EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0862

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007, af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (EØS-relevant tekst)

OJ L 199, 31.7.2007, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 54 - 60

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj

31.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/23


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 862/2007

af 11. juli 2007

om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I sine konklusioner af 28. og 29. maj 2001 vedrørende fælles analyse og forbedret udveksling af statistiske oplysninger om asyl og migration fastslog Rådet (retlige og indre anliggender), at der er behov for en samlet og sammenhængende ramme for den fremtidige indsats til forbedring af statistikkerne.

(2)

I april 2003 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet med henblik på fremlæggelse af en handlingsplan for indsamling og analyse af EF-statistikker på indvandringsområdet. Denne indeholdt en række vigtige ændringer, som skulle øge omfanget og forbedre harmoniseringen af disse statistikker. I handlingsplanen anfører Kommissionen, at den har til hensigt at foreslå lovgivning om EF-statistikker om migration og asyl.

(3)

Det fremgår af konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003, at der kræves mere effektive mekanismer til indsamling og analyse af oplysningerne om migration og asyl i Den Europæiske Union.

(4)

Europa-Parlamentet anførte i sin beslutning af 6. november 2003 (3) om ovennævnte meddelelse fra Kommissionen, at der er behov for lovgivning som grundlag for udarbejdelsen af omfattende statistikker, som er nødvendige for at udforme en retfærdig og målrettet migrationspolitik på fællesskabsplan. I beslutningen giver Europa-Parlamentet sin tilslutning til Kommissionens planer om at fremsætte forslag til lovgivning om migrations- og asylstatistik.

(5)

Udvidelsen af EU har føjet en yderligere geografisk og politisk dimension til omfanget af de fænomener, der er knyttet til migration. Den har også øget behovet for præcise, aktuelle og harmoniserede statistiske oplysninger. Der er også et stigende behov for statistiske oplysninger om migranters erhverv, uddannelse, kvalifikationer og aktivitet.

(6)

Harmoniserede og sammenlignelige EF-statistikker om migration og asyl er af stor betydning for udviklingen og overvågningen af fællesskabslovgivning og -politikker om indvandring og asyl og om fri bevægelighed for personer.

(7)

Der er behov for at styrke udvekslingen af statistiske oplysninger om asyl og migration og forbedre kvaliteten af Fællesskabets statistiske undersøgelser og resultaterne heraf, der hidtil har været baseret på en række »gentleman-aftaler«.

(8)

Det er vigtigt, at oplysninger er tilgængelige i hele Den Europæiske Union til brug for overvågning af udviklingen og gennemførelsen af Fællesskabets lovgivning og politik. Generelt sikrer den nuværende praksis ikke i tilstrækkelig grad — på ensartet vis — en regelmæssig, rettidig og hurtig levering og formidling af harmoniserede data.

(9)

Denne forordning finder ikke anvendelse på skøn over det antal personer, der har ulovligt ophold i medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør ikke indberette sådanne skøn eller data om sådanne personer til Kommissionen (Eurostat), selv om disse kan medregnes i populationsopgørelser som led i undersøgelser.

(10)

De definitioner, der er anvendt i denne forordning, er så vidt muligt taget fra FN's retningslinjer for migrationsopgørelser (Recommendations for Statistics of International Migration), FN's retningslinjer for folke- og boligtællinger i ECE-området (Recommendations for the Censuses of Population and Housing in the ECE Region) eller fællesskabslovgivning og bør ajourføres i henhold til de relevante procedurer.

(11)

Nye fællesskabsbehov for statistikker over migration og asyl gør bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 af 9. februar 1976 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (4) forældede.

(12)

Forordning (EF) nr. 311/76 bør derfor ophæves.

(13)

Målet med denne forordning, nemlig fastsættelse af fælles regler for indsamling og udarbejdelse af EF-statistikker om migration og international beskyttelse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af denne foranstaltnings omfang bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(14)

Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (5) udgør referencerammen for bestemmelserne i denne forordning. Især skal statistikkerne være karakteriseret ved upartiskhed, pålidelighed, objektivitet, videnskabelig uafhængighed, omkostningseffektivitet og de statistiske oplysningers fortrolighed.

