EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1392

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1392/2007 af 13. november 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår indberetning af nationalregnskabsdata (EØS-relevant tekst)

OJ L 324, 10.12.2007, p. 1–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 213 - 290

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1392/oj

10.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1392/2007

af 13. november 2007

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår indberetning af nationalregnskabsdata

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (3) udgør referencerammen for de fælles standarder, definitioner, klassifikationer og regnskabsregler, der skal anvendes ved udarbejdelsen af medlemsstaternes regnskaber til opfyldelse af Fællesskabets statistiske behov, således at der kan opnås resultater, der er sammenlignelige medlemsstaterne imellem. Det europæiske nationalregnskabssystem 1995, der indførtes ved nævnte forordning, betegnes »ENS 95«.

(2)

Et komplet sæt sammenlignelige, relevante og aktuelle nationalregnskabsdata er nødvendigt for at føre monetær politik i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), for effektivt at koordinere den økonomiske politik og for at føre strukturpolitik og makroøkonomisk politik.

(3)

Bilag B til forordning (EF) nr. 2223/96 indeholder en række tabeller med nationalregnskabsdata til fællesskabsformål, som skal indberettes inden for nærmere fastsatte tidsfrister. Endvidere indeholder følgende forordninger bestemmelser om indberetning af en række yderligere data til Kommissionen: Kommissionens forordning (EF) nr. 264/2000 af 3. februar 2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til kortfristede statistikker over offentlige finanser (4), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2002 af 10. juni 2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (5), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 501/2004 af 10. marts 2004 om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (6), Rådets forordning (EF) nr. 1222/2004 af 28. juni 2004 om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige offentlige gæld (7) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1161/2005 af 6. juli 2005 om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (8). Nærværende forordning omfatter ikke de data, som indgår i de nævnte forordninger, men alle de tabeller og data, som er omhandlet i de seks forordninger, der er henvist til i denne betragtning, udgør tilsammen det komplette program for indberetning af nationalregnskabsdata.

(4)

Programmet for indberetning af nationalregnskabsdata bør ajourføres for at tage højde for ændrede brugerbehov og nye politiske målsætninger, samt udviklingen af nye økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union.

(5)

I programmet for indberetning af nationalregnskabsdata bør der tages højde for de grundlæggende politiske og statistiske ændringer, der er sket i nogle medlemsstater i programmets referenceperioder.

(6)

I Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs statusrapport af 25. maj 2004 om informationsbehovet i ØMU, der blev godkendt af Rådet den 2. juni 2004, understregedes behovet for at ændre dataindberetningsprogrammet i overensstemmelse med kravene i ØMU-handlingsplanen og Lissabon-strategien.

(7)

Et pålideligt statistisk grundlag for sammensætningen af offentlige budgetter er afgørende for økonomiske reformer i overensstemmelse med Lissabon-strategien, og indberetning af data om sundhed, uddannelse og social sikring vil medvirke til virkeliggørelse heraf. Indberetning af disse data bør være obligatorisk efter en frivillig indberetningsfase.

(8)

Målet for den påtænkte forordning, nemlig at indføre fælles statistiske standarder, som gør det muligt at udarbejde harmoniserede nationalregnskabsdata, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program og Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2223/96 affattes således:

»1.   Medlemsstaterne fremsender de i bilag B anførte regnskaber og tabeller til Kommissionen (Eurostat) inden for de for hver tabel fastsatte frister, under hensyntagen til de undtagelser, der er fastsat i nævnte bilag.«

Artikel 2

Bilag B til forordning (EF) nr. 2223/96 erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. november 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

M. LOBO ANTUNES

Formand


(1)  EUT C 55 af 7.3.2006, s. 61.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 25.4.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.10.2007.

(3)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 af 18.7.2003, s. 1).

(4)  EFT L 29 af 4.2.2000, s. 4.

(5)  EFT L 179 af 9.7.2002, s. 1.

(6)  EUT L 81 af 19.3.2004, s. 1.

(7)  EUT L 233 af 2.7.2004, s. 1.

(8)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 22.


BILAG

»BILAG B

PROGRAM FOR INDBERETNING AF NATIONALREGNSKABSDATA

Oversigt over tabeller

Tabel nr.

Indhold

Frist t + måneder (dage, hvor angivet)

Indberettes første gang

Periode (1)

1

Vigtigste aggregater, på årsbasis

70 dage

2007

fra 1990

2008

1980-1989

1

Vigtigste aggregater, på kvartalsbasis

70 dage

2007

fra 1990Q1

 

 

2

Vigtigste aggregater for den offentlige forvaltning og service, på årsbasis

3/9

2007

fra 1995

3

Tabeller fordelt på erhverv

9/21

2007

fra 1990

2008

1980-1989

5

Husholdningernes udgifter til konsum efter formål

9

2007

fra 1990

2008

1980-1989

6

Finansielle konti efter sektor (transaktioner)

9

2007

fra 1995

7

Statuskonti for finansielle aktiver og passiver

9

2007

fra 1995

8

Ikke-finansielle konti efter sektor, på årsbasis

9

2007

fra 1995

9

Skatteindtægter efter sektor

9

2007

fra 1995

10

Tabeller efter erhverv og region NUTS II

24

2007

fra 1995

11

Offentlig forvaltning og services udgifter efter formål

12

2007

fra 1995

12

Tabeller efter erhverv og region NUTS III

24

2007

fra 1995

13

Husholdningernes konti efter region (NUTS II)

24

2007

fra 1995

15

Tilgangstabel i basispriser inkl. omregning til køberpriser, A60 × P60

36

2007

fra 2000

16

Anvendelsestabel i køberpriser, A60 × P60

36

2007

fra 2000

17

Symmetrisk input-output tabel i basispriser, P60 × P60, på femårsbasis

36

2008

fra 2000

18

Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i basispriser, P60 × P60, på femårsbasis

36

2008

fra 2000

19

Symmetrisk input-output tabel for importen i basispriser, P60 × P60, på femårsbasis

36

2008

fra 2000

20

Krydsklassificering af faste aktiver efter erhverv og aktiv, A17 × AN_F6, på årsbasis

24

2007

fra 2000

22

Krydsklassificering af faste bruttoinvesteringer efter erhverv og aktiv, A17 × AN_F6, på årsbasis

24

2007

fra 1995

26

Statuskonti for ikke-finansielle aktiver

24

2007

fra 1995

t = referenceperiode (år eller kvartal).


