EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0916

Kommissionens forordning (EF) nr. 916/2007 af 31. juli 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2216/2004 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 280/2004/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 200, 1.8.2007, p. 5–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; stiltiende ophævelse ved 32010R0920

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/916/oj

1.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 200/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 916/2007

af 31. juli 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 2216/2004 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 280/2004/EF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 19, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen (2), særlig artikel 6, stk. 1, første afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 (3) fastlagde generelle bestemmelser, funktionelle og tekniske specifikationer og krav til drift og vedligeholdelse for det standardiserede og sikrede registersystem, der består dels af registre — i form af standardiserede elektroniske databaser med fælles dataelementer — dels af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal.

(2)

Hvis registrene kommunikerer med Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal via den uafhængige transaktionsjournal for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC — »klimakonventionen«), er det på grund af registersystemets arkitektur kun muligt at ændre routingen for transaktioner mellem registre via klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal for alle registre på samme tid. Ethvert register, der ikke kan være operationelt inden en given frist, bør derfor standse sin deltagelse i ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, hvis det betyder, at andre medlemsstater vil kunne opkoble sig til klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal uden dette register. Derfor bør det sikres, at klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal, når denne er operationel, er opkoblet til Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og registrene, enten når det er teknisk muligt at foretage en sådan opkobling, eller når Fællesskabet finder det hensigtsmæssigt at opkoble de to transaktionsjournaler til hinanden.

(3)

På nuværende tidspunkt forventes det, at når en forbindelse mellem klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal er oprettet, så vil registrene opkoble sig til Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal via klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal. Interaktioner mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og registrene ville dog blive meget enklere og mere fleksible, hvis registrene kunne opkoble sig til klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal via Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal. Den centrale administrator bør derfor bemyndiges til at beslutte, hvilken vej opkoblingen skal foretages.

(4)

Både medlemsstaterne og Fællesskabet bør sikre sig, at deres registre er forbundet med klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal, så hurtigt det kan lade sig gøre, og de bør fremsende administratoren for klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal den dokumentation, der er nødvendig for at initialisere deres registre med denne transaktionsjournal i overensstemmelse med de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, der er udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.8.

(5)

Fællesskabet bør træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle medlemsstaternes registre, Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal er indbyrdes forbundet før den 1. december 2007.

(6)

Registrene bør kunne sikre, at det kun er muligt at indføre verificerede emissioner i registrene, når rapporten for verificerede emissioner er indsendt til den kompetente myndighed, og efter fristen for betaling af kvoterne bør oplysninger om verificerede emissioner kun korrigeres, hvis den kompetente myndighed samtidig oplyser om overholdelsesstatus for det anlæg, hvis verificerede emissioner skal korrigeres.

(7)

Der bør vedtages bestemmelser for at sikre, at medlemsstater, der ikke er i stand til at udstede AAU'er af andre grunde, end at de er besluttet på at være udelukket fra at overdrage og at erhverve ERU'er og AAU'er og anvende CER'er i overensstemmelse med bestemmelserne i beslutning 11/CMP.1 i Kyoto-protokollen under UNFCCC, er i stand til at fortsætte deres lige deltagelse i Fællesskabets emissionshandelsordning, idet denne deltagelse ellers risikerer at blive blokeret i perioden 2008-2012, da disse medlemsstater, til forskel fra alle andre medlemsstater, ikke ville være i stand til at udstede kvoter, der er konverteret fra AAU'er. En sådan lige deltagelse bør muliggøres gennem en mekanisme i fællesskabsregistret, der gør det muligt for driftsledere i en medlemsstat, der ikke har AAU'er, at bytte kvoter, der ikke er konverteret fra AAU'er, til kvoter, der er konverteret fra AAU'er, når der overføres kvoter til kontoer i registre i medlemsstater, der ikke har AAU'er. En ækvivalent proces bør sikre lignende overførsler i den modsatte retning. Ved en ændring af regnereglerne i anlæggets overholdelsesstatus (det tal, registrene anvender til at udtrykke, om en driftsleder har overholdt kravene om returnering af kvoter i overensstemmelse med direktiv 2003/87/EF) bør driftsledere ikke kunne anses for at tilsidesætte kravene i direktiv 2003/87/EF, fordi der returneres kvoter for et år, som ikke er det år, der går forud for det indeværende år.

(8)

Medlemsstaternes tildeling af kvoter fra reserven til nytilkomne anlæg og strømmen af kvoter til reserven på grund af lukning af anlæg bør optræde i den nationale tildelingstabel for dermed at give offentligheden adgang til omfattende og ajourførte oplysninger med forbindelse til disse transaktioner.

(9)

For at sikre, at Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal kan fungere selvstændigt i tilfælde af driftsforstyrrelser i klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal, bør kontrollerne defineret i de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, der er udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.8, og som skal udføres af klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal og i øjeblikket implementeres af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, inkluderes i fællesskabslovgivningen.

(10)

For at kunne afslutte den årlige gennemførelsesrunde er det af yderste vigtighed, at der bliver angivet en frist for fremlæggelse af anlæggenes verificerede emissioner. På baggrund af tidligere erfaringer bør den nuværende frist for fremlæggelse af disse oplysninger erstattes af en bestemmelse, der sikrer, at medlemsstaternes og Kommissionens fremlæggelse af disse oplysninger sker snarest muligt på koordineret og harmoniseret vis.

(11)

Eftersom den information om opfyldelse af kravene om returnering af kvoter pr. anlæg som krævet i bestemmelserne i bilag XVI til forordning (EF) nr. 2216/2004, der på nuværende tidspunkt er fremlagt på Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, ikke altid er klar, særligt hvad angår eventuelle ændringer i et anlægs overholdelsesstatus efter fristen for returnering af kvoter, bør informationen om opfyldelse af kravene om kvotereturnering gøres mere detaljerede og specifikke.

(12)

For at sikre lige adgang til markedsrelaterede oplysninger, hvilket er fundamentalt for et velfungerende marked, bør Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal stille yderligere information til rådighed for offentligheden, bl.a. information om, hvorvidt en konto er spærret eller ej, afgiftspriserne for de forskellige registre, den reservetabel, der er påkrævet i henhold til Kommissionens beslutning 2006/780/EF af 13. november 2006 om undgåelse af dobbelttælling af reduktioner i drivhusgasemissioner som led i Fællesskabets emissionshandelsordning for projektaktiviteter under Kyoto-protokollen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (4), andelen af de anlæg, der allerede har indsendt deres verificerede emissioner, samt andelen af kvoter, der ikke har været genstand for transaktioner i tidsrummet mellem tildelingen og returneringen.

(13)

Forordning (EF) nr. 2216/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Klimaændringer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 2216/2004 ændres som følger:

1)

Artikel 2 affattes således:

a)

Litra e) affattes således:

»e)

»tildelt enhed« (assigned amount unit — AAU): enhed udstedt i medfør af artikel 7, stk. 3, i beslutning 280/2004/EF eller af en part i Kyoto-protokollen«

b)

I litra p) tilføjes følgende sætning:

»Særlige bestemmelser er gældende for de registre, der er nævnt i artikel 63a.«

2)

I artikel 3, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»Senest den 1. februar 2008 skal hvert register på korrekt vis kunne gennemføre alle processer vedrørende automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel som beskrevet i bilag XIa.«

3)

Artikel 5 affattes således:

a)

Stk. 4 og 5 affattes således:

»4.   Den centrale administrator stiller de administrative processer nævnt i bilag XI til rådighed af hensyn til registersystemets dataintegritet samt processer vedrørende automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel nævnt i bilag XIa for at sikre, at de nationale tildelingstabeller afspejler antallet af de kvoter, der udstedes og tildeles til anlæg.

5.   Den centrale administrator udfører kun processer vedrørende kvoter, verificerede emissioner, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel, konti eller Kyoto-enheder, hvis dette er nødvendigt for udførelsen af hans opgaver som central administrator.«

b)

I stk. 6 tilføjes følgende afsnit:

»Senest den 1. februar 2008 skal Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal på korrekt vis kunne gennemføre alle processer vedrørende automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel som beskrevet i bilag XIa.«

4)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.   Fra den 1. februar 2008 og indtil den i artikel 7 omhandlede kommunikationsforbindelse er oprettet, gennemføres alle processer vedrørende kvoter, verificerede emissioner, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel og konti ved udveksling af data via Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal.«

5)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Kommunikationsforbindelse mellem de uafhængige transaktionsjournaler

1.   En kommunikationsforbindelse mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal anses for oprettet, når disse systemer er indbyrdes forbundet ved en beslutning taget af den centrale administrator i samråd med Udvalget for Klimaændringer. Den centrale administrator opretter og fører denne forbindelse, når

a)

alle registre har gennemført klimakonventionens initialiseringsprocedurer, og

b)

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal kan levere den fornødne funktionalitet og opkoble sig til hinanden.

2.   Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, kan Kommissionen, hvis et flertal i Udvalget for Klimaændringer stemmer herfor, give den centrale administrator anvisning om at oprette og føre en sådan forbindelse.

3.   Efter oprettelsen af forbindelsen nævnt under stk. 1 gennemføres alle processer vedrørende kvoter, konti, verificerede emissioner, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel og Kyoto-enheder ved udveksling af data via klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal til Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal.

4.   Kommissionen evaluerer og aflægger rapport til Udvalget for Klimaændringer om alternative muligheder for forbindelser af registrene, klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, der er forskellige fra den i stk. 3 nævnte forbindelse. Særligt bør det overvejes, om alle processer vedrørende kvoter og Kyoto-enheder skal gennemføres ved udveksling af data via Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal til klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal og alle processer vedrørende verificerede emissioner, konti og automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel skal gennemføres ved udveksling af data via Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal.

5.   Hver medlemsstat fremsender administratoren for klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal og den centrale administrator den dokumentation, der er nødvendig for at initialisere hvert enkelt register med klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal, og senest den 1. september 2007 skal hvert register være teknisk forberedt til, at initialiseringsprocessen kan påbegyndes i overensstemmelse med de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, der er udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.8.

6.   Hvor det er muligt, skal de i stk. 1 og 2 nævnte beslutninger vedtages senest tre måneder, før de gennemføres.«

6)

Artikel 10, stk. 3, affattes således:

»3.   Kompetente myndigheder og registeradministratorer gennemfører kun processer vedrørende kvoter, verificerede emissioner, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel, konti og Kyoto-enheder, hvis dette er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver som kompetent myndighed eller registeradministrator.«

7)

Artikel 15, stk. 1, affattes således:

»1.   Senest 14 dage efter ikrafttrædelsen af en drivhusgasemissionstilladelse udstedt til driftslederen for et anlæg, der ikke før har været omfattet af en sådan tilladelse, eller efter aktiveringen af kommunikationsforbindelsen mellem registret og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, hvis dette er senere, giver den kompetente myndighed, eller, hvis den kompetente myndighed forlanger det, driftslederen, registeradministratoren for medlemsstatens register de i bilag III anførte oplysninger.«

8)

I artikel 17 tilføjes følgende stk. 3:

»3.   Hvis den kompetente myndighed har meddelt registeradministratoren, at en drivhusgasemissionstilladelse for et anlæg knyttet til en konto, der har en indførsel i den pågældende nationale tildelingstabel indgivet i overensstemmelse med artikel 44, tilbagekaldes eller returneres, foreslår registeradministratoren den centrale administrator følgende ændringer i den nationale tildelingstabel:

a)

I den nationale tildelingstabel slettes alle kvoter, der endnu ikke var tildelt anlægget før den foreslåede ændring af den nationale tildelingstabel, og disse kvoter erstattes af et nul.

b)

Den del af den nationale tildelingstabel, der repræsenterer antallet af kvoter, der ikke er tildelt eksisterende anlæg, tillægges et tilsvarende antal kvoter.

