Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0973

Kommissionens forordning (EF) nr. 973/2007 af 20. august 2007 om ændring af visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder til gennemførelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter, NACE revision 2

OJ L 216, 21.8.2007, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 111 - 117

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/973/oj

21.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 216/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 973/2007

af 20. august 2007

om ændring af visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder til gennemførelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter, NACE revision 2

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (1), særlig artikel 6, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Oprettelsen af et ajourført klassifikationssystem er af afgørende betydning for Kommissionens fortsatte bestræbelser på at modernisere udarbejdelsen af fællesskabsstatistikkerne for at kunne give et sandt billede af den økonomiske virkelighed, der afspejler den teknologiske udvikling og strukturelle ændringer i økonomien.

(2)

Med henblik herpå indførtes ved forordning (EF) nr. 1893/2006 en revideret statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter, NACE revision 2 (herefter benævnt NACE rev. 2).

(3)

I henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 1893/2006 skal Kommissionen vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af forordningens bestemmelser i forbindelse med anvendelsen af NACE rev. 2 inden for forskellige statistiske områder.

(4)

Indførelsen af en revideret statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter gør det nødvendigt at ændre flere specifikke henvisninger til NACE rev. 1 og NACE rev. 1.1 og en række relevante retsakter. Det er derfor nødvendigt at ændre følgende retsakter: Kommissionens forordning (EF) nr. 1726/1999 af 27. juli 1999 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønomkostninger (2), Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2000 af 8. september 2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønstrukturer (3), Kommissionens forordning (EF) nr. 2163/2001 af 7. november 2001 om tekniske regler for indberetning af statistikker over vejgodstrafik (4), Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2003 af 7. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2003 om lønomkostningsindekset (5), Kommissionens forordning (EF) nr. 1983/2003 af 7. november 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over primære målvariabler (6), Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2004 af 22. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF for så vidt angår statistikker om videnskab og teknologi (7), Kommissionens forordning (EF) nr. 912/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (8), Kommissionens forordning (EF) nr. 1450/2004 af 13. august 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om innovation (9); Kommissionens forordning (EF) nr. 430/2005 af 15. marts 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2006 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler (10), Kommissionens forordning (EF) nr. 782/2005 af 24. maj 2005 om formatet for indberetning af resultater inden for affaldsstatistik (11).

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (12)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1726/1999 foretages følgende ændringer:

1)

Efter artikel 2 indsættes som artikel 2a:

»Artikel 2a

Overgangsbestemmelser til gennemførelse af NACE rev. 2

Medlemsstaterne skal til Kommissionen (Eurostat) indberette undersøgelsesresultaterne vedrørende lønomkostningerne for kalenderåret 2008 og opdelt efter både NACE rev. 2 og NACE rev 1.1, idet sidstnævnte version af NACE kun er obligatorisk for tabel A og kun på hovedafdelingsniveau.«

2)

Bilag II og bilag III ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag I og bilag II til forordning (EF) nr. 1916/2000 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

I forordning (EF) nr. 2163/2001 erstattes »NACE rev. 1« af »NACE rev. 2« i bilaget.

Artikel 4

I forordning (EF) nr. 1216/2003 foretages følgende ændringer:

1)

»NACE rev. 1« erstattes af »NACE rev. 2« i hele teksten og alle bilagene.

2)

»Hovedafdeling L, M, N og O« erstattes af »hovedafdeling O-S« i artikel 4 og i bilag IV.

3)

»Hovedafdeling C-K« erstattes af »hovedafdeling B-N« i bilag IV.

Artikel 5

I forordning (EF) nr. 1983/2003 erstattes »NACE rev. 1.1« af »NACE rev. 2«, og »rev. 1.1« erstattes af »rev. 2« i fodnote 22 i bilaget.

Artikel 6

Bilaget til forordning (EF) nr. 753/2004 ændres som angivet i bilag III til denne forordning.

Artikel 7

I forordning (EF) nr. 912/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Området for den i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 3924/91 omhandlede undersøgelse identificeres ved henvisning til undersøgelsespopulationen og observationsenheden.

Undersøgelsespopulationen i referenceperioden er virksomheder, hvis hoved- eller biaktivitet (eller én af disse) henhører under hovedafdeling B eller C i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE rev. 2), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (13),

Observationsenheden er virksomheden som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab. Medlemsstaterne kan indsamle data under anvendelse af en anden statistisk enhed som observationsenhed, forudsat at de indberetter virksomhedsdata til Eurostat.