(15)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6).

(16)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at ajourføre definitionerne, træffe afgørelse om grupperinger af data og yderligere opdelinger og fastsætte regler for præcision og kvalitetsstandarder. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning og supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(17)

Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom af 19. juni 1989 om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (7), er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i nævnte afgørelse —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastsætter fælles regler for indsamling og udarbejdelse af EF-statistikker om:

a)

indvandring til og udvandring fra medlemsstaternes områder, herunder også strømme fra en medlemsstat til en anden og strømme mellem en medlemsstat og et tredjeland

b)

statsborgerskab og fødeland for personer, der har deres sædvanlige bopæl på medlemsstaternes område

c)

administrative og retslige procedurer og processer i medlemsstaterne vedrørende indvandring, meddelelse af opholdstilladelse, statsborgerskab, asyl og andre former for international beskyttelse og forebyggelse af ulovlig indvandring.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning anvendes følgende definitioner:

a)

»sædvanlig bopæl«: det sted, hvor en person normalt tilbringer den daglige hvileperiode, uanset om der forekommer midlertidigt fravær på grund af fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos venner og familie, forretningsrejse, lægebehandling eller pilgrimsrejser, eller, hvis sådanne oplysninger ikke foreligger, det sted, hvor en person har lovlig eller registreret bopæl

b)

»indvandring«: den handling, hvorved en person tager sædvanlig bopæl i en medlemsstat i en periode, som varer eller forventes at vare mindst 12 måneder, efter at den pågældende person tidligere har haft sædvanlig bopæl i en anden medlemsstat eller et tredjeland

c)

»udvandring«: den handling, hvorved en person, der tidligere har haft sædvanlig bopæl i en medlemsstat, ophører med at have bopæl i denne medlemsstat i en periode, som varer eller forventes at vare mindst 12 måneder

d)

»statsborgerskab«: det særlige retlige bånd, der er mellem en person og hans eller hendes stat, og som er erhvervet ved fødsel eller naturalisation, ved erklæring, valg, ægteskab eller ad anden vej i henhold til national ret

e)

»fødeland«: moderens bopælsland (inden for de nugældende grænser, hvis oplysningerne er tilgængelige) på fødselstidspunktet eller, hvis dette ikke er oplyst, det land (inden for de nugældende grænser, hvis oplysningerne er tilgængelige), hvor fødslen fandt sted

f)

»indvandrer«: en person, som foretager en indvandring

g)

»udvandrer«: en person, som foretager en udvandring

h)

»fastboende udlænding«: en person som defineret i artikel 2, litra b), i Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (8)

i)

»tredjelandsstatsborger«: enhver person, der ikke er unionsborger som defineret i traktatens artikel 17, stk. 1, herunder statsløse

j)

»ansøgning om international beskyttelse«: en ansøgning om international beskyttelse som defineret i artikel 2, litra g), i Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse (9)

k)

»flygtningestatus«: flygtningestatus som defineret i artikel 2, litra d), i direktiv 2004/83/EF

l)

»subsidiær beskyttelsesstatus«: subsidiær beskyttelsesstatus som defineret i artikel 2, litra f), i direktiv 2004/83/EF

m)

»familiemedlemmer«: familiemedlemmer som defineret i artikel 2, litra i), i Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (10)

n)

»midlertidig beskyttelse«: midlertidig beskyttelse som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 2001/55/EF af 20. juli 2001 om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger, der skal fremme en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelsen af disse personer og følgerne heraf (11)

o)

»uledsagede mindreårige«: uledsagede mindreårige som defineret i artikel 2, litra i), i direktiv 2004/83/EF

p)

»ydre grænser«: ydre grænser som defineret i artikel 2, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (12)

q)

»tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse«: tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse ved den ydre grænse, fordi de ikke opfylder alle de indrejsebetingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 562/2006, og ikke tilhører de personkategorier, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, i samme forordning

r)

»tredjelandsstatsborgere, som anses for at have ulovligt ophold«: tredjelandsstatsborgere, som officielt anses for at opholde sig i en medlemsstat, og som ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for at have ophold eller bopæl i den pågældende medlemsstat

s)

»genbosættelse«: overførsel af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, ud fra en vurdering af deres behov for international beskyttelse og en holdbar løsning, til en medlemsstat, hvor de får tilladelse til at opholde sig med en sikker retsstilling.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om anvendelsen og sandsynlige virkninger af skøn eller andre metoder til tilpasning af statistikker på grundlag af nationale definitioner for at overholde de harmoniserede definitioner i stk. 1.