Forslaget indsendes, kontrolleres og implementeres automatisk af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal i overensstemmelse med processerne i bilag XIa.«

9)

Artikel 28 affattes således:

»Artikel 28

Påvisning af afvigelser gennem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal

1.   For at undgå afvigelser sikrer den centrale administrator, at Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal gennemfører automatisk kontrol med alle processer, der vedrører kvoter, verificerede emissioner, konti, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel og Kyoto-enheder, jf. bilag VIII, IX, XI og XIa.

2.   Påpeges der ved den automatiske kontrol efter stk. 1 en afvigelse i en af processerne i bilag VIII, IX, XI og XIa, underretter den centrale administrator omgående den eller de pågældende registeradministratorer herom ved at sende dem et automatisk svar med en nøjagtig beskrivelse af afvigelsen med anvendelse af svarkoderne i bilag VIII, IX og XI og XIa.

Efter modtagelsen af en sådan svarkode for en proces i bilag VIII, IX eller XIa bringer registeradministratoren for det igangsættende register den pågældende proces til ophør og underretter Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal herom.

Den centrale administrator ajourfører ikke oplysningerne i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal.

Den eller de berørte registeradministratorer meddeler omgående de berørte kontohavere, at processen er bragt til ophør.«

10)

Artikel 29 affattes således:

a)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Den centrale administrator sikrer, at Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal regelmæssigt igangsætter dataafstemningsprocessen i bilag X. Til det formål registrerer Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal alle processer, der vedrører kvoter, konti, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel og Kyoto-enheder.«

b)

Følgende punkt 3 tilføjes:

»3.   På anmodning fra den centrale administrator indsender registeradministratoren en kopi af tabellen over verificerede emissioner i sit register til den centrale administrator. Den centrale administrator kontrollerer, at tabellen over verificerede emissioner i registret stemmer overens med registeroplysningerne i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal. Påvises der en uoverensstemmelse, underretter den centrale administrator omgående registeradministratoren herom og anmoder denne om en eliminering af forskellen efter processen for ajourføring af verificerede emissioner i bilag VIII.

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal registrerer alle ændringer i tabellen over verificerede emissioner.«

11)

Artikel 32 affattes således:

»Artikel 32

Processer

Alle processer følger den fuldstændige meddelelsesudvekslingssekvens for den pågældende procestype, jf. bilag VIII, IX, X, XI og XIa. Meddelelsernes format og informationsindhold opfylder de krav, der er fastsat i overensstemmelse med klimakonventionen eller Kyoto-protokollen, med anvendelse af WSDL (Web Services Description Language).«

12)

Artikel 33 affattes således:

»Artikel 33

Identifikationskoder

Registeradministratoren tildeler hver af processerne i bilag VIII og XIa en entydig korrelationsidentifikationskode og hver af processerne i bilag IXa en entydig transaktionsidentifikationskode.

Hver identifikationskode består af de i bilag VI anførte elementer.«

13)

Artikel 34 affattes således:

»Artikel 34

Afslutning af processer vedrørende konti, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel og verificerede emissioner

Når kommunikationsforbindelsen mellem de to uafhængige transaktionsjournaler er oprettet, og hvis alle processer vedrørende kvoter, konti, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel og verificerede emissioner er gennemført ved udveksling af data via klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal, skal disse anses for at være afsluttede, når det igangsættende register fra begge de uafhængige transaktionsjournaler har modtaget underretning om, at de ikke har påvist afvigelser i det af registret fremsendte forslag.

I alle andre tilfælde end dem, der henvises til i første afsnit, anses alle processer, der vedrører konti, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel og verificerede emissioner for afsluttede, når det igangsættende register fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournaler har modtaget underretning om, at denne ikke har påvist afvigelser i det af registret fremsendte forslag.«

14)

Følgende artikel 34a indsættes:

»Artikel 34a

Manuel tilbageførsel af afsluttede processer, der er gennemført fejlagtigt

1.   Hvis en kontohaver eller en registeradministrator, der handler på kontohaverens vegne, utilsigtet eller fejlagtigt igangsætter en transaktion i medfør af artikel 52, 53, 58 eller 62, stk. 2, kan denne i en skriftlig anmodning, der er underskrevet af de eller de af kontohaveren bemyndigede repræsentanter, der kan igangsætte transaktionen, og indsendt inden for fem arbejdsdage efter afslutningen af processen eller ikrafttrædelsen af denne forordning, hvis dette er senere, foreslå, at registeradministratoren udfører en manuel tilbageførsel af transaktionen. Anmodningen skal indeholde en erklæring om, at transaktionen blev igangsat utilsigtet eller fejlagtigt.

2.   Registeradministratoren kan meddele den centrale administrator om anmodningen, samt at denne har til hensigt at gennemføre en manuel tilbageførsel i den pågældende database, inden 30 kalenderdage, efter at beslutningen om en tilbageførsel er taget, men ikke senere end 60 kalenderdage efter afslutningen af transaktionen eller ikrafttrædelsen af denne forordning, hvis dette er senere.

Inden 30 kalenderdage efter modtagelsen af registeradministratorens meddelelse gennemfører den centrale administrator en manuel tilbageførsel i databasen for Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal svarende til den i registeradministratorens meddelelse under stk. 2, første afsnit, nævnte tilbageførsel, såfremt:

a)

meddelelsen var afsendt inden for den i stk. 2, første afsnit, anførte frist

b)

den foreslåede manuelle tilbageførsel alene tilbagefører virkningerne af den utilsigtede eller fejlagtigt igangsatte transaktion og ikke tilbagefører virkningerne af senere transaktioner, der omhandler de samme kvoter eller Kyoto-enheder.

3.   Registeradministratoren må ikke tilbageføre transaktioner i medfør af artikel 52 og 53, hvis det har den konsekvens, at et anlæg ikke overholder kravene for et foregående år.«

15)

Artikel 44, stk. 2, affattes således:

»2.   Hver gang en medlemsstat korrigerer sin nationale tildelingsplan, forelægger den Kommissionen korrektionen sammen med hver tilsvarende korrektion af den nationale tildelingstabel. Hvis korrektionen af den nationale tildelingstabel bygger på en national tildelingsplan, som Kommissionen har fået forelagt og ikke afvist, jf. artikel 9, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, eller hvortil Kommissionen har godkendt ændringer, og hvis korrektionen skyldes bedre data, giver Kommissionen den centrale administrator anvisning om at foretage en tilsvarende korrektion af den nationale tildelingstabel i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal.

Korrektioner, der vedrører nytilkomne anlæg, udføres efter processen for ændringer af den nationale tildelingstabel som beskrevet i bilag XIa til denne forordning.

Korrektioner, der ikke vedrører nytilkomne anlæg, udføres efter initialiseringsprocedurerne i bilag XIV til denne forordning.

I alle andre tilfælde forelægger medlemsstaten Kommissionen korrektionen af sin nationale tildelingsplan, og hvis Kommissionen ikke afviser korrektionen efter fremgangsmåden i artikel 9, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, giver Kommissionen den centrale administrator anvisning om at foretage en tilsvarende korrektion af den nationale tildelingstabel i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal efter initialiseringsprocedurerne i bilag XIV til denne forordning.«

16)

Artikel 46 affattes således:

»Artikel 46

Tildeling af kvoter til driftsledere

Senest den 28. februar 2008 og den 28. februar hvert år derefter overfører registeradministratoren fra partskontoen til hver af driftslederkontiene den andel af den af enhver registeradministrator samlede efter artikel 45 udstedte kvotemængde, der er tildelt de pågældende anlæg for det pågældende år, i overensstemmelse med de relevante afsnit i den nationale tildelingstabel, jf. dog artikel 44, stk. 2, og artikel 47.

Registeradministratoren kan overføre denne andel på et senere tidspunkt af hvert år i de tilfælde, hvor medlemsstatens nationale tildelingsplan åbner denne mulighed for et anlæg.

Kvoterne tildeles efter processen for tildeling af kvoter, jf. bilag IX.«

17)

Artikel 48 affattes således:

»Artikel 48

Tildeling af kvoter til nytilkomne

Hvis den kompetente myndighed giver anvisning derom, overfører registeradministratoren en andel af den af enhver registeradministrator efter artikel 45 samlede udstedte kvotemængde, der står på partskontoen, til driftslederkontoen for et nytilkommet anlæg i overensstemmelse med den pågældende sektion i den nationale tildelingsplan for det nytilkomne anlæg i det pågældende år.

Kvoterne tildeles efter processen for tildeling af kvoter, jf. bilag IX.«

18)

Følgende artikel 48a indsættes:

»Artikel 48a

Tildeling af kvoter efter en medlemsstats salg af disse

Hvis den kompetente myndighed efter et salg af en medlemsstats kvoter giver anvisning derom, overfører registeradministratoren en andel af kvotemængden, der står på partskontoen, til køberens personkonto eller driftslederkontoen.

Kvoter, der overføres inden for det samme register, overføres efter processen for intern overførsel, jf. bilag IX. Kvoter, der overføres fra et register til et andet, overføres efter processen for ekstern overførsel (2008-2012 og derefter), jf. bilag IX.«

19)

Artikel 50 affattes således:

a)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Når der i overensstemmelse med artikel 7 i denne forordning er oprettet en kommunikationsforbindelse mellem klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, må en medlemsstat ikke overføre eller erhverve ERU'er eller AAU'er eller bruge CER'er, før der er gået 16 måneder, efter at den har forelagt sin rapport i henhold til artikel 7, stk. 1, i beslutning 280/2004/EF, medmindre klimakonventionens sekretariat har meddelt medlemsstaten, at der ikke vil blive iværksat overholdelsesprocedurer.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når fra og med den 1. januar 2008 de beholdninger af ERU'er, CER'er, AAU'er og RMU'er for den relevante femårsperiode, der står på partskontiene, driftslederkontiene, personkontiene og tilbagetrækningskontiene i en medlemsstat, bliver mindre end 1 % højere end reserven for forpligtelsesperioden, der beregnes som 90 % af medlemsstatens tildelte mængde eller 100 % af dens senest reviderede opgørelse ganget med fem, hvis dette er lavere, underretter Kommissionen den pågældende medlemsstat.«

20)

Artikel 51 affattes således:

»Artikel 51

Verificerede emissioner fra et anlæg

1.   Når rapporten fra en driftsleder om emissioner fra et anlæg i det foregående år er verificeret som tilfredsstillende i overensstemmelse med de detaljerede krav, som medlemsstaten har opstillet i medfør af bilag V i direktiv 2003/87/EF, indfører hver verifikator, inklusive de kompetente myndigheder, der optræder som verifikator — eller godkender indførelsen af — det pågældende års verificerede emissioner for det pågældende anlæg i det afsnit af tabellen over verificerede emissioner, der vedrører det pågældende anlæg for det pågældende år, efter processen for ajourføring af verificerede emissioner i bilag VIII til denne forordning.

2.   Registeradministratoren kan forbyde indførslen af de årlige verificerede emissioner for et anlæg, indtil den kompetente myndighed har modtaget den af driftslederen indsendte rapport for verificerede emissioner for det pågældende anlæg, jf. artikel 14, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, og har gjort registret klar til at modtage de årlige verificerede emissioner.

3.   Den kompetente myndighed kan give registeradministratoren anvisning om at korrigere de årlige verificerede emissioner fra et anlæg for det foregående år for at sikre, at der er overensstemmelse med de detaljerede krav, som medlemsstaten har opstillet i medfør af bilag V i direktiv 2003/87/EF, ved at indføre det pågældende års korrigerede verificerede emissioner for det pågældende anlæg i det afsnit af tabellen over verificerede emissioner, der vedrører det pågældende anlæg for det pågældende år, efter processen for ajourføring af verificerede emissioner i bilag VIII til denne forordning.

