mærkernes udformning og supplerende mærkningskrav, hvad angår produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (1), særlig artikel 7, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er blevet evalueret, om der er behov for at medtage supplerende miljøoplysninger på mærker til de produkter og det udstyr, der omhandles i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 842/2006 i overensstemmelse med forordningens artikel 7, stk. 3.

(2)

Mærkningskravene tager hensyn til de i øjeblikket anvendte mærkningsordninger i Fællesskabet for produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, herunder de mærkningsordninger, der er fastlagt ved industrinormer for disse produkter og udstyr.

(3)

For klarhedens skyld er det hensigtsmæssigt at fastsætte den nøjagtige ordlyd af de oplysninger, der skal anføres på mærkerne. Medlemsstaterne bør selv kunne bestemme, hvilke sprog de vil anvende på mærkerne.

(4)

Der bør medtages supplerende oplysninger, der angiver, om køle- og luftkonditioneringsudstyr såvel som varmepumper omfattet af forordningen er blevet isoleret med skum, der er blæst op med fluorholdige drivhusgasser, på mærket for at fremme en eventuel genvinding heraf fra det pågældende skum.

(5)

I tilfælde hvor fluorholdige drivhusgasser tilsættes det pågældende produkt eller udstyr uden for produktionsstedet, bør mærket angive den samlede mængde fluorholdige drivhusgasser, der er i produktet eller udstyret.

(6)

Mærket skal udformes således, at det sikres, at det er klart læseligt og forbliver sikkert på sin plads på produktet eller udstyret i hele den periode, hvor produktet eller udstyret indeholder fluorholdige drivhusgasser.

(7)

Mærket bør placeres således, at det forbliver synligt for installations- og serviceteknikere.

(8)

For luftkonditioneringsudstyr og varmepumper bør mærket placeres under hensyntagen til produktets eller udstyrets tekniske egenskaber.

(9)

Muligheden for at medtage supplerende miljøoplysninger på mærkerne har tvunget producenterne til at foretage de nødvendige tilpasninger af mærket, og derfor bør der gives et passende tidsrum til at muliggøre dette, før forordningen finder anvendelse.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

I denne forordning fastsættes udformningen af de mærker, der skal anvendes, og de supplerende mærkningskrav, der skal gælde for de typer af produkter og udstyr, der er anført i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 842/2006.

Artikel 2

Krav til mærkning

1.   Produkter og udstyr, der dækkes af denne forordning, skal udstyres med et mærke med følgende oplysninger:

a)

teksten »Indeholder fluorholdige drivhusgasser omfattet af Kyoto-protokollen«

b)

de forkortede kemiske navne på de fluorholdige drivhusgasser, som udstyret indeholder eller er udformet til at indeholde; der anvendes industriens godkendte nomenklatur på udstyret eller stoffet

c)

mængden af fluorholdige drivhusgasser udtrykt i kg

d)

i givet fald udtrykket »hermetisk lukket«.

2.   Ud over mærkningskravene omhandlet i stk. 1 skal køle- og luftkonditioneringsudstyr såvel som varmepumper, der er isoleret med skum opblæst med fluorholdige drivhusgasser, før de markedsføres, mærkes med et mærke med følgende tekst: »Skum opblæst med fluorholdige drivhusgasser«.

3.   Hvis der tilføjes fluorholdige drivhusgasser uden for produktionsstedet, og den samlede mængde derfor ikke bestemmes af producenten, skal mærket anføre den mængde, der er tilført i produktionsanlægget, og have plads tilovers på mærket til den mængde, der tilføres uden for produktionsstedet såvel som til den samlede mængde fluorholdige drivhusgasser.

4.   Medlemsstater kan markedsføre produkter og udstyr omfattet af denne forordning på deres område på deres officielle sprog i overensstemmelse med mærkningskravene i stk. 1, 2 og 3.

Artikel 3

Mærkets udformning

1.   De i artikel 2 omhandlede oplysninger angives på et mærke, der påsættes de produkter og det udstyr, som forordningen omhandler.

2.   Oplysningerne skal fremstå klart på baggrunden og være af en sådan størrelse og stå med sådanne mellemrum, at de er lette at læse.

Hvis de i denne forordning krævede oplysninger tilføjes på et mærke, der allerede er påsat produktet eller udstyret, må bogstavstørrelsen ikke være mindre end den mindste størrelse af andre oplysninger på det pågældende mærke.

3.   Hele mærket og dets påskrift skal udformes således, at det sikres, at det forbliver sikkert på sin plads på produktet eller udstyret og klart læseligt under normale driftsforhold i hele den periode, hvor produktet eller udstyret indeholder fluorholdige drivhusgasser.

Artikel 4

Mærkets placering

1.   Ud over de steder, der er anført i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 842/2006, kan mærket også placeres på eller ved siden af eksisterende navneplader eller produktinformationsmærker, eller ved siden af produkternes og udstyrets påfyldnings-/genvindingssteder.

2.   Hvad angår luftkonditioneringsudstyr og varmepumper med særskilte indendørs- og udendørssektioner, der er forbundne ved rør med kølemiddel, placeres mærkningen på den del af udstyret, der oprindeligt påfyldes med kølemidlet.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1

(2)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/540/EF (EUT L 198 af 31.7.2007, s. 35).


Top