EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1400

Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2007 af 28. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (EØS-relevant tekst)

OJ L 311, 29.11.2007, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 126 - 138

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1400/oj

29.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1400/2007

af 28. november 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 (2) er der opstillet en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005.

(2)

En række medlemsstater har givet Kommissionen oplysninger, som er relevante i forbindelse med en ajourføring af fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Tredjelande har også forelagt relevante oplysninger. Fællesskabslisten bør ajourføres på dette grundlag.

(3)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber, enten direkte eller — hvor dette ikke har været muligt — via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om enten at nedlægge driftsforbud for dem i Fællesskabet eller at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på fællesskabslisten.

(4)

Kommissionen gav de berørte luftfartsselskaber lejlighed til at gennemgå de af medlemsstaterne fremlagte dokumenter, fremsætte skriftlige bemærkninger og give Kommissionen en mundtlig redegørelse inden for 10 arbejdsdage samt at give en mundtlig redegørelse til Udvalget for Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (3).

(5)

De myndigheder, som har ansvaret for at føre tilsyn med de berørte luftfartsselskaber, er blevet konsulteret af Kommissionen og i særlige tilfælde også af nogle medlemsstater.

(6)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Efter analysen af den dokumentation, som Blue Wing Airlines forelagde om fremskridtene med gennemførelsen af sin plan for afhjælpende foranstaltninger, og efter Surinames kompetente myndigheders godkendelse og positive bedømmelse af denne dokumentation er der tilstrækkeligt belæg for, at dette luftfartsselskab med succes har afsluttet de opgaver, der var påkrævet for at afhjælpe de mangler, som førte til optagelsen af luftfartsselskabet på fællesskabslisten.

(8)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Blue Wing Airlines har truffet alle de nødvendige foranstaltninger for at opfylde de relevante sikkerhedsstandarder og derfor bør udgå af bilag A.

(9)

Pakistan International Airlines forelagde Kommissionen dokumentation til bekræftelse af de trufne, afhjælpende foranstaltninger med henblik på at afhjælpe sikkerhedsmanglerne på de tilbageværende luftfartøjer i selskabets flåde af typen Airbus A-310 (registreringsnummer: AP-BDZ, AP-BEB, AP-BGO, AP-BEQ, AP-BGS og AP-BGQ) og Boeing B-747-300 (registreringsnummer: AP-BFW, AP-BFV og AP-BFY) der fortsat er pålagt driftsmæssige begrænsninger. Pakistans kompetente myndigheder har godkendt disse foranstaltninger.

(10)

Som følge heraf vurderes det på grundlag af de fælles kriterier, at den nugældende ordning for driftsmæssige begrænsninger, der er pålagt Pakistan International Airlines, bør ophøre, og at luftfartsselskabet bør udgå af bilag B.

(11)

Pakistans kompetente myndigheder har indvilget i, at de — for hvert af de pågældende, individuelle luftfartøjer, herunder de i 8. betragtning i Kommissionens forordning (EF) nr. 787/2004 (4) omhandlede luftfartøjer — inden flyvningen til Fællesskabet genoptages, forelægger myndighederne i den medlemsstat, hvori bestemmelseslufthavnen er beliggende, samt Kommissionen en rapport om den sikkerhedsinspektion af luftfartøjet, som de gennemfører højst 72 timer inden luftfartøjets flyvning. Efter modtagelsen af rapporten kan den relevante medlemsstat om fornødent træffe egnede foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 2111/2005. Ved ankomsten bør der foretages en fuldstændig SAFA-rampeinspektion, og rapporten herom bør straks sendes til Kommissionen, der videresender den til de øvrige medlemsstater. Medlemsstaterne har til hensigt systematisk at kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer.

(12)

Efter at Mahan Air i forbindelse med planens gennemførelse forelagde en revideret plan for afhjælpende foranstaltninger og dokumentation til støtte herfor, og efter Den Islamiske Republik Irans kompetente myndigheders godkendelse og positive bedømmelse af denne dokumentation er der tilstrækkeligt belæg for, at luftfartsselskabet er i færd med at gennemføre afhjælpende foranstaltninger for at afhjælpe de mangler, som førte til optagelsen af luftfartsselskabet på fællesskabslisten.