4.   Hvis den kompetente myndighed giver registeradministratoren anvisning om at korrigere de årlige verificerede emissioner fra et anlæg for det foregående år efter den i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF anførte frist for returnering af kvoter svarende til anlæggets samlede emissioner i året før, kan den centrale administrator kun tillade en sådan korrektion, hvis denne er blevet underrettet om den kompetente myndigheds beslutning om den nye overholdelsesstatus for anlægget som følge af korrektionen af de verificerede emissioner.«

21)

Artikel 55 affattes således:

»Artikel 55

Beregning af overholdelsesstatustal

Når der er foretaget en indførsel i det afsnit af tabellen over returnerede kvoter eller tabellen over verificerede emissioner, der vedrører et anlæg, beregner registeradministratoren:

a)

for årene 2005, 2006 og 2007 anlæggets overholdelsesstatustal for hvert år ved at lægge alle returnerede kvoter i medfør af artikel 52, 53 og 54 for 2005-2007 sammen og derfra trække summen af alle verificerede emissioner i den indeværende femårsperiode til og med det indeværende år

b)

for årene 2008 og hvert efterfølgende år anlæggets overholdelsesstatustal for hvert år ved at lægge alle returnerede kvoter i medfør af artikel 52, 53 og 54 for den gældende periode sammen og derfra trække summen af alle verificerede emissioner fra 2008 til og med det indeværende år og lægge et korrektionstal til.

Korrektionstallet i litra b) er nul, hvis tallet for 2007 var over nul, men forbliver det samme som 2007-tallet, hvis dette tal er mindre end eller lig med nul.«

22)

Artikel 57 affattes således:

»Artikel 57

Indførelser i tabellen over verificerede emissioner

Savnes der i tabellen over verificerede emissioner den 1. maj 2006, og derefter den første maj hvert år, tal for et anlægs verificerede emissioner i et tidligere år, må der ikke i tabellen over verificerede emissioner indføres andre tal, der måtte være fastsat i medfør af artikel 16, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, medmindre de er beregnet så nøjagtigt som muligt i overensstemmelse med de detaljerede krav, som medlemsstaten har fastlagt i medfør af bilag V til direktiv 2003/87/EF.«

23)

Artikel 58, stk. 1, affattes således:

»Den 30. juni 2006, 2007 og 2008 annullerer registeradministratoren et antal kvoter, CER'er og force majeure-kvoter, der er indsat på partskontoen i medfør af artikel 52, 53 og 54. Der annulleres lige så mange kvoter, CER'er og force majeure-kvoter, som det samlede antal på tidspunktet for annulleringen af returnerede kvoter, der er opført i tabellen over returnerede kvoter i perioderne fra den 1. januar 2005 til tidspunktet for annulleringen i 2006, fra tidspunktet for annulleringen i 2006 til tidspunktet for annulleringen i 2007 og fra tidspunktet for annulleringen i 2007 til tidspunktet for annulleringen i 2008.«

24)

Artikel 59 affattes således:

»Artikel 59

Annullering og tilbagetrækning af returnerede kvoter for perioden 2008-2012 og følgende perioder

1.   Den 30. juni 2009 og derefter den 30. juni hvert år annullerer registeradministratoren returnerede kvoter for perioden 2008-2012 og hver efterfølgende femårsperiode på følgende måde:

a)

Den 30. juni 2009 og derefter den 30. juni hvert år konverteres der lige så mange af de kvoter, der er udstedt for den pågældende femårsperiode og står på partskontoen, som det samlede antal kvoter, der er returneret i medfør af artikel 52 og opført i tabellen over returnerede kvoter siden henholdsvis den 1. januar i det første år af den pågældende periode til den 31. maj i det efterfølgende år og fra den 1. juni i det foregående år til den 31. maj i hvert af de efterfølgende år, til AAU'er ved for hver af disse enheder at fjerne kvoteelementet fra den entydige identifikationskode, som omfatter de elementer, der er anført i bilag VI efter processen for »konvertering af returnerede kvoter til tilbagetrækning (2008-2012 og derefter)« som fastsat i bilag IX.

b)

Desuden overføres der den 30. juni 2009 og derefter den 30. juni hvert år lige så mange Kyoto-enheder af en type, som den kompetente myndighed specificerer, bortset fra Kyoto-enheder, der skyldes projekter som omhandlet i artikel 11a, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, som det samlede antal kvoter, der er returneret i medfør af artikel 52 og 53 og opført i tabellen over returnerede kvoter siden henholdsvis den 1. januar i det første år af den pågældende periode til den 31. maj i det efterfølgende år og fra den 1. juni i det foregående år til den 31. maj i hvert af de efterfølgende år, fra partskontoen til tilbagetrækningskontoen for den relevante periode efter processen for »tilbagetrækning af returnerede kvoter (2008-2012 og derefter)« som fastsat i bilag IX.

2.   Efter den 30. juni 2013 og den 30. juni i året efter afslutningen af hver efterfølgende femårsperiode tilbagetrækker registeradministratoren kvoter, der endnu ikke er blevet tildelt til driftsledere ved at konvertere dem til AAU'er, ved for hver af disse enheder at fjerne kvoteelementet fra den entydige identifikationskode, som omfatter de elementer, der er anført i bilag VI, efter processen for konvertering af ikke-tildelte kvoter (2008-2012 og derefter) som fastsat i bilag IX og overfører dem fra partskontoen til tilbagetrækningskontoen for den pågældende periode efter processen for tilbagetrækning af ikke-tildelte kvoter (2008-2012 og derefter) som fastsat i bilag IX.«

25)

Artikel 60, litra a), affattes således:

»a)

Der overføres lige så mange kvoter i registret som det antal kvoter, der er udstedt for perioden 2005-2007 af ethvert register, minus det antal kvoter, der siden tidspunktet for tilbagetrækningen den 30. juni året før er returneret på tidspunktet for annulleringen og erstatningen i medfør af artikel 52 og 54, fra de i artikel 11, stk. 1 og 2, omhandlede beholdningskonti til annulleringskontoen for perioden 2005-2007.«

26)

Artikel 61, litra a) og b), affattes således:

»a)

Alle kvoter, der er tildelt driftsledere for den foregående femårsperiode, overføres fra driftsleder- og personkontiene til partskontoen.

b)

Lige så mange kvoter, som der findes i registret, og som er tildelt af ethvert register for den foregående femårsperiode, minus det antal kvoter, der siden den 31. maj året før er returneret i medfør af artikel 52, konverteres til AAU'er ved for hver af disse enheder at fjerne kvoteelementet fra den entydige identifikationskode, som omfatter de elementer, der er anført i bilag VI.«

27)

Artikel 63, stk. 1, affattes således:

»1.   Hvis medlemsstatens relevante organ giver anvisning derom, overfører registeradministratoren den mængde og de typer Kyoto-enheder, som er specificeret af dette organ, og som ikke allerede er trukket tilbage i medfør af artikel 59, fra partskontoen til den relevante tilbagetrækningskonto i sit register efter processen for tilbagetrækning af Kyoto-enheder (2008-2012 og derefter) i bilag IX.«

28)

Efter artikel 63 indsættes følgende kapitel Va:

»KAPITEL Va

DRIFT AF REGISTRE I MEDLEMSSTATER, DER IKKE HAR AAU'ER

Artikel 63a

Drift af registre i medlemsstater, der ikke har AAU'er

1.   Medlemsstater, der ikke kan udstede AAU'er af andre grunde, end at de er besluttet på at være udelukket fra at overdrage og erhverve ERU'er og AAU'er og anvende CER'er i overensstemmelse med bestemmelserne i beslutning 11/CMP.1 i Kyoto-protokollen under UNFCCC, opretter og fører deres registre på en med fællesskabsregistret konsolideret måde. Artikel 3, stk. 3, artikel 4, artikel 6, stk. 1, artikel 11, stk. 1, 3 og 4, artikel 30, stk. 1, artikel 34, 35 og 36, artikel 44, stk. 3, artikel 45, artikel 49, stk. 1, samt artikel 59, 60, 61 og 65 finder ikke anvendelse på disse registre.

2.   Fra den 1. januar 2008 skal registre, der føres i overensstemmelse med stk. 1, kunne udføre de for dem i bilag VIII, IX, X, XI og XIa relevante processer.

Artikel 63b

Kommunikationsforbindelse mellem registre, der føres i henhold til artikel 63a, og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal

Registre, der føres i henhold til artikel 63a, kommunikerer med Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal via en kommunikationsforbindelse etableret af fællesskabsregistret.

Den centrale administrator aktiverer kommunikationsforbindelsen, når testprocedurerne i bilag XIII og initialiseringsprocedurerne i bilag XIV er gennemført med godt resultat, og underretter den relevante registeradministrator herom.

Artikel 63c

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: Påvisning af afvigelser og uoverensstemmelser gennem klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal

Klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal underretter et register, der føres i henhold til artikel 63a, om enhver afvigelse, der påvises i en proces, som det pågældende register har igangsat gennem fællesskabsregistrets administrator.

Registret, der føres i henhold til artikel 63a, bringer processen til ophør, og fællesskabsregistrets administrator underretter klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal herom. Administratoren af registret, der føres i henhold til artikel 63a, og andre berørte registeradministratorer underretter omgående de berørte kontohavere om, at processen er bragt til ophør.

Artikel 63d

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: Afslutning af processer vedrørende konti, verificerede emissioner og automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel

Når kommunikationsforbindelsen mellem de to uafhængige transaktionsjournaler er oprettet og hvis alle processer, der vedrører konti, verificerede emissioner og automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel, er gennemført via klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal, skal disse anses for at være afsluttede, når begge de uafhængige transaktionsjournaler har underrettet fællesskabsregistret om, at de ikke har påvist afvigelser i det af registret, der føres i henhold til det i artikel 63a fremsendte forslag.

I alle tilfælde, som afviger fra de i stk. 1 nævnte, anses alle de i bilag VIII og XIa anførte processer for afsluttede, når Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal har underrettet fællesskabsregistret om, at den ikke har påvist afvigelser i det af registret, der føres i henhold til artikel 63a, fremsendte forslag.

Artikel 63e

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: Afslutning af processer vedrørende transaktioner inden for de enkelte registre

Alle de i bilag IX anførte processer, med undtagelse af processen for ekstern overførsel, anses for afsluttede, når begge de uafhængige transaktionsjournaler har underrettet fællesskabsregistret om, at der ikke er påvist afvigelser i det af registret, der føres i henhold til artikel 63a, fremsendte forslag, og fællesskabsregistret har bekræftet til begge de uafhængige transaktionsjournaler, at registret, der føres i henhold til artikel 63a, har ajourført sine registeroplysninger i overensstemmelse med sit forslag.

Før kommunikationsforbindelsen mellem de to uafhængige transaktionsjournaler er oprettet, anses alle de i bilag IX anførte processer dog for afsluttede, når Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal har underrettet fællesskabsregistret om, at den ikke har påvist afvigelser i det af registret, der føres i henhold til det iartikel 63a fremsendte forslag, og når Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal fra fællesskabsregistret har modtaget bekræftelse på, at registret, der føres i henhold til artikel 63a, har ajourført sine registeroplysninger i overensstemmelse med sit forslag.

Artikel 63f

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: Afslutning af processen for ekstern overførsel

Processen for ekstern overførsel anses for afsluttet, når begge de uafhængige transaktionsjournaler har underrettet det erhvervende register (eller fællesskabsregistret, hvis det erhvervende register føres i henhold til artikel 63a) om, at de ikke har påvist afvigelser i det af det igangsættende register (eller fællesskabsregistret, hvis det igangsættende register føres i henhold til det i artikel 63a fremsendte forslag), og når begge de uafhængige transaktionsjournaler har modtaget bekræftelse på, at det erhvervende register (eller fællesskabsregistret, hvis det erhvervende register føres i henhold til artikel 63a) har ajourført sine registeroplysninger i overensstemmelse med det igangsættende registers forslag.

