EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1353

Kommissionens forordning (EF) nr. 1353/2007 af 20. november 2007 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår monensin, lasalocid og tylvalosin (EØS-relevant tekst)

OJ L 303, 21.11.2007, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; stiltiende ophævelse ved 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1353/oj

21.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1353/2007

af 20. november 2007

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår monensin, lasalocid og tylvalosin

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1), særlig artikel 2,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Alle farmakologisk virksomme stoffer, som inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlægemidler til behandling af dyr bestemt til fødevareproduktion, skal vurderes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90.

(2)

Det Europæiske Lægemiddelagentur har modtaget en ansøgning om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for monensin, et antibiotikum med anticoccidial effekt, som hører til gruppen af ionophorer. På grundlag af henstillingen fra Udvalget for Veterinærlægemidler bør dette stof opføres i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for kvæg, for så vidt angår muskel, fedt, lever, nyre og mælk.

(3)

Stoffet lasalocid er i øjeblikket, indtil analysemetoden er blevet valideret, opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for fjerkræ, for så vidt angår muskel, skind og fedt, lever og nyre, og i bilag III til forordning (EØF) nr. 2377/90 for fjerkræ, hvis æg anvendes til konsum. De videnskabelige undersøgelser er nu afsluttet, og den analytiske metode er blevet valideret af Udvalget for Veterinærlægemidler. Lasalocid hører til gruppen af antibiotiske ionophorer med anticoccidale egenskaber. Lasalocid bør derfor indføres i det nye punkt 1.2.16 i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for fjerkræ, hvis æg anvendes til konsum, hvorimod opførelsen af lasalocid under punkt 2.4.4 i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 bør udgå.

(4)

Stoffet acetylisovaleryltylosin, et antibiotikum, som hører til gruppen af makrolider, er i øjeblikket opført i bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 for svin og fjerkræ. En ændring til den internationale fællesbenævnelse (INN) af dette aktive stof er blevet meddelt Det Europæiske Lægemiddelagentur. Stoffets navn acetylisovaleryltylosin bør erstattes med det nye INN-navn, tylvalosin.

(5)

Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Fristen for, hvornår denne forordning finder anvendelse, bør være tilstrækkelig lang til, at medlemsstaterne får mulighed for i de markedsføringstilladelser for de pågældende veterinærlægemidler, der er udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (2), at foretage de tilpasninger, som på baggrund af denne forordning måtte være nødvendige.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 20. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1323/2007 (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 11).

(2)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/28/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 58).


BILAG

Forordning (EØF) nr. 2377/90, bilag I ændres således:

1)

i punkt 1.2.4 erstattes anførelsen vedrørende »Acetylisovaleryltylosin« med følgende:

1.2.4.   Makrolider

Farmakologisk virksomme stoffer

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

»Tylvalosin

Sum af tylvalosin og 3-O-acetyltylosin

Svin

50 μg/kg

Muskel

50 μg/kg

Fedt (1)

50 μg/kg

Lever

50 μg/kg

Nyre

Fjerkræ (2)

50 μg/kg

Fedt (3)

50 μg/kg

Lever

2)

følgende punkt 1.2.16. tilføjes:

1.2.16.   Ionophorer

Farmakologisk virksomme stoffer

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Monensin

Monensin A

Kvæg

2 μg/kg

Muskel

10 μg/kg

Fedt

30 μg/kg

Lever

2 μg/kg

Nyre

2 μg/kg

Mælk

Lasalocid

Lasalocid A

Fjerkræ

20 μg/kg

Muskel

100 μg/kg

Fedt (4)

100 μg/kg

Lever

50 μg/kg

Nyre

150 μg/kg

Æg

3)

i punkt 2.4.4 udgår anførelsen vedrørende »Lasalocid«.


(1)  For svin refererer denne MRL til skind og fedt i naturligt forhold.

(2)  Må ikke anvendes til dyr, hvis æg anvendes til konsum.

(3)  For fjerkræ refererer denne MRL til skind og fedt i naturligt forhold.«

(4)  For fjerkræ refererer denne MRL til skind og fedt i naturligt forhold.«


Top