EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1445

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1445/2007 af 11. december 2007 om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf (EØS-relevant tekst )

OJ L 336, 20.12.2007, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 208 - 231

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1445/oj

20.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1445/2007

af 11. december 2007

om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at kunne foretage en direkte sammenligning mellem medlemsstaternes bruttonationalprodukt (BNP) udtrykt i mængde er det afgørende for Fællesskabet at råde over købekraftpariteter (KKP), som fjerner forskellene mellem medlemsstaternes prisniveauer.

(2)

Fællesskabets købekraftpariteter skal udarbejdes efter en harmoniseret metodologi, der er i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem (3), som fastlægger en ramme for udarbejdelsen af nationalregnskaber i medlemsstaterne.

(3)

Medlemsstaterne opfordres til at fremskaffe oplysninger om regionale købekraftpariteter.

(4)

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (4) fastsætter, at de regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under konvergensmålet, er de regioner, der svarer til niveau 2 i den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 (5), og hvis BNP pr. indbygger, opgjort i købekraftpariteter og beregnet på grundlag af de disponible fællesskabsdata for årene 2000-2002, er lavere end 75 % af EU-25's gennemsnitlige BNP i samme referenceperiode. Da der ikke findes regionale købekraftpariteter, bør de nationale købekraftpariteter anvendes til opstilling af listen over regioner, der kan komme i betragtning ved tildeling af støtte fra strukturfondene. Nationale købekraftpariteter kan også anvendes til beregning af det beløb, der skal tildeles de enkelte regioner.

(5)

Forordning (EF) nr. 1083/2006 fastsætter, at de medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, er de medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger, opgjort i købekraftpariteter og beregnet på grundlag af de disponible fællesskabsdata for årene 2001-2003, er lavere end 90 % af EU-25's gennemsnitlige BNI, og som har et program til opfyldelse af de betingelser for økonomisk konvergens, der er omhandlet i traktatens artikel 104.

(6)

Artikel 1 i bilag XI til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (6) (i det følgende benævnt »vedtægten«) foreskriver, at Kommissionen (Eurostat) med henblik på den i vedtægtens artikel 65, stk. 1, foreskrevne årlige undersøgelse hvert år inden udgangen af oktober udarbejder en rapport om udviklingen i leveomkostningerne i Bruxelles, købekraftpariteterne mellem Bruxelles og visse andre tjenestesteder i medlemsstaterne samt udviklingen i købekraften for vederlagene til tjenestemændene i medlemsstaternes centraladministrationer.

(7)

Kommissionen (Eurostat) indsamler allerede hvert år basisoplysninger fra medlemsstaterne om købekraftpariteter på frivillig basis. Denne ordning er blevet fast praksis i medlemsstaterne. Det er dog nødvendigt med en retlig ramme for at sikre en bæredygtig udvikling, udarbejdelse og offentliggørelse af købekraftpariteter.

(8)

Regelmæssige meddelelser om foreløbige resultater, som på nuværende tidspunkt er gængs praksis, bør opretholdes for at sikre, at de seneste tal er til rådighed.

(9)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7).

(10)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at tilpasse definitionerne, justere basisgrupperne i bilag II og definere kvalitetskriterier. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(11)

Målet for denne forordning, nemlig at fastlægge fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(12)

Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (8), er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i nævnte afgørelse –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at opstille fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregning og offentliggørelse heraf.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   De basisoplysninger, der skal indberettes, er de data, som er nødvendige til beregning af købekraftpariteterne og til sikring af deres kvalitet.

Basisoplysningerne skal omfatte priser, BNP-udgiftsvægte og andre data som anført i bilag I.

Der indsamles data med den i bilag I anførte mindstehyppighed. Kun i særlige og velbegrundede tilfælde foretages der hyppigere dataindsamling.

2.   Købekraftpariteterne beregnes ved hjælp af de nationale årlige gennemsnitspriser for varer og tjenester på grundlag af basisoplysningerne vedrørende medlemsstaternes økonomiske område som defineret i Det Europæiske National- og Regionalregnskabssystem (i det følgende benævnt »ENS 95«).

3.   Købekraftpariteterne beregnes i overensstemmelse med de basisgrupper, der er opført i bilag II, og som er konsistente med BNP-klassifikationerne i forordning (EF) nr. 2223/96.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»Købekraftpariteter (KKP)«: geografiske deflatorer og valutaomregningskurser, som fjerner virkningerne af prisniveauforskellene mellem medlemsstaterne og således gør det muligt at foretage mængdesammenligninger af BNP-komponenter og sammenligne prisniveauer.

b)

»Købekraftstandard (KKS)«: den kunstige fælles referencevalutaenhed, der anvendes i Den Europæiske Union til at udtrykke mængden af økonomiske aggregater med henblik på geografiske sammenligninger på en sådan måde, at forskellene mellem medlemsstaternes prisniveauer fjernes.

c)

»Priser«: de køberpriser, der betales af slutforbrugerne.

d)

»Udgiftsvægte«: udgiftskomponenternes andel af BNP i løbende priser.

e)

»Basisgruppe«: det laveste aggregeringsniveau for de produkter i BNP-opdelingen, for hvilke der beregnes pariteter.

f)

»Produkt«: varer eller tjenester, som er præcist defineret til brug for prisundersøgelsen.

g)

»Faktisk og imputeret husleje«: tillægges samme betydning som i Kommissionens forordning (EF) nr. 1722/2005 (9).

h)

»Aflønning af ansatte«: tillægges samme betydning som i forordning (EF) nr. 2223/96.

i)

»Tidsjusteringsfaktorer«: faktorer, der anvendes til at justere de gennemsnitspriser, der indsamles på undersøgelsestidspunktet, til årlige gennemsnitspriser.

j)

»Geografiske justeringsfaktorer«: faktorer, der anvendes til at justere de gennemsnitspriser, der indsamles i et eller flere områder inden for en medlemsstats økonomiske område, til nationale gennemsnitspriser.

k)

»Repræsentative produkter«: produkter, som set i forhold til de samlede udgifter inden for en basisgruppe er eller anses for at være blandt de produkter, der købes flest af på de nationale markeder.

l)

»Repræsentativitetsindikatorer«: markører eller andre indikatorer til identifikation af de produkter, medlemsstaterne har udvalgt som repræsentative.

m)

»Ækvirepræsentativitet«: det forhold, at listen af produkter, der indgår i en basisgruppe, skal være sammensat på en sådan måde, at hver medlemsstat skal kunne prissætte det antal repræsentative produkter, som afspejler forskelligheden af produkter og prisniveauer i basisgruppen og udgifterne til produkterne i basisgruppen.

n)

»Transitiv«: det forhold, at en direkte sammenligning mellem to vilkårlige medlemsstater giver samme resultat som en indirekte sammenligning via en vilkårlig anden medlemsstat.

o)

»Fejl«: anvendelse af ukorrekte basisoplysninger eller uhensigtsmæssig anvendelse af beregningsmetoden.

p)

»Referenceår«: et kalenderår, som specifikke årlige resultater refererer til.

q)

»Fastværdi«: de købekraftpariteter, der oprindeligt er beregnet for en gruppe medlemsstater, fastholdes mellem disse medlemsstater, selv om der senere beregnes købekraftspariteter for en større gruppe medlemsstater.