Indtil kommunikationsforbindelsen mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal er oprettet, anses processen for ekstern overførsel, der involverer et register, der føres i henhold til artikel 63a, imidlertid for afsluttet, når Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal meddeler det erhvervende register (eller fællesskabsregistret, hvis det erhvervende register føres i henhold til artikel 63a), at den ikke har påvist afvigelser i det af det igangsættende register (eller fællesskabsregistret, hvis det igangsættende register føres i henhold til artikel 63a) fremsendte forslag, og når Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal fra det erhvervende register (eller fællesskabsregistret, hvis det erhvervende register føres i henhold til artikel 63a) har modtaget bekræftelse på, at det har ajourført sine registeroplysninger i overensstemmelse med det igangsættende registers forslag.

Artikel 63g

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: Autentificering

Registre, der føres i overensstemmelse med artikel 63a, autentificeres over for klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal via fællesskabsregistret ved anvendelse af de digitale certifikater, der er udstedt af klimakonventionens sekretariat eller af et heraf udpeget organ.

Indtil kommunikationsforbindelsen mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal er oprettet, autentificeres de imidlertid over for Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal via fællesskabsregistret med anvendelse af digitale certifikater og brugernavne og passwords som anført i bilag XV. Kommissionen eller et af denne udpeget organ fungerer som certificeringsmyndighed for alle digitale certifikater og uddeler brugernavne og passwords.

Artikel 63h

Særlige bestemmelser, der vedrører visse forpligtelser for administratorer af registre, der føres i henhold til artikel 63a

For administratorer af registre, der føres i henhold til artikel 63a, udføres de i artikel 71 og 72, stk. 2 og 3, nævnte forpligtelser af fællesskabsregistrets administrator.

Artikel 63i

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: Konti

1.   Registre, der føres i henhold til artikel 63a, skal mindst indeholde to partskonti oprettet i medfør af artikel 12.

2.   Kvoter med en oprindelig enhedstype på 1 optræder kun på en enkelt af partskontiene, og kun den partskonto, der har kvoter med en oprindelig enhedstype på 1, har tilladelse til at deltage i eksterne overførsler mellem registre, der føres i henhold til artikel 63a, og andre registre. Partskonti, der indeholder kvoter med en oprindelig enhedstype på 1, anvendes ikke til andre transaktioner end eksterne overførsler mellem registre, der føres i henhold til artikel 63a, og andre registre og indeholder alene typer med en oprindelig enhedstype på 1.

3.   Driftslederkonti, der er oprettet i medfør af artikel 11, stk. 2, må ved afslutningen af processen ikke indeholde kvoter med en oprindelig enhedstype på 1. Personkonti i registre, der føres i henhold til artikel 63a, kan ikke deltage i eksterne overførsler mellem registre, der føres i henhold til artikel 63a, og andre registre.

Artikel 63j

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: National tildelingstabel for 2008-2012 og hver efterfølgende femårsperiode

Efter at der er foretaget korrigeringer af den nationale tildelingstabel i medfør af artikel 44, stk. 2, efter udstedelsen af kvoter i medfør af artikel 45, hvilket nedsætter den samlede mængde for kvoter udstedt i medfør af artikel 45 for perioden 2008-2012 eller følgende femårsperioder, overfører registre, der føres i henhold til artikel 63a, det antal kvoter, som den kompetente myndighed angiver, fra den beholdningskonto, jf. artikel 11, stk. 1 og 2, og artikel 63i, som kvoterne står på, til annulleringskontoen for den relevante periode.

Artikel 63k

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: Kvoteudstedelse

Når den nationale tildelingstabel er indført i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, udsteder administratoren af et register, der føres i henhold til artikel 63a, senest den 28. februar det første år af perioden 2008-2012 og den 28. februar det første år af hver efterfølgende femårsperiode — jf. dog artikel 44, stk. 2 — den samlede mængde kvoter som fastsat i den nationale tildelingstabel til partskontoen.

Ved udstedelsen af sådanne kvoter tildeler registeradministratoren en entydig enhedsidentifikationskode for hver af disse kvoter, som omfatter de elementer, der er anført i bilag VI, og som følge heraf bliver den oprindelige enhedstype 0 og den supplerende enhedstype 4.

Kvoterne udstedes efter processen for udstedelse af kvoter (registre, der er omhandlet i artikel 63a) som fastsat i bilag IX.

Artikel 63l

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: Overførsler af kvoter mellem driftslederkonti i registre, der føres i henhold til artikel 63a, og andre registre

1.   Registre, der føres i henhold til artikel 63a, udfører på anmodning fra en kontohaver enhver overførsel af kvoter med en oprindelig enhedstype på 0 og en supplerende enhedstype på 4 mellem konti:

a)

inden for det samme register efter processen for intern overførsel, jf. bilag IX

b)

mellem to registre, der føres i henhold til artikel 63a, efter processen for »overførsel mellem to registre, der er omhandlet i artikel 63a«, jf. bilag IX

c)

mellem et register, der føres i henhold til artikel 63a, og andre registre efter processen for ekstern overførsel (mellem et register, der føres i henhold til artikel 63a, og andre registre), jf. bilag IX. Indehavere af personkonti kan ikke anmode om en overførsel af kvoter med en oprindelig enhedstype på 0 og en supplerende enhedstype på 4, til registre, der ikke føres i henhold til artikel 63a. Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal blokerer transaktioner, der ville resultere i overførsler af kvoter med en oprindelig enhedstype på 0 og en supplerende enhedstype på 4 til registre, der ikke føres i henhold til artikel 63a.

Artikel 63m

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: Annullering i medfør af artikel 58 eller artikel 62

Når administratoren for et register, der føres i henhold til artikel 63a, udfører en annullering eller en tilbagetrækning i medfør af artikel 58 eller en frivillig annullering i medfør af artikel 62, udfører denne annulleringen ved at overføre kvoter som påkrævet i henhold til artikel 58 eller 62 til fællesskabsregistrets annulleringskonto eller tilbagetrækningskonto.

Artikel 63n

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: Annullering og tilbagetrækning af returnerede kvoter og CER'er for perioden 2008-2012 og efterfølgende perioder

1.   Den 30. juni 2009 og den 30. juni i hvert år derefter annullerer administratoren af et register, der føres i henhold til artikel 63a, et antal kvoter og CER'er på partskontoen i medfør af artikel 52 og 53.

Det antal kvoter og CER'er, der annulleres, svarer til det samlede antal returnerede kvoter indført i tabellen over returnerede kvoter fra den 1. januar i det første år af den pågældende periode til den 31. maj i det efterfølgende år og fra den 1. juni i det foregående år til den 31. maj i hvert af de efterfølgende år.

2.   Annulleringen foretages ved at overføre kvoter og CER'er, dog ikke CER'er, der skyldes projekter som omhandlet i artikel 11a, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, fra partskontoen til fællesskabsregistrets tilbagetrækningskonto for den pågældende periode efter processen for tilbagetrækning (registre som nævnt i artikel 63a), jf. bilag IX.

Artikel 63o

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: Annullering og erstatning af kvoter udstedt for perioden 2005-2007

1.   Administratoren for et register, der føres i henhold til artikel 63a, annullerer og, hvis den kompetente myndighed giver anvisning derom, erstatter den 1. maj 2008 kvoter, der står i administratorens register, efter processen for annullering og erstatning af kvoter, jf. bilag IX, på følgende måde:

a)

Der overføres lige så mange kvoter som det antal kvoter, der er udstedt for perioden 2005-2007, minus det antal kvoter, der siden den 30. juni året før er returneret i medfør af artikel 52 og 54, fra de i artikel 11, stk. 2, og artikel 63i omhandlede beholdningskonti til fællesskabsregistret for perioden 2005-2007.

b)

Hvis den kompetente myndighed giver anvisning derom, udstedes der et antal erstatningskvoter, som specificeres af den kompetente myndighed, ved udstedelse af et tilsvarende antal kvoter for perioden 2008-2012, og hver kvote gives en entydig identifikationskode, som omfatter de elementer, der er anført i bilag VI.

c)

Eventuelle erstatningskvoter som omhandlet i litra b) overføres fra partskontoen til de af den kompetente myndighed anviste driftsleder- og personkonti, hvorfra kvoterne blev overført i medfør af litra a).

Artikel 63p

Registre, der føres i henhold til artikel 63a: Annullering og erstatning af kvoter udstedt for perioden 2008-2012 og efterfølgende perioder

1.   Administratoren for et register, der føres i henhold til artikel 63a, annullerer og erstatter den 1. maj 2013 og den 1. maj i det første år af hver efterfølgende femårsperiode kvoter, der står i administratorens register, efter processen for annullering og erstatning af kvoter, jf. bilag IX, på følgende måde:

a)

Der overføres lige så mange kvoter som det antal kvoter, der er udstedt for den foregående femårsperiode, minus det antal kvoter, der siden den 31. maj året før er returneret i medfør af artikel 52, fra de i artikel 11, stk. 2, og artikel 63i omhandlede beholdningskonti til fællesskabsregistrets annulleringskonto for den pågældende periode.

b)

Der udstedes et tilsvarende antal erstatningskvoter med en supplerende typeenhed på 4 for den indeværende periode til partskontoen, og hver af disse kvoter tildeles en entydig identifikationskode, som omfatter de elementer, der er anført i bilag VI.

c)

Der overføres lige så mange af de kvoter, der er udstedt efter litra b) for den indeværende periode, fra partskontoen til hver driftsleder- og personkonto, hvorfra der er overført kvoter efter litra a), som antallet af kvoter, der er overført fra disse konti efter litra a).«

29)

Artikel 72 affattes således:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende sætning:

»Efter en sådan samordning har fundet sted, fastsætter den centrale administrator datoen for implementeringen via registrene og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal af hver ny version af de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen.«

b)

Punkt 2 affattes således:

»2.   Er der brug for en ny version eller udgave af et register, gennemfører hver registeradministrator og den centrale administrator testprocedurerne i bilag XIII, hvis udfald skal være positivt, inden en kommunikationsforbindelse oprettes og aktiveres mellem den nye version eller udgave af det pågældende register og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal eller klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal.«

c)

Følgende stk. 2a indsættes:

»2a.   Den centrale administrator indkalder til regelmæssige møder med registeradministratorerne for at søge rådgivning om emner og procedurer, der vedrører forandringsstyring, fejlhåndtering og alle andre emner af teknisk natur, der vedrører føringen af registrene og gennemførelsen af denne forordning.«

30)

Artikel 73, stk. 1, affattes således:

»1.   Den centrale administrator og de enkelte registeradministratorer opbevarer registeroplysninger for alle processer og kontohavere som anført i bilag III, IV, VIII, IX, X, XI og XIa, indtil eventuelle implementeringsspørgsmål i tilknytning til disse processer og kontohavere er opklaret, dog mindst i 15 år.«

31)

Bilag I, II, III, VI-XIII og XVI ændres som omhandlet i bilag I til denne forordning.

32)

Bilag XIa indsættes som omhandlet i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

1.   Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Artikel 1, stk. 1-4, 6-12, 15, 16, 17, 20, 21, 27-30 og punkt 2, 3, 4, 5, litra c), e), f), g) og i), punkt 6, litra b), punkt 10, 11, 13, litra d), nr. i), litra f) og g), i bilag I og II anvendes fra den 1. februar 2008.

3.   Artikel 1, stk. 24 og 26, og punkt 13, litra a), b), c), d), nr. ii) og iii) og litra e) i bilag I anvendes fra den 1. januar 2009. Dog kan punkt 13, litra a), b), c), d), nr. ii) og iii), og litra e), i bilag I anvendes før den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32. Ændret ved direktiv 2004/101/EF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 18).

(2)  EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.