(13)

Men trods gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger inden for vedligeholdelse og teknik findes der bekræftede alvorlige mangler med hensyn til den fortsatte luftdygtighed af visse luftfartøjer, der beflyver Fællesskabet, hvilket er mundet ud i en procedure, som skal føre til suspension af disse luftfartøjers luftdygtighedscertifikat. Der er også bekræftet alvorlige mangler angående vedligeholdelseskrav. Det er derudover fundet nødvendigt med en yderligere tilpasning af handlingsplanen for afhjælpende foranstaltninger på det operative område, og der er anmodet om dette (5).

(14)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Mahan Air ikke har vist evne og vilje til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at opfylde de relevante sikkerhedsstandarder og derfor fortsat bør være opført i bilag A. Kommissionen noterer sig Den Islamiske Republik Irans kompetente myndigheders vilje til at forbedre udøvelsen af deres kontrolansvar med henblik på at forbedre sikkerheden og samarbejde tæt med Kommissionen med dette for øje.

(15)

Efter at Ukrainian Mediterranean Airlines i forbindelse med planens gennemførelse forelagde en revideret plan for afhjælpende foranstaltninger og dokumentation til støtte herfor, og efter Ukraines kompetente myndigheders godkendelse og bedømmelse af denne dokumentation er der belæg for, at luftfartsselskabet er i færd med at gennemføre afhjælpende foranstaltninger for at afhjælpe de mangler, som førte til optagelsen af luftfartsselskabet på fællesskabslisten. Ukraines kompetente myndigheder har inspiceret luftfartsselskabet og udstedt et nyt Air Operator's Certificate med tolv måneders gyldighed indtil den 15. oktober 2008. Men ifølge Ukraines kompetente myndigheders brev af 13. november 2007 er myndighederne imidlertid fortsat betænkelige ved en utilstrækkelig kontrol fra luftfartsselskabets ledelses side i relation til gentagne mangler og kvaliteten af registrene over forberedelse af flyvninger. Ifølge Ukraines kompetente myndigheder konstateres sådanne mangler så hyppigt, at det ikke er muligt for dem at konkludere, hvorvidt forbedringerne i luftfartsselskabet er solide og holdbare trods de positive ændringer. Endelig bekræfter Ukraines kompetente myndigheder, at luftfartsselskabet har behov for betydelige ressourcer og lang tid til at bringe sig i overensstemmelse med de gældende standarder.

(16)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at Ukrainian Mediterranean Airlines ikke har vist evne og vilje til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at opfylde de relevante sikkerhedsstandarder og derfor fortsat bør være opført i bilag A.

(17)

Kommissionen tager til efterretning, at Ukraines kompetente myndigheder påtager sig at øge tilsynet med dette luftfartsselskab med henblik på at fremskynde en korrekt gennemførelse af handlingsplanen for afhjælpende foranstaltninger.

(18)

Hewa Bora Airways har i de seneste fire måneder indstillet flyvningerne til Fællesskabet med luftfartøjet af typen Boeing B767-266ER, udtal. nr. 23 178, og registreringsnummer 9Q-CJD, som havde fået flyvetilladelse ifølge forordning (EF) nr. 235/2007. Det har i stedet foretaget beflyvningen til Fællesskabet med en wet leaseaftale (ACMI) med et belgisk luftfartsselskab.

(19)

På baggrund af disse oplysninger finder Kommissionen, at luftfartsselskabets status er uændret, og at luftfartøjet af typen Boeing B767-266ER, udtal. nr. 23 178, fortsat bør være opført i bilag B.

(20)

Selskabet Cronos Airlines har oplyst Kommissionen om, at det har opnået et AOC fra myndighederne i Ækvatorialguinea. Da dette luftfartsselskab er certificeret af Ækvatorialguineas myndigheder, som har udvist manglende evne til at gennemføre fyldestgørende sikkerhedstilsyn, bør det opføres i bilag A.

(21)

Myndighederne i Ækvatorialguinea har forelagt Kommissionen ajourførte oplysninger om driften af de luftfartsselskaber, som disse myndigheder har certificeret. Disse myndigheder har bl.a. erklæret, at Guinea Airways har indstillet sin virksomhed. Der er dog ingen dokumentation for, at dette luftfartsselskabs AOC er trukket tilbage. Uden disse oplysninger kan dette luftfartsselskab derfor ikke på nuværende tidspunkt slettes af bilag A.