3.   For referenceåret 2008 kan de statistiske oplysninger, der indberettes til Kommissionen (Eurostat) i henhold til denne forordning, baseres på alternative (nationale) definitioner. Medlemsstaterne giver i så fald Kommissionen (Eurostat) meddelelse om de pågældende alternative definitioner.

4.   Hvis en eller flere af de i stk. 1 nævnte retsakter ikke er bindende for en medlemsstat, bør denne medlemsstat levere statistikker, der kan sammenlignes med dem, der kræves i henhold til denne forordning, når det kan ske i henhold til gældende lovgivningsmæssige og/eller administrative procedurer.

Artikel 3

Statistikker om international migration, personer med sædvanlig bopæl og erhvervelse af statsborgerskab

1.   Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a)

indvandrere, der flytter til den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:

i)

grupper af statsborgerskaber efter alder og køn

ii)

grupper af fødelande efter alder og køn

iii)

grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, efter alder og køn

b)

udvandrere, der flytter fra den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:

i)

efter grupper af statsborgerskaber

ii)

efter alder

iii)

efter køn

iv)

efter grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl

c)

personer med sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat ved udgangen af referenceperioden opdelt på følgende måde:

i)

grupper af statsborgerskaber efter alder og køn

ii)

grupper af fødelande efter alder og køn

d)

personer, som har sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat og i referenceåret har erhvervet statsborgerskab i den pågældende medlemsstat, og som tidligere har haft statsborgerskab i en anden medlemsstat eller et tredjeland, eller som tidligere har været statsløse, opdelt efter alder og køn, efter den pågældendes tidligere statsborgerskab, og efter om personen tidligere var statsløs.

2.   De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tolv måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

Artikel 4

Statistikker om international beskyttelse

1.   Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a)

personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem

b)

personer, som er omfattet af ansøgninger om international beskyttelse, der er under behandling af den ansvarlige nationale myndighed ved udgangen af referenceperioden

c)

ansøgninger om international beskyttelse, som er blevet trukket tilbage i referenceperioden.

Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab. De skal være baseret på referenceperioder på en kalendermåned og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referencemåneden. Den første referencemåned er januar 2008.

2.   Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a)

personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om afslag på ansøgninger om international beskyttelse, som f.eks. afgørelser, hvorefter ansøgningerne afvises som uantagelige eller findes grundløse, og afgørelser i prioriterede sager og hastesager

b)

personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse eller inddragelse af flygtningestatus

c)

personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse eller inddragelse af subsidiær beskyttelsesstatus

d)

personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse eller inddragelse af midlertidig beskyttelse

e)

personer omfattet af andre afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse eller inddragelse af opholdstilladelse af humanitære grunde i henhold til national lovgivning om international beskyttelse.

Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab. De skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar til marts 2008.

3.   Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a)

ansøgere om international beskyttelse i referenceperioden, som af den ansvarlige nationale myndighed betragtes som uledsagede mindreårige

b)

personer omfattet af endelige afgørelser om afslag på ansøgninger om international beskyttelse, som f.eks. afgørelser, som er truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse, og hvorefter ansøgninger afvises som uantagelige eller findes grundløse, og afgørelser i prioriterede sager og hastesager

c)

personer omfattet af endelige afgørelser om meddelelse eller inddragelse af flygtningestatus truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse

d)

personer omfattet af endelige afgørelser om meddelelse eller inddragelse af subsidiær beskyttelsesstatus truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse

e)

personer omfattet af endelige afgørelser om meddelelse eller inddragelse af midlertidig beskyttelse truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse

f)

personer omfattet af andre endelige afgørelser truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse om meddelelse eller inddragelse af opholdstilladelse af humanitære grunde i henhold til national lovgivning om international beskyttelse

g)

personer, der i referenceperioden har fået tilladelse til ophold i en medlemsstat inden for rammerne af en genbosættelsesordning i nationalt eller fællesskabsregi, hvis der gennemføres en sådan ordning i den pågældende medlemsstat.

Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab. De skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

4.   Medlemsstaterne indberetter følgende statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om anvendelse af forordning (EF) nr. 343/2003 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 (13):

a)

antallet af anmodninger om tilbagetagelse eller overtagelse af asylansøgere

b)

de bestemmelser, som de i litra a) omhandlede anmodninger er baseret på

c)

de afgørelser, der er truffet vedrørende de i litra a) omhandlede anmodninger

d)

antallet af overførsler, som de i litra c) omhandlede afgørelser medfører

e)

antallet af anmodninger om oplysninger.

Disse statistikker skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

Artikel 5

Statistikker om forebyggelse af ulovlig indrejse og ophold

1.   Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a)

tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse i en medlemsstat ved den ydre grænse

b)

tredjelandsstatsborgere, som i henhold til national lovgivning om indvandring anses for at opholde sig ulovligt i en medlemsstat.

De i litra a) nævnte statistikker opdeles i overensstemmelse med artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 562/2006.

De i litra b) nævnte statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab.

2.   De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

Artikel 6

Statistikker om tredjelandsstatsborgeres opholdstilladelser og ophold

1.   Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om:

a)

antallet af opholdstilladelser udstedt til tredjelandsstatsborgere opdelt på følgende måde:

i)

opholdstilladelser udstedt i referenceperioden, hvorved den pågældende person tildeles opholdstilladelse for første gang, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse og opholdstilladelsens gyldighedsperiode

ii)

opholdstilladelser udstedt i referenceperioden og tildelt som følge af en persons ændrede indvandrerstatus eller begrundelse for ophold, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse og opholdstilladelsens gyldighedsperiode

iii)

gyldige opholdstilladelser ved udgangen af referenceperioden (antal udstedte opholdstilladelser, som ikke er inddraget eller udløbet), opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse og opholdstilladelsens gyldighedsperiode

b)

antallet af fastboende tredjelandsstatsborgere ved udgangen af referenceperioden opdelt efter statsborgerskab.

2.   Når en medlemsstats lovgivning og administrative praksis giver mulighed for tildeling af bestemte kategorier af langtidsvisum eller indvandrerstatus i stedet for opholdstilladelser, skal antallet af sådanne visa og tildelinger af indvandrerstatus medregnes i de statistikker, der er omhandlet i stk. 1.

3.   De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for seks måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

Artikel 7

Statistikker om tilbagevenden

1.   Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om:

a)

antallet af tredjelandsstatsborgere, som anses for at opholde sig ulovligt i en medlemsstat, og som er omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, der fastslår, at deres ophold er ulovligt, og pålægger dem at forlade medlemsstaten, opdelt efter de pågældende personers statsborgerskab

b)

antallet af tredjelandsstatsborgere, som faktisk har forladt medlemsstaten i overensstemmelse med en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, jf. litra a), opdelt efter de tilbagevendte personers statsborgerskab.

2.   De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

3.   De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, omfatter ikke tredjelandsstatsborgere, som overføres fra en medlemsstat til en anden medlemsstat efter proceduren i forordning (EF) nr. 343/2003 og forordning (EF) nr. 1560/2003.

Artikel 8

Yderligere opdelinger

1.   Kommissionen kan vedtage foranstaltninger vedrørende fastlæggelsen af yderligere opdelinger, jf. nedenfor, for følgende statistikker:

a)

statistikker omhandlet i artikel 4 som helhed opdelt efter

i)

året, hvor ansøgningen blev indgivet

b)

statistikker omhandlet i artikel 4, stk. 4, opdelt efter

i)

antal personer berørt af anmodningen, afgørelsen og overførslen

c)

statistikker omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), opdelt efter:

i)

alder

ii)

køn

d)

statistikker omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), opdelt efter:

i)

begrundelse for anholdelsen

ii)

stedet, hvor anholdelsen fandt sted

e)

statistikker omhandlet i artikel 6 opdelt efter:

i)

år, hvor opholdstilladelsen først blev givet

ii)

alder

iii)

køn

f)

statistikker omhandlet i artikel 7, opdelt efter:

i)

begrundelse for afgørelsen eller retsakten, der pålægger udrejse

ii)

alder

iii)

køn.