Artikel 4

Roller og ansvar

1.   Kommissionen (Eurostat) har ansvaret for:

a)

at koordinere indberetningen af basisoplysningerne

b)

at beregne og offentliggøre købekraftpariteterne

c)

at sikre købekraftpariteternes kvalitet i overensstemmelse med artikel 7

d)

at udvikle og oplyse om metodologi i samråd med medlemsstaterne

e)

at sikre, at medlemsstaterne får lejlighed til at kommentere de beregnede købekraftpariteter forud for offentliggørelsen, og at der tages behørigt hensyn til alle eventuelle bemærkninger, og

f)

udarbejdelse og offentliggørelse af den metodebeskrivelse, der er omhandlet i bilag I, punkt 1.1.

2.   Medlemsstaterne følger proceduren i bilag I i forbindelse med indberetningen af basisoplysninger.

Medlemsstaterne godkender skriftligt de undersøgelsesresultater, som de har ansvaret for, når datavalideringen har fundet sted, jf. bilag I, punkt 5.2, og inden for en frist på højst en måned.

Medlemsstaterne godkender dataindsamlingsmetodologien og foretager en sandsynlighedskontrol af dataenes pålidelighed og også af basisoplysninger leveret af Kommissionen (Eurostat).

Artikel 5

Indberetning af basisoplysninger

1.   Medlemsstaterne indberetter de i bilag I anførte basisoplysninger til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med de gældende fællesskabsbestemmelser om indberetning af data.

2.   De i bilag I anførte basisoplysninger indberettes i det tekniske format og inden for de frister, der er angivet i dette bilag.

3.   Hvis Kommissionen (Eurostat) leverer basisoplysninger til medlemsstaterne, sender Kommissionen en metodebeskrivelse til medlemsstaterne, således at de kan foretage en sandsynlighedskontrol.

Artikel 6

Statistiske enheder

1.   De i bilag I anførte basisoplysninger fås fra statistiske enheder som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 (10) eller fra andre kilder, hvis disse data opfylder de kvalitetskrav, der er angivet i bilag I, punkt 5.1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, når de indberetter data, om hvilken statistisk enhed eller kilde dataene kommer fra.

2.   De statistiske enheder, der af medlemsstaterne anmodes om at indberette data eller at samarbejde i forbindelse med dataindsamlingen, skal tillade overvågning af de priser, der faktisk opkræves, og give retvisende og fuldstændige oplysninger på det ønskede tidspunkt.

Artikel 7

Kvalitetskriterier og kvalitetskontrol

1.   Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne indfører et kvalitetskontrolsystem baseret på rapporter og evalueringer, jf. bilag I, punkt 5.3.

2.   Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) giver medlemsstaterne den alle oplysninger, som er nødvendige for at evaluere kvaliteten af de basisoplysninger, der er anført i bilag I.

Medlemsstaterne skal også give Kommissionen (Eurostat) detaljerede oplysninger om og begrundelser for alle senere ændringer af de anvendte metoder eller alle afvigelser fra den metodebeskrivelse, der er angivet i bilag I.

3.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat) kvalitetsrapporter om de undersøgelser, de har ansvaret for, jf. bilag I, afsnit 5.

4.   De fælles kriterier, som kvalitetskontrollen bygger på, og strukturen af kvalitetsrapporterne, jf. bilag I, punkt 5.3, fastsættes efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3.

Artikel 8

Hyppighed

Kommissionen (Eurostat) beregner købekraftpariteter for hvert kalenderår.

Artikel 9

Offentliggørelse

1.   Kommissionen (Eurostat) offentliggør de endelige årlige resultater senest 36 måneder efter udgangen af referenceåret.

Offentliggørelsen baseres på data, der er til rådighed for Kommissionen (Eurostat) senest tre måneder før offentliggørelsesdatoen.

Dette stykke berører ikke Kommissionens (Eurostats) ret til at offentliggøre foreløbige resultater tidligere end 36 måneder efter udgangen af referenceåret, og Kommissionen (Eurostat) skal gøre disse offentligt tilgængelige herunder via sit websted.

2.   De resultater, der offentliggøres af Kommissionen (Eurostat) på aggregeret niveau for hver medlemsstat, omfatter mindst:

a)

købekraftpariteter på BNP-niveau

b)

købekraftpariteter for private husholdningers udgifter til konsum og det faktiske individuelle konsum

c)

prisniveauindeks i forhold til fællesskabsgennemsnittet, og

d)

BNP, private husholdningers udgifter til konsum og det faktiske individuelle konsum samt tallene pr. indbygger i købekraftstandarder.

3.   Selv om resultaterne beregnes for en større gruppe lande, fastholdes købekraftpariteterne for EU-medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om fastværdi.

4.   Offentliggjorte endelige købekraftpariteter revideres almindeligvis ikke.

I tilfælde af fejl, der falder inden for bilag I, afsnit 10, offentliggøres de korrigerede resultater dog efter proceduren heri.

Undtagelsesvis vil der blive foretaget generelle revisioner, hvis ændringer i de grundlæggende begreber i ENS 95, som berører resultaterne vedrørende købekraftpariteterne, medfører ændringer i en medlemsstats BNP-mængdeindeks på mere end 1 procentpoint.

Artikel 10

Justeringskoefficienter

Det pålægges ikke medlemsstaterne at foretage undersøgelser alene med henblik på udarbejdelse af justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber i overensstemmelse med vedtægten.

Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 12

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning, herunder foranstaltninger for at tage højde for økonomiske og tekniske ændringer, vedtages som fastsat i stk. 2 og 3, for så vidt det ikke indebærer en uforholdsmæssig forøgelse af omkostningerne for medlemsstaterne.

2.   Følgende nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 11, stk. 2:

a)

definition af minimumsstandarder for at opnå den nødvendige datasammenlignelighed og -repræsentativitet, jf. bilag I, punkt 5.1 og 5.2

b)

definition af nøjagtige krav til den metodologi, der skal anvendes, jf. bilag I, og

c)

udarbejdelse og tilpasning af de detaljerede beskrivelser af indholdet af basisgrupperne, forudsat at disse forbliver kompatible med ENS 95 eller et eventuelt senere system.

3.   Følgende foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye bestemmelser, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3:

a)

tilpasning af definitioner

b)

tilpasning af listen over basisgrupper (jf. bilag II), og

c)

definition af kvalitetsrapporternes kvalitetskriterier og struktur, jf. artikel 7, stk. 4.

Artikel 13

Finansiering

1.   Medlemsstaterne modtager en finansiel støtte fra Kommissionen på højst 70 % af de støtteberettigede udgifter i henhold til Kommissionens tilskudsbestemmelser.

2.   Størrelsen af denne finansielle støtte fastsættes som led i Den Europæiske Unions årlige budgetprocedure. Budgetmyndigheden fastsætter de bevillinger, der hvert år er til rådighed.

Artikel 14

Evaluering og rapportering

Bestemmelserne i denne forordning tages op til fornyet overvejelse fem år efter fordningens ikrafttræden. Om nødvendigt revideres de på grundlag af en rapport og et forslag, som Kommissionen forelægger for Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. december 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

M. LOBO ANTUNES

Formand


(1)  EUT C 318 af 23.12.2006, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 26.4.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 13.11.2007.

(3)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 af 18.7.2003, s. 1).

