Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1319

Kommissionens forordning (EF) nr. 1319/2007 af 9. november 2007 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 for så vidt angår anvendelsen af foder fra parceller, der er i det første år for omlægning til økologisk produktion

OJ L 293, 10.11.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1319/oj

10.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1319/2007

af 9. november 2007

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 for så vidt angår anvendelsen af foder fra parceller, der er i det første år for omlægning til økologisk produktion

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 13, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge bilag I til forordning (EØF) nr. 2092/91 skal husdyr hovedsagelig opfodres med foder, der er produceret på bedriften, og planteædere skal i videst muligt omfang have adgang til græsarealer. For at kunne opfylde dette krav udvider økologiske landbrug deres bedrifter ved navnlig at købe eller forpagte græsarealer og arealer med flerårige foderplanter.

(2)

Ifølge forordning (EØF) nr. 2092/91 skal købte eller forpagtede ikke-økologiske arealer gennemgå en omlægningsperiode, før de kan betragtes som økologiske. Desuden kan foder, der er produceret i det første år for omlægning til økologisk produktion, ikke betragtes som foder fra omlægning, og det kan heller ikke uden videre afsættes til konventionelle bedrifter, da der kun er begrænset efterspørgsel efter sådant ikke-økologisk foder fra flerårige foderplanter.

(3)

Efter den 31. december 2007 er det i henhold til del B, punkt 4.8, litra a), i bilag I til forordning (EØF) nr. 2092/91 ikke længere tilladt at fodre planteædere med foder, der ikke er produceret økologisk. Efter den dato vil det blive vanskeligt for bedrifterne at anvende købt eller forpagtet jord, der er i det første år for omlægning til økologisk produktion, til fortsat græsning eller foderproduktion.

(4)

Foderplanen bør derfor kunne indeholder en vis procentdel foder, der er produceret på parceller, som er i det første år for omlægning til økologisk produktion.

(5)

Forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I del B i bilag I til forordning (EØF) nr. 2092/91 affattes punkt 4.4 således:

»4.4.

Indtil den 31. december 2008 må foder fra omlægning gennemsnitligt udgøre højst 50 % af foderplanen. Når foder fra omlægning kommer fra en af bedriftens egne enheder, kan denne andel forhøjes til 80 %.

Fra den 1. januar 2009 må foder fra omlægning gennemsnitligt udgøre højst 30 % af foderplanen. Når foder fra omlægning kommer fra en af bedriftens egne enheder, kan denne andel forhøjes til 60 %.

Højst 20 % af det samlede gennemsnitlige foderforbrug må stamme fra græsning på eller høst af permanente græsarealer eller parceller med flerårige foderplanter, der er i det første år for omlægning til økologisk produktion, forudsat at disse arealer er en del af bedriften og ikke i de foregående fem år har været en del af en økologisk produktionsenhed på denne bedrift. Hvis der anvendes foder fra omlægning såvel som foder fra parceller, der er i det første omlægningsår, må foderplanens samlede andel af sådanne foderstoffer ikke overstige de maksimale procentsatser, der er fastsat i første og andet afsnit.

Disse andele beregnes årligt i procent af tørstofindholdet i foderstoffer af landbrugsoprindelse.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 807/2007 (EUT L 181 af 11.7.2007, s. 10).


Top