Tabel 1 —   Vigtigste aggregater — opgjort på kvartals- (2) og årsbasis

Kode

Variabler

Opdeling (3)

Løbende priser

Foregående års priser og kædeindekserede mængder

Værditilvækst og bruttonationalprodukt

B.1g

1.

Bruttoværditilvækst i basispriser

A6

x

x

D.21

2.

a)

produktskatter (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Produktsubsidier (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Bruttonationalproduktet i markedspriser

 

x

x

Bruttonationalproduktet — opgjort fra udgiftssiden

P.3

4.

Samlede udgifter til konsum

 

x

x

P.3

5.

a)

Husholdningernes udgifter til konsum (indenlandsk begreb)

Godernes varighed (5)

x

x

P.3

 

b)

Husholdningernes udgifter til konsum (nationalt begreb)

 

x

x

P.3

6.

NPISH’ers udgifter til konsum

 

x

x

P.3

7.

Offentlig forvaltning og services udgifter til konsum

 

x

x

P.31

 

a)

Individuelle udgifter til konsum

 

x

x

P.32

 

b)

Kollektive udgifter til konsum

 

x

x

P.4

8.

Husholdningernes faktiske konsum

 

x

x

P.41

 

a)

Faktisk individuelt konsum

 

x

x

P.5

9.

Bruttoinvesteringer

 

x

x

P.51

 

a)

Faste bruttoinvesteringer

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Lagerændringer

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

 

x

x (7)

P.6

10.

Eksport af varer (fob) og tjenester

 

x

x

P.61

 

a)

Varer

 

x

x

P.62

 

b)

Tjenester

 

x

x

 

 

EU-medlemsstater og EU-institutioner (8)

 

x

x

 

 

EU-medlemsstater (8)

 

x

x

 

 

Medlemmer af ØMU (8)

 

x

x

 

 

EU-institutioner (8)  (9)

 

x

x

 

 

Tredjelande og internationale organisationer (8)

 

x

x

P.7

11.

Import af varer (fob) og tjenester

 

x

x

P.71

 

a)

Varer

 

x

x

P.72

 

b)

Tjenester

 

x

x

 

 

EU-medlemsstater og EU-institutioner (8)

 

x

x

 

 

EU-medlemsstater (8)

 

x

x

 

 

Medlemmer af ØMU (8)

 

x

x

 

 

EU-institutioner (8)  (9)

 

x

x

 

 

Tredjelande og internationale organisationer (8)

 

x

x

B.11

12.

Udlandskontoens vare- og tjenestebalance

 

x

x

Indkomst, opsparing og fordringserhvervelse, netto

B.2g + B.3g

13.

Bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst

 

x

 

D.2

14.

Produktions- og importskatter

 

x

 

D.3

15.

Produktions- og importsubsidier

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Primær indkomst fra udlandet

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Primær indkomst til udlandet

 

x

(x)

B.5*g

17.

Bruttonationalindkomst i markedspriser

 

x

(x)

K.1

18.

Forbrug af fast realkapital

 

x

x

B.5*n

19.

Nettonationalindkomst i markedspriser

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Løbende overførsler fra udlandet

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

Løbende overførsler til udlandet

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Disponibel indkomst, netto

 

x

(x)

B.6g

 

b)

Disponibel indkomst, brutto

 

x

(x)

D.8

22.

Korrektion for ændringer i husholdningernes nettoformue i pensionskassereserver

 

x

(x)

B.8n

23.

Samlet opsparing, netto

 

x

 

D.9

24.

a)

Kapitaloverførsler fra udlandet

 

x

 

D.9

 

b)

Kapitaloverførsler til udlandet

 

x

 

K.2

25.

Anskaffelser minus afhændelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver

 

x

 

B.9

26.

Fordringserhvervelse, netto

 

x

 

Befolkning, beskæftigelse, aflønning af ansatte

 

27.

Befolknings- og beskæftigelsesdata

 

 

 

 

 

a)

Samlet befolkning (1 000 personer)

 

 

 

 

 

b)

Arbejdsløse (1 000 personer) (9)

 

 

 

 

 

c)

Beskæftigelse i residente produktionsenheder(1 000 beskæftigede, 1 000 udførte arbejdstimer, 1 000 arbejdspladser (9)) og residenters beskæftigelse(1 000 personer)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Selvstændige

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Ansatte

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Aflønning af ansatte, der arbejder i residente produktionsenheder, og aflønning af residente ansatte

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Bruttolønninger

A6  (10)

x

 

(x) Reale værdier.

A6 NACE A6 inkl. »heraf fremstillingsvirksomhed«. Historiske data for »fremstillingsvirksomhed« fra 1990.


Tabel 2 —   Vigtigste aggregater for den offentlige forvaltning og service

Kode

Transaktion

Sektorer og delsektorer (11)  (12)

P.1

Produktion

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Markedsmæssig produktion og produktion til eget brug

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Anden ikke-markedsmæssig produktion

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Betalinger for anden ikke-markedsmæssig produktion

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Anden ikke-markedsmæssig produktion

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Markedsmæssig produktion, produktion til eget brug og betalinger for anden ikke-markedsmæssig produktion

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Forbrug i produktionen

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Værditilvækst, brutto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Forbrug af fast realkapital

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Værditilvækst, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Aflønning af ansatte

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Andre produktionssubsidier

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Andre produktionsskatter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Overskud af produktionen, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Produktions- og importskatter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Formueindkomst, modtaget (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subsidier

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Formueindkomst, betalt (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

heraf til delsektoren statslig forvaltning og service (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

heraf til delsektoren offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

heraf til delsektoren kommunal forvaltning og service (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

heraf til delsektoren sociale kasser og fonde (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

Renter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Anden formueindkomst

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Primær indkomst, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Løbende indkomst- og formueskatter mv.

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Bidrag til sociale ordninger

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Faktiske bidrag til sociale ordninger

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Imputerede bidrag til sociale ordninger

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Andre løbende overførsler (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Løbende indkomst- og formueskatter mv.