(4)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25. Ændret ved forordning (EF) nr. 1989/2006 (EUT L 411 af 30.12.2006, s. 6).

(5)  EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 105/2007 (EUT L 39 af 10.2.2007, s. 1).

(6)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1895/2006 (EUT L 397 af 30.12.2006, s. 6).

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(8)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1722/2005 af 20. oktober 2005 om principperne for opgørelse af boligtjenester til brug i forbindelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 276 af 21.10.2005, s. 5).

(10)  Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG I

METODOLOGI

1.   METODEBESKRIVELSE OG ARBEJDSPROGRAM

1.1.   I samråd med medlemsstaterne udarbejder Kommissionen (Eurostat) en metodebeskrivelse indeholdende de metoder, der anvendes i de forskellige faser af beregningen af købekraftspariteter (KKP), herunder også metoderne til estimering af manglende basisoplysninger og til estimering af manglende pariteter. Metodebeskrivelsen vil blive revideret, hvis der foretages væsentlige ændringer i metodologien. Det kan f.eks. være metoder, som har til formål at forbedre datakvaliteten, reducere omkostningerne eller lette den byrde, som pålægges dataleverandørerne.

1.2.   I samråd med medlemsstaterne fastlægger Kommissionen (Eurostat) senest den 30. november hvert år et årligt arbejdsprogram for det efterfølgende kalenderår, som indeholder en tidsplan for udarbejdelse og indberetning af basisoplysningerne for det pågældende år.

1.3.   I det årlige arbejdsprogram fastlægges det format, som medlemsstaterne skal anvende ved indberetningen af data, og alle andre foranstaltninger, som er nødvendige for at beregne og offentliggøre KKP.

1.4.   Basisoplysningerne, der leveres i henhold til punkt 1.2, kan revideres, men resultaterne for referenceåret skal beregnes ud fra de data, der foreligger i henhold til tidsplanen i artikel 9. Data, som er mangelfulde eller ikke foreligger på dette tidspunkt, estimeres af Kommissionen (Eurostat).

1.5.   Såfremt medlemsstaterne ikke afgiver fuldstændige basisoplysninger, angiver de, hvorfor oplysningerne ikke er fuldstændige, hvornår de fuldstændige oplysninger vil blive forelagt eller i givet fald, hvorfor fuldstændige oplysningerne ikke kan tilvejebringes.

2.   BASISOPLYSNINGER

2.1.   Basisoplysningernes bestanddele

Med henblik på denne forordning fastlægges basisoplysningerne, der er omhandlet i artikel 2 og 4, og mindstehyppigheden af nye dataindberetninger som følger:

Basisoplysninger

Mindstehyppighed

BNP-udgiftsvægte (1)

Årligt

Faktisk og imputeret husleje (2)

Årligt

Aflønning af ansatte

Årligt

Tidsjusteringsfaktorer

Årligt

Priser på forbrugsgoder og tjenesteydelser og tilhørende repræsentativitetsindikatorer

3 år (3)

Priser på investeringsgoder

3 år

Priser på byggearbejder

3 år

Geografiske justeringsfaktorer

6 år

2.2.   Fremgangsmåde ved indhentning af basisoplysninger

Under hensyntagen til medlemsstaternes synspunkter fastlægger Kommissionen (Eurostat), hvilke kilder og dataleverandører der skal benyttes for hver af ovennævnte basisoplysninger. Hvis Kommissionen (Eurostat) modtager basisoplysninger fra en anden dataleverandør end en medlemsstat, frigøres denne for de forpligtelser, der er omhandlet i punkt 5.1.4-5.1.13.

3.   NATIONALE GENNEMSNITSPRISER

3.1.   Uanset bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, kan dataindsamlingen begrænses til et eller flere geografiske områder inden for det økonomiske område. Sådanne data kan anvendes til beregning af KKP, forudsat at de ledsages af passende geografiske justeringsfaktorer. Justeringsfaktorerne anvendes til at justere dataene fra disse områder til de data, som er repræsentative for det nationale gennemsnit.

3.2.   Geografiske justeringsfaktorer skal leveres på basisgruppeniveau og må højst være seks år gamle i forhold til undersøgelsens referenceperiode.

4.   ÅRLIGE GENNEMSNITSPRISER

Uanset bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, kan dataindsamlingen begrænses til en bestemt periode. Disse data kan anvendes til beregning af KKP, forudsat at de ledsages af passende tidsjusteringsfaktorer. Tidsjusteringsfaktorerne anvendes til at justere dataene fra denne periode til de data, som er repræsentative for årsgennemsnittet.

5.   KVALITET

5.1.   Minimumsstandarder for basisoplysninger

5.1.1.   Listen over produkter, som skal prissættes, skal være sammensat af produkter, hvis karakteristika gør det muligt at foretage sammenligninger mellem landene.

5.1.2.   Listen over produkter, som skal prissættes, skal være sammensat på en sådan måde, at hver medlemsstat for hver basisgruppe kan angive mindst et repræsentativt produkt, som kan prissættes i mindst et andet land.

5.1.3.   Listen over produkter skal være sammensat på en sådan måde, at der opnås den højest mulige grad af ækvirepræsentativitet, således at hvert land mindst skal prissætte et repræsentativt produkt for hver basisgruppe, og dette repræsentative produkt skal prissættes af mindst et andet land.

5.1.4.   Hver medlemsstat skal prissætte produkterne efter specifikationerne i produktlisten.

5.1.5.   Hver medlemsstat skal inden for hver basisgruppe prissætte et tilstrækkeligt antal produkter, som findes på dens marked, selv om de ikke betragtes som repræsentative for den pågældende basisgruppe.

5.1.6.   Hver medlemsstat skal angive priser for mindst et repræsentativt produkt inden for hver basisgruppe. Repræsentative produkter skal angives med en repræsentativitetsindikator.

5.1.7.   Hver medlemsstat skal indsamle et tilstrækkeligt antal priser for hvert prissat produkt for at sikre en pålidelig gennemsnitspris pr. produkt under hensyntagen til markedsstrukturen.

5.1.8.   Arten af salgssteder udvælges således, at de på passende måde afspejler forbrugsmønstret for det pågældende produkt i medlemsstaten.

5.1.9.   Salgsstederne i et område udvælges således, at de på passende måde afspejler forbrugsmønstret hos områdets beboere og produkternes tilgængelighed.

5.1.10.   Hver medlemsstat skal levere data til Kommissionen (Eurostat) om aflønning af ansatte for udvalgte erhverv inden for sektoren offentlig forvaltning og service (S. 13) som defineret i ENS 95.

5.1.11.   Hver medlemsstat skal til Kommissionen (Eurostat) levere tidsjusteringsfaktorer, som gør det muligt at beregne KKP på grundlag af priser, som er indsamlet i en bestemt periode og på passende måde afspejler de årlige gennemsnitspriser.

5.1.12.   Hver medlemsstat skal til Kommissionen (Eurostat) levere geografiske justeringsfaktorer, som gør det muligt at beregne KKP på grundlag af priser, som er indsamlet i bestemte områder og på passende måde afspejler de nationale gennemsnitspriser.

5.1.13.   For hver af de i bilag II opførte basisgrupper skal hver medlemsstat til Kommissionen (Eurostat) levere vægte, som afspejler forbrugsmønstret i referenceåret i den pågældende medlemsstat.

