Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1418

Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (EØS-relevant tekst )

OJ L 316, 4.12.2007, p. 6–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 194 - 240

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1418/oj

4.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1418/2007

af 29. november 2007

om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

efter høring af de berørte lande, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 37, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1013/2006 har Kommissionen sendt en skriftlig anmodning til hvert land, der ikke er omfattet af OECD-Rådets beslutning C(2001)107/final om revision af beslutning C(92)39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse, med henblik på at indhente skriftligt samtykke til, at affald, der er opført i bilag III eller IIIa til denne forordning, og for hvilket det gælder, at eksport heraf ikke er forbudt i henhold til artikel 36, kan eksporteres fra Fællesskabet til nyttiggørelse i det pågældende land, og udbedt sig en angivelse af, hvilke kontrolprocedurer der i givet fald vil blive anvendt i bestemmelseslandet.

(2)

I disse forespørgsler blev hvert land bedt om at tilkendegive, om det havde valgt at vedtage et forbud eller en procedure med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, eller ikke at udøve nogen kontrol med dette affald.

(3)

I henhold til artikel 37, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1013/2006 skulle Kommissionen inden forordningens ikrafttrædelsesdato vedtage en forordning, der tog behørigt hensyn til alle besvarelser. Kommissionen vedtog således forordning (EF) nr. 801/2007 (2). Yderligere besvarelser og redegørelser, som er modtaget efter denne dato, giver imidlertid en bedre forståelse for, hvorledes der bør tages hensyn til bestemmelseslandenes besvarelser.

(4)

Kommissionen har nu modtaget svar på sine skriftlige forespørgsler fra Algeriet, Andorra, Argentina, Bangladesh, Belarus, Benin, Botswana, Brasilien, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypten, Filippinerne, Georgien, Guyana, Hongkong (Kina), Indien, Indonesien, Israel, Kenya, Kina, Kinesisk Taipei, Kirgisistan, Kroatien, Libanon, Liechtenstein, Macao (Kina), Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Moldova, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Rusland, Seychellerne, Sri Lanka, Sydafrika, Thailand, Tunesien og Vietnam.

(5)

Visse lande har ikke skriftligt bekræftet, at affaldet kan eksporteres til dem fra Fællesskabet med henblik på nyttiggørelse. Derfor betragtes disse lande i overensstemmelse med artikel 37, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1013/2006 som havende valgt en procedure med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke.

(6)

Visse lande har i deres besvarelse givet udtryk for, at de har til hensigt at følge kontrolprocedurer i henhold til national lovgivning, der ikke er de samme som dem, der er fastsat i artikel 37, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1013/2006. I henhold til artikel 37, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1013/2006 bør artikel 18 i denne forordning desuden finde anvendelse mutatis mutandis på sådanne overførsler, medmindre affald er underlagt proceduren med forudgående anmeldelse og samtykke.

(7)

Forordning (EF) nr. 801/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed. Af hensyn til klarheden er det på grund af antallet af nødvendige ændringer hensigtsmæssigt at ophæve denne forordning og erstatte den med nærværende forordning. Affald, der i forordning (EF) nr. 801/2007 er klassificeret som affald, der ikke er underlagt kontrol i bestemmelseslandet, men som i nærværede forordning er klassificeret som affald, der kræver forudgående anmeldelse og samtykke, bør imidlertid fortsat være klassificeret som affald, der ikke er underlagt kontrol i bestemmelseslandet i en overgangsperiode på 60 dage efter forordningens ikrafttrædelsesdato —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksport af affald bestemt til nyttiggørelse som anført i bilag III eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, der ikke er forbudt i henhold til artikel 36 i denne forordning, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-Rådets beslutning C(2001)107/final om revision af beslutning C(92)39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse, er underlagt procedurerne i bilaget.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 801/2007 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på fjortendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen.