2.   De i stk. 1 nævnte yderligere opdelinger skal kun indberettes særskilt og ikke kombineret med de opdelinger, der kræves i henhold til artikel 4-7.

3.   Når Kommissionen skal tage stilling til, om der kræves yderligere opdelinger skal den vurdere behovet for disse oplysninger til udformning og overvågning af Fællesskabets politikker og tilgængeligheden af egnede datakilder samt de omkostninger, der er forbundet hermed.

Forhandlinger om yderligere opdelinger, som der måtte være behov for ved anvendelsen af artikel 4-7, iværksættes senest den 20. august 2009. Det tidligste referenceår for gennemførelsen af yderligere opdelinger er 2010.

Artikel 9

Datakilder og kvalitetsstandarder

1.   Statistikkerne baseres på følgende datakilder i det omfang, de er tilgængelige i medlemsstaten og i overensstemmelse med national lovgivning og praksis

a)

registre over administrative og retslige procedurer

b)

registre over administrative procedurer

c)

registre over populationen af personer eller af en undergruppe af denne population

d)

folketællinger

e)

stikprøveundersøgelser

f)

andre egnede kilder.

Der kan som led i udarbejdelsen af statistikkerne anvendes videnskabeligt baserede og veldokumenterede statistiske skønsmetoder.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om, hvilke datakilder der er anvendt, af hvilke grunde disse kilder er valgt, og hvilke virkninger valget af datakilder får for statistikkernes kvalitet, samt hvilke skønsmetoder der er anvendt, og underretter Kommissionen (Eurostat) om ændringer i så henseende.

3.   Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) skal medlemsstaterne indsende alle oplysninger, som er nødvendige for at vurdere statistikkernes kvalitet, sammenlignelighed og fuldstændighed.

4.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen (Eurostat) om revisioner af og korrektioner i de statistiske oplysninger, der er indberettet i medfør af denne forordning, og om ændringer i de anvendte metoder og datakilder.

5.   Foranstaltninger vedrørende fastlæggelsen af de passende formater for indberetning af data vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 10

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning hvad angår de passende formater for indberetning af data, jf. artikel 9, vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 11, stk. 2.

2.   Følgende nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen, bl.a. ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11, stk. 3:

a)

ajourføring af definitioner, jf. artikel 2, stk. 1

b)

fastlæggelse af kategorier af grupper af fødelande, grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl og får sædvanlig bopæl, og grupper af statsborgerskaber, jf. artikel 3, stk. 1

c)

fastlæggelse af kategorier af begrundelser for udstedelse af opholdstilladelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra a)

d)

fastlæggelse af yderligere opdelinger og inddelingsniveauer for variablerne, jf. artikel 8

e)

fastlæggelse af regler for præcision og kvalitetsstandarder.

Artikel 11

Udvalg

1.   Kommissionen bistås i forbindelse med vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden, der er fastsat i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 12

Rapport

Kommissionen forelægger senest den 20. august 2012 og derefter hvert tredje år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning og om deres kvalitet.

Artikel 13

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 311/76 ophæves.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. juli 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

M. LOBO ANTUNES

Formand


(1)  EUT C 185 af 8.8.2006, s. 31.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.3.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 12.6.2007.

(3)  EUT C 83 E af 2.4.2004, s. 94.

(4)  EFT L 39 af 14.2.1976, s. 1.

(5)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(7)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(8)  EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44.

(9)  EUT L 304 af 30.9.2004, s. 12.

(10)  EUT L 50 af 25.2.2003, s. 1.

(11)  EFT L 212 af 7.8.2001, s. 12.

(12)  EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.

(13)  EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3.


Top