5.2.   Mindstekrav til validering af resultaterne af prisundersøgelserne

5.2.1.   Hver medlemsstat skal, før dataene indsendes til Kommissionen (Eurostat), undersøge datapålideligheden på grundlag af:

maksimums- og minimumspriser

gennemsnitspris og variationskoefficient

antallet af prissatte produkter pr. basisgruppe

antallet af prissatte repræsentative produkter pr. basisgruppe

antallet af observerede priser pr. produkt.

5.2.2.   Kommissionen (Eurostat) stiller et elektronisk værktøj med de nødvendige algoritmer til efterprøvelse af datapålideligheden som omtalt i punkt 5.2.1 til rådighed for medlemsstaterne.

5.2.3.   Før den endelige bearbejdning af undersøgelsesresultaterne efterprøver Kommissionen (Eurostat) i samarbejde med medlemsstaterne datapålideligheden ud fra følgende indikatorer:

For hver basisgruppe

antallet af prissatte produkter pr. land

antallet af produkter, som hvert land har forsynet med en repræsentativitetsindikator

prisniveauindeks

resultaterne af tidligere undersøgelser vedrørende samme basisgruppe

prisniveauindeks beregnet på grundlag af KKP for hvert land.

For hvert produkt

antallet af observerede priser for hvert land

variationskoefficienterne for:

i)

gennemsnitspriser i national valuta

ii)

prisniveauindeks beregnet på grundlag af KKP

iii)

prisniveauindeks beregnet på grundlag af KKP for hvert land.

5.2.4.   Før den endelige bearbejdning af KKP-resultaterne på aggregeret niveau efterprøver Kommissionen (Eurostat) i samarbejde med medlemsstaterne datapålideligheden ud fra følgende indikatorer:

For det samlede BNP og dets hovedaggregater

konsistensen af BNP-udgiftsvægte og befolkningsskøn med offentliggjorte data

sammenligning af mængdeindeks pr. indbygger i forbindelse med aktuelle og tidligere beregninger

sammenligning af prisniveauindeks i forbindelse med aktuelle og tidligere beregninger.

For hver basisgruppe

sammenligning af BNP's vægtstruktur i forbindelse med aktuelle og tidligere beregninger

estimering af manglende data om nødvendigt.

5.3.   Rapportering og evaluering

5.3.1.   Hver medlemsstat skal føre dokumentation, som giver en udførlig beskrivelse af, hvordan denne forordning er blevet gennemført. Dokumentationen skal være tilgængelig for Kommissionen (Eurostat) og de øvrige medlemsstater.

5.3.2.   Mindst hvert sjette år foretager Kommissionen (Eurostat) en evaluering af hver medlemsstats KKP-beregninger. Evalueringerne, der planlægges hvert år og indgår i det årlige arbejdsprogram, anvendes til at påse, om denne forordning overholdes. På grundlag af denne evaluering udarbejder Kommissionen (Eurostat) en rapport, som skal være offentligt tilgængelig herunder på dets websted.

5.3.3.   Kort tid efter gennemførelsen af hver forbrugerprisundersøgelse forelægger de ansvarlige medlemsstater i henhold til artikel 7, stk. 3, en rapport for Kommissionen (Eurostat), hvori der gøres rede for den måde, hvorpå undersøgelsen er blevet foretaget. Kommissionen (Eurostat) sender et sammendrag af disse rapporter til hver medlemsstat.

6.   GENNEMFØRELSE AF FORBRUGERPRISUNDERSØGELSER

6.1.   Medlemsstaterne gennemfører prisundersøgelserne i overensstemmelse med arbejdsprogrammet.

6.2.   For hver undersøgelse udarbejder Kommissionen (Eurostat) listen over de produkter, som skal indgå i undersøgelsen, med udgangspunkt i de forslag, som de enkelte medlemsstater har fremlagt for hver basisgruppe.

6.3.   Sammen med produktlisten fremsender Kommissionen (Eurostat) en oversættelse til alle Den Europæiske Unions officielle sprog af alle specifikationer i hver undersøgelsesliste.

7.   BEREGNINGSMETODER

7.1.   Beregning af bilaterale pariteter på basisgruppeniveau

a)

Beregningen af multilaterale EKS-pariteter (Èltetò-Köves-Szulc, i det følgende »EKS«) på basisgruppeniveau baseres på en matrix over bilaterale pariteter for hvert par af deltagende lande.

b)

Beregningen af bilaterale pariteter sker på grundlag af de observerede priser og repræsentativitetsindikatorerne for de tilgrundliggende produkter.

c)

Undersøgelsens gennemsnitspris for hvert produkt beregnes som det simple aritmetiske gennemsnit af de observerede priser for det pågældende produkt.

d)

Den nationale årlige gennemsnitspris estimeres om nødvendigt på grundlag af undersøgelsens gennemsnitspris ved hjælp at passende geografiske justeringsfaktorer og tidsjusteringsfaktorer.

e)

For hvert produkt og hvert landepar beregnes herefter om muligt relationen mellem de justerede gennemsnitspriser samt deres inverse værdi.

f)

Dernæst beregnes om muligt for hvert landepar en KKP for basisgruppen. For hvert landepar beregnes KKP som det vægtede geometriske gennemsnit af

det geometriske gennemsnit af prisrelationerne for de produkter, der er angivet som repræsentative for begge lande

det geometriske gennemsnit af prisrelationerne for de produkter, der er angivet som repræsentative for det første land men ikke for det andet

det geometriske gennemsnit af prisrelationerne for de produkter, der er angivet som repræsentative for det andet land men ikke for det første

ved hjælp af vægte, der afspejler den relative repræsentativitet af alle produkter, der er prissat i begge lande.

7.2.   Estimering af manglende bilaterale pariteter

Hvis det for en basisgruppe ikke er muligt at beregne de bilaterale KKP, estimeres de manglende KKP om muligt ved hjælp af standardmetoden for beregning af det geometriske gennemsnit af indirekte pariteter via tredjelande. Indeholder matricen med bilaterale KKP for en basisgruppe stadig felter med manglende værdier efter disse estimeringer, vil beregning af multilaterale EKS-pariteter ikke være mulig for de lande, hvis bilaterale KKP mangler. Kommissionen (Eurostat) vil da estimere sådanne manglende EKS-pariteter ved hjælp af reference-KKP fra en tilsvarende basisgruppe eller ved hjælp af en anden egnet estimeringsmetode.

7.3.   Beregning af bilaterale pariteter på aggregeret niveau

a)

Beregningen af bilaterale pariteter på et bestemt aggregeret nationalregnskabsniveau foretages ved hjælp af EKS-pariteter (jf. punkt 7.4) og BNP-udgiftsvægte for de tilgrundliggende basisgrupper.

b)

En paritet af Laspeyres-typen beregnes herefter for det pågældende aggregeringsniveau som det aritmetiske gennemsnit af pariteterne for de tilgrundliggende basisgrupper vægtet med de relative procenttal (eller nominelle værdier) for det andet land i hvert landepar.

c)

En paritet af Paasche-typen beregnes herefter for det pågældende aggregeringsniveau som det harmoniske gennemsnit af pariteterne for de tilgrundliggende basisgrupper vægtet med de relative procenttal (eller nominelle værdier) for det første land i hvert landepar.

d)

En paritet af Fisher-typen beregnes herefter for det pågældende aggregeringsniveau som det geometriske gennemsnit af pariteterne af Laspeyres-typen og Paasche-typen, der er beregnet for hvert landepar.