Forordning (EF) nr. 801/2007 finder dog fortsat anvendelse 60 dage efter denne dato på affald, der er anført i kolonne (c) i bilaget til denne forordning, og som er anført i kolonne (b) eller i kolonne (b) og (d) i bilaget til nærværende forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 179 af 7.7.2007, s. 6.


BILAG

Overskriften på kolonnerne i dette bilag henviser til følgende:

(a)

forbud

(b)

forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som beskrevet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1013/2006

(c)

ingen kontrol i bestemmelseslandet

(d)

andre kontrolprocedurer vil finde anvendelse i bestemmelseslandet i henhold til national lovgivning. Hvad angår affald i kolonne (c) finder de generelle oplysningskrav i artikel 18 i forordning (EF) nr. 1013/2006 anvendelse mutatis mutandis, medmindre affaldet også er anført i kolonne (b).

Når to koder er adskilt med en bindestreg, drejer det sig om disse to koder og alle koder derimellem.

Når to koder er adskilt med et semikolon, drejer det sig kun om de pågældende to koder.

Algeriet

(a)

(b)

(c)

(d)

GC030

ex 8908 00:

kun hvis rammen kan indeholde asbest

GC030

ex 8908 00:

kun hvis rammen kan indeholde asbest

 

GC030

ex 8908 00:

kun hvis rammen kan indeholde asbest

GG030

ex 2621:

hvis der ikke fremlægges nogen analyse som dokumentation for, at affaldet ikke er farligt

GG030

ex 2621:

hvis der fremlægges en analyse som dokumentation for, at affaldet ikke er farligt

 

GG030

ex 2621:

hvis der fremlægges en analyse som dokumentation for, at affaldet ikke er farligt

GG040

ex 2621:

hvis der ikke fremlægges nogen analyse som dokumentation for, at affaldet ikke er farligt

GG040

ex 2621:

hvis der fremlægges en analyse som dokumentation for, at affaldet ikke er farligt

 

GG040

ex 2621:

hvis der fremlægges en analyse som dokumentation for, at affaldet ikke er farligt

 

 

 

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006


Andorra

(a)

(b)

(c)

(d)

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 


Argentina

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030-B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070-B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150-B1170

 

 

B1180; B1190

 

 

 

 

B1200-B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250-B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

polyvinylalkohol

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter

Fluorpolymeraffald (1)

under B3010:

Alt andet affald

 

 

under B3020:

Papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager)

Andre produkter, herunder, men ikke udelukkende 2) usorteret skrot.

under B3020:

Alt andet affald

 

 

 

B3030; B3035

 

B3030; B3035

 

B3040; B3050

 

 

 

B3060

 

B3060

 

B3065

 

 

under B3070:

Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder

under B3070:

Alt andet affald

 

B3070

 

B3080-B3110

 

 

 

B3120

 

B3120

B3130-B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Bangladesh

(a)

(b)

(c)

(d)

under B1010:

Alt andet affald

 

 

under B1010:

Skrot af jern og stål

Skrot af aluminium

B1020-B2130

 

 

 

under B3010:

Alt andet affald

 

 

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

ethylen

styren

under B3020:

Alt andet affald

 

 

under B3020:

Affald og skrot af papir eller pap:

ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap

andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet

B3030-B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Belarus

(a)

(b)

(c)

(d)

 

under B1010:

Skrot af germanium

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af thorium

under B1010:

Alt andet affald

 

 

under B1020:

Skrot af beryllium

Skrot af tellur

under B1020:

Alt andet affald

 

under B1030:

Kun støv af vanadium

under B1030:

Alt undtagen affald indeholdende støv af vanadium

 

 

under B1031:

Kun støv af titanium

under B1031:

Alt undtagen affald indeholdende støv af titanium

 

 

 

 

B1040; B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

under B1120:

Overgangsmetaller

under B1120:

Lanthanider (sjældne jordarters metaller)

 

 

 

B1130-B1170

 

 

B1180

 

 

 

 

B1190

 

 

B1200-B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

B2020

under B2020:

Kun affald, der ikke indeholder stoffer, der specificeres af Belarus

 

 

 

B2030

 

 

under B2040:

Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD)

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning.

Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium

under B2040:

Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger

Svovl i fast form

Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalium- og calciumchlorider

Carborundum (siliciumcarbid)

Nedbrudt beton

 

 

B2060; B2070

 

 

 

 

B2080; B2090

 

 

B2100; B2110

 

 

under B2120:

Kun syre- og baseaffald i form af opløsninger indeholdende stoffer, der specificeres af Belarus

under B2120:

Kun syre- og baseaffald i form af opløsninger indeholdende stoffer, der specificeres af Belarus

 

 

 

 

B2130

 

 

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

ethylen

styren

polypropylen

polyethylenterephthalat

acrylonitril

butadien

polyamider

polybutylen terepthalater

polycarbonater

acryl-polymerer

polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)

polymethylmethacrylat

polyvinylalkohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

polyacetaler

polyethere

polyphenylensulfider

alkaner (C10-C13) (blødgørere)

polysiloxaner

Følgende fluorpolymeraffald (2):

perfluoroetylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxylalkan

tetrafluoroethylen/perfluor vinyl ether (PFA)

tetrafluoroethylen/perfluormethylvinyl ether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

 

 

under B3030:

Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

under B3030:

Alt andet affald

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

under B3060:

Degras: restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede

Fiskeaffald

under B3060:

Alt andet affald

 

 

 

B3065

 

 

under B3070:

Affald af menneskehår

under B3070:

Alt andet affald

 

 

B3080-B3100

 

 

 

 

B3110; B3120

 

 

B3130; B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

under GB040 7112

2620 30

2620 90:

Kun galvaniske slagger indeholdende kobber

 

under GB040 7112

2620 30

2620 90

Kun slagger af ædle metaller

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

under GE020

ex 7001

ex 7019 39:

Kun glasfiberaffald med fysisk-kemiske egenskaber svarende til asbest

 

under GE020

ex 7001

ex 7019 39:

Kun glasfiberaffald med fysisk-kemiske egenskaber svarende til asbest

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Benin

(a)

(b)

(c)

(d)

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 


Botswana

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 


Brasilien

(a)

(b)

(c)

(d)

 

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, undtagen kviksølv)

Skrot af jern og stål

Skrot af nikkel

Skrot af zink

Skrot af tin

Skrot af wolfram

Skrot af molybdæn

Skrot af tantal

Skrot af magnesium

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af titan

Skrot af zirconium

Skrot af mangan

Skrot af germanium

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af chrom

under B1010:

Skrot af kobber

Skrot af aluminium

Skrot af thorium

Skrot af sjældne jordarter

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, undtagen kviksølv)

Skrot af jern og stål

Skrot af nikkel

Skrot af zink

Skrot af tin

Skrot af wolfram

Skrot af molybdæn

Skrot af tantal

Skrot af magnesium

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af titan

Skrot af zirconium

Skrot af mangan

Skrot af germanium

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af chrom

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050

 

B1050

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

under B1100:

Slagge indeholdende zink:

galvaniseringsslagge, top (>90 % Zn)

galvaniseringsslagge, bund (>92 % Zn)

zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink:

zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

Zinkslagge i øvrigt

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

under B1100:

Aluminiumslagge undtagen saltslagge

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink:

zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

zinkslagge i øvrigt

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

B1115

 

 

 

 

B1120; B1130

 

B1120; B1130

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

B1150; B1160

B1170-B1190

 

 

 

B1180

 

 

 

 

B1200-B1250

 

B1200-B1250

 

 

B2010; B2020

 

 

under B2030:

Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)

under B2030:

Alt andet affald

under B2030:

Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning

under B2040:

Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger

Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium

under B2040:

Alt andet affald

under B2040:

Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger

Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium

 

 

B2060

 