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociale overførsler i naturalier vedrørende udgifter til produkter, der leveres til husholdninger gennem markedsmæssige producenter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier og sociale overførsler i naturalier vedrørende udgifter til produkter, der leveres til husholdninger gennem markedsmæssige producenter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Andre løbende overførsler (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

heraf til delsektoren statslig forvaltning og service (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

heraf til delsektoren offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

heraf til delsektoren kommunal forvaltning og service (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.1314

heraf til delsektoren sociale kasser og fonde (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Disponibel indkomst, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Udgifter til konsum

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Udgifter til individuelt konsum

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Udgifter til kollektivt konsum

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Korrektion for ændringer i husholdningernes nettoformue i pensionskassereserver

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Opsparing, brutto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Opsparing, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Kapitaloverførsler (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Kapitalskatter

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Andre kapitaloverførsler og investeringstilskud

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Kapitaloverførsler (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

heraf til delsektoren statslig forvaltning og service (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

heraf til delsektoren offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

heraf til delsektoren kommunal forvaltning og service (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

heraf til delsektoren sociale kasser og fonde (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Bruttoinvesteringer

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Faste bruttoinvesteringer

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Lagerændringer og anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Anskaffelser minus afhændelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Bruttoinvesteringer og anskaffelser minus afhændelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Fordringserhvervelse, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Udgifter i alt

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Indtægter i alt

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Kapitaloverførsler fra sektoren offentlig forvaltning og service til de relevante sektorer i form af skatter og bidrag til sociale ordninger, der er ansat, men som ikke forventes at indgå (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Renter herunder rentestrømme i forbindelse med swaps og FRA

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Fordringserhvervelse, netto, som led i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabel 3 —   Tabeller efter erhverv

Kode

Variabler

Opdeling (14)  (15)

Løbende priser

Foregående års priser og kædeindekserede mængder

Produktion

P.1

1.

Produktion i basispriser fordelt på erhverv

A31/A60

x

 

P.2

2.

Forbrug i produktionen i køberpriser fordelt på erhverv

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Bruttoværditilvækst i basispriser fordelt på erhverv

A31/A60

x

x

K.1

4.

Forbrug af fast realkapital fordelt på erhverv

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Nettooverskud af produktionen og blandet indkomst

A31/A60

x

 

D.29-D.39

6.

Andre produktionsskatter minus produktionssubsidier

A31/A60

x

 

Investeringer

P.5

5.

Faste bruttoinvesteringer fordelt på erhverv (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Faste bruttoinvesteringer fordelt på erhverv

A31/A60

x

x

 

 

Opdeling efter faste aktiver AN_F6

 

x

x

 

 

heraf boliger og andre bygninger og anlæg

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Lagerændringer og anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande efter erhverv (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

heraf lagerændringer (18)

 

x

x (17)

P.53

 

heraf anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande (18)

 

x

x (17)

Beskæftigelse og aflønning af ansatte

 

6.

Beskæftigelsen fordelt på erhverv

(i 1 000 beskæftigede, 1 000 udførte arbejdstimer (19), 1 000 arbejdspladser (18))

A31/A60

 

 

 

 

a)

selvstændige fordelt på erhverv

A31/A60

 

 

 

 

b)

ansatte fordelt på erhverv

A31/A60

 

 

 

 

heraf i sektoren offentlig forvaltning og service (S.13) (20)

 

 

 

 

 

heraf i de øvrige sektorer (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Aflønning af ansatte fordelt på erhverv

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Lønninger fordelt på erhverv

A31/A60

x

 

AN_F6

:

Opdeling af faste aktiver:

AN1111

boliger

AN1112

andre bygninger og anlæg

AN11131

transportmidler

AN11132

andre maskiner og udstyr

heraf:

AN111321 kontormaskiner og edb-udstyr

 

AN111322 telemateriel

AN1114

avlede/dyrkede aktiver

AN112

immaterielle anlægsaktiver

heraf:

AN1122 edb-software


Tabel 5 —   Husholdningernes udgifter til konsum

Kode

Variabler

Opdeling

Løbende priser

Foregående års priser og kædeindekserede mængder

P.3

1.

Husholdningernes udgifter til konsum efter formål

COICOP-grupper

x

x

P.3

2.

Residente og ikke-residente husholdningers udgifter til konsum inden for det økonomiske område

 

x

x

P.33

3.

Residente husholdningers udgifter til konsum i udlandet

 

x

x

P.34

4.

Ikke-residente husholdningers udgifter til konsum inden for det økonomiske område

 

x

x

P.3

5.

Residente husholdningers udgifter til konsum inden for det økonomiske område og i udlandet

 

x

x


Tabel 6 —   Finansielle konti fordelt på sektorer

(Transaktioner, andre mængdemæssige ændringer og omvurdering — konsoliderede og ikke-konsoliderede — oplysninger om modsektor  (21))

 

Den samlede økonomi

Ikke-finansielle selskaber

Finansielle selskaber inkl. alle delsektorer (23)

Offentlig forvaltning og service inkl. alle delsektorer (24)

Husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger (25)

Udlandet inkl. alle delsektorer (26)

Transaktioner/mængdemæssige ændringer (22)/omvurdering af finansielle instrumenter (22)

ENS

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finansielle aktiver

F.A

x

x

x

x

x

x

Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (SDR)

F.1

x

x

x

x

x

x

Monetært guld

F.11

x

x

x

x

x

x

SDR

F.12

x

x

x

x

x

x

Sedler og mønt samt indskud

F.2

x

x

x

x

x

x

Sedler og mønt

F.21

x

x

x

x

x

x

Transferable indskud

F.22

x

x

x

x

x

x

Andre indskud

F.29

x

x

x

x

x

x

Værdipapirer undtagen aktier

F.3

x

x

x

x

x

x

Værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater

F.33

x

x

x

x

x

x

Kortfristede værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater

F.331

x

x

x

x

x

x

Langfristede værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater

F.332

x

x

x

x

x

x

Finansielle derivater

F.34

x

x

x

x

x

x

Lån

F.4

x

x

x

x

x

x

Kortfristede lån

F.41

x

x

x

x

x

x

Langfristede lån

F.42

x

x

x

x

x

x

Aktier og andre ejerandelsbeviser

F.5

x

x

x

x

x

x

Aktier og andre ejerandelsbeviser, ekskl. andele i investeringsforeninger

F.51

x

x

x

x

x

x

Børsnoterede aktier

F.511

x

x

x

x

x

x

Ikke-børsnoterede aktier

F.512

x

x

x

x

x

x

Andre ejerandelsbeviser

F.513

x

x

x

x

x

x

Andele i investeringsforeninger

F.52

x

x

x

x

x

x

Forsikringstekniske reserver

F.6

x

x

x

x

x

x

Husholdningernes nettoformue i livsforsikrings- og pensionskassereserver

F.61

x

x

x

x

x

x

Husholdningernes nettoformue i livsforsikringsreserver

F.611

x

x

x

x

x

x

Husholdningernes nettoformue i pensionskassereserver

F.612

x

x

x

x

x

x

Præmie- og erstatningsreserver

F.62

x

x

x

x

x

x

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

F.7

x

x

x

x

x

x

Handelskreditter og forudbetalinger

F.71

x

x

x

x

x

x

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender undtagen handelskreditter og forudbetalinger