(2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Medlemsstaternes pligt til at vedtage undersøgelsesmetoder med henblik på at indsamle oplysninger hos virksomheder, der tegner sig for mindst 90 % af den nationale produktion pr. NACE-undergruppe, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3924/91, anses for opfyldt, hvis medlemsstaterne indfører undersøgelsesmetoder, der er udformet på en sådan måde, at der kan indsamles data, der repræsenterer mindst 90 % af den nationale produktion for hver NACE rev. 2-undergruppe i hovedafdeling B og C.«

Artikel 8

Bilaget til forordning (EF) nr. 1450/2004 ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 9

I forordning (EF) nr. 430/2005 erstattes »NACE rev. 1.1« af »NACE rev. 2« i hele bilag 2.

Artikel 10

Bilaget til forordning (EF) nr. 782/2005 ændres som angivet i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008, undtagen artikel 4, der anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. august 2007.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EFT L 203 af 3.8.1999, s. 28. Ændret ved forordning (EF) nr. 1737/2005 (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 11).

(3)  EFT L 229 af 9.9.2000, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 1738/2005 (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 32).

(4)  EFT L 291 af 8.11.2001, s. 13.

(5)  EUT L 169 af 8.7.2003, s. 37. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 224/2007 (EUT L 64 af 2.3.2007, s. 23).

(6)  EUT L 298 af 17.11.2003, s. 34.

(7)  EUT L 118 af 23.4.2004, s. 23.

(8)  EUT L 163 af 30.4.2004, s. 71.

(9)  EUT L 267 af 14.8.2004, s. 32.

(10)  EUT L 71 af 17.3.2005, s. 36.

(11)  EUT L 131 af 25.5.2005, s. 26.

(12)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(13)  EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1


BILAG I

I bilag II og III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1726/1999, ændret ved forordning (EF) nr. 1737/2005, foretages følgende ændringer:

1)

»NACE rev. 1.1« erstattes af »NACE rev. 2« i hele teksten.

2)

»Hovedafdeling C-K og M-O i NACE rev.1.1« erstattes af »hovedafdeling B-N og P-S i NACE rev. 2«.

3)

»Hovedafdeling L i NACE rev. 1.1« erstattes af »hovedafdeling O i NACE rev. 2«.

4)

»NACE rev. 1.1, undergruppe 74.50« erstattes af »NACE rev. 2, undergruppe 78.20« i hele teksten.


BILAG II

I bilag I og II til forordning (EF) nr. 1916/2000, ændret ved forordning (EF) nr. 1738/2005, foretages følgende ændringer:

1)

»NACE rev. 1.1« erstattes af »NACE rev. 2« i hele teksten.

2)

I bilag II erstattes »hovedafdeling C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N og O« af »hovedafdeling B-N og P-S« i hele teksten.

3)

I bilag II erstattes »hovedafdeling L« af »hovedafdeling O« i hele teksten.

4)

I bilag II erstattes »NACE rev. 1.1, undergruppe 74.50« af »NACE rev. 2, undergruppe 78.20«.


BILAG III

I afdeling 1 i bilaget til forordning (EF) nr. 753/2004 foretages følgende ændringer:

1)

»NACE« erstattes af »NACE rev. 2« i hele teksten.

2)

Punkt 5.11 affattes således:

»Statistikkerne efter økonomisk aktivitet (NACE rev. 2) opdeles i følgende hovedgrupper, grupper, undergrupper og aggregater i NACE rev. 2:

»01, 02, 03«, »05, 06, 07, 08, 09«, »10 til 33«, »10, 11, 12«, »10, 11«, »12«, »13, 14, 15«, »13«, »14«, »15«, »16, 17, 18«, »16«, »17«, »18«, »19«, »20«, »21«, »22«, »23«, »24«, »25, 26, 27, 28, 29, 30«, »25«, »25.40«, »26«, »26.1«, »26.2«, »26.3«, »26.4«, »26.5«, »26.6«, »26.7«, »27«, »28«, »29«, »30«, »30.1«, »30.2«, »30.3«, »30.4«, »31«, »32«, »32.50«, »33«, »35, 36«, »37, 38, 39«, »41, 42, 43«, »45, 46, 47«, »49, 50, 51, 52, 53«, »55, 56«, »58, 59, 60, 61, 62, 63«, »61«, »62«, »63«, »64, 65, 66«, »68«, »69, 70, 71, 72, 73, 74, 75«, »72«, »77, 78, 79, 80, 81, 82«, »84, 85«, »86«, »87, 88«, »90, 91, 92, 93«, »94, 95, 96, 97, 98, 99«, »01 til 99«.«