7.4.   Beregning af transitive multilaterale KKP

Multilaterale transitive pariteter beregnes enten på basisgruppeniveau eller på et hvilket som helst andet aggregeringsniveau ved hjælp af EKS-metoden på grundlag af en komplet matrix med pariteter af Fisher-typen mellem hvert landepar som følger:

Image

Hvor tEKSs angiver EKS-pariteten mellem land s og land t

tFs angiver pariteten af Fisher-typen mellem land s og land t

z angiver antallet af deltagende lande.

8.   INDBERETNING

8.1.   Kommissionen (Eurostat) leverer de nødvendige templates til medlemsstaterne med henblik på elektronisk indberetning af de nødvendige basisoplysninger til beregning af KKP.

8.2.   Medlemsstaterne leverer basisoplysningerne til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med disse templates.

9.   OFFENTLIGGØRELSE

Ud over de aggregeringsniveauer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, kan Kommissionen (Eurostat) offentliggøre resultater på et mere detaljeret niveau efter samråd med medlemsstaterne.

10.   KORREKTIONER

10.1.   Finder en medlemsstat en fejl, skal medlemsstaten på eget initiativ fremsende de korrekte basisoplysninger til Kommissionen (Eurostat). Endvidere skal en medlemsstat underrette Kommissionen (Eurostat) om enhver formodet ukorrekt anvendelse af beregningsmetoden.

10.2.   Når Kommissionen (Eurostat) har fået kendskab til en fejl, som er begået af enten en medlemsstat eller Kommissionen (Eurostat), underretter den medlemsstaterne og foretager en ny beregning af KKP inden en måned herefter.

10.3.   Hvis den konstaterede fejl medfører en ændring på mindst 0,5 procentpoint i BNP pr. indbygger opgjort i KKS i en medlemsstat, offentliggør Kommissionen (Eurostat) hurtigst muligt en korrektion, medmindre sådanne fejl opdages senere end tre måneder efter, at resultaterne er blevet offentliggjort.

10.4.   Er der forekommet en fejl, skal det ansvarlige organ sikre, at dette ikke gentager sig i fremtiden.

10.5.   Revision af BNP-udgiftsvægte og befolkningsskøn, der foretages senere end 33 måneder efter udløbet af referenceåret, vil ikke medføre korrektion af KKP-resultaterne.


(1)  Disse vægte skal være i overensstemmelse med det laveste niveau for disponible aggregater fra nationalregnskaber. Hvis de ønskede data ikke er til rådighed, kan medlemsstaterne give de bedste estimater for de manglende positioner.

(2)  I tilfælde, hvor der mangler oplysninger om faktiske huslejer eller disse er statistisk upålidelige, kan boligmassemetoden som beskrevet i metodebeskrivelsen anvendes i stedet for prismetoden, jf. forordning (EF) nr. 1722/2005.

(3)  Mindstehyppigheden refererer til leveringen af data for en given produktgruppe efter det rullende undersøgelsesskema.


BILAG II

Basisgrupper som defineret i artikel 3, litra e)

BG Nr.

Beskrivelse

HUSHOLDNINGERNES UDGIFTER TIL INDIVIDUELT KONSUM

NÆRINGSMIDLER OG IKKE-ALKOHOLISKE DRIKKEVARER

 

Næringsmidler

 

Brød og kornprodukter [COICOP 01.1.1]

1

Ris

2

Andre kornsorter, mel og andre kornprodukter

3

Brød

4

Andet bagværk

5

Pastaprodukter

 

Kød [COICOP 01.1.2]

6

Okse- og kalvekød

7

Svinekød

8

Lamme-, fåre- og gedekød

9

Fjerkrækød

10

Andet kød og spiseligt kødaffald

11

Charcuterivarer og andre tilberedninger af kød

 

Fisk og skaldyr [COICOP 01.1.3]

12

Ferske, kølede eller frosne fisk og skaldyr

13

Konserverede eller forarbejdede fisk og skaldyr

 

Mælk, ost og æg [COICOP 01.1.4]

14

Frisk mælk

15

Konserveret mælk og andre mælkeprodukter

16

Ost

17

Æg og æggebaserede produkter

 

Olier og fedtstoffer [COICOP 01.1.5]

18

Smør

19

Margarine

20

Andre spiselige olier og fedtstoffer

 

Frugt [COICOP 01.1.6]

21

Frisk eller kølet frugt

22

Frosset, konserveret eller forarbejdet frugt og frugtbaserede produkter

 

Grøntsager [COICOP 01.1.7]

23

Friske eller kølede grøntsager undtagen kartofler

24

Friske eller kølede kartofler

25

Frosne, konserverede eller forarbejdede grøntsager og grøntsagsbaserede produkter

 

Sukker, marmelade, honning, chokolade og konfekture [COICOP 01.1.8]

26

Sukker

27

Syltetøj, marmelade og honning

28

Konfekture, chokolade og andre tilberedte varer med indhold af kakao

29

Spiselig is, flødeis og sorbet

 

Næringsmidler i.a.n. [COICOP 01.1.9]

30

Næringsmidler i.a.n.

 

Ikke-alkoholiske drikkevarer

 

Kaffe, te og kakao [COICOP 01.2.1]

31

Kaffe, te og kakao

 

Mineralvand, læskedrikke, frugt- og grøntsagssaft [COICOP 01.2.2]

32

Mineralvand

33

Læskedrikke og koncentrater

34

Frugt- og grøntsagssaft

ALKOHOLISKE DRIKKEVARER, TOBAK OG EUFORISERENDE STOFFER

 

Alkoholiske drikkevarer

 

Spiritus [COICOP 02.1.1]

35

Spiritus

 

Vin [COICOP 02.1.2]

36

Vin

 

Øl [COICOP 02.1.3]

37

Øl

 

Tobak

 

Tobak [COICOP 02.2.0]

38

Tobak

 

Euforiserende stoffer

 

Euforiserende stoffer [COICOP 02.3.0]

39

Euforiserende stoffer

BEKLÆDNING OG FODTØJ

 

Beklædning

 

Materialer til beklædning [COICOP 03.1.1]

40

Materialer til beklædning

 

Beklædningsartikler [COICOP 03.1.2]

41

Beklædning til mænd

42

Beklædning til kvinder

43

Beklædning til børn og småbørn

 

Andre artikler til beklædning og beklædningstilbehør [COICOP 03.1.3]

44

Andre artikler til beklædning og beklædningstilbehør

 

Vask, rensning, reparation og leje af beklædning [COICOP 03.1.4]

45

Vask, rensning, reparation og leje af beklædning

 

Fodtøj

 

Sko og andet fodtøj [COICOP 03.2.1]

46

Fodtøj til mænd

47

Fodtøj til kvinder

48

Fodtøj til børn og småbørn

 

Reparation og leje af fodtøj [COICOP 03.2.2]

49

Reparation og leje af fodtøj

BOLIG, VAND, ELEKTRICITET, GAS OG ANDET BRÆNDSEL

 

Faktisk husleje

 

Faktisk husleje [COICOP 04.1.1 og 04.1.2]

50

Faktisk husleje

 

Beregnet lejeværdi af bolig

 

Beregnet lejeværdi af bolig [COICOP 04.2.1 og 04.2.2]