 

B2070-B2110

 

B2070-B2110

B2120; B2130

 

 

 

 

 

B3010; B3020

 

under B3030:

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

under B3030:

Alt andet affald

 

under B3030:

Alt andet affald

 

B3035

 

B3035

B3040

 

 

 

 

 

B3050-B3065

 

 

 

B3060

 

under B3070:

Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder

 

under B3070:

Affald af menneskehår

Halmaffald

 

 

 

B3080; B3090

 

B3100-B3120

 

 

 

 

 

B3130

 

B3140-B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Chile

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050

 

 

 

B1070; B1080

 

 

 

B1115

 

 

 

B1250

 

 

 

B2060

 

 

 

B2130

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3060; B3065

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 


Costa Rica

(a)

(b)

(c)

(d)

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 


Côte d'Ivoire

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1250

 

 

 

from B3030:

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

 

 

 

B3140

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 


Cuba

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 


Egypten

(a)

(b)

(c)

(d)

under B1010:

Skrot af chrom

 

 

under B1010:

Alt andet affald

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050-B1070

 

 

B1080-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

 

B1220; B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning

under B2040:

Alt andet affald

 

 

 

B2060-B2080

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100-B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

 

under B3020:

Affald og skrot af papir eller pap af:

Andet

2. usorteret skrot

under B3020:

Alt andet affald

 

 

 

B3030-B3110

 

 

B3120

 

 

 

 

B3130-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Filippinerne

(a)

(b)

(c)

(d)

under B1010:

Skrot af cobalt

under B1010:

Alt andet affald

 

 

under B1020:

Skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer)

under B1020:

Alt andet affald

 

 

 

B1030-B1115

 

 

under B1120:

Cobalt, lanthan

under B1120:

Alt andet affald

 

 

 

B1130-B1150

 

 

B1160; B1170

 

 

 

 

B1180-B1220

 

 

B1230; B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

 

under B2030:

Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)

under B2030:

Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070-B3010

 

 

 

 

B3020-B3050

 

 

B3060-B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3140

 

 

B4010; B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Georgien

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

B1010; B1020

 

 

B1030

 

 

B1031-B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

 

B1120-B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060; B3065

 

 

B3070; B3080

 

 

 

 

B3090-B3110

 

 

B3120-B4010

 

 

 

 

 

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Guyana

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006


Hongkong (Kina)

(a)

(b)

(c)

(d)

under B1010:

Skrot af tantal

 

 

under B1010:

Alt andet affald

 

 

 

B1020

B1030-B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060-B1090

 

 

 

under B1100:

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

 

 

under B1100:

Alt andet affald

 

 

 

B1115

under B1120:

Lanthanider (sjældne jordarters metaller)

 

 

under B1120:

Alt andet affald

 

 

 

B1130

B1140-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210; B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250-B2060

B2070; B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100-B2130

 

 

 

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

polyacetaler

polyethere

alkaner (C10-C13) (blødgørere)

Følgende fluorpolymeraffald (3):

perfluoroetylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxylalkan

tetrafluoroethylen/perfluorvinyl ether (PFA)

tetrafluoroethylen/perfluormethylvinyl ether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

ethylen

styren

polypropylen

polyethylenterephthalat

acrylonitril

butadien

polyamider

polybutylen terepthalater

polycarbonater

polyphenylensulfider

acryl-polymerer

polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)

polysiloxaner

polymethylmethacrylat

polyvinylalkohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter

 

 

 

B3020; B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Indien

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

under B1010:

Skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af nikkel

Skrot af aluminium

Skrot af zink

Skrot af tin

Skrot af magnesium

 

 

B1020

 

 

under B3010:

Alt andet affald

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

polyethylenterephthalat

 

 

 

B3020

 

 

under B3030:

Alt andet affald

 

under B3030:

Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer

 

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 


Indonesien

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

under B2030:

Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen

 

 

under B2030:

Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)

under B2040:

Alt andet affald

 

 

B2040:

Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium

B2060-B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

under B3030:

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer

 

 

under B3030:

Alt andet affald

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Israel

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006


Kenya

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010-B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040-B1080

 

 

B1090

 

 

 

under B1100:

Slagge indeholdende zink:

zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

zinkslagge i øvrigt

Aluminiumslagge, undtagen saltslagge

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

under B1110:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink:

galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

 

 

under B1120:

Alt andet affald

under B1120:

Mangan

Jern

Zink

 

 

B1130-B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

 

under B3030:

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.)

Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer

under B3030:

Alt andet affald

 

 

B3035-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kina

(a)

(b)

(c)

(d)

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, undtagen kviksølv)

Skrot af molybdæn

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af zirconium

Skrot af mangan

Skrot af germanium

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af thorium

Skrot af sjældne jordarter

Skrot af chrom

 

 

under B1010:

Skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af nikkel

Skrot af aluminium

Skrot af zink

Skrot af tin

Skrot af wolfram

Skrot af tantal

Skrot af magnesium

Skrot af titan

under B1020:

Alt andet affald

 

 

under B1020:

Overgangsmetaller — hvis indeholdende > 10 % V2O5

B1030

 

 

 

under B1031:

Alt andet affald

 

 

under B1031:

wolfram, titanium, tantal

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

under B1100:

Alt andet affald

 

 

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

 

 

 

B1115

under B1120:

Lanthanider (sjældne jordarters metaller)

 

 

under B1120:

Alt andet affald

B1130-B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

under B2030:

Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets), undtagen skrot af wc'er. Alt andet affald

 

 

under B2030:

Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets). Kun skrot af wc'er

B2040-B2130

 

 

 

under B3010:

Følgende hærdeplastaffald og kondensationsprodukter:

ureaformaldehydharpikser

melaminformaldehydharpikser

epoxyharpikser

alkydharpikser

 

 

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer

Følgende hærdeplastaffald og kondensationsprodukter:

phenolformaldehydharpikser

polyamider

Følgende fluorpolymeraffald (4):

perfluoroetylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxylalkan

tetrafluoroethylen/perfluorvinyl ether (PFA)

tetrafluoroethylen/perfluormethylvinyl ether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

under B3030:

Alle andre

 

 

under B3030:

Følgende affald af bomuld:

garnaffald (herunder trådaffald)

andet affald

Følgende affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale):

af syntetiske fibre

af kunstige fibre

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

under B3060:

Alle andre

 

 

under B3060:

Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede

B3065-B4030

 

 

 

under GB040

7112

2620 30

2620 90:

Alt andet affald

 

 

under GB040

7112

2620 30

2620 90:

kun slagger fra forarbejdning af kobber

 

 

 

GC010

under GC020:

Alt andet affald

 

 

under GC020:

Kun trådaffald, skrot af motorer

 

 

 

GC030

:

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kinesisk Taipei

(a)

(b)

(c)

(d)

 

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, undtagen kviksølv)

Skrot af molybdæn

Skrot af tantal

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af zirconium

Skrot af mangan

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af thorium

Skrot af sjældne jordarter

Skrot af chrom

 

under B1010:

Skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af nikkel

Skrot af aluminium

Skrot af zink

Skrot af tin

Skrot af wolfram

Skrot af magnesium

Skrot af titan

Skrot af germanium

 

B1020-B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050-B1090

 

 

 

under B1100:

Aluminiumslagge, undtagen saltslagge

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

 

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink:

galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

zinkslagge i øvrigt

 

B1115; B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140-B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010-B2030

 

 

 

under B2040:

Alt andet affald

 

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning

 

B2060-B2130

 

 

 

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter

 

under B3010:

Alt andet affald

 

 

 

B3020

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040; B3050

 

B3060-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Kirgisistan

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006


Kroatien

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006


Libanon

(a)

(b)