BILAG IV

I bilaget til forordning (EF) nr. 1450/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Afsnit 2 affattes således:

»Som minimum dækkes virksomheder i hovedafdeling B, C, D, E, H og K og hovedgruppe 46, 58, 61, 62, 63 og 71 i NACE rev. 2.«

2)

Afsnit 5, punkt 1, affattes således:

»Alle resultater opdeles efter økonomisk aktivitet (NACE rev. 2) på hovedafdelingsniveau og i følgende størrelsesklasser: 10-49 ansatte, 50-249 ansatte, over 249 ansatte.«

3)

Afsnit 5, punkt 2, affattes således:

»Alle resultater opdeles også efter økonomisk aktivitet (NACE rev. 2) på hovedgruppeniveau.«


BILAG V

I bilaget til forordning (EF) nr. 782/2005 om formatet for indberetning af resultater inden for affaldsstatistik foretages følgende ændringer:

Liste C affattes således:

»Liste C —   Aktiviteter

Positionsnr.

NACE rev. 2-kode

Beskrivelse

1

Hovedgr. 01

Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Hovedgr. 02

Skovbrug og skovning

2

Hovedgr. 03

Fiskeri og akvakultur

3

Hovedafd. B

Råstofindvinding

4

Hovedgr. 10

Fremstilling af fødevarer

Hovedgr. 11

Fremstilling af drikkevarer

Hovedgr. 12

Fremstilling af tobaksprodukter

5

Hovedgr. 13

Fremstilling af tekstiler

Hovedgr. 14

Fremstilling af beklædningsartikler

Hovedgr. 15

Fremstilling af læder og lædervarer

6

Hovedgr. 16

Fremstilling af træ og varer af træ og kork undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer

7

Hovedgr. 17

Fremstilling af papir og papirvarer

Hovedgr. 18

Trykning og reproduktion af indspillede medier

8

Hovedgr. 19

Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter

9

Hovedgr. 20

Fremstilling af kemiske produkter

Hovedgr. 21

Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

Hovedgr. 22

Fremstilling af gummi- og plastprodukter

10

Hovedgr. 23

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter

11

Hovedgr. 24

Fremstilling af metal

Hovedgr. 25

Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr

12

Hovedgr. 26

Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter

Hovedgr. 27

Fremstilling af elektrisk udstyr

Hovedgr. 28

Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.

Hovedgr. 29

Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

Hovedgr. 30

Fremstilling af andre transportmidler

13

Hovedgr. 31

Fremstilling af møbler

Hovedgr. 32

Anden fremstillingsvirksomhed

Hovedgr. 33

Reparation og installation af maskiner og udstyr

14

Hovedafd. D

El-, gas- og fjernvarmeforsyning

15

Hovedgr. 36

Vandforsyning

Hovedgr. 37

Opsamling og behandling af spildevand

Hovedgr. 39

Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

16

Hovedgr. 38

Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug

17

Hovedafd. F

Bygge- og anlægsvirksomhed

18

 

Serviceydelser:

Hovedafd G, undtagen 46.77

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

Hovedafd. H

Transport og godshåndtering

Hovedafd. I

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

Hovedafd. J

Information og kommunikation

Hovedafd. K

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

Hovedafd. L

Fast ejendom

Hovedafd. M

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

Hovedafd. N

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

Hovedafd. O

Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring

Hovedafd. P

Undervisning

Hovedafd. Q

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

Hovedafd. R

Kultur, forlystelser og sport

Hovedafd. S

Andre serviceydelser

Hovedafd. T

Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.

Hovedafd. U

Ekstraterritoriale organisationer og organer

19

Undergr. 46.77

Engroshandel med affaldsprodukter

20

 

Husholdningsaffald

(Dette er ikke en NACE-kategori)

TA

I alt

I alt«


Top