51

Beregnet lejeværdi af bolig

 

Vedligeholdelse og reparation af boligen

 

Materialer til vedligeholdelse og reparation af boligen [COICOP 04.3.1]

52

Materialer til vedligeholdelse og reparation af boligen

 

Tjenesteydelser til vedligeholdelse og reparation af boligen [COICOP 04.3.2]

53

Tjenesteydelser til vedligeholdelse og reparation af boligen

 

Vandforsyning og andre tjenesteydelser i forbindelse med boligen

 

Vandforsyning [COICOP 04.4.1]

54

Vandforsyning

 

Andre tjenesteydelser i forbindelse med boligen [COICOP 04.4.2, 04.4.3 og 04.4.4]

55

Andre tjenesteydelser i forbindelse med boligen

 

Elektricitet, gas og andet brændsel

 

Elektricitet [COICOP 04.5.1]

56

Elektricitet

 

Gas [COICOP 04.5.2]

57

Gas

 

Flydende brændsel [COICOP 04.5.3]

58

Flydende brændsel

 

Fast brændsel [COICOP 04.5.4]

59

Fast brændsel

 

Varmt vand og damp [COICOP 04.5.5]

60

Varmt vand og damp

BOLIGUDSTYR, HUSHOLDNINGSUDSTYR OG RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE AF BOLIG

 

Møbler og boligudstyr, tæpper og anden gulvbelægning

 

Møbler, boligudstyr og indretning [COICOP 05.1.1]

61

Køkkenmøbler

62

Soveværelsesmøbler

63

Dagligstue- og spisestuemøbler

64

Andre møbler og andet boligudstyr

 

Tæpper og anden gulvbelægning [COICOP 05.1.2]

65

Tæpper og anden gulvbelægning

 

Reparation af møbler, boligudstyr og gulvbelægninger [COICOP 05.1.3]

66

Reparation af møbler, boligudstyr og gulvbelægninger

 

Boligtekstiler

 

Boligtekstiler [COICOP 05.2.0]

67

Boligtekstiler

 

Husholdningsapparater

 

Større husholdningsapparater, også elektriske [COICOP 05.3.1]

68

Større husholdningsapparater, også elektriske

 

Mindre elektriske husholdningsapparater [COICOP 05.3.2]

69

Mindre elektriske husholdningsapparater

 

Reparation af husholdningsapparater [COICOP 05.3.3]

70

Reparation af husholdningsapparater

 

Glas, service og husholdningsredskaber

 

Glas, service og husholdningsredskaber [COICOP 05.4.0]

71

Glas, service og husholdningsredskaber

 

Værktøj og udstyr til hus og have

 

Større redskaber og udstyr [COICOP 05.5.1]

72

Større redskaber og udstyr

 

Mindre redskaber og diverse tilbehør [COICOP 05.5.2]

73

Mindre redskaber og diverse tilbehør

 

Varer og tjenesteydelser til rutinemæssig husførelse

 

Ikke-varige forbrugsgoder [COICOP 05.6.1]

74

Ikke-varige forbrugsgoder

 

Hushjælp og tjenesteydelser i hjemmet [COICOP 05.6.2]

75

Hushjælp

76

Tjenesteydelser i hjemmet

SUNDHEDSVÆSEN

 

Medicinske produkter, apparater og medicinsk udstyr

 

Farmaceutiske produkter [COICOIP 06.1.1]

77

Farmaceutiske produkter

 

Andre medicinske produkter [COICOP 06.1.2]

78

Andre medicinske produkter

 

Medicinske apparater og medicinsk udstyr [COICOP 06.1.3]

79

Medicinske apparater og medicinsk udstyr

 

Ambulant behandling

 

Lægebehandling [COICOP 06.2.1]

80

Lægebehandling

 

Tandbehandling [COICOP 06.2.2]

81

Tandbehandling

 

Paramedicinske tjenesteydelser [COICOP 06.2.3]

82

Paramedicinske tjenesteydelser

 

Hospitalers tjenesteydelser

 

Hospitalers tjenesteydelser [COICOP 06.3.0]

83

Hospitalers tjenesteydelser

TRANSPORT

 

Køb af køretøjer

 

Automobiler [COICOP 07.1.1]

84

Automobiler med dieselmotor

85

Automobiler med benzinmotor med slagvolumen på under 1 200 cm3

86

Automobiler med benzinmotor med slagvolumen fra 1 200 cm3 til 1 699 cm3

87

Automobiler med benzinmotor med slagvolumen på 1 700 cm3 til 2 999 cm3

88

Automobiler med benzinmotor med slagvolumen på 3 000 cm3 og derover

 

Motorcykler [COICOP 07.1.2]

89

Motorcykler

 

Cykler [COICOP 07.1.3]

90

Cykler

 

Dyretrukne køretøjer [COICOP 07.1.4]

91

Dyretrukne køretøjer

 

Drift af personlige transportmidler

 

Reservedele og tilbehør til personlige transportmidler [COICOP 07.2.1]

92

Reservedele og tilbehør til personlige transportmidler

 

Brændstof og smøremidler til personlige transportmidler [COICOP 07.2.2]

93

Brændstof og smøremidler til personlige transportmidler

 

Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler [COICOP 07.2.3]

94

Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler

 

Andre tjenesteydelser vedrørende personlige transportmidler [COICOP 07.2.4]

95

Andre tjenesteydelser vedrørende personlige transportmidler

 

Transporttjenester

 

Personbefordring med jernbane [COICOP 07.3.1]

96

Personbefordring med jernbane

 

Personbefordring ad landevej [COICOP 07.3.2]

97

Personbefordring ad landevej

 

Personbefordring ad luftvejen [COICOP 07.3.3]

98

Personbefordring ad luftvejen

 

Personbefordring ad søvejen og indre vandveje [COICOP 07.3.4]

99

Personbefordring ad søvejen og indre vandveje

 

Kombineret personbefordring [COICOP 07.3.5]

100

Kombineret personbefordring

 

Andre købte transporttjenester [COICOP 07.3.6]

101

Andre købte transporttjenester

 

KOMMUNIKATION

 

Posttjenester

 

Posttjenester [COICOP 08.1.0]

102

Posttjenester

 

Telefon- og telefaxudstyr

 

Telefon- og telefaxudstyr [COICOP 08.2.0]

103

Telefon- og telefaxudstyr

 

Telefon- og telefaxtjenester

 

Telefon- og telefaxtjenester [COICOP 08.3.0]

104

Telefon- og telefaxtjenester

FRITID OG KULTUR

 

Audiovisuelt og fotografisk udstyr, databehandlingsudstyr

 

Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder [COICOP 09.1.1]

105

Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder

 

Fotografisk og kinematografisk udstyr, optiske instrumenter [COICOP 09.1.2]

106

Fotografisk og kinematografisk udstyr, optiske instrumenter

 

Databehandlingsudstyr [COICOP 09.1.3]

107

Databehandlingsudstyr

 

Medier til registrering af lyd, billeder og data [COICOP 09.1.4]

108

Indspillede medier til registrering af lyd, billeder og data

109

Uindspillede medier til registrering af lyd, billeder og data

 

Reparation af audiovisuelt og fotografisk udstyr og databehandlingsudstyr [COICOP 09.1.5]

110

Reparation af audiovisuelt og fotografisk udstyr og databehandlingsudstyr

 