(22)

Den Kirgisiske Republiks myndigheder har oplyst Kommissionen om, at de har trukket World Wing Aviations AOC tilbage grundet hensyn til sikkerheden. Da dette selskab, der er certificeret i Den Kirgisiske Republik, derpå har indstillet sine aktiviteter, bør det udgå af bilag A.

(23)

På indbydelse fra det indonesiske generaldirektorat for civilluftfart (DGCA) rejste en gruppe europæiske eksperter fra den 5. til den 9. november 2007 til Indonesien for at undersøge forholdene. Gruppens rapport viser, at DGCA allerede i 2007 har iværksat afhjælpende foranstaltninger, der tilsigter at forbedre dets evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder. DGCA har oplyst, at det i 2007 har iværksat en omstrukturering af DGCA, og at det har givet sine inspektører styrkede beføjelser. Det påpeger imidlertid også, at sikkerhedstilsynet med de certificerede luftfartsselskaber ikke kunne gennemføres i sin helhed i de første ti måneder af 2007. DGCA har til hensigt fra begyndelsen af 2008 at tilvejebringe ekstra menneskelige og finansielle ressourcer, så det kan opfylde sine forpligtelser i medfør af Chicago-konventionen. Kommissionen tager disse fremskridt til efterretning og tilskynder indtrængende DGCA til at gennemføre alle de afhjælpende foranstaltninger, der er forelagt Kommissionen. Kommissionen er dog af den opfattelse, at den nuværende situation med hensyn til det indonesiske DGCA's gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger ikke åbner mulighed for på nuværende tidspunkt at ophæve det driftsforbud, som er pålagt alle luftfartsselskaber, der er certificeret af denne myndighed.

(24)

Myndighederne i Indonesien har forelagt Kommissionen en ajourført liste over luftfartsselskaber, der er indehaver af et AOC. På nuværende tidspunkt er følgende luftfartsselskaber certificeret i Indonesien: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service (AOC 121-006 og 135-005), Metro Batavia, Pelita Air Service (AOC 121-008 og 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Cardig Air, Riau Airlines, Trans Wisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (AOC 121-018 og 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua (AOC 121-019 og 135-032), Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Sriwijaya Air, Adam Skyconnection Airlines, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Indonesia Air Transport, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air Transport, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, Asi Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara, og Eastindo. Fællesskabslisten bør ajourføres i overensstemmelse hermed, og disse luftfartsselskaber bør optages i bilag A.

(25)

Angolas kompetente myndigheder forelagde Kommissionen en ny handlingsplan for afhjælpende foranstaltninger med sigte på at øge deres evne til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder for så vidt angår luftfartsselskabet TAAG Angola Airlines. De fulgte også op på de sikkerhedsmæssige betænkeligheder, som ICAO gav udtryk for i forbindelse med ICAO's USOAP-revision af 2004.

(26)

Luftfartsselskabet TAAG Angola Airlines forelagde Kommissionen oplysninger om de afhjælpende foranstaltninger, der er indført for at imødegå årsagerne til de konstaterede sikkerhedsmangler i forbindelse med rampeinspektioner, som er udført i SAFA-programmet, hvori de nævnte manglers systemiske karakter blev påpeget.

(27)

Kommissionen udtrykker sin anerkendelse af luftfartsselskabets indsats for at opfylde alle de påkrævede foranstaltninger og bringe sig i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsstandarder og af såvel luftfartsselskabets som Angolas kompetente myndigheders samarbejdsvilje. Kommissionen finder imidlertid, at en beslutning om at lade TAAG Angola Airlines udgå af Fællesskabets liste på nuværende tidspunkt er forhastet, fordi der stadig er betydelige sikkerhedsmangler, som der må tages fat på, og dette gælder også de kompetente myndigheders proces til fornyet certificering af luftfartsselskabet. Kommissionen vil aflægge et besøg på stedet for at verificere den fulde gennemførelse af handlingsplanen for afhjælpende foranstaltninger, som luftfartsselskabet stadig er i færd med at afslutte.

(28)

Den 29. august 2007 forelagde Albaniens civile luftfartsmyndighed en omfattende genopretningsplan for Kommissionen og påtog sig regelmæssigt at forelægge Kommissionen rapporter over de opnåede fremskridt med hensyn til den nævnte plans gennemførelse.

