EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1377

Rådets forordning (EF) nr. 1377/2007 af 26. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

OJ L 309, 27.11.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 232 - 235

No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2015; stiltiende ophævelse ved 32015R0613

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1377/oj

27.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1377/2007

af 26. november 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2005 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til fælles holdning 2007/654/FUSP af 9. oktober 2007 om ændring af fælles holdning 2005/440/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 889/2005 (2) blev der indført restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo i overensstemmelse med fælles holdning 2005/440/FUSP og FN's Sikkerhedsråds resolution 1596 (2005) og efterfølgende relevante resolutioner.

(2)

Ved resolution 1771 (2007) af 10. august 2007 besluttede FN's Sikkerhedsråd bl.a., at de restriktive foranstaltninger på teknisk bistand ikke burde omfatte ydelse af relevant teknisk bistand, som er anmeldt på forhånd til det udvalg, der er nedsat ved punkt 8 i resolution 1533 (2004), og som Den Demokratiske Republik Congos regering har godkendt, hvis en sådan bistand alene er bestemt til støtte for hær- og politienheder i Den Demokratiske Republik Congo, som er i færd med at gennemføre deres integration i provinserne i det nordlige og sydlige Kivu og i Ituri-distriktet. Forordning (EF) nr. 889/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Det er også hensigtsmæssigt at tilpasse forordning (EF) nr. 889/2005 til den seneste udvikling inden for sanktionspraksis med hensyn til fastlæggelse af ansvarlige myndigheder, ansvar for overtrædelser og domstolskompetence —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 889/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Uanset artikel 2 kan de kompetente myndigheder, jf. listen over websider i bilaget, i den medlemsstat, hvor tjenesteyderen er etableret, tillade, at der ydes:

a)

teknisk bistand, finansiering og finansiel bistand i forbindelse med våben og dertil knyttet materiel, hvis en sådan ydelse udelukkende er bestemt til støtte og brug for De Forenede Nationers mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC)

b)

teknisk bistand, finansiering og finansiel bistand i forbindelse med våben og dertil knyttet materiel, hvis en sådan ydelse udelukkende er bestemt til støtte og brug for hær- og politienheder i Den Demokratiske Republik Congo, forudsat at nævnte enheder:

i)

har fuldført deres integrationsproces eller

ii)

opererer under henholdsvis de væbnede styrkers »état-major intégré« eller det nationale politi i Den Demokratiske Republik Congo eller

iii)

er i færd med at gennemføre deres integration på Den Demokratiske Republik Congos område uden for provinserne i det nordlige og sydlige Kivu og Ituri-distriktet

c)

teknisk bistand, som regeringen i Den Demokratiske Republik Congo har godkendt, og som alene er bestemt til støtte for hær- og politienheder i Den Demokratiske Republik Congo, som er i færd med at gennemføre deres integration i provinserne i det nordlige og sydlige Kivu og Ituri-distriktet, når ydelsen af en sådan bistand eller sådanne tjenester på forhånd er blevet anmeldt til sanktionskomitéen og

d)

teknisk bistand, finansiering og finansiel bistand i tilknytning til militært udstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug, når ydelsen af en sådan bistand eller sådanne tjenester på forhånd er blevet anmeldt til sanktionskomitéen.

2.   Der gives ingen tilladelser for aktiviteter, som allerede har fundet sted.«

2)

Følgende indsættes som artikel 2a:

»Artikel 2a

Forbuddet i artikel 2, litra b), medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende fysiske eller juridiske personer eller enheder, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med dette forbud.«

3)

Følgende indsættes som artikel 6a:

»Artikel 6a

1.   Medlemsstaterne udpeger de i artikel 3, stk. 1, omtalte kompetente myndigheder og angiver dem på de websteder, der er opført i bilaget.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om, hvem der er deres kompetente myndigheder, straks efter denne artikels ikrafttræden og underretter den om eventuelle efterfølgende ændringer.«

4)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Denne forordning gælder:

a)

på Fællesskabets område, herunder dets luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

for enhver person inden for eller uden for Fællesskabets område, som er statsborger i en medlemsstat

d)

for alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

for alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Fællesskabet.«

5)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Rådets vegne

J. SILVA

Formand


(1)  EUT L 264 af 10.10.2007, s. 11.

(2)  EUT L 152 af 15.6.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG

»BILAG

Websteder med oplysning om de kompetente myndigheder, jf. artikel 3 og 6a, og adresser til brug ved meddelelse til Europa-Kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRÆKENLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIEN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITHAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDEDE

http://www.minbuza.nl/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Meddelelser til Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse:

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktorat A — Kriseplatform og politikkoordinering inden for FUSP

Kontor A2. Krisestyring og konfliktforebyggelse

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles (Belgien)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tlf.: (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 299 0873«


Top