F.79

x

x

x

x

x

x

Passiver

F.L

x

x

x

x

x

x

Sedler og mønt samt indskud

F.2

x

x

x

x

x

x

Sedler og mønt

F.21

x

x

x

x

x

x

Transferable indskud

F.22

x

x

x

x

x

x

Andre indskud

F.29

x

x

x

x

x

x

Værdipapirer undtagen aktier

F.3

x

x

x

x

x

x

Værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater

F.33

x

x

x

x

x

x

Kortfristede værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater

F.331

x

x

x

x

x

x

Langfristede værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater

F.332

x

x

x

x

x

x

Finansielle derivater

F.34

x

x

x

x

x

x

Lån

F.4

x

x

x

x

x

x

Kortfristede lån

F.41

x

x

x

x

x

x

Langfristede lån

F.42

x

x

x

x

x

x

Aktier og andre ejerandelsbeviser

F.5

x

x

x

x

x

x

Aktier og andre ejerandelsbeviser, ekskl. andele i investeringsforeninger

F.51

x

x

x

x

x

x

Børsnoterede aktier

F.511

x

x

x

x

x

x

Ikke-børsnoterede aktier

F.512

x

x

x

x

x

x

Andre ejerandelsbeviser

F.513

x

x

x

x

x

x

Andele i investeringsforeninger

F.52

x

x

x

x

x

x

Forsikringstekniske reserver

F.6

x

x

x

x

x

x

Husholdningernes nettoformue i livsforsikrings- og pensionskassereserver

F.61

x

x

x

x

x

x

Husholdningernes nettoformue i livsforsikringsreserver

F.611

x

x

x

x

x

x

Husholdningernes nettoformue i pensionskassereserver

F.612

x

x

x

x

x

x

Præmie- og erstatningsreserver

F.62

x

x

x

x

x

x

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

F.7

x

x

x

x

x

x

Handelskreditter og forudbetalinger

F.71

x

x

x

x

x

x

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender undtagen handelskreditter og forudbetalinger

F.79

x

x

x

x

x

x

Nettoændringer i finansielle aktiver (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Nettoændringer i passiver (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Finansielle nettotransaktioner (27)

 

x

x

x

x

x

x

Statistiske afvigelser (27)

 

x

x

x

x

x

x

Fordringserhvervelse, netto (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Tabel 7 —   Statuskonti for finansielle aktiver og passiver

(Beholdning af finansielle instrumenter — konsolideret og ikke-konsolideret — oplysninger om modsektor (28))

 

 

Den samlede økonomi

Ikke-finansielle selskaber

Finansielle selskaber inkl. alle delsektorer (29)

Offentlig forvaltning og service inkl. alle delsektorer (30)

Husholdninger og non-profit institutioner rettet mod husholdninger (31)

Udlandet inkl. alle delsektorer (32)

Beholdning af finansielle instrumenter

ENS

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finansielle aktiver

AF.A

x

x

x

x

x

x

Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (SDR)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Monetært guld

AF.11

x

x

x

x

x

x

SDR

AF.12

x

x

x

x

x

x

Sedler og mønt samt indskud

AF.2

x

x

x

x

x

x

Sedler og mønt

AF.21

x

x

x

x

x

x

Transferable indskud

AF.22

x

x

x

x

x

x

Andre indskud

AF.29

x

x

x

x

x

x

Værdipapirer undtagen aktier

AF.3

x

x

x

x

x

x

Værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater

AF.33

x

x

x

x

x

x

Kortfristede værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater

AF.331

x

x

x

x

x

x

Langfristede værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater

AF.332

x

x

x

x

x

x

Finansielle derivater

AF.34

x

x

x

x

x

x

Lån

AF.4

x

x

x

x

x

x

Kortfristede lån

AF.41

x

x

x

x

x

x

Langfristede lån

AF.42

x

x

x

x

x

x

Aktier og andre ejerandels-beviser

AF.5

x

x

x

x

x

x

Aktier og andre ejerandels-beviser, ekskl. andele i investeringsforeninger

AF.51

x

x

x

x

x

x

Børsnoterede aktier

AF.511

x

x

x

x

x

x

Ikke-børsnoterede aktier

AF.512

x

x

x

x

x

x

Andre ejerandelsbeviser

AF.513

x

x

x

x

x

x

Andele i investeringsforeninger

AF.52

x

x

x

x

x

x

Forsikringstekniske reserver

AF.6

x

x

x

x

x

x

Husholdningernes nettoformue i livsforsikrings- og pensionskassereserver

AF.61

x

x

x

x

x

x

Husholdningernes nettoformue i livsforsikringsreserver

AF.611

x

x

x

x

x

x

Husholdningernes nettoformue i pensionskassereserver

AF.612

x

x

x

x

x

x

Præmie- og erstatningsreserver

AF.62

x

x

x

x

x

x

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

AF.7

x

x

x

x

x

x

Handelskreditter og forudbetalinger

AF.71

x

x

x

x

x

x

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender undtagen handelskreditter og forudbetalinger