(3)  EUT L 386 af 29.12.2004, s. 1.

(4)  EUT L 316 af 16.11.2006, s. 12.


BILAG I

Bilag I, II, III, VI-XIII og XVI til forordning (EF) nr. 2216/2004 ændres som følger:

1.

Bilag I ændres således:

a)

Punkt 2 affattes således:

»2.

Indtil kommunikationsforbindelsen mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal er oprettet:

a)

skal tidsregistreringen i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og registrene være synkroniseret med Greenwich Mean Time

b)

skal alle processer, der vedrører kvoter, verificerede emissioner, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel og konti, afsluttes med udveksling af data skrevet i extensible markup language (XML) med anvendelse af simple object access protocol (SOAP) version 1.1 via hypertext transfer protocol (HTTP) version 1.1 (remote procedure call (RPC) encoded style).«

b)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Når kommunikationsforbindelsen mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal er oprettet:

a)

skal tidsregistreringen i klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal, Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og alle registre være synkroniseret, og

b)

skal alle processer, der vedrører kvoter og Kyoto-enheder, afsluttes med udveksling af data

i overensstemmelse med de hardware- og softwarekrav, der er fastsat i de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.8.

Hvis processer, der vedrører verificerede emissioner, konti og automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel, sker ved udveksling af data via klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal til Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, udføres dataudvekslingen i overensstemmelse med de hardware- og softwarekrav, der er fastsat i de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.8.

Hvis processer, der vedrører verificerede emissioner, konti og automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel sker ved udveksling af data via Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, udføres dataudvekslingen i overensstemmelse med stk. 2, litra b).«

2

I bilag III tilføjes følgende sætninger i punkt 1:

»Driftslederens navn er identisk med navnet på den fysiske eller juridiske person, der er indehaver af den pågældende drivhusgasemissionstilladelse. Anlæggets navn er identisk med det navn, der er anført i den pågældende drivhusgasemissionstilladelse.«

3.

Bilag VI ændres som følger:

a)

I tabel VI-1 tilføjes teksten »4 = Kvoter udstedt for perioden 2008-2012 og hver efterfølgende femårsperiode af en medlemsstat, der ikke har AAU'er« i kolonne »Række eller koder«, række »Supplementary unit type«.

b)

I tabel VI-2 tilføjes følgende række:

»0

4

Kvoter udstedt for perioden 2008-2012 og efterfølgende femårsperioder af en medlemsstat, der ikke har AAU'er, og som ikke er konverteret fra en AAU eller en anden Kyoto-enhed.«

c)

I tabel VI-3 tilføjes teksten »Den centrale administrator definerer et særskilt underinterval for disse værdier til fællesskabsregistret og til hvert register, der føres på en med fællesskabsregistret konsolideret måde« til teksten i kolonne »Række eller Koder«, række »Account Identifier«.

d)

I tabel VI-5 ændres ordene »Permit Identifier« til »Account Holder Identifier«.

e)

Punkt 14 affattes således:

»14.

Tabel VI-7 detaljerer de elementer, der indgår i korrelationsidentifikationskoderne. De processer, der henvises til i bilag VIII og XIa, tildeles hver en korrelationsidentifikationskode. Korrelationsidentifikationskoderne genereres af registrene og er entydige i hele registersystemet. Korrelationsidentifikationskoderne kan ikke genanvendes. Ved genoptagelse af en proces vedrørende en konto eller verificerede emissioner, som har været bragt til ophør eller annulleret, tildeles der en ny entydig korrelationsidentifikationskode«.

4.

Bilag VII ændres som følger:

a)

I tabellen under stk. 4 slettes følgende række:

»05-00

Tilbagetrækning (2008-2012 og derefter)«

b)

I tabellen under punkt 4 tilføjes følgende rækker:

»10-61

Konvertering af returnerede kvoter til tilbagetrækning (2008-2012 og derefter)

10-62

Konvertering af ikke-tildelte kvoter til tilbagetrækning (2008-2012 og derefter)

05-00

Tilbagetrækning af Kyoto-enheder (2008-2012 og derefter)

05-01

Tilbagetrækning af returnerede kvoter (2008-2012 og derefter)

05-02

Tilbagetrækning af ikke-tildelte kvoter (2008-2012 og derefter)

01-22

Kvoteudstedelse (registre som nævnt i artikel 63a)

03-00

Ekstern overførsel (mellem et register som nævnt i artikel 63a og andre registre)

10-22

Overførsel mellem to artikel 63a-registre

05-22

Tilbagetrækning (registre som nævnt i artikel 63a)«

c)

I tabellen under punkt 5 tilføjes følgende række:

»4

Kvoter udstedt for perioden 2008-2012 og efterfølgende femårsperioder af en medlemsstat, der ikke har AAU'er, og som ikke er konverteret fra en AAU eller en anden Kyoto-enhed.«

5.

Bilag VIII ændres som følger:

a)

Punkt 1, litra c), affattes således:

»c)

Forudsat at disse processer gennemføres via udveksling af data gennem klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal til Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, aktiverer registeradministratoren den relevante operation på klimakonventionens transaktionsjournals webtjeneste for kontoadministration. I alle andre tilfælde aktiverer registeroperatoren den relevante operation på Fællesskabets uafhængige transaktionsjournals webtjeneste for kontoadministration.«

b)

Punkt 2 affattes således:

»2.

Forudsat at disse processer gennemføres via udveksling af data gennem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal til klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal, bør registeradministratorer, der indsender en anmodning, modtage en kvittering for modtagelse fra klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal efter højst 60 sekunder. Registeradministratorer, der indsender en anmodning, bør modtage underretning om validering fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal efter højst 24 timer. I alle andre tilfælde bør en registeradministrator, der indsender en anmodning, modtage en kvittering for modtagelse fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal efter højst 60 sekunder. Registeradministratorer, der indsender en anmodning bør modtage underretning om validering fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal efter højst 24 timer.«

c)

I tabel VIII-5, VIII-11 og VIII-12 affattes linjen:

»FaxNumber

Obligatorisk«

således:

»FaxNumber

Frivillig«

d)

I tabel VIII-9 erstattes teksten: »Det igangsættende register (Originating Registry) autentificerer klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal (eller — indtil forbindelsen mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal er oprettet — Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal) ved at aktivere funktionen Authenticate Message(), og det kontrollerer registrets version ved at aktivere funktionen Check Version()«. af følgende tekst:

»Det igangsættende register (Originating Registry) autentificerer klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal (eller Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, hvis alle processer nævnt i bilag VIII gennemføres ved udveksling af data via Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal) ved at aktivere funktionen Authenticate Message(), og det kontrollerer registrets version ved at aktivere funktionen Check Version().«

e)

I tabel VIII-11 tilføjes tallet »7162« til den sidste række.

f)

I tabellerne VIII-12 og VIII-14 tilføjes følgende række efter rækken »PermitIdentifier«:

»PermitDate

Obligatorisk«

g)

I tabellerne VIII-13 tilføjes følgende række efter rækken »PermitIdentifier«:

»PermitDate

Frivillig«

h)

I tabel VIII-15 tilføjes tallet »7161« til den sidste række.

i)

Punkt 6 affattes således:

»6.

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal udfører kontrol med registerversion, registerautentificering og meddelelsens gyldighed for hver proces, der vedrører en konto eller verificerede emissioner. Finder den afvigelser, som anført i tabel XII-1 under 7900-7999, returnerer den de relevante svarkoder. De ovennævnte kontroller svarer til de kontroller vedrørende svarkoder, som er anført i de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, der er udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.8 og gengives i den sidste kolonne i tabel XII-1 ved siden af de tilsvarende svarkoder under 7900-7999. Hvis en kontrol under de ovennævnte dataudvekslingsstandarder, der svarer til de kontroller, hvis svarkoder er anført i tabel XII-1 under 7900-7999, eller klimakonventionens uafhængige transaktionsjournals gennemførelse af en sådan kontrol ændres af administratoren for den internationale transaktionsjournal (ITL), deaktiverer den centrale administrator den tilsvarende kontrol.«

j)

I tabel VIII-17 tilføjes tallet »7525« til den sidste række.

6.

Bilag IX ændres som følger:

a)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Første trin i kontrollen består i, at Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal kontrollerer hver proces vedrørende en transaktion på følgende punkter:

a)

registerversion og registerautentificering

b)

meddelelsens gyldighed

c)

dataintegritet

d)

generel transaktionskontrol

e)

meddelelsessekvens

og returnerer de relevante svarkoder, hvis en afvigelse påvises, som anført i tabel XII-1 under 7900-7999. De ovennævnte kontroller svarer til de kontroller vedrørende svarkoder, som er anført i de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, der er udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.8 og gengives i den sidste kolonne i tabel XII-1 ved siden af de tilsvarende svarkoder under 7900-7999. Hvis en kontrol under de ovennævnte dataudvekslingsstandarder svarer til de kontroller, hvis svarkoder er anført i tabel XII-1 mellem 7900 og 7999, og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournals gennemførelse af en sådan kontrol ændres af administratoren for den internationale transaktionsjournal (ITL), deaktiverer den centrale administrator den tilsvarende kontrol.«

b)

Tabel IX-1 ændres som følger:

i)

Teksten »7221-7222« indsættes i kolonne »Svarkoder fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal«, række »Ekstern overførsel (2008-2012 og derefter)«.

ii)

Teksten »7221-7222« indsættes i kolonne »Svarkoder fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal«, række »Ekstern overførsel (2005-2007)«.

iii)

Teksten »(registre som nævnt i artikel 63a), 7219, 7223-7224, 7360, 7402, 7404, 7406, 7407-7408, 7202« tilføjes til kolonne »Svarkoder fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal«, række »Annullering og erstatning«.

iv)

Følgende række slettes:

»Tilbagetrækning (2008-2012 og derefter)

05-00

7358-7361«

v)

Følgende rækker tilføjes:

»Konvertering af returnerede kvoter til tilbagetrækning (2008-2012 og derefter)

10-61

7358

Konvertering af ikke-tildelte kvoter til tilbagetrækning (2008-2012 og derefter)

10-62

7364, 7366

Tilbagetrækning af Kyoto-enheder (2008-2012 og derefter)

05-00

7360

7365

Tilbagetrækning af returnerede kvoter (2008-2012 og derefter)

05-01

7359-7361

7365

Tilbagetrækning af ikke-tildelte kvoter (2008-2012 og derefter)

05-02

7360, 7361

7363-7365

Ekstern overførsel (mellem et register som nævnt i artikel 63a og andre registre)

03-00

7225-7226

Kvoteudstedelse (registre som nævnt i artikel 63a)

01-22

7201-7203

7219

7224

Tilbagetrækning (registre som nævnt i artikel 63a)

05-22

7227-7228

7357

7360-7362

Overførsel mellem to artikel 63a-registre

10-22

7302, 7304

7406-7407

7224

7228«

c)

Følgende punkt 7 tilføjes:

»7.