(29)

Det fremgår af den første rapport, som Albaniens civile luftfartsmyndighed forelagde den 5. november 2007, at Albaniens kompetente myndigheder har gjort fremskridt med gennemførelsen af den nævnte handlingsplan, og at de har til hensigt at afslutte gennemførelsen af denne ultimo 2008. Myndighedens engagement med hensyn til at øge sin evne til at føre tilsyn med luftfartssikkerheden er bekræftet yderligere af rapporten fra det seneste kontrolbesøg i Albanien fra 22.-26. oktober 2007 inden for rammerne af det fælles europæiske luftfartsområde (FELO).

(30)

Kommissionen har til hensigt fortsat at overvåge gennemførelsen af handlingsplanen for afhjælpende foranstaltninger via de regelmæssige ajourførte oplysninger fra de albanske myndigheder, der er truffet aftale om. Medlemsstaterne har til hensigt systematisk at kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med rampeinspektioner, som udføres for disse luftfartsselskabers luftfartøjer.

(31)

Kommissionen har gennemgået planen for afhjælpende foranstaltninger, som Republikken Moldovas kompetente myndigheder forelagde den 3. september 2007, og har taget status for gennemførelsen til efterretning. Den forelagte handlingsplan indeholder holdbare løsninger for det nuværende antal luftfartsselskaber, som er certificeret i Republikken Moldova.

(32)

Kommissionen finder derfor, at så længe antallet af luftfartsselskaber under Republikken Moldovas kompetente myndigheders lovpligtige tilsyn holdes på det nuværende niveau, er disse myndigheders foranstaltninger tilstrækkelige til, at de på ny er i stand til at udføre deres tilsynsopgaver i overensstemmelse med Chicago-konventionen. For at sikre, at disse foranstaltninger på en holdbar måde afhjælper de tidligere påviste mangler, planlægger Kommissionen fortsat at overvåge gennemførelsen af handlingsplanen for afhjælpende foranstaltninger. Medlemsstaterne har til hensigt systematisk at kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner af luftfartsselskaber, som har opnået licens fra disse myndigheder, og snarest forelægge Kommissionen resultaterne af disse inspektioner.

(33)

Efter drøftelser mellem Den Russiske Føderations kompetente myndigheder og Kommissionen og forelæggelsen af dokumentation fra førstnævnte for verifikation af gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger hos de luftfartsselskaber, som havde fået pålagt driftsmæssige begrænsninger siden den 23. juni 2007, besluttede Den Russiske Føderations kompetente myndigheder den 26. november 2007 at ændre de tidligere indførte driftsmæssige begrænsninger, jf. deres beslutning af 23. juni 2007. I overensstemmelse med denne beslutning er der foretaget en fuldstændig ophævelse af driftsforbudet for luftfartsselskaberne Kuban Airlines, Yakutia Airlines og Kavminvodyavia.

(34)

Ifølge samme beslutning har følgende luftfartsselskaber kun bemyndigelse til at beflyve Fællesskabet, hvis de benytter specifikt udstyr: Krasnoyarsk Airlines: luftfartøj Boeing-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), Boeing-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE) og Boeing-767 (EI-DMP/DMH), Тu-214 (RA-65508), Тu-154M (RA-85720); Ural Airlines: luftfartøj А-320 (VP-BQY/BQZ), Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: luftfartøj Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008); Atlant-Soyuz: luftfartøj Boeing-737 (VP-BBL/BBM), Тu-154M (RA-85709/85740); UTAir: luftfartøj ATR-42 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202) og Тu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: luftfartøj Тu-204 (RA-64022/64016) og Тu-154М (RA-85715/85826/85746); Kuban Airlines: luftfartøj Yak-42 (RA-42386/42367/42375); Air Company Yakutia: luftfartøj Тu-154М (RA-85700/85794) og Boeing-757-200 (VP-BFI); Airlines 400: luftfartøj Тu-204 (RA-64018/64020).

(35)

Endvidere har Den Russiske Føderations kompetente myndigheder ifølge ovennævnte beslutning pålagt driftsmæssige begrænsninger på specifikke luftfartøjer tilhørende Orenburg Airlines — luftfartøj Tu 154 (RA-85768) og B-737-400 (VP-BGQ), Air Company Tatarstan — luftfartøj Tu-154 (RA 85101 og RA-85109); Air Company Sibir — luftfartøj B-737-400 (VP-BTA) og Rossija — luftfartøj Tu-154 (RA-85753 og RA-85835). Disse luftfartøjer har ikke tilladelse til at beflyve Fællesskabet. Ifølge samme beslutning vil de kompetente myndigheder for Den Russiske Føderation senest den 20. februar 2008 forelægge Kommissionen deres vurdering efter verifikation af gennemførelsen og effektiviteten af afhjælpende foranstaltninger, som de berørte luftfartsselskaber har påtaget sig at afslutte inden denne dato. Der mindes om, at alle luftfartøjer, der er bygget i det tidligere Sovjetunionen, registreret i Den Russiske Føderation og udnyttes til erhvervsmæssig flyvning, skal opfylde kravene i bind 1, del II, kapitel 3, i bilag 16 til Chicago-konventionen.