Andre større forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter

 

Større forbrugsgoder til udendørs fritidsaktiviteter [COICOP 09.2.1]

111

Større forbrugsgoder til udendørs fritidsaktiviteter

 

Musikinstrumenter og større forbrugsgoder til indendørs fritidsaktiviteter [COICOP 09.2.2]

112

Musikinstrumenter og større forbrugsgoder til indendørs fritidsaktiviteter

 

Vedligeholdelse og reparation af andre større forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter [COICOP 09.2.3]

113

Vedligeholdelse og reparation af andre større forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter

 

Andet tilbehør og udstyr til fritid, haveplanter og kæledyr

 

Spil, legetøj og hobbyartikler [COICOP 09.3.1]

114

Spil, legetøj og hobbyartikler

 

Udstyr til sport, camping og friluftsaktiviteter [COICOP 09.3.2]

115

Udstyr til sport, camping og friluftsaktiviteter

 

Planter og blomster [COICOP 09.3.3]

116

Planter og blomster

 

Kæledyr og artikler til kæledyr [COICOP 09.3.4]

117

Kæledyr og artikler til kæledyr

 

Dyrlægetjenester og andre tjenesteydelser i forbindelse med kæledyr [COICOP 09.3.5]

118

Dyrlægetjenester og andre tjenesteydelser i forbindelse med kæledyr

 

Tjenesteydelser i forbindelse med fritid og kultur

 

Tjenesteydelser i forbindelse med fritid og sport [COICOP 09.4.1]

119

Tjenesteydelser i forbindelse med fritid og sport

 

Tjenesteydelser i forbindelse med kultur [COICOP 09.4.2]

120

Tjenesteydelser ydet af fotografer

121

Andre tjenesteydelser i forbindelse med kultur

 

Tilfældighedsspil [COICOP 09.4.3]

122

Tilfældighedsspil

 

Aviser, bøger og papirvarer

 

Bøger [COICOP 09.5.1]

123

Bøger

 

Aviser og tidsskrifter [COICOP 09.5.2]

124

Aviser og tidsskrifter

 

Diverse trykt materiale, papirvarer og tegnematerialer [COICOP 09.5.3 og 09.5.4]

125

Diverse trykt materiale, papirvarer og tegnematerialer

 

Pakkerejser

 

Pakkerejser [COICOP 09.6.0]

126

Pakkerejser

UNDERVISNING

 

Førskoleundervisning og primærundervisning

 

Førskoleundervisning og primærundervisning [COICOP 10.1.0]

127

Førskoleundervisning og primærundervisning

 

Sekundærundervisning

 

Sekundærundervisning [COICOP 10.2.0]

128

Sekundærundervisning

 

Undervisning på niveauet mellem sekundær- og tertiærundervisning

 

Undervisning på niveauet mellem sekundær- og tertiærundervisning [COICOP 10.3.0]

129

Undervisning på niveauet mellem sekundær- og tertiærundervisning

 

Tertiærundervisning

 

Tertiærundervisning [COICOP 10.4.0]

130

Tertiærundervisning

 

Undervisning uden for niveauplacering

 

Undervisning uden for niveauplacering [COICOP 10.5.0]

131

Undervisning uden for niveauplacering

RESTAURANTER OG HOTELLER

 

Restaurationsvirksomhed

 

Restauranter, caféer o.l. [COICOP 11.1.1]

132

Restauranttjenester uanset restaurationstype

133

Beværtninger, caféer, konditorier m.v.

 

Kantiner [COICOP 11.1.2]

134

Kantiner

 

Indlogering

 

Indlogering [COICOP 11.2.0]

135

Indlogering

DIVERSE VARER OG TJENESTEYDELSER

 

Personlig pleje

 

Frisørsaloner og institutter for personlig pleje [COICOP 12.1.1]

136

Frisørsaloner og institutter for personlig pleje

 

Elektriske apparater til personlig pleje [COICOP 12.1.2]

137

Elektriske apparater til personlig pleje

 

Andre apparater, artikler og produkter til personlig pleje [COICOP 12.1.3]

138

Andre apparater, artikler og produkter til personlig pleje

 

Prostitution

 

Prostitution [COICOP 12.2.0]

139

Prostitution

 

Personlige effekter i.a.n.

 

Smykker og ure [COICOP 12.3.1]

140

Smykker og ure

 

Andre personlige effekter [COICOP 12.3.2]

141

Andre personlige effekter

 

Social beskyttelse

 

Social beskyttelse [COICOP 12.4.0]

142

Social beskyttelse

 

Forsikring

 

Forsikring [COICOP 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4 og 12.5.5]

143

Forsikring

 

Finansielle tjenesteydelser i.a.n.

 

FISIM (indirekte målte finansielle formidlingstjenester) [COICOP 12.6.1]

144

FISIM (indirekte målte finansielle formidlingstjenester)

 

Andre finansielle tjenesteydelser i.a.n. [COICOP 12.6.2]

145

Andre finansielle tjenesteydelser i.a.n.

 

Andre tjenesteydelser i.a.n.

 

Andre tjenesteydelser [COICOP 12.7.0]

146

Andre tjenesteydelser

BALANCE FOR RESIDENTERS UDGIFTER I UDLANDET OG IKKE-RESIDENTERS UDGIFTER INDEN FOR DET ØKONOMISKE OMRÅDE

 

Residente husholdningers udgifter til forbrug i udlandet

 

Residente husholdningers udgifter til forbrug i udlandet

147

Residente husholdningers udgifter til forbrug i udlandet

 

Ikke-residente husholdningers udgifter til forbrug inden for det økonomiske område

 

Ikke-residente husholdningers udgifter til forbrug inden for det økonomiske område

148

Ikke-residente husholdningers udgifter til forbrug inden for det økonomiske område

UDGIFTER TIL INDIVIDUELT FORBRUG FOR SÅ VIDT ANGÅR NON-PROFIT INSTITUTIONER RETTET MOD HUSHOLDNINGER

BOLIG

 

Bolig

 

Bolig [COPNI 01.0.0]

149

Bolig

SUNDHEDSVÆSEN

 

Sundhedsvæsen

 

Sundhedsvæsen [COPNI 02.1.1 til 02.6.0]

150

Sundhedsvæsen

FRITID OG KULTUR

 

Fritid og kultur

 

Fritid og kultur [COPNI 03.1.0 og 03.2.0]

151

Fritid og kultur

UNDERVISNING

 

Undervisning

 

Undervisning [COPNI 04.1.0 til 04.7.0]

152

Undervisning

SOCIAL BESKYTTELSE

 

Social beskyttelse

 

Social beskyttelse [COPNI 05.1.0 og 05.2.0]

153

Social beskyttelse

ANDRE TJENESTEYDELSER

 

Andre tjenesteydelser

 

Andre tjenesteydelser [COPNI 06.0.0 til 09.2.0]

154

Andre tjenesteydelser

OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICES UDGIFTER TIL INDIVIDUELT FORBRUG

BOLIG

 

Bolig

 

Bolig

155

Bolig

SUNDHEDSVÆSEN

 

Sundhedsydelser og refusioner

 

Medicinske produkter, apparater og medicinsk udstyr

156

Farmaceutiske produkter

157

Andre medicinske produkter

158

Medicinske apparater og medicinsk udstyr

 

Sundhedstjenester

159

Ambulant lægebehandling

160

Ambulant tandbehandling

161

Ambulante paramedicinske tjenesteydelser

162

Hospitalers tjenesteydelser

 

Produktion af sundhedstjenester

 

Aflønning af ansatte

163

Læger

164

Sygeplejersker og andet medicinsk personale

165

Ikke-medicinsk personale

 

Forbrug i produktionen

166

Farmaceutiske produkter

167

Andre medicinske produkter

168

Medicinske apparater og medicinsk udstyr

169

Forbrug i produktionen i.a.n.