En ekstern overførsel mellem et register som nævnt i artikel 63a og et andet register gennemføres på følgende måde:

a)

På kontohaverens anmodning om at overføre kvoter med en supplerende typeenhed på 4 fra en konto i et register som nævnt i artikel 63a udfører det overførende register følgende:

i)

Registret kontrollerer, at balancen på den partskonto i registret som anført i artikel 63a, der kun kan indeholde kvoter med en supplerende typeenhed på 1, 2 eller 3, mindst svarer til den kvantitet, der skal overføres.

ii)

Registret omdirigerer kvoterne til den partskonto i registret som anført i artikel 63a, der kun kan indeholde kvoter med en supplerende typeenhed på 4.

iii)

Registret overfører et tilsvarende antal supplerende enhedstyper på 1, 2 eller 3 fra den partskonto, der kun kan indeholde kvoter med en supplerende typeenhed på 1, 2 eller 3, til kontoen for den kontohaver, der igangsætter transaktionen

iv)

Registret overfører disse supplerende enhedstyper på 1, 2 eller 3 fra kvoterne på kontoen for den kontohaver, der igangsætter transaktionen til modtagerens konto.

b)

På kontohaverens anmodning om at overføre kvoter med en supplerende typeenhed på 1, 2 eller 3 til en konto i et register som nævnt i artikel 63a udfører det erhvervende register følgende:

i)

Registret overfører kvoter med en supplerende typeenhed på 1, 2 eller 3 til modtagerens konto.

ii)

Registret overfører disse kvoter fra modtagerens konto til den partskonto i et register, der føres i henhold til artikel 63a og kun kan indeholde kvoter med en supplerende enhedstype på 1, 2 eller 3.

iii)

Registret overfører et tilsvarende antal supplerende enhedstyper på 4 fra kvoter på den partskonto, der kun kan indeholde kvoter med en oprindelig enhedstype på 0 og en supplerende enhedstype på 4, til modtagerens konto. Hvis balancen på den partskonto, der kan indeholde kvoter med supplerende enhedstyper på 4, er mindre end det antal kvoter, der skal overføres, oprettes de manglende antal kvoter med en supplerende enhedstype på 4 i den partskonto, før overførslen finder sted.«

7.

Bilag X ændres som følger:

a)

I punkt 1 erstattes den indledende sætning med følgende sætning:

»Indtil kommunikationsforbindelsen mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal er oprettet, reagerer ethvert register på enhver anmodning fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal om at indsende følgende informationer for et givet tidspunkt på en given dato:«

b)

I punkt 2 erstattes den indledende sætning med følgende sætning:

»Når kommunikationsforbindelsen mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal er oprettet, reagerer ethvert register på enhver anmodning fra klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal om at indsende følgende informationer for et givet tidspunkt på en given dato:«

c)

I punkt 3 erstattes den indledende sætning med følgende sætning:

»Når kommunikationsforbindelsen mellem klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal er oprettet, reagerer ethvert register på enhver anmodning fra klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal, der fremsættes på vegne af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal eller af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, om at indsende følgende informationer for en bestemt tid og dato:«

d)

Punkt 6 affattes således:

»6.

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal udfører kontroloperationerne registerversion- og autentificering, meddelelsens gyldighed samt dataintegritet under afstemningsprocessen og returnerer de relevante svarkoder i tilfælde af afvigelser som anført i tabel XII-1 under 7900-7999. De ovennævnte kontroller svarer til de kontroller vedrørende svarkoder, som er anført i de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, der er udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.8 og gengives i den sidste kolonne i tabel XII-1 ved siden af de tilsvarende svarkoder under 7900-7999. Hvis en kontrol under de ovennævnte dataudvekslingsstandarder, der svarer til de kontroller, hvis svarkoder er anført i tabel XII-1 mellem 7900 og 7999, eller klimakonventionens uafhængige transaktionsjournals gennemførelse af en sådan kontrol ændres af administratoren for den internationale transaktionsjournal (ITL), deaktiverer den centrale administrator den tilsvarende kontrol.«

8.

I bilag XI affattes punkt 2 således:

»2)

Når kommunikationsforbindelsen mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal er oprettet, og alle processer, der vedrører kvoter, verificerede emissioner, konti, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel og Kyoto-enheder, gennemføres ved udveksling af data via klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal til Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal giver kun adgang til den administrative proces nævnt i punkt 1, litra b).«

9.

Bilag XII ændres som følger:

a)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal returnerer svarkoder som led i hver proces, når dette er angivet i bilag VIII-XIa. Hver svarkode består af et heltal mellem 7000 og 7999. Betydningen af de enkelte svarkoder er anført i tabel XII-1.«

b)

Tabel XII-1 ændres som følger:

i)

Kolonneoverskriften og den følgende linje slettes:

»Svarkode

Betydning

7149

Personens faxnummer (FaxNumber) følger ikke det foreskrevne format eller fylder for meget«

ii)

Følgende kolonneoverskrift og følgende linjer indsættes i passende nummerorden:

»Svarkode

Betydning

Tilsvarende svarkode under dataudvekslingsstandarderne

7161

Det anlæg, der er knyttet til driftslederkontoen, angives ikke som »lukket« i den nationale tildelingstabel, hvorfor det ikke er muligt at lukke kontoen

 

7162

Det anlæg, der er knyttet til driftslederkontoen, har ingen indførsler i den nationale tildelingstabel, hvorfor det ikke er muligt at åbne kontoen

 

7221

Den erhvervende eller overførende konto er muligvis ikke i et register som nævnt i artikel 63a

 

7222

De kvoter, der overføres, har muligvis ikke en supplerende enhedstype på 4

 

7223

Den erhvervende konto skal være annulleringskontoen for den pågældende periode

 

7224

De kvoter, der skal udstedes, skal have en supplerende enhedstype på 4

 

7225

Den kombinerede beholdning efter transaktionen af de to partskonti, der er involveret i transaktionen i registret som nævnt i artikel 63a, skal være lig med den kombinerede beholdning før transaktionen

 

7226

Balancen på den partskonto, der kan indeholde supplerende enhedstyper på 1, 2 og 3, skal være større eller lig med det antal, der skal overføres fra registret som nævnt i artikel 63a

 

7227

Den erhvervende konto skal være tilbagetrækningskontoen for den pågældende periode

 

7228

Kvoterne skal være udstedt i den indeværende periode

 

7363

Antallet af AAU'er, der skal tilbagetrækkes, svarer ikke til antallet af kvoter konverteret ved anvendelse af processen for »konvertering af ikke-tildelte kvoter til tilbagetrækning«

 

7364

Transaktionen er ikke påbegyndt efter den 30. juni i det førstkommende år efter det sidste år i den pågældende femårsperiode.

 

7365

De enheder, der tilbagetrækkes, er kvoter, og kan derfor ikke tilbagetrækkes

 

7366

Det antal kvoter, der skal konverteres, kan ikke overstige antallet af udstedte, men ikke tildelte, kvoter

 

7408

Det antal kvoter, der skal annulleres, svarer ikke til det antal kvoter, der skal annulleres i medfør af artikel 63, litra o)

 

7451

Det samlede antal af kvoter i den opdaterede nationale tildelingsplan og i den oprindelige nationale tildelingsplan skal være ens.

 

7452

Det antal kvoter, der tildeles nytilkomne anlæg, må ikke være større end det antal kvoter, som reserven nedsættes med

 

7525

Tallet for verificerede emissioner for år X kan ikke korrigeres efter 30. april i år X+1, medmindre den kompetente myndighed underretter den centrale administrator om den nye overholdelsesstatus for det anlæg, hvis verificerede emissioner skal korrigeres

 

7700

Forpligtelsesperioden fylder for meget

 

7701

Der skal ske tildeling for alle årene i forpligtelsesperioden, undtagen for årene før det indeværende år

 

7702

Den nye reserve skal være større end eller lig med nul

 

7703

Antallet af kvoter, der skal tildeles et anlæg i et givent år, skal være større end eller lig med nul

 

7704

Tilladelsesidentifikationen skal eksistere og være knyttet til anlægsidentifikationen

 

7705

Antallet af kvoter, der tildeles et anlæg i et givent år i den opdaterede nationale tildelingstabel skal være større end eller lig med antallet i den oprindelige NAP

 

7706

Antallet af kvoter, der slettes fra den nationale tildelingstabel for anlæg, skal være lig med det antal kvoter, som reserven forøges med

 

7901

Det igangsættende register skal være opført i registertabellen

1501

7902

Status for det igangsættende register skal kunne tillade anmodninger om transaktioner. (Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal opretholder den aktuelle status for hvert register. I sådanne tilfælde anerkender Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, at registret er fuldt operationelt)

1503

7903

Status for det igangsættende register skal kunne tillade godkendelse af transaktioner. (Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal opretholder den aktuelle status for hvert register. I sådanne tilfælde anerkender Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, at registret er fuldt operationelt)

1504

7904

Status for registret skal kunne tillade, at der foretages afstemningsprocesser. (Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal opretholder den aktuelle status for hvert register. I sådanne tilfælde anerkender Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, at registret er tilgængeligt for afstemning)

1510

7905

Transaktionsidentifikationskoden (Transaction ID) skal bestå af en gyldig registerkode efterfulgt af numeriske værdier

2001

7906

Transaktionstypekoden skal være gyldig

2002

7907

Den supplerende transaktionstypekode skal være gyldig

2003

7908

Transaktionsstatuskoden skal være gyldig

2004

7909

Kontotypekoden skal være gyldig

2006

7910

Identifikationskoden for den igangsættende konto (Initiating Account Identifier) skal være større end nul

2007

7911

Identifikationskoden for den erhvervende konto (Acquiring Account Identifier) skal være større end nul

2008

7912

Det igangsættende register (the Origination Registry) for alle enhedsblokke skal være gyldigt

2010

7913

Enhedstypekoden skal være gyldig

2011

7914

Den supplerende enhedstypekode skal være gyldig

2012

7915

Enhedsserieblok start og enhedsserieblok slut skal være til stede

2013

7916

Enhedsserieblok slut skal være større end eller lig med enhedsserieblok start

2014

7917

RMU'er og ERU'er, der er konverteret fra RMU'er, tCER'er og lCER'er, skal have en gyldig LULUCF aktivitetskode

2015

7918

AAU'er og ERU'er, der er konverteret fra AAU'er og CER'er, må ikke have en LULUCF aktivitetskode

2016

7919

ERU'er, CER'er, tCER'er og lCER'er skal have en gyldig projektidentificeringskode (project ID)

2017

7920

AAU'er eller RMU'er må ikke have en projektidentificeringskode (project ID)

2018

7921

ERU'er skal have en gyldig sporingskode

2019

7922

AAU'er, RMU'er, CER'er, tCER'er og lCER'er må ikke have en sporingskode

2020

7923

AAU'er, RMU'er, ERU'er and CER'er må ikke have en udløbsdato (Expiry Date)

2022

7924

Transaktionsidentificeringskoden (Transaction ID) for foreslåede transaktioner må ikke allerede eksistere i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal

3001

7925

Transaktionsidentificeringskoden (Transaction ID) for igangværende transaktioner skal eksistere i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal

3002

7926

Transaktioner, der er gennemført tidligere, kan ikke gennemføres igen

3003

7927

Transaktioner, der tidligere er blevet afvist, kan ikke gennemføres

3004

7928

Transaktioner, for hvilke Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal tidligere har påvist en afvigelse, kan ikke gennemføres

3005

7930

Transaktioner, der tidligere er blevet annulleret, kan ikke gennemføres

3007

7931

Transaktioner, der tidligere er blevet afvist, kan ikke gennemføres

3008

7932

Eksterne transaktioner, der tidligere er blevet accepteret, kan ikke bringes til ophør

3009

7933

En transaktionsstatus, der betegnes som Accepteret eller Afvist, er ikke gyldig for ikke-eksterne transaktioner

3010

7934

Transaktionsstatusen fra det igangsættende register skal angive, om status er Foreslået, Gennemført eller Bragt til ophør

3011

7935

Transaktionsstatusen fra det erhvervende register for en ekstern transaktion skal angive, om status er Afvist eller Accepteret

3012

7936

Den relevante forpligtelsesperiode svarer til den indeværende eller den næste forpligtelsesperiode (inklusive deres »true-up«-perioder)

4001

7937

Enheder, der identificeres under transaktionen, skal allerede eksistere i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal

4002

7938

Enheder, der identificeres under transaktionen, skal være indeholdt i det igangsættende register

4003

7939

Alle attributter til alle enhedsblokke skal stemme overens med enhedsblokke i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, undtagen i tilfælde, hvor attributterne ændres af den relevante transaktion