AF.79

x

x

x

x

x

x

Passiver

AF.L

x

x

x

x

x

x

Sedler og mønt samt indskud

AF.2

x

x

x

x

x

x

Sedler og mønt

AF.21

x

x

x

x

x

x

Transferable indskud

AF.22

x

x

x

x

x

x

Andre indskud

AF.29

x

x

x

x

x

x

Værdipapirer undtagen aktier

AF.3

x

x

x

x

x

x

Værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater

AF.33

x

x

x

x

x

x

Kortfristede værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater

AF.331

x

x

x

x

x

x

Langfristede værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater

AF.332

x

x

x

x

x

x

Finansielle derivater

AF.34

x

x

x

x

x

x

Lån

AF.4

x

x

x

x

x

x

Kortfristede lån

AF.41

x

x

x

x

x

x

Langfristede lån

AF.42

x

x

x

x

x

x

Aktier og andre ejerandels-beviser

AF.5

x

x

x

x

x

x

Aktier og andre ejerandelsbeviser, ekskl. andele i investerings-foreninger

AF.51

x

x

x

x

x

x

Børsnoterede aktier

AF.511

x

x

x

x

x

x

Ikke-børsnoterede aktier

AF.512

x

x

x

x

x

x

Andre ejerandelsbeviser

AF.513

x

x

x

x

x

x

Andele i investerings-foreninger

AF.52

x

x

x

x

x

x

Forsikringstekniske reserver

AF.6

x

x

x

x

x

x

Husholdningernes nettoformue i livsforsikrings- og pensionskassereserver

AF.61

x

x

x

x

x

x

Husholdningernes nettoformue i livsforsikringsreserver

AF.611

x

x

x

x

x

x

Husholdningernes nettoformue i pensionskassereserver

AF.612

x

x

x

x

x

x

Præmie- og erstatningsreserver

AF.62

x

x

x

x

x

x

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

AF.7

x

x

x

x

x

x

Handelskreditter og forudbetalinger

AF.71

x

x

x

x

x

x

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender undtagen handelskreditter og forudbetalinger

AF.79

x

x

x

x

x

x

Finansielle aktiver (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Passiver (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Finansielle aktiver, netto (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Tabel 8 —   Ikke-finansielle konti fordelt på sektorer

Kode

Transaktioner og saldoposter

Sektorer

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Den samlede økonomi

Ikke-finansielle selskaber

Finansielle selskaber

Offentlig forvaltning og service

Husholdninger + non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Husholdninger

Non-profit institutioner rettet mod husholdninger

Ikke sektoropdelt

Udlandet

Den Europæiske Union

EU-medlemsstaterne

Medlemmer af ØMU

Ikke-medlemmer af ØMU

EU-institutionerne

Tredjelande og internationale organisationer

I.   Produktionskonto/udlandskonto for varer og tjenester

Ressourcer

P.1

Produktion

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Markedsmæssig produktion

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Produktion til eget brug

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Anden ikke-markedsmæssig produktion

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Import af varer og tjenester

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Import af varer

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Import af tjenester

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

Import af FISIM

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 — D.31

Produktskatter minus produkt-subsidier

x

 

x

 

R1

Ressourcer i alt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anvendelse

P.2

Forbrug i produktionen

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Eksport af varer og tjenester

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Eksport af varer

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Eksport af tjenester

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

Eksport af FISIM

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Bruttonationalprodukt/bruttoværditilvækst

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Udlandskontoens vare- og tjenestebalance

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Anvendelse i alt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Forbrug af fast realkapital

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Nettonationalprodukt/nettoværditilvækst

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1.   Indkomstdannelseskonto

Ressourcer

B.1g

Bruttonationalprodukt/bruttoværditilvækst

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Subsidier, modtaget

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Produktsubsidier

x

 

x

 

D.39

Andre produktionssubsidier

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Ressourcer i alt

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Anvendelse

D.1

Aflønning af ansatte

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Produktions- og importskatter

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Produktskatter

x

 

x

 

D.29

Andre produktionsskatter

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Bruttooverskud af produktionen plus blandet indkomst

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Blandet indkomst, brutto

x

 

x

x

 

U211

Anvendelse i alt

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2.   Konto for allokering af primær indkomst

Ressourcer

B.2g_B.3g

Bruttooverskud af produktionen plus blandet indkomst

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Blandet indkomst, brutto

x

 

x

x

 

D.1

Aflønning af ansatte

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Løn

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Produktions- og importskatter

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Produktskatter

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

––

Moms

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Importskatter og told ekskl. moms

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Produktskatter undtagen moms og importskatter

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Andre produktionsskatter

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Formueindkomst

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Renter (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Udloddet selskabsudbytte

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Reinvesteret indtjening på direkte udenlandske investeringer

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Formueindkomst henført til forsikringstagere

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Jordrente mv.

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Ressourcer i alt

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Renter i alt (inkl. FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Anvendelse

D.3

Subsidier

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Produktsubsidier

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Andre produktionssubsidier

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Formueindkomst

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Renter (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Udloddet selskabsudbytte

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Reinvesteret indtjening på direkte udenlandske investeringer

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Formueindkomst henført til forsikringstagere

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Jordrente mv.

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Bruttonationalindkomst/primær indkomst, brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Anvendelse i alt

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Renter i alt (inkl. FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2.   Sekundærindkomstfordelingskonto

Ressourcer

B.5g

Bruttonationalindkomst/primær indkomst, brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Løbende indkomst- og formueskatter mv.

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Indkomstskatter

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Andre løbende skatter

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sociale bidrag og ydelser

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Bidrag til sociale ordninger

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Faktiske bidrag til sociale ordninger

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Imputerede bidrag til sociale ordninger

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Sociale overførsler i naturalier

x

 

x

x

 

D.7

Andre løbende overførsler

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Skadesforsikringspræmier, netto

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Skadesforsikringserstatninger

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Løbende internationalt samarbejde

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Diverse løbende overførsler (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

BNI-baseret fjerde indtægtskilde

 

x

 

x

 

R22

Ressourcer i alt

x

x

x

x

x

x

x

 

Anvendelse

D.5

Løbende indkomst- og formueskatter mv.

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Indkomstskatter

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Andre løbende skatter

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sociale bidrag og ydelser

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Bidrag til sociale ordninger

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Faktiske bidrag til sociale ordninger

x

 

x

x

 

D.612

Imputerede bidrag til sociale ordninger

x

 

x

x

 

D.62

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Sociale overførsler i naturalier

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Andre løbende overførsler

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Skadesforsikringspræmier, netto

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Skadesforsikringserstatninger

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Løbende internationalt samarbejde

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Diverse løbende overførsler (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

BNI-baseret fjerde indtægtskilde

x

 

x

 

B.7g

Korrigeret disponibel indkomst

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Anvendelse i alt

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(minus) Sociale overførsler i naturalier

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Disponibel bruttoindkomst.

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1   Konto for anvendelse af disponibel indkomst

Ressourcer

B.6g

Disponibel bruttoindkomst.