 

Bruttooverskud af produktionen

170

Bruttooverskud af produktionen

 

Nettoproduktionsskatter

171

Nettoproduktionsskatter

 

Salgsindtægter

172

Salgsindtægter

FRITID OG KULTUR

 

Fritid og kultur

 

Fritid og kultur

173

Fritid og kultur

UNDERVISNING

 

Undervisningsydelser og -refusioner

 

Undervisningsydelser og -refusioner

174

Undervisningsydelser og -refusioner

 

Produktion af undervisningstjenester

 

Aflønning af ansatte

175

Førskoleundervisning og primærundervisning

176

Sekundærundervisning

177

Undervisning på niveauet mellem sekundær- og tertiærundervisning

178

Tertiærundervisning

 

Forbrug i produktionen

179

Forbrug i produktionen

 

Bruttooverskud af produktionen

180

Bruttooverskud af produktionen

 

Nettoproduktionsskatter

181

Nettoproduktionsskatter

 

Salgsindtægter

182

Salgsindtægter

SOCIAL BESKYTTELSE

 

Social beskyttelse

 

Social beskyttelse

183

Social beskyttelse

OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICES UDGIFTER TIL KOLLEKTIVT FORBRUG

KOLLEKTIVE TJENESTEYDELSER

 

Kollektive tjenesteydelser

 

Aflønning af ansatte

184

Aflønning af ansatte (kollektive tjenesteydelser i forbindelse med forsvaret)

185

Aflønning af ansatte (kollektive tjenesteydelser bortset fra forsvaret)

 

Forbrug i produktionen

186

Forbrug i produktionen (kollektive tjenesteydelser i forbindelse med forsvaret)

187

Forbrug i produktionen (kollektive tjenesteydelser bortset fra forsvaret)

 

Bruttooverskud af produktionen

188

Bruttooverskud af produktionen

 

Nettoproduktionsskatter

189

Nettoproduktionsskatter

 

Salgsindtægter

190

Salgsindtægter

UDGIFTER TIL FASTE BRUTTOINVESTERINGER

MASKINER OG UDSTYR

 

Metalprodukter og udstyr

 

Færdige metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr [CPA 28.11 til 28.75]

191

Færdige metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr

 

Maskiner til generelle formål [CPA 29.11 til 29.24]

192

Motorer og turbiner, pumper og kompressorer

193

Andre maskiner til generelle formål

 

Maskiner til særlige formål [CPA 29.31 til 29.72]

194

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner

195

Maskinværktøj

196

Maskiner til metalforarbejdning, udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren

197

Maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustrien

198

Maskiner til fremstilling af tekstiler, beklædningsartikler og lædervarer

199

Andre maskiner til særlige formål

 

Elektrisk og optisk udstyr [CPA 30.01 til 33.50]

200

Kontormaskiner

201

Edb-maskiner og andet edb-udstyr

202

Elektriske maskiner og apparater

203

Telemateriel

204

Medicinske instrumenter, præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter, ure

 

Andre færdigvarer i.a.n. [CPA 36.11 til 36.63]

205

Andre færdigvarer i.a.n.

 

Transportmidler

 

Vejtransportmidler [CPA 34.10 til 34.30 og 35.41 til 35.50]

206

Motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

207

Andre vejtransportmidler

 

Andre transportmidler [CPA 35.11 til 35.30]

208

Skibe, både, dampere, bugserbåde, flydende platforme, boreplatforme

209

Lokomotiver og andet rullende materiel

210

Luftfartøjer, helikoptere og andet luftfartsudstyr

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

 

Beboelsesejendomme

 

En- og tofamilieshuse [CPA hovedgruppe 45]

211

En- og tofamilieshuse

 

Flerfamilieshuse [CPA hovedgruppe 45]

212

Flerfamilieshuse

 

Ikke-beboelsesejendomme

 

Landbrugsbygninger [CPA hovedgruppe 45]

213

Landbrugsbygninger

 

Industri- og lagerbygninger [CPA hovedgruppe 45]

214

Industri- og lagerbygninger

 

Forretningsejendomme [CPA hovedgruppe 45]

215

Forretningsejendomme

 

Andre ikke-beboelsesejendomme [CPA hovedgruppe 45]

216

Andre ikke-beboelsesejendomme

 

Anlægsarbejder

 

Transportinfrastrukturer [CPA hovedgruppe 45]

217

Transportinfrastrukturer

 

Rørledninger, kommunikations- og elledninger [CPA hovedgruppe 45]

218

Rørledninger, kommunikations- og elledninger

 

Andre anlægsarbejder [CPA hovedgruppe 45]

219

Andre anlægsarbejder

ANDRE PRODUKTER

 

Andre produkter

 

Produkter fra landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur [CPA hovedgruppe 01, 02 og 05]

220

Produkter fra landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur

 

Software [CPA 72.20]

221

Software

 

Andre produkter i.a.n. [CPA i.a.n.]

222

Andre produkter i.a.n.

LAGERÆNDRINGER OG ANSKAFFELSER MINUS AFHÆNDELSER AF VÆRDIGENSTANDE

LAGERÆNDRINGER

 

Lagerændringer

 

Lagerændringer

223

Lagerændringer

ANSKAFFELSER MINUS AFHÆNDELSER AF VÆRDIGENSTANDE

 

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

 

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

224

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

EKSPORT- OG IMPORTBALANCE

EKSPORT AF VARER OG TJENESTEYDELSER

 

Eksport af varer

 

Eksport af varer til EU og EU's institutioner

225

Eksport af varer til EU-lande

226

Eksport af varer til EU's institutioner

 

Eksport af varer til tredjelande og internationale organisationer

227

Eksport af varer til tredjelande og internationale organisationer

 

Eksport af tjenesteydelser

 

Eksport af tjenesteydelser til EU og EU's institutioner

228

Eksport af tjenesteydelser til EU-lande

229

Eksport af tjenesteydelser til EU's institutioner

 

Eksport af tjenesteydelser til tredjelande og internationale organisationer

230

Eksport af tjenesteydelser til tredjelande og internationale organisationer

IMPORT AF VARER OG TJENESTEYDELSER

 

Import af varer

 

Import af varer fra EU og EU's institutioner

231

Import af varer fra EU-lande

232

Import af varer fra EU's institutioner

 

Import af varer fra tredjelande og internationale organisationer

233

Import af varer fra tredjelande og internationale organisationer

 

Import af tjenesteydelser

 

Import af tjenesteydelser fra EU og EU's institutioner

234

Import af tjenesteydelser fra EU-lande

235

Import af tjenesteydelser fra EU's institutioner

 

Import af tjenesteydelser fra tredjelande og internationale organisationer

236

Import af tjenesteydelser fra tredjelande og internationale organisationer


Top