EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1245

Kommissionens forordning (EF) nr. 1245/2007 af 24. oktober 2007 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 2075/2005 for så vidt angår anvendelse af flydende pepsin til påvisning af trikiner i kød (EØS-relevant tekst)

OJ L 281, 25.10.2007, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 188 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2015; ophævet ved 32015R1375

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1245/oj

25.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 281/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1245/2007

af 24. oktober 2007

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 2075/2005 for så vidt angår anvendelse af flydende pepsin til påvisning af trikiner i kød

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 18, stk. 9 og 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2075/2005 af 5. december 2005 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød (2) er der foreskrevet metoder til påvisning af trikiner i prøver fra slagtekroppe. I henhold til den referencemetode, der er fastsat i bilag I til nævnte forordning, skal prøven tilsættes 10 ± 0,2 g pepsin med henblik på påvisning af trikinlarver i kødprøver.

(2)

Der er offentliggjort rapporter (3), der viser, at pepsinpulver kan give allergiske reaktioner hos visse følsomme personer.

(3)

Undersøgelser foretaget af EF-referencelaboratoriet for parasitter har vist, at følsomheden ved referencemetoden til påvisning af trikiner ikke er anderledes, når der anvendes flydende pepsin ifølge fabrikantens specifikationer i stedet for pepsin i pulverform. Et sådant alternativ bør derfor kunne anvendes til såvel referencemetoden som til den ligestillede metode til påvisning af trikiner i kød.

(4)

Forordning (EF) nr. 2075/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I til forordning (EF) nr. 2075/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Kapitel I ændres således:

a)

Punkt 1, litra p), affattes således:

»p)

Pepsin, styrke 1:10 000 NF (U.S. National Formulary) svarende til 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) og til 2 000 FIP (Fédération Internationale de pharmacie) eller stabiliseret flydende pepsin med mindst 660 enheder/ml (den europæiske farmakopé).«

b)

Punkt 3.I, litra b), affattes således:

»b)

Der tilsættes 10 ± 0,2 g pepsin eller 30 ± 0,5 ml flydende pepsin.«

2)

Kapitel II ændres således:

a)

Punkt A.1, litra q), affattes således:

»q)

Pepsin, styrke 1:10 000 NF (U.S. National Formulary) svarende til 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) og til 2 000 FIP (Fédération Internationale de pharmacie) eller stabiliseret flydende pepsin med mindst 660 enheder/ml (den europæiske farmakopé).«

b)

Punkt A.3.II, litra a), nr. v), affattes således:

»v)

Der tilsættes til sidst 6 g pepsin eller 18 ml flydende pepsin. Denne rækkefølge skal nøje overholdes for at undgå nedbrydning af pepsinet.«

c)

Punkt C.3.I, litra h), affattes således:

»h)

Til sidst tilsættes 7 g pepsin eller 21 ml flydende pepsin. Denne rækkefølge skal nøje overholdes for at undgå nedbrydning af pepsinet.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 60. Ændret ved forordning (EF) nr. 1665/2006 (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 46).

(3)  J Investig Allergol Clin Immunol (2006) 16, s. 136-137.


Top