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Korrektion for ændringer i husholdningernes nettoformue i pensionskasser

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Ressourcer i alt

x

x

x

x

x

x

x

 

Anvendelse

P.3

Udgifter til konsum

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Udgifter til individuelt konsum

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Udgifter til kollektivt konsum

x

 

x

 

D.8

Korrektion for ændringer i husholdningernes nettoformue i pensionskasser

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Opsparing, brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Saldo på udlandskontoens løbende poster

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Anvendelse i alt

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1   Konto for ændringer i nettoformue forårsaget af opsparing og kapitaloverførsler

Ændringer i nettoformue

B.8g

Opsparing, brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Saldo på udlandskontoens løbende poster

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Kapitaloverførsler

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Kapitalskatter

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Investeringstilskud (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 fra S212 til S13

Investeringstilskud fra EU-institutionerne til den offentlige forvaltning og service

x

 

x

 

D.99

Andre kapitaloverførsler (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Ændringer i nettoformue i alt

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Ændringer i aktiver

D.9

Kapitaloverførsler

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Kapitalskatter

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Investeringstilskud (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 fra S212 til S13

Investeringstilskud fra EU-institutionerne til den offentlige forvaltning og service

 

x

x

 

x

 

D.99

Andre kapitaloverførsler (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Forbrug af fast realkapital

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Ændringer i nettoformue forårsaget af opsparing og kapitaloverførsler

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Ændringer i aktiver i alt

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2   Konto for erhvervelser af ikke-finansielle aktiver

Ændringer i nettoformue

B.10.1

Ændringer i nettoformue forårsaget af opsparing og kapitaloverførsler

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Forbrug af fast realkapital

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Ændringer i nettoformue i alt

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Ændringer i aktiver

P.5

Bruttoinvesteringer

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Faste bruttoinvesteringer

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Lagerændringer

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Anskaffelser minus afhændelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Fordringserhvervelse, netto

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Ændringer i aktiver i alt

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Afvigelse fra finansieringskontoens fordringserhvervelse, netto

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= ikke relevante felter

x

= obligatorisk

 

= frivillig


Tabel 9 —   Skatteindtægter og indkomne bidrag til sociale ordninger efter arten af skatter og bidrag og modtagende delsektor (37)

Kode

Transaktion

D.2

Produktions- og importskatter

D.21

Produktskatter

D.211

Moms

D.212

Importskatter og told ekskl. moms

D.2121

Told m.v.

D.2122

Importskatter ekskl. moms og told

D.2122a

Afgifter på importerede landbrugsprodukter

D.2122b

Monetære udligningsbeløb på import

D.2122c

Forbrugsskatter

D.2122d

Almindelige omsætningsafgifter

D.2122e

Skatter på specifikke tjenester

D.2122f

Importmonopolers udbytte

D.214

Produktskatter undtagen moms og importskatter

D214a

Forbrugsskatter og andre afgifter

D.214b

Punktafgifter

D.214c

Skatter på finans- og kapitaltransaktioner

D.214d

Registreringsafgifter for biler

D.214e

Forlystelsesskatter

D.214f

Skatter på lotteri og spil

D.214g

Skatter på forsikringspræmier

D.214h

Andre skatter på specifikke tjenester

D.214i

Generelle skatter på salg

D.214j

Fiskale monopolers udbytte

D.214k

Eksportskatter og monetære udligningsbeløb opkrævet på eksport

D.214l

Andre produktskatter i.a.n.

D.29

Andre produktionsskatter

D.29a

Skatter på jord, bygninger og anlæg

D.29b

Skatter på brugen af faste aktiver

D.29c

Skatter på udbetalt lønsum og antal ansatte

D.29d

Skatter på internationale transaktioner

D.29e

Skatter i forbindelse med erhvervsmæssige tilladelser og autorisationer

D.29f

Miljøafgifter

D.29g

Underkompensation for moms (standardsatser)

D.29h

Andre produktionsskatter i.a.n.

D.5

Løbende indkomst- og formueskatter mv.

D.51

Indkomstskatter

D.51a + D.51c1

Skatter af personlige indkomster eller husholdningers indkomster inkl. kapitalvindingsskat

D.51a

Skatter af personlige indkomster eller husholdningers indkomster ekskl. kapitalvindingsskat (38)

D.51c1

Skatter af enkeltpersoners eller husholdningers kapitalgevinster (38)

D.51b + D.51c2

Selskabsskatter mv., inkl. kapitalvindingsskat

D.51b

Selskabsskatter mv., ekskl. kapitalvindingsskat (38)

D.51c2

Selskabers kapitalvindingsskat (38)

D.51c3

Andre skatter af kapitalgevinster (38)

D.51C

Kapitalvindingsskat

D.51D

Skatter af lotteri- eller spillegevinster

D.51E

Andre indkomstskatter i.a.n.

D.59

Andre løbende skatter

D.59a

Løbende kapitalskatter

D.59b

Kopskat

D.59c

Udgiftsskat

D.59d

Gebyrer betalt af husholdninger for tilladelser

D.59e

Skatter på internationale transaktioner

D.59f

Andre løbende skatter i.a.n.

D.91

Kapitalskatter

D.91a

Skatter på kapitaloverførsler

D.91b

Kapitalafgifter

D.91c

Andre kapitalskatter i.a.n.

D.2 + D.5 + D.91

Skatteindtægter i alt

D.611

Faktiske bidrag til sociale ordninger

D.6111

Faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

D.61111

Obligatoriske faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

D.61112

Frivillige faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger

D.6112

Lønmodtagerbidrag til sociale ordninger

D.61121

Obligatoriske lønmodtagerbidrag til sociale ordninger

D.61122

Frivillige lønmodtagerbidrag til sociale ordninger

D.6113

Selvstændiges og ikke-beskæftigedes bidrag til sociale ordninger

D.61131

Selvstændiges og ikke-beskæftigedes obligatoriske bidrag til sociale ordninger

D.61132

Selvstændiges og ikke-beskæftigedes frivillige bidrag til sociale ordninger

D.612

Imputerede bidrag til sociale ordninger

D.995

Kapitaloverførsler fra sektoren offentlig forvaltning og service til de relevante sektorer i form af skatter og bidrag til sociale ordninger, der er ansat, men som ikke forventes at indgå (39)

D.99521

Produktskatter, der er ansat, men som ikke forventes at indgå (39)

D.99529

Andre produktionsskatter, der er ansat, men som ikke forventes at indgå (39)

D.99551

Indkomstskatter, der er ansat, men som ikke forventes at indgå (39)

D.99559

Andre løbende skatter, der er ansat, men som ikke forventes at indgå (39)

D.9956111

Faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger, der er ansat, men som ikke forventes at indgå (39)

D.9956112

Lønmodtagerbidrag til sociale ordninger, der er ansat, men som ikke forventes at indgå (39)

D.9956113

Selvstændiges og ikke-beskæftigedes bidrag til sociale ordninger, der er ansat, men som ikke forventes at indgå (39)

D.99591

Kapitalskatter, der er ansat, men som ikke forventes at indgå (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Skatter og bidrag til sociale ordninger i alt efter fradrag af beløb, der er ansat, men som ikke forventes at indgå

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Skatter og bidrag til sociale ordninger i alt (inkl. imputerede bidrag til sociale ordninger) efter fradrag af beløb, der er ansat, men som ikke forventes at indgå

Herudover indberettes fuldt detaljerede nationale klassifikationer for skatter og sociale bidrag med de tilhørende beløb og ENS95-koder.