(36)

Kommissionen tager Den Russiske Føderations kompetente myndigheders beslutning til efterretning, især det forhold, at de deri omtalte foranstaltninger ikke vil blive ændret, førend de berørte luftfartsselskabers sikkerhedsmangler er afhjulpet til både Den Russiske Føderations og Kommissionens gensidige tilfredsstillelse, og at Den Russiske Føderations kompetente myndigheder kun kan vedtage ændringer af disse foranstaltninger samordnet med Kommissionen. Den noterer sig også, at alle russiske luftfartsselskaber, der driver international luftfart, herunder til Fællesskabet, underrettes om, at en rampeinspektion, hvor der konstateres væsentlige mangler (kategori 2) og større mangler (kategori 3), vil medføre, at de russiske myndigheder pålægger det pågældende selskab driftmæssige begrænsninger, hvis manglerne ikke afhjælpes på passende vis. Endelig har Den Russiske Føderations kompetente myndigheder i kraft af deres beslutning påtaget sig at forelægge Kommissionen resultaterne af de af disse myndigheder udførte inspektioner og revisioner af luftfartsselskaberne.

(37)

Kommissionen tager denne udvikling til efterretning og har til hensigt inden den næste ajourføring af forordning (EF) nr. 474/2006 at kontrollere dokumentationen for de afhjælpende foranstaltninger, som de omhandlede luftfartsselskaber har gennemført.

(38)

Indtil da har medlemsstaterne til hensigt systematisk at kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner af disse luftfartsselskabers luftfartøjer og snarest forelægge Kommissionen resultaterne af disse inspektioner. Kommissionen bør forelægge Den Russiske Føderations myndigheder disse resultater for en måned af gangen.

(39)

Som anført i forordning (EF) nr. 787/2007 oplyste Bulgariens kompetente myndigheder Kommissionen om tilbagekaldelsen af Air Operator's Certificate fra luftfartsselskaberne Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air og Air Sofia, om suspensionen af Air Operator's Certificate fra Air Scorpio og pålæggelsen af driftmæssige begrænsninger på de luftfartøjer fra Heli Air, som ikke var udstyret med det nødvendige obligatoriske sikkerhedsudstyr (EGPWS og TCAS) med henblik på sikker flyvning i Fællesskabet.

(40)

Bulgariens kompetente myndigheder har forelagt Kommissionen dokumentation med oplysninger om foranstaltninger, som disse myndigheders har truffet efter vedtagelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i 38. og 39. betragtning i forordning (EF) nr. 787/2007.

(41)

Myndighederne har meddelt, at alle luftfartøjer af typen Antonov 12 fra luftfartsselskaberne Scorpion Air, Bright Aviation Services og Vega Airlines er slettet af det bulgarske register. Samme foranstaltning er truffet for luftfartøjer af samme type fra Air Sofia med undtagelse af et luftfartøj, hvis luftdygtighedscertifikat udløb i juli 2007, og dette vil blive slettet af det bulgarske register den 30. januar 2008. Air Scorpio beskæftiger sig med flyvetræning og ikke-erhvervsmæssige flyvninger, efter at dets Air Operator's Certificate er suspenderet.

(42)

Hvad Heli Air angår, oplyste Bulgariens kompetente myndigheder, at luftfartsselskabet senest fra den 5. december 2007 vil kunne operere alle luftfartøjer i sin flåde af typen LET L 410 fuldt udstyret med det nødvendige, obligatoriske sikkerhedsudstyr (EGPWS og TCAS), og som derfor kan operere sikkert i Fællesskabet.

(43)

Kommissionen tager disse foranstaltninger til efterretning og anerkender de bulgarske kompetente myndigheders løbende indsats for at forbedre udøvelsen af deres tilsynsansvar. Kommissionen støtter de bulgarske kompetente myndigheders indsats for at videreføre deres udøvelse af tilsynspligten. Kommissionen vil fortsat følge denne proces nøje med bistand fra EASA og medlemsstaterne.