4004

7940

Alle enhedsblokke, der overføres, skal være fra en enkelt forpligtelsesperiode

4005

7941

Det igangsættende register være det samme som det erhvervende register, undtagen for eksterne overførsler

4006

7942

For eksterne overførsler skal det igangsættende register være forskelligt fra det erhvervende register

4007

7943

Enheder, der identificeres under transaktionen, må ikke udvise uoverensstemmelser, der er påvist gennem en afstemning med Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal

4008

7945

Enheder, der identificeres under transaktionen, må ikke være involverede i andre transaktioner

4010

7946

Annullerede enheder må ikke anvendes i andre transaktioner

4011

7947

Et transaktionsforslag skal indeholde mindst en enhedsblok

4012

7948

Der må ikke udstedes mere end en enhedstype pr. transaktion

5004

7949

Den oprindelige forpligtelsesperiode skal være den samme for alle de enheder, der udstedes under transaktionen

5005

7950

Den relevante forpligtelsesperiode skal være den samme som den oprindelige udstedelsesperiode for alle de enheder, der udstedes under transaktionen

5006

7951

Annullering til den Overskydende Udstedelses- Annulleringskonto (Excess Issuance Cancellation Account) kan ikke foregå i et nationalt register

5152

7952

Den erhvervende konto for en annulleringstransaktion skal være en annulleringskonto

5153

7953

Der skal foreligge kontoidentificeringskoder for erhvervende konti i annulleringstransaktioner

5154

7954

De enhedsblokke, der skal annulleres, skal have den samme relevante forpligtelsesperiode som annulleringskontoen

5155

7955

Tilbagetrækningsenhederne fra det igangsættende register skal være indeholdt i et nationalt register eller i fællesskabsregistret

5251

7956

Den erhvervende konto for en tilbagetrækningstransaktion skal være en tilbagetrækningskonto

5252

7957

Der skal foreligge kontoidentificeringskoder for erhvervende konti i tilbagetrækningstransaktioner

5253

7958

De enhedsblokke, der skal tilbagetrækkes, skal have den samme forpligtelsesperiode som tilbagetrækningskontoen

5254

7959

Det igangsættende register, der overfører enhederne, skal være et nationalt register

5301

7960

Den igangsættende konto for en overførselstransaktion skal være en beholdningskonto

5302

7961

Enheder kan kun overføres til den efterfølgende forpligtelsesperiode

5303

7962

Afstemningsidentifikationskoden skal være større end nul

6201

7963

Afstemningsidentifikationskoden (Reconciliation ID) skal bestå af en gyldig registerkode efterfulgt af numeriske værdier

6202

7964

Afstemningsstatus skal have en værdi mellem 1 og 11

6203

7965

Afstemnings-snapshot skal være en dato mellem den 1. oktober 2004 og dags dato plus 30 dage

6204

7966

Kontotypen skal være gyldig

6205

7969

Afstemningsidentifikationskoden (Reconciliation ID) skal eksistere i Afstemningsjournaltabellen

6301

7970

Afstemningsstatus afsendt fra registret skal være gyldig

6302

7971

Den indkommende afstemningsstatus skal stemme overens med den afstemningsstatus, der er registreret af Fællesskabets transaktionsjournal

6303

7972

Registrets afstemnings-snapshot DateTime skal være i overensstemmelse med afstemnings-snapshot DateTime i Fællesskabets transaktionsjournal

6304«

iii)

Linjen:

»7301

Advarsel: Risiko for, at tærsklen til reserven for forpligtelsesperioden snart overskrides«

affattes således:

»7301

Advarsel: De beholdninger, der er beregnet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 18/CP.7, er kun 1 % over reserven for forpligtelsesperioden«

10.

Bilag XIII ændres som følger:

a)

Punkt 3, litra e), affattes således:

»e)

Integreret procestestning: Det testes, om registret kan gennemføre alle processer i alle relevante statusser og faser som anført i bilag VIII-XI og XIa, og om det tillader manuel indgriben i databasen efter bilag X.«

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Den centrale administrator stiller krav om, at registrene dokumenterer, at de i bilag VII nævnte inputkoder og de i bilag VII-IX og IXa nævnte svarkoder findes i deres database og fortolkes og anvendes korrekt, hvad processerne angår.«

11.

I bilag XIV affattes punkt 7 således:

»7.

Den nationale tildelingstabel forelægges for Kommissionen i følgende XML-skema:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema targetNamespace="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified">

<xs:simpleType name="ISO3166MemberStatesType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="AT"/>

<xs:enumeration value="BE"/>

<xs:enumeration value="BG"/>

<xs:enumeration value="CY"/>

<xs:enumeration value="CZ"/>

<xs:enumeration value="DE"/>

<xs:enumeration value="DK"/>

<xs:enumeration value="EE"/>

<xs:enumeration value="ES"/>

<xs:enumeration value="FI"/>

<xs:enumeration value="FR"/>

<xs:enumeration value="GB"/>

<xs:enumeration value="GR"/>

<xs:enumeration value="HU"/>

<xs:enumeration value="IE"/>

<xs:enumeration value="IT"/>

<xs:enumeration value="LT"/>

<xs:enumeration value="LU"/>

<xs:enumeration value="LV"/>

<xs:enumeration value="MT"/>

<xs:enumeration value="NL"/>

<xs:enumeration value="PL"/>

<xs:enumeration value="PT"/>

<xs:enumeration value="RO"/>

<xs:enumeration value="SE"/>

<xs:enumeration value="SI"/>

<xs:enumeration value="SK"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="AmountOfAllowancesType">

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="999999999999999"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:group name="YearAllocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="yearInCommitmentPeriod">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="2005"/>

<xs:maxInclusive value="2058"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="allocation" type="AmountOfAllowancesType"/>

</xs:sequence>

</xs:group>

<xs:simpleType name="ActionType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>The action to be undertaken for the installation

A

=

Add the installation to the NAP

U

=

Update the allocations for the installation in the NAP

D

=

Delete the installation from the NAP

For each action, all year of a commitment period need to be given

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="A"/>

<xs:enumeration value="U"/>

<xs:enumeration value="D"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="InstallationType">

<xs:sequence>

<xs:element name="action" type="ActionType"/>

<xs:element name="installationIdentifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minInclusive value="1"/>

<xs:maxInclusive value="999999999999999"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="permitIdentifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="50"/>

<xs:pattern value="[A-Z0-9\-]+"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:group ref="YearAllocation" minOccurs="3" maxOccurs="5"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="CommitmentPeriodType">

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="10"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:element name="nap">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="originatingRegistry" type="ISO3166MemberStatesType"/>

<xs:element name="commitmentPeriod" type="CommitmentPeriodType"/>

<xs:element name="installation" type="InstallationType" maxOccurs="unbounded">

<xs:unique name="yearAllocationConstraint">

<xs:selector xpath="yearInCommitmentPeriod"/>

<xs:field xpath="."/>

</xs:unique>

</xs:element>

<xs:element name="reserve" type="AmountOfAllowancesType"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:unique name="installationIdentifierConstraint">

<xs:selector xpath="installation"/>

<xs:field xpath="installationIdentifier"/>

</xs:unique>

</xs:element>

</xs:schema>«.

12.

Bilag XV ændres som følger:

a)

I stk. 1 erstattes den indledende sætning med følgende sætning:

»Indtil kommunikationsforbindelsen mellem klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal er oprettet, gennemføres alle processer vedrørende kvoter, verificerede emissioner, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel og konti ved anvendelse af en kommunikationsforbindelse, der har følgende egenskaber:«

b)

Punkt 2 affattes således:

»2.

Når kommunikationsforbindelsen mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal er oprettet, gennemføres alle processer vedrørende kvoter, automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel, verificerede emissioner, konti og Kyoto-enheder via en kommunikationsforbindelse med de egenskaber, der er anført i de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.8.«

13.

Bilag XVI ændres som følger:

a)

Punkt 1 affattes således:

»1.

På det offentligt tilgængelige område af Fællesskabets uafhængige transaktionsjournals websted fremlægger og ajourfører den centrale administrator de oplysninger i registersystemet, der er omhandlet i punkt 2 til 4a, i overensstemmelse med de foreskrevne tidsangivelser. På det offentligt tilgængelige område af hvert registers websted, fremlægger og ajourfører registeradministratoren de oplysninger i sit register, der er omhandlet i punkt 2 til 4a, i overensstemmelse med de foreskrevne tidsangivelser.«

b)

Punkt 2 ændres som følger:

i)

I litra a) tilføjes følgende sætning:

»Hvad angår driftslederkonti: Kontoindehaverens navn skal være identisk med navnet på den fysiske eller juridiske person, der er indehaveren af drivhusgasemissionstilladelsen«

ii)

Litra c) affattes således:

»c)

navn, adresse, by, postnummer, land, telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse på den primære og sekundære bemyndigede repræsentant, som den pågældende kontohaver har udpeget, medmindre registeradministratoren tillader kontohavere at anmode om, at alle eller en del af disse oplysninger skal være fortrolige, og kontohaveren skriftligt har anmodet registeradministratoren om ikke at fremlægge alle eller en del af disse oplysninger.«

c)

Punkt 3 ændres som følger:

i)

Litra d) affattes således:

»d)

Kvoter og eventuelle force majeure-kvoter tildelt og udstedt til det anlæg, der er knyttet til driftslederkontoen, og som er omfattet af den nationale tildelingstabel eller er et nytilkommet anlæg, jf. artikel 11 i direktiv 2003/87/EF, og eventuelle ændringer i disse tildelinger.«

ii)

Følgende litra e) tilføjes:

»e)

datoen for ikrafttrædelsen af drivhusgasemissionstilladelsen og datoen for kontoens åbning.«

d)

Punkt 4 ændres som følger:

i)

Litra a) affattes således:

»a)

Tal for de verificerede emissioner i år X og korrektioner til disse i overensstemmelse med artikel 51 fra det anlæg, der er knyttet til driftslederkontoen, fremlægges fra og med den 15. maj år (X+1).«

ii)

Litra c) affattes således:

»c)

Fra og med 15. maj år (X+1) anføres der et symbol, der angiver om anlægget, der er knyttet til driftslederkontoen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, litra e), i direktiv 2003/87/EC, returnerede det nødvendige antal kvoter inden den 30. april år X, og eventuelle efterfølgende ændringer i medfør af ændringer i verificerede emissioner, jf. artikel 51, stk. 4, i denne forordning. Afhængig af anlæggets overholdelsesstatustal og registrets driftsstatus fremlægges følgende symboler sammen med følgende erklæringer:

Tabel XVI-1: Overholdelseserklæringer

Overholdelsesstatustal for år X, jf. artikel 55, den 30. april år (X+1)

Symbol

Erklæring

der fremlægges på Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og i registrene

Det samlede antal returnerede kvoter, jf. artikel 52, 53 og 54 for perioden ≥ verificerede emissioner i perioden og op til indeværende år.

A

»Det antal kvoter og Kyoto-enheder, der blev returneret i perioden op til den 30. april er større end eller lig med de verificerede emissioner.«

Det samlede antal returnerede kvoter, jf. artikel 52, 53 og 54 for perioden < verificerede emissioner i perioden og op til indeværende år.

B

»Det antal kvoter og Kyoto-enheder, der blev returneret i perioden op til den 30. april, er mindre end de verificerede emissioner.«

 

C

»Verificerede emissioner blev ikke indgivet inden den 30. april.«

Verificerede emissioner blev korrigeret i medfør af artikel 51 i perioden op til det indeværende år.

D

»Verificerede emissioner blev korrigeret af den kompetente myndighed efter den 30. april år X. Medlemsstatens kompetente myndighed har besluttet, at anlægget ikke overholdt kravene for år X.«

Verificerede emissioner blev korrigeret i medfør af artikel 51 i perioden op til det indeværende år.