Tabel 10 —   Tabeller fordelt på erhverv og region (NUTS II), løbende priser

Kode

Variabler

Opdeling

D.1

1.

Aflønning af ansatte

A6

P.51

2.

Faste bruttoinvesteringer

A6

 

3.

Beskæftigelse (i 1 000 udførte arbejdstimer)

 

ETO

 

I alt

A6

EEM

 

Ansatte

A6


Tabel 11 —   Udgifter i offentlig forvaltning og service efter formål

Kode

Variabler

Formål

Fordelt på delsektorer (40)

P.5 + K.2

Bruttoinvesteringer + anskaffelser minus afhændelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Bruttoinvesteringer

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

heraf faste bruttoinvesteringer (41)

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper

S.13

K.2

Anskaffelser minus afhændelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Aflønning af ansatte

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subsidier

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Formueindkomst (42)

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

heraf til delsektoren statslig forvaltning og service (S.1311) (41)  (42)

COFOG-hovedgr.

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

heraf til delsektoren offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (S.1312) (41)  (42)

COFOG hovedgr.

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

heraf til delsektoren kommunal forvaltning og service (S.1313) (41)  (42)

COFOG hovedgr.

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

heraf til delsektoren sociale kasser og fonde (S.1314) (41)  (42)

COFOG-hovedgr.

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier og sociale overførsler i naturalier vedrørende udgifter til produkter, der leveres til husholdninger gennem markedsmæssige producenter

COFOG-hovedgr.

COFOG grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Forbrug i produktionen + andre produktionsskatter + løbende indkomst- og formueskatter mv. + korrektion for ændringer i husholdningernes nettoformue i pensionskassereserver

COFOG-hovedgr.

COFOG grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Forbrug i produktionen

COFOG-hovedgr.

COFOG grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Andre produktionsskatter + løbende indkomst- og formueskatter mv. + korrektion for ændringer i husholdningernes nettoformue i pensionskassereserver

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Andre løbende overførsler (42)

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

heraf til delsektoren statslig forvaltning og service (S.1311) (41)  (42)

COFOG-hovedgr.

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

heraf til delsektoren offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (S.1312) (41)  (42)

COFOG-hovedgr.

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

heraf til delsektoren kommunal forvaltning og service (S.1313) (41)  (42)

COFOG-hovedgr.

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

heraf til delsektoren sociale kasser og fonde (S.1314) (41)  (42)

COFOG-hovedgr.

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Kapitaloverførsler (42)

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

heraf investeringstilskud (41)

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper

S.13

D.9_S.1311

heraf til delsektoren statslig forvaltning og service (S.1311) (41)  (42)

COFOG-hovedgr.

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

heraf til delsektoren offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (S.1312) (41)  (42)

COFOG-hovedgr.

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

heraf til delsektoren kommunal forvaltning og service (S.1313) (41)  (42)

COFOG-hovedgr.

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

heraf til delsektoren sociale kasser og fonde (S.1314) (41)  (42)

COFOG-hovedgr.

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Udgifter i alt

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Udgifter til konsum

COFOG-hovedgr.

COFOG-grupper (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabel 12 —   Tabeller fordelt på erhverv og regioner (NUTS III)

Kode

Variabler

Fordeling

B1.g

1.

Bruttoværditilvækst i basispriser (løbende priser)

A6

 

2.

Beskæftigelse (1 000 personer)

 

ETO

 

I alt

A6

EEM

 

Ansatte

A6

Tabel 13 —   Husholdningernes konti fordelt på regioner (NUTS II)

Husholdningernes konto for allokering af primær indkomst (S.14)

Kode

Anvendelse

Kode

Tilgang

D.4

1.

Formueindkomst

B.2/B.3

3.

Overskud af produktionen/blandet indkomst

B.5n

2.

Primær indkomst, netto

D.1

4.

Aflønning af ansatte

 

 

 

D.4

5.

Formueindkomst


Husholdningernes sekundære indkomstfordelingskonto (S.14)

Kode

Anvendelse

Kode

Tilgang

D.5

6.

Løbende indkomst- og formueskatter mv.

B.5n

10.

Primær indkomst, netto

D.61

7.

Bidrag til sociale ordninger

D.62

11.

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier

D.7

8.

Andre løbende overførsler

D.7

12.

Andre løbende overførsler

B.6n

9.

Disponibel indkomst, netto

 

 

 

Tabel 15 —   Tilgangstabel i basispriser med omregning til køberpriser — løbende priser og priser fra foregående år

n = 60, m = 60

 

Erhverv (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Import cif

Tilgang i basispriser i alt

Handels- og transport-avancer

Produktskatter minus produktsubsidier

Tilgang i køberpriser i alt

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Produkter (CPA)

m

(1)

Produktion i basispriser efter produkt og erhverv

 

a)

Intra-EU cif (43)  (44)

b)

Fra medlemmer af ØMU cif (43)

c)

Fra ikke-medlemmer af ØMU cif (43)

d)

Extra-EU cif (43)  (44)

e)

I alt

 

 

 

 

Σ (1)

 

Produktion i alt efter erhverv

 

 

 

 

 

 

Korrektionsposter

(2)

 

 

 

 

 

 

 

Cif/fob-justeringer vedr. importen

Residenters direkte indkøb i udlandet

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt, heraf:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

Markedsmæssig produktion

Produktion til eget brug

 

 

 

 

Anden ikke-markedsmæssig produktion


Tabel 16 —   Anvendelsestabel i køberpriser (løbende priser og priser fra foregående år)

n = 60, m = 60

 

Erhverv (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Endelig anvendelse

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkter

(CPA)

n

(1)

Forbrug i produktionen i køberpriser efter produkt og efter erhverv

 

