EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0785

Kommissionens forordning (EF) nr. 785/2007 af 4. juli 2007 om godkendelse af 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som fodertilsætningsstof (EØS-relevant tekst)

OJ L 175, 5.7.2007, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2020; ophævet ved 32020R0166 . Latest consolidated version: 30/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/785/oj

5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 785/2007

af 4. juli 2007

om godkendelse af 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af præparatet 6-fytase EC 3.1.3.26 produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1743/2006 (2) blev der givet tilladelse uden tidsbegrænsning til at anvende 6-fytase EC 3.1.3.26 produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) til slagtekyllinger.

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tilladelse til anvendelse til slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (herefter benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 17. oktober 2006, at præparatet 6-fytase EC 3.1.3.26 produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet (3). Det blev endvidere konkluderet, at det pågældende præparat ikke udgør nogen anden risiko, der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville udelukke en godkendelse. Ifølge udtalelsen har anvendelsen af præparatet ingen skadelige virkninger på disse andre dyrekategorier. Autoriteten anbefaler i sin udtalelse, at der træffes passende foranstaltninger vedrørende brugernes sikkerhed. Den mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. I udtalelsen gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 16.

(3)  Udtalelse afgivet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003 af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, om sikkerheden og effektiviteten ved enzympræparatet Phyzyme™ XP 5000L/Phyzyme™ XP 5000G (6-fytase) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, æglæggende høner, slagtekalkuner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer. Vedtaget den 17. oktober 2006. EFSA Journal (2006) 404, 1-20.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller –kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivt stof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer.

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-fytase

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G

Phyzyme XP 5000L)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparatet 6-fytase (EC 3.1.3.26)

produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

med en aktivitet på mindst:

 

Fast form: 5 000 FTU (1)/g

 

Flydende form: 5 000 FTU/ml

 

Aktivstoffets karakteristika:

 

6-fytase (EC 3.1.3.26)

 

produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analysemetode (2)

Kolorimetri med måling af det uorganiske phosphat, der frigives af enzymet fra fytatsubstrat.

Slagtekyllinger

250 FTU

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Til brug i foder med indhold af fytinbundet phosphat på over 0,23 %.

3.

Til smågrise (fravænnede) op til 35 kg kropsvægt.

4.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

slagtekyllinger: 500-750 FTU

slagtekalkuner: 250-1 000 FTU

æglæggende høner: 150-900 FTU

slagteænder: 250-1 000 FTU

smågrise (fravænnede): 500-1 000 