E

»Verificerede emissioner blev korrigeret af den kompetente myndighed efter den 30. april år X. Medlemsstatens kompetente myndighed har besluttet, at anlægget overholdt kravene for år X.«

 

X

»Indførslen af verificerede emissioner og/eller returnering var ikke mulig før den 30. april, da processen for kvotereturnering og/eller opdateringsprocessen for verificerede emissioner i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, blev suspenderet for medlemsstatens register.« «

iii)

følgende litra d) tilføjes:

»d)

fra og med den 31. marts i år (X+1) anføres der et symbol, der angiver, om anlæggets konto er blokeret i medfør af artikel 27, stk. 1.«

e)

Følgende punkt 4a og 4b tilføjes:

»4a.

Den nationale tildelingstabel for hver medlemsstat, der angiver tildeling af kvoter til anlæg og mængden af kvoter, der reserveres til senere tildeling eller salg, fremlægges og ajourføres, hver gang den nationale tildelingsplan ændres, med en tydelig angivelse af, hvor ændringerne blev foretaget.

4b.

Afgifterne for åbning og årlig vedligeholdelse af beholdningskonti i hvert register fremlægges løbende. Registeradministratoren underretter den centrale administrator om eventuelle opdateringer af denne information, inden 15 dage før en afgiftsændring foretages.«

f)

I punkt 6 tilføjes følgende litra e):

»e)

eventuelle reservetabeller udarbejdet i henhold til Kommissionens beslutning 2006/780/EF (1).

g)

Følgende punkt 12a tilføjes:

»12a.

På det offentligt tilgængelige område af Fællesskabets transaktionsjournal fremlægger den centrale administrator fra og med 30. april år (X+1) informationer, der angiver den procentdel af returnerede kvoter i hver medlemsstat i år X, der ikke blev overført før returneringen.«


(1)  EUT L 316 af 16.11.2006, s. 12


BILAG II

Følgende bilag XIa indsættes i forordning (EF) nr. 2216/2004:

»BILAG XIa

Processer vedrørende automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel

1.

I henhold til artikel 17, stk. 3, og artikel 44, stk. 2, kan registre anmode Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal om at kontrollere og implementere automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel ved hjælp af en proces som beskrevet i dette bilag.

Krav til hver proces

2.

For processer, der vedrører automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel, anvendes følgende meddelelsessekvens:

a)

Registeradministratoren igangsætter processen for automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel ved at tildele anmodningen en entydig enhedsidentifikationskode, som omfatter de elementer, der er anført i bilag VI.

b)

Registeroperatoren aktiverer den relevante operation i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournals webtjeneste for automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel.

c)

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal validerer anmodningen ved at aktivere den relevante valideringsfunktion i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal.

d)

Hvis anmodningen valideres og således godkendes, ændrer Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal de informationer, den ligger inde med, i overensstemmelse med anmodningen.

e)

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal aktiverer operationen »receiveNapManagementOutcome« på det anmodende registers webtjeneste for automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel og underretter registret om, hvorvidt anmodningen blev valideret og dermed godkendt, eller om den viste sig at indeholde en afvigelse og derfor blev afvist.

f)

Hvis anmodningen blev valideret og dermed godkendt, ændrer den anmodende registeradministrator informationerne i registret i overensstemmelse med den validerede anmodning; hvis anmodningen viste sig at indeholde en afvigelse og derfor blev afvist, ændrer den anmodende registeradministrator ikke informationerne i registret som anført i den afviste anmodning.

3.

Forudsat at processer vedrørende automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel gennemføres via udveksling af data gennem klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal, bør registeradministratorer, der indsender en anmodning, modtage en kvittering for modtagelsen fra klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal efter højst 60 sekunder. Registeradministratorer, der indsender en anmodning, bør modtage underretning om validering fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal efter højst 24 timer. I alle andre tilfælde bør en registeradministrator, der indsender en anmodning, modtage en kvittering for modtagelse fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal efter højst 60 sekunder. Registeradministratorer, der indsender en anmodning bør modtage underretning om validering fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal efter højst 24 timer.

4.

De komponenter og funktioner, der anvendes under meddelelsessekvensen, er anført i tabel XIa-1-XIa-6. Input fra alle funktioner er tilpasset de krav til meddelelsernes format og informationsindhold, der er fastsat i de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyoto-protokollen, der er udarbejdet i medfør af UNFCCC-partskonferencens beslutning 24/CP.8. med anvendelse af WSDL (Web Services Description Language). En asterisk »(*)« anvendes til at angive, at et element kan optræde som input flere gange.

Tabel XIa-1:   Komponenter og funktioner for processer, der vedrører automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel

Komponent

Funktion

Anvendelsesområde

NAPTableManagementWS

AddNEInstallationtoNAP()

Offentlig

IncreaseNAPallocationtoNEInstallation()

Offentlig

RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Offentlig


Tabel XIa-2:   NAPTableManagementWS komponent

Formål

Formålet med denne komponent er at håndtere webtjenesteanmodninger til styring af automatiske ændringer af den nationale tildelingstabel.

Funktioner, der er tilgængelige via webtjenester

AddNEInstallationtoNAP()

Håndterer anmodninger om at tilføje nytilkomne anlæg, der er nye anlæg, til den nationale tildelingstabel.

IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP()

Håndterer anmodninger om at forhøje tildelingen af kvoter til nytilkomne anlæg, der allerede eksisterer.

RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Håndterer anmodninger om at fjerne tildelinger af kvoter for anlæg, der lukkes, fra den nationale tildelingstabel.

Andre funktioner

Ikke relevant

Roller

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal (for alle funktioner) og registre (kun for funktionen receiveNapManagementOutcome)


Tabel XIa-3:   Funktionen NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()

Formål

Denne funktion modtager anmodninger om at tilføje nytilkomne anlæg, der er nye anlæg, til den nationale tildelingstabel. De kvoter, der tildeles for årene før det indeværende år, har en værdi på nul. Hvis det nytilkomne anlæg, der er et nyt anlæg, ikke tildeles kvoter, vil antallet af kvoter være nul. Hvis det nytilkomne anlæg, der er et nyt anlæg, tildeles kvoter, nedskrives reserven med et tilsvarende antal.

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal autentificerer det igangsættende register (Originating Registry) ved at aktivere funktionen AuthenticateMessage(), og den kontrollerer registrets version ved at aktivere funktionen Check Version().

Hvis autentificeringen og versionskontrollen lykkes, returneres en resultatidentifikationskode på »1« uden nogen svarkode, anmodningens indhold skrives til en fil ved aktivering af funktionen WriteToFile(), og anmodningen stilles op i køen.

Hvis autentificeringen og versionskontrollen slår fejl, returneres en resultatidentifikationskode på »0« og en enkelt svarkode, der angiver grunden til fejlen.

»PermitIdentifier«: tilladelsesidentifikationskoden, som omfatter de elementer, der er anført i bilag VI.

Input-parametre

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Installation (*)

Obligatorisk

PermitIdentifier

Obligatorisk

InstallationIdentifier

Obligatorisk

Allocation (*)

Obligatorisk

YearinCommitmentPeriod

Obligatorisk

AmountofAllowances

Obligatorisk

Output-parametre

Result Identifier

Obligatorisk

Svarkode

Frivillig

Anvender

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Anvendes af

Ikke relevant (aktiveres som webtjeneste).


Tabel XIa-4:   Funktionen NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()

Formål

Denne funktion modtager en anmodning om at forøge tildelingen af kvoter for nytilkomne anlæg, der allerede er opført i den nationale tildelingstabel. De kvoter, der tildeles for årene før det indeværende år, ændres ikke. Reserven nedskrives med et antal, der svarer til det antal kvoter, der tildeles under denne proces

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal autentificerer det igangsættende register (Originating Registry) ved at aktivere funktionen AuthenticateMessage(), og den kontrollerer registrets version ved at aktivere funktionen Check Version().

Hvis autentificeringen og versionskontrollen lykkes, returneres en resultatidentifikationskode på »1« uden nogen svarkode, anmodningens indhold skrives til en fil ved aktivering af funktionen WriteToFile(), og anmodningen stilles op i køen.

Hvis autentificeringen og versionskontrollen slår fejl, returneres en resultatidentifikationskode på »0« og en enkelt svarkode, der angiver grunden til fejlen.

Input-parametre

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Installation (*)

Obligatorisk

InstallationIdentifier

Obligatorisk

Allocation (*)

Obligatorisk

Yearincommitmentperiod

Obligatorisk

AmountofAllowances

Obligatorisk

Output-parametre

ResultIdentifier

Obligatorisk

ResponseCode

Frivillig

Anvender

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Anvendes af

Ikke relevant (aktiveres som webtjeneste).


Tabel XIa-5:   Funktionen NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Formål

Denne funktion modtager anmodninger om at fjerne anlæg, der allerede er opført i den nationale tildelingstabel. Endnu ikke tildelte kvoter slettes, og et tilsvarende antal kvoter tilføjes reserven.

Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal autentificerer det igangsættende register (Originating Registry) ved at aktivere funktionen AuthenticateMessage(), og den kontrollerer registrets version ved at aktivere funktionen Check Version().

Hvis autentificeringen og versionskontrollen lykkes, returneres en resultatidentifikationskode på »1« uden nogen svarkode, anmodningens indhold skrives til en fil ved aktivering af funktionen WriteToFile(), og anmodningen stilles op i køen.

Hvis autentificeringen og versionskontrollen slår fejl, returneres en resultatidentifikationskode på »0« og en enkelt svarkode, der angiver grunden til fejlen.

Input-parametre

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

InitiatingRegistry

Obligatorisk

CommitmentPeriod

Obligatorisk

NewValueofReserve

Obligatorisk

Installation (*)

Obligatorisk

InstallationIdentifier

Obligatorisk

Output-parametre

Result Identifier

Obligatorisk

Svarkode

Frivillig

Anvender

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Anvendes af

Ikke relevant (aktiveres som webtjeneste).


Tabel XIa-6:   Funktionen NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()

Formål

Denne funktion modtager et output fra en styringsoperation, der vedrører den nationale tildelingsplan.

Det igangsættende register (Originating Registry) autentificerer klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal (eller Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal, hvis alle processer nævnt i bilag VIII dirigeres gennem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og videre til klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal) ved at aktivere funktionen AuthenticateMessage(), og det kontrollerer registrets version ved aktivere funktionen CheckVersion().

Hvis autentificeringen og versionskontrollen lykkes, returneres en resultatidentifikationskode på »1« uden nogen svarkode, anmodningens indhold skrives til en fil ved aktivering af funktionen WriteToFile(), og anmodningen stilles op i køen.

Hvis autentificeringen og versionskontrollen slår fejl, returneres en resultatidentifikationskode på »0« og en enkelt svarkode, der angiver grunden til fejlen.

Listen over svarkoder indeholder par (en svarkode parret med listen over anlægsidentifikationskoder, hvis dette er muligt), hvis svaret er »0« for enhver anden årsag til fejl.

Input-parametre

From

Obligatorisk

To

Obligatorisk

CorrelationId

Obligatorisk

MajorVersion

Obligatorisk

MinorVersion

Obligatorisk

Outcome

Obligatorisk

Response List

Frivillig

Output-parametre

Result Identifier

Obligatorisk

Response Code

Frivillig

Anvender

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Anvendes af

Ikke relevant (aktiveres som webtjeneste).


Tabel XIa-7:   Processer vedrørende ændringer i den nationale tildelingstabel

Procesbeskrivelse

Svarkoder fra Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal

NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP

7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704

NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP

7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7705

NAPTableManagementWS

RemoveNAPallocationofclosingInstallation

7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7700, 7706

5.

Hvis alle kontroller gennemføres tilfredsstillende, implementerer Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal automatisk ændringer i den nationale tildelingstabel i sin database og underretter registeradministratoren og den centrale administrator herom.«


Top