Endelig anvendelse i køberpriser:

Udgifter til konsum:

a)

husholdninger

b)

NPISH

c)

det offentlige

d)

i alt

Bruttoinvesteringer:

e)

faste bruttoinvesteringer

f)

lagerændringer

g)

anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande (45)

Eksport fob (46):

h)

intra-EU (45)

medlemmer af ØMU (45)

ikke-medlemmer af ØMU (45)

i)

extra-EU (45)

j)

i alt

 

 

Σ (1)

(2)

Forbrug i produktionen i alt efter erhverv

 

Endelig anvendelse i alt efter art

 

Anvendelse i alt

Korrektionsposter:

(3)

 

 

 

 

 

Cif/fob-justeringer vedr. eksporten

 

kun eksport

kun eksport

Residenters direkte indkøb i udlandet

 

kun husholdningers udgifter til konsum

kun husholdningers udgifter til konsum

Ikke-residenters indkøb på det nationale område

 

kun husholdningers udgifter til konsum og eksport

kun husholdningers udgifter til konsum og eksport

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Aflønning af ansatte (47)

Løn (47)

Andre produktionsskatter, netto (47)

Forbrug af fast realkapital (47)

Overskud af produktionen, netto (47)

Overskud af produktionen, brutto (47)

Blandet indkomst, brutto (45)  (47)

(5)

 

 

 

 

 

Værditilvækst i basispriser

(6)

 

 

 

 

 

Produktion i basispriser i alt

(7)

 

 

 

 

 

Supplerende data:

Faste investeringer (45)  (47)

Fast realkapital (45)  (47)

Forbrug af arbejdskraft (i 1 000 personer) (45)

(8)

 

 

 

 

 


Tabel 17 —   Symmetrisk input-output tabel i basispriser (produkt/produkt (48))

(løbende priser)

n = 60

 

Produkter

1 2 3 … n

Σ (1)

Endelig anvendelse

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkter

n

(1)

Forbrug i produktionen i basispriser (produkt/produkt)

 

Endelig anvendelse i basispriser:

Udgifter til konsum:

a)

husholdninger

b)

NPISH

c)

det offentlige

d)

i alt

Bruttoinvesteringer:

e)

faste bruttoinvesteringer

f)

lagerændringer

g)

ændringer i beholdninger af værdigenstande (49)

Eksport fob (50):

h)

intra-EU (49)

til medlemmer af ØMU (49)

til ikke-medlemmer af ØMU (49)

i)

extra-EU (49)

j)

i alt

 

 

Σ (1)

(2)

Forbrug i produktionen i alt i basispriser efter produkt

 

Endelig anvendelse i basispriser efter art

 

Anvendelse i alt i basispriser

Produktskatter minus produktsubsidier

(3)

Produktskatter, netto, efter produkt

 

Produktskatter, netto, efter den endelige anvendelses art

 

Produktionsskatter, netto, i alt

Σ (1) + (3)

(4)

Forbrug i produktionen i alt i køberpriser efter produkt

 

Endelig anvendelse i alt i køberpriser efter art

 

Anvendelse i alt i køberpriser

Aflønning af ansatte

Løn

Andre produktionsskatter, netto

Forbrug af fast realkapital

Overskud af produktionen, netto

Overskud af produktion, brutto

Blandet indkomst, brutto (49)

(5)

 

 

 

 

 

Værditilvækst i basispriser

(6)

 

 

 

 

 

Produktion i basispriser i alt

(7)

 

 

 

 

 

Import intra-EU (49)  (50)

fra medlemmer af ØMU (49)

fra ikke-medlemmer af ØMU (49)

Import extra-EU (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

Import cif efter produkt

 

 

 

 

Tilgang i basispriser i alt

(10)

Tilgang i basispriser efter produkt

 

 

 

 


Tabel 18 —   Symmetrisk input-output tabel for den indenlandske produktion i basispriser (produkt/produkt (51))

(løbende priser)

n = 60

 

Produkter

1 2 3 … n

Σ (1)

Endelig anvendelse

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkter

n

(1)

Indenlandsk produktion: forbrug i produktionen i basispriser (produkt/produkt)

 

Endelig anvendelse i basispriser:

Udgifter til konsum:

a)

husholdninger

b)

NPISH

c)

det offentlige

d)

i alt

Bruttoinvesteringer:

e)

faste bruttoinvesteringer

f)

lagerændringer

g)

ændringer i beholdninger af værdigenstande (52)

Eksport fob (53):

h)

intra-EU (52)

til medlemmer af ØMU (52)

til ikke-medlemmer af ØMU (52)

i)

extra-EU (52)

j)

i alt

 

 

Σ (1)

(2)

Forbrug i produktionen af den indenlandske produktion i alt i basispriser fordelt på produkter

 

Endelig anvendelse af den indenlandske produktion i basispriser

 

Indenlandsk produktion i alt i basispriser

Anvendelse af importerede produkter

(3)

Forbrug i produktionen af importerede produkter i alt fordelt på produkter, cif

 

Endelig anvendelse af importerede produkter, cif

 

Import i alt

Produktskatter minus produktsubsidier

(4)

Nettoskatter på produkter til forbrug i produktionen fordelt på produkter

 

Produktskatter, netto, til endelig anvendelse efter art

 

Produktskatter, netto, i alt

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Forbrug i produktionen i alt i køberpriser fordelt på produkter

 

Endelig anvendelse i alt efter art i køberpriser

 

Anvendelse i alt i køberpriser

Aflønning af ansatte

Løn

Andre produktionsskatter, netto

Forbrug af fast realkapital

Overskud af produktionen, netto

Blandet indkomst, brutto (52)

Overskud af produktion, brutto

(6)

 

 

 

 

 

Værditilvækst i basispriser

(7)

 

 

 

 

 

Produktion i basispriser i alt

(8)

 

 

 

 

 


Tabel 19 —   Symmetrisk input-output tabel for import i basispriser (produkt/produkt (54)) cif

(løbende priser)

n = 60

 

Produkter

1 2 3 … n

Σ (1)

Endelig anvendelse

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produkter

n

(1)

Import: forbrug i produktionen i basispriser (produkt/produkt)

 

Endelig anvendelse i basispriser cif:

Udgifter til konsum:

a)

husholdninger

b)

NPISH

c)

det offentlige

d)

i alt

Bruttoinvesteringer:

e)

faste bruttoinvesteringer

f)

lagerændringer

g)

ændringer i beholdninger af værdigenstande