EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1432

Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/2007 af 5. december 2007 om ændring af bilag I, II og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår mærkning og transport af animalske biprodukter (EØS-relevant tekst )

OJ L 320, 6.12.2007, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; stiltiende ophævelse ved 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1432/oj

6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1432/2007

af 5. december 2007

om ændring af bilag I, II og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår mærkning og transport af animalske biprodukter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 32, stk. 1, og bilag VI, kapitel I, punkt 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat særlige sundhedskrav til animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

(2)

I henhold til artikel 4, 5 og 6 i forordning (EF) nr. 1774/2002 skal kategori 1-, 2- og 3-materiale uden unødig forsinkelse indsamles, transporteres og identificeres i overensstemmelse med forordningens artikel 7.

(3)

I nævnte forordnings artikel 7 og bilag II er der fastsat krav vedrørende identifikation, indsamling og transport af de forskellige kategorier af animalske biprodukter og forarbejdede produkter. For at forbedre kontrollen og sporbarheden bør der anvendes standardiseret farvekodning af emballage, containere og køretøjer ved samhandel med sådanne animalske biprodukter og forarbejdede produkter. Farverne bør vælges, så det sikres, at de let kan skelnes fra hinanden, også af personer med nedsat farvesyn.

(4)

Af klarhedshensyn bør der indsættes en definition af »farvekodning« i listen over særlige definitioner i bilag I til forordning (EF) nr. 1774/2002.

(5)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre systemer eller supplerende regler vedrørende farvekodning af emballage, containere og køretøjer, der anvendes til transport inden for deres område af de forskellige kategorier af animalske biprodukter og forarbejdede produkter. Sådanne systemer eller regler bør ikke kunne forårsage uklarhed i forhold til det standardiserede farvekodningssystem, der anvendes ved samhandel.

(6)

Medlemsstaterne bør endvidere have mulighed for at kræve mærkning af animalske biprodukter, der har oprindelse i deres område, og som forbliver der, som supplement til den mærkning af specificeret risikomateriale, der kræves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (2). Sådan mærkning bør dog ikke skabe hindringer for samhandelen eller for eksport til tredjelande.

(7)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1774/2002 indeholder bestemmelser om et standardhandelsdokument, der skal ledsage animalske biprodukter og forarbejdede produkter under transporten. Der bør fastsættes supplerende bestemmelser om sådanne dokumenter for at forbedre identifikationen af animalske biprodukter og deres sporbarhed.

(8)

I henhold til artikel 4, 5 og 6 i forordning (EF) nr. 1774/2002 skal visse forarbejdede animalske biprodukter mærkes permanent, hvis teknisk muligt med lugt, i henhold til kapitel I i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002.

(9)

I henhold til kapitel I i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 skal forarbejdede produkter fra kategori 1- eller 2-materiale, bortset fra flydende produkter, som er bestemt for biogas- eller komposteringsanlæg, mærkes permanent, hvis teknisk muligt med lugt, idet der anvendes en af myndighederne godkendt ordning. På grund af manglende videnskabelige data om mærkning er der hidtil ikke blevet fastsat nærmere bestemmelser om sådan mærkning.

(10)

Kommissionens Fælles Forskningscenter offentliggjorde den 17. oktober 2006 en gennemførelsesundersøgelse om evaluering af glyceroltriheptanoat (GTH) som egnet markør til animalske biprodukter i destruktionssystemer. På grundlag af denne rapport bør der fastsættes nærmere krav til mærkning af forarbejdede animalske biprodukter.

(11)

Sådanne krav bør ikke tilsidesætte reglerne om mærkning af forarbejdede produkter til anvendelse i organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler med henblik på at opfylde kravet om ikke at anvende dem direkte på jordarealer, hvortil husdyr evt. har adgang, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 181/2006 af 1. februar 2006 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, bortset fra gylle, og om ændring af samme forordning (3).

(12)

Der bør fastsættes visse undtagelser fra kravet om at mærke forarbejdede produkter med GTH, navnlig produkter, der flyttes med henblik på anvendelse eller bortskaffelse ved en metode, der er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 92/2005 af 19. januar 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår fremgangsmåder ved bortskaffelse eller anvendelse af animalske biprodukter og om ændring af bilag VI hertil for så vidt angår omdannelse til biogas og forarbejdning af afsmeltet fedt (4).