(44)

Kommissionen har indtil videre ikke modtaget dokumentation for en fuldstændig gennemførelse af passende afhjælpningsforanstaltninger hos de andre luftfartsselskaber, som er medtaget på den fællesskabsliste, der blev ajourført den 11. september 2007, og hos de myndigheder, der er ansvarlige for det lovpligtige tilsyn med disse luftfartsselskaber, til trods for specifikke anmodninger herom fra Kommissionen. Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at disse luftfartsselskaber fortsat skal være pålagt driftsforbud (bilag A) eller driftsmæssige begrænsninger (bilag B) alt efter tilfældet.

(45)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag A affattes som anført i bilag A til nærværende forordning.

2)

Bilag B affattes som anført i bilag B til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 1043/2007 (EUT L 239 af 12.9.2007, s. 50).

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1900/2006 (EUT L 377 af 27.12.2006, s. 177).

(4)  EUT L 175 af 5.7.2007, s. 10.

(5)  Brev fra Kommissionens tjenestegrene til Mahan Air af 19. oktober 2007 — også sendt til Irans CAO samme dato.


BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I FÆLLESSKABET (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC

(og dens firmanavn, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens

Luftfarts-selskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

AIR KORYO

Ukendt

KOR

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Den Islamiske Republik Iran

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ukendt

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraine

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraine

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

(CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministers underskrift

(anordning 78/205)

LCG

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS

(TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder:

 

 

Ækvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ækvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Ikke oplyst

Ækvatorialguinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ækvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

Ikke oplyst

Ækvatorialguinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ækvatorialguinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Indonesien

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

121-036

DHI

Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ukendt

Indonesien

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonesien

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Ukendt

Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ukendt

Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ukendt

Indonesien

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Ukendt

Indonesien

CARDIG AIR

121-013

Ukendt

Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ukendt

Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Ukendt

Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesien

EASTINDO

135-038

Ukendt

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

121-019

Ukendt

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Ukendt

Indonesien

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesien

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ukendt

Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

Ukendt

Indonesien

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonesien

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ukendt

Indonesien

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Ukendt

Indonesien

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonesien

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ukendt

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ukendt

Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ukendt

Indonesien

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonesien

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Ukendt

Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesien

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

121-017

Ukendt

Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ukendt

Indonesien

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ukendt

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

135-005

TGN

Indonesien

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonesien

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder:

 

Den Kirgisiske Republik

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Den Kirgisiske Republik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Den Kirgisiske Republik

BOTIR AVIA

10

BTR

Den Kirgisiske Republik

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Den Kirgisiske Republik

DAMES

20

DAM

Den Kirgisiske Republik

EASTOK AVIA

15

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

ESEN AIR

2

ESD

Den Kirgisiske Republik

GALAXY AIR

12

GAL

Den Kirgisiske Republik

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Den Kirgisiske Republik

INTAL AVIA

27

INL

Den Kirgisiske Republik

ITEK AIR

04

IKA

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZSTAN

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Den Kirgisiske Republik

MAX AVIA

33

MAI

Den Kirgisiske Republik

OHS AVIA

09

OSH

Den Kirgisiske Republik

S GROUP AVIATION

6

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Den Kirgisiske Republik

SKY WAY AIR

21

SAB

Den Kirgisiske Republik

TENIR AIRLINES

26

TEB

Den Kirgisiske Republik

TRAST AERO

05

TSJ

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia

Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ukendt

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Ukendt

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ukendt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ukendt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ukendt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ukendt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Swaziland, herunder:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ukendt

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Ukendt

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ukendt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Ukendt

Ukendt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ukendt

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Ukendt

SZL

Swaziland


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.


BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I FÆLLESSKABET (1)

Luftfarts-selskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC

(og dens firmanavn, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC)

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

Type luftfartøj

Registreringsnummer eller -numre og serienummer eller -numre, hvis dette/disse er kendt

Registreringsstat

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comorerne

Hele flåden, undtagen:

LET 410 UVP

Hele flåden, undtagen:

D6-CAM (851336)

Comorerne

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Hele flåden, undtagen:

B767-266 ER

Hele flåden, undtagen:

9Q-CJD

(udtal. nr. 23 178)

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.


Top