(c)

(d)

under B1010:

Skrot af chrom

under B1010:

Alt andet affald

 

B1010

B1020-B1090

 

 

B1020-B1090

under B1100:

Zinkslagge i øvrigt

Aluminiumslagge, undtagen saltslagge

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink:

galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 

 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

under B2040:

Alt andet affald

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning

 

B2040

B2060-B2130

 

 

B2060-B2130

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

polyvinylalkohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter

Følgende fluorpolymeraffald (5):

perfluoroetylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxylalkan

tetrafluoroethylen/perfluorvinyl ether (PFA)

tetrafluoroethylen/perfluormethylvinyl ether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

ethylen

styren

polypropylen

polyethylenterephthalat

acrylonitril

butadien

polyacetaler

polyamider

polybutylen terepthalater

polycarbonater

polyethere

polyphenylensulfider

acryl-polymerer

alkaner (C10-C13) (blødgørere)

polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)

polysiloxaner

polymethylmethacrylat

 

B3010:

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Liechtenstein

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006


Macao (Kina)

(a)

(b)

(c)

(d)

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 


Malawi

(a)

(b)

(c)

(d)

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 


Malaysia

(a)

(b)

(c)

(d)

under B1010:

Skrot af nikkel

Skrot af zink

Skrot af wolfram

Skrot af tantal

Skrot af magnesium

Skrot af titan

Skrot af mangan

Skrot af germanium

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af sjældne jordarter

Skrot af chrom

under B1010:

Skrot af molybdæn

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af zirconium

Skrot af thorium

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, undtagen kviksølv)

Skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af aluminium

Skrot af tin

 

B1020-B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120-B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220-B1240

 

 

 

 

 

B1250-B2030

 

under B2040:

Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD)

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning

 

under B2040:

Alt andet affald

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110-B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020-B3035

 

B3040

 

 

 

 

under B3050:

Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former

under B3050:

Korkaffald: knust, granuleret eller pulveriseret kork

 

 

under B3060:

Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, rest- og biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andetsteds (kun risklid og andre biprodukter under 2302 20 100/900)

Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder for konsum og foder

 

under B3060:

Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, rest- og biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andetsteds (kun risklid og andre biprodukter under 2302 20 100/900)

Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder for konsum og foder

 

 

B3065-B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Mali

(a)

(b)

(c)

(d)

from B1010:

Alt andet affald

under B1010:

Skrot af chrom

 

 

 

B1020

 

 

B1030-B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

 

B1090-B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140-B2030

 

 

 

under B2040:

Alt andet affald

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning

Svovl i fast form

 

 

 

B2060

 

 

B2070-B2100

 

 

 

 

B2110; B2120

 

 

B2130-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Marokko

(a)

(b)

(c)

(d)

 

under B1010:

Skrot af jern og stål

Skrot af wolfram

Skrot af molybdæn

Skrot af tantal

Skrot af magnesium

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af zirconium

Skrot af germanium

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af thorium

 

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, undtagen kviksølv)

Skrot af kobber

Skrot af nikkel

Skrot af aluminium

Skrot af zink

Skrot af tin

Skrot af titan

Skrot af mangan

Skrot af sjældne jordarter

Skrot af chrom

 

under B1020:

Skrot af antimon

Skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer)

Skrot af tellur

 

under B1020:

Skrot af beryllium

Skrot af cadmium

Skrot af selen

 

B1030-B1200

 

 

 

 

 

B1210

 

B1220-B1250

 

 

 

 

 

B2010-B2020

 

from B2030:

Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen

 

from B2030:

Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)

 

B2040-B2130

 

 

 

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

styren

butadien

polyacetaler

polyamider

polybutylen terepthalater

polycarbonater

polyethere

polyphenylensulfider

acryl-polymerer

alkaner (C10-C13) (blødgørere)

polysiloxaner

polymethylmethacrylat

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

Følgende fluorpolymeraffald (6):

perfluoroetylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxylalkan

tetrafluoroethylen/perfluorvinyl ether (PFA)

tetrafluoroethylen/perfluormethylvinyl ether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

 

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer:

ethylen

polypropylen

polyethylenterephthalat

acrylonitril

polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)

polyvinylalkohol

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter

 

 

 

B3020-B3050

 

under B3060:

Alt andet affald

 

under B3060:

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

 

 

 

B3065

 

B3070-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Moldova

(a)

(b)

(c)

(d)

under B3020:

Alt andet affald

under B3020:

ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap

andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet

papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager)

 

 

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 


Oman

(a)

(b)

(c)

(d)

under B1010:

Alle andre

under B1010:

Skrot af jern og stål

 

 

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 


Pakistan

(a)

(b)

(c)

(d)

under B3060:

Vinbærme

 

 

 

B3140

 

 

 

under GN010 ex 0502 00:

affald af svine- og vildsvinebørster

 

 

 

 

 

 

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006


Paraguay

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 


Peru

(a)

(b)

(c)

(d)

 

under B3030:

Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.)

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie)

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af sisal og andre agavefibre

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af kokos

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee)

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af ramie og andre vegetabilske fibre, som ikke er anført andetsteds

 

under B3030:

Affald af silke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

Blår og affald af hør

Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer

 

under B3060:

Degras: restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede

 

under B3060:

Alt andet affald

 

under B3065:

Affald af animalske og vegetabilske spiseolier og -fedtstoffer (f.eks. fritureolie), såfremt det ikke falder under en bilag III-kategori

 

under B3065:

Affald af animalske og vegetabilske spiseolier og -fedtstoffer (f.eks. fritureolie), såfremt det ikke falder under en bilag III-kategori

 

 

 

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006


Rusland

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010-B2120

 

B1010-B2120

B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

B3010-B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

B3050-B3070

 

B3050-B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110-B3130

 

B3110-B3130

B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

GC050

GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

 

GE020

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Seychellerne

(a)

(b)

(c)

(d)

 

GF010

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 


Sri Lanka

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 


Sydafrika

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 


Thailand

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

B1010

 

 

B1020; B1030

 

 

 

 

B1031

 

 

B1040-B1090

 

 

 

under B1100:

Alle andre

under B1100:

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

 

 

B1115-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning

Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9)

Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium

under B2040:

Alt andet affald

 

 

 

B2060; B2070

 

 

B2080; B2090

 

 

 

 

B2100

 

 

B2110-B2130

 

 

 

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer

Følgende fluorpolymeraffald (7):

perfluoroetylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxylalkan

tetrafluoroethylen/perfluorvinyl ether (PFA)

tetrafluoroethylen/perfluormethylvinyl ether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

under B3010:

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter

 

 

 

B3020

 

 

under B3030:

Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer

under B3030:

Alle andre

 

 

B3035

 

 

 

under B3040:

Andet gummiaffald (undtagen affald, der er opført andetsteds)

under B3040:

Affald og skrot af hårdgummi (f.eks. ebonit)

 

 

 

B3050-B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Tunesien

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010

 

 

B1020-B1220

 

 

 

 

B1230; B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020; B2030

 

 

 

under B2040:

Alt andet affald

under B2040:

Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalium- og calciumchlorider

Carborundum (siliciumcarbid)

 

 

B2060-B2130

 

 

 

under B3010:

Følgende fluorpolymeraffald (8):

perfluoroetylen/propylen (FEP)

perfluoralkoxylalkan

tetrafluoroethylen/perfluorvinyl ether (PFA)

tetrafluoroethylen/perfluormethylvinyl ether (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

under B3010:

Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer

Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter

 

 

 

B3020

 

 

 

under B3030:

Alle andre

under B3030:

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

 

 

B3035-B3065

 

 

under B3070:

Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder

under B3070:

Affald af menneskehår

Halmaffald

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030