(13)

Bilag I, II og VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

For at medlemsstaterne og erhvervslivet har tid til at tilpasse sig de nye bestemmelser i denne forordning, bør de først anvendes fra den 1. juli 2008.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II og VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 829/2007 (EUT L 191 af 21.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2007 (EUT L 284 af 30.10.2007, s. 8).

(3)  EUT L 29 af 2.2.2006, s. 31.

(4)  EUT L 19 af 21.1.2005, s. 27. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1678/2006 (EUT L 314 af 15.11.2006, s. 4).


BILAG

I bilag I, II og VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I indsættes som punkt 65:

»65.

»farvekodning«: systematisk anvendelse af farver, jf. bilag II, kapitel I, for at oplysninger foreskrevet i denne forordning fremgår af overfladen eller en del af overfladen på emballage, container eller køretøj eller af en etiket eller et symbol, der er fastgjort til dem.«

2)

Bilag II ændres således:

a)

Kapitel I affattes således:

»KAPITEL I

Identifikation

1.

Der skal træffes enhver nødvendig foranstaltning for at sikre,

a)

at kategori 1-, kategori 2- og kategori 3-materiale kan identificeres og fortsat er adskilt og identificerbart under indsamling og transport

b)

at forarbejdede produkter kan identificeres og fortsat er adskilt og identificerbare under transporten

c)

at et mærkningsstof til identifikation af animalske biprodukter eller forarbejdede produkter af en bestemt kategori udelukkende anvendes til den kategori, som det i henhold til denne forordning eller i medfør af punkt 4 skal anvendes til

d)

at animalske biprodukter og forarbejdede produkter afsendes fra en medlemsstat til en anden medlemsstat i emballage, containere eller køretøjer, der som minimum i transportperioden tydeligt er mærket med følgende farvekoder, der ikke kan slettes:

i)

Til kategori 1-materiale anvendes sort farve.

ii)

Til andet kategori 2-materiale end gylle og indhold fra fordøjelseskanalen anvendes gul farve.

iii)

Til kategori 3-materiale anvendes grøn farve med et højt indhold af blåt for at sikre, at farven tydeligt kan skelnes fra de andre farver.

2.

Under transport skal en etiket, der er anbragt på emballagen, containeren eller køretøjet:

a)

klart angive de animalske biprodukters kategori eller, for så vidt angår forarbejdede produkter, den kategori animalske biprodukter, som de forarbejdede produkter er fremstillet af, samt

b)

være forsynet med følgende angivelser:

i)

for så vidt angår kategori 3-materiale, ordene »Ikke til konsum«

ii)

for så vidt angår andet kategori 2-materiale end gylle og indhold fra fordøjelseskanalen samt produkter, der er fremstillet heraf, ordene »Ikke til foder«; hvis kategori 2-materiale er bestemt til fodring af dyr, jf. artikel 23, stk. 2, litra c), på de betingelser, der er fastsat i nævnte artikel, skal etiketten dog i stedet angive ordene »Til fodring af …« plus de(t) specifikke artsnavn(e) på de dyr, som materialet er bestemt som foder til

iii)

for så vidt angår kategori 1-materiale og forarbejdede produkter, der er fremstillet heraf, ordene »Kun til bortskaffelse«

iv)

for så vidt angår gylle og indhold fra fordøjelseskanalen, ordet »Gylle«.

3.

Medlemsstaterne kan indføre systemer eller fastsætte bestemmelser vedrørende farvekodning af emballage, containere eller køretøjer, der anvendes til transport af animalske biprodukter og forarbejdede produkter, der har oprindelse i deres område, og som forbliver der, forudsat at de pågældende systemer eller bestemmelser ikke forårsager uklarhed i forhold til det farvekodningssystem, der er omhandlet i punkt 1, litra d).

4.

Uden at punkt 3 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 derved tilsidesættes, kan medlemsstaterne indføre systemer eller fastsætte bestemmelser vedrørende mærkning af animalske biprodukter, der har oprindelse i deres område, og som forbliver der, forudsat at de pågældende systemer eller bestemmelser ikke er i modstrid med de krav til mærkning af forarbejdede produkter, der er fastsat i kapitel I i bilag VI til nærværende forordning.

5.

Uanset punkt 3 og 4 kan medlemsstaterne lade de i punkt 3 og 4 omhandlede systemer og bestemmelser gælde for animalske biprodukter, der har oprindelse i deres område, men som ikke er bestemt til at forblive der, hvis bestemmelsesmedlemsstaten eller -tredjelandet har givet sit samtykke.«

b)

Kapitel X, punkt 1, affattes således:

»1.

Et handelsdokument, der er i overensstemmelse med modellen i dette kapitel, skal ledsage animalske biprodukter og forarbejdede produkter under transporten. Ved transport af animalske biprodukter og forarbejdede produkter inden for deres eget område kan medlemsstaterne imidlertid kræve:

a)

at der anvendes et andet handelsdokument, i papirudgave eller elektronisk form, forudsat at et sådant handelsdokument opfylder kravene i kapitel III, punkt 2

b)

at mængden af materialet, jf. kapitel III, punkt 2, litra c), i handelsdokumentet angives som materialets vægt

c)

at modtageren sender en kopi af handelsdokumentet tilbage til producenten, som vedkommende skal opbevare, jf. kapitel V, som bevis for, at sendingen er kommet til bestemmelsesstedet.«

3)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

b)

Kapitel I ændres således:

i)

Titlen affattes således:

ii)

I del C indsættes som punkt 10-13:

»10.

I forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 13, skal forarbejdede produkter, jf. artikel 4, stk. 2, litra b) og c), og artikel 5, stk. 2, litra b) og c), mærkes permanent med:

a)

lugt, hvis teknisk muligt, og

b)

glyceroltriheptanoat (GTH), således at:

i)

GTH tilsættes til forarbejdede produkter, der forinden er blevet desinficeret ved varmebehandling med en kernetemperatur på mindst 80 °C, og som efterfølgende forbliver beskyttet mod rekontaminering, og

ii)

alle forarbejdede produkter indeholder en GTH-koncentration, der er ensartet fordelt i hele stoffet, på mindst 250 mg pr. kg fedt.

11.

Ledere af forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 13, skal have etableret et system med konstant overvågning og registrering af parametre, der over for den kompetente myndighed kan dokumentere, at den krævede, ensartet fordelte minimumskoncentration af GTH, jf. punkt 10, litra b), opnås i de i punkt 10 omhandlede forarbejdede produkter.

Overvågnings- og registreringssystemet skal bl.a. omfatte bestemmelse af indholdet af intakt GTH som triglycerid i et renset GTH-ekstrakt, der er ekstraheret med petroleumsether 40-70 fra prøver udtaget med jævne mellemrum.

12.

Den kompetente myndighed foretager en præstationsprøvning af overvågnings- og registreringssystemet omhandlet i punkt 11 for at efterprøve, om det er i overensstemmelse med denne forordning, og den kompetente myndighed kan om nødvendigt kræve testning af supplerende prøver i overensstemmelse med den metode, der er omhandlet i punkt 11, andet afsnit.

13.

For forarbejdede produkter, jf. artikel 4, stk. 2, litra b) og c), og artikel 5, stk. 2, litra b) og c), kræves der ikke mærkning med GTH, hvis de pågældende produkter:

a)

flyttes ved hjælp af et lukket system af transportbånd eller lignende, forudsat at det pågældende system er blevet godkendt af den kompetente myndighed, fra forarbejdningsanlægget med henblik på:

i)

øjeblikkelig direkte forbrænding eller medforbrænding, eller

ii)

øjeblikkelig anvendelse efter en metode, der er godkendt til animalske biprodukter af kategori 1 og 2 i henhold til artikel 1 og 2 i forordning (EF) nr. 92/2005, eller

b)

er bestemt til forskning eller anvendelse i videnskabeligt øjemed, der er godkendt af den kompetente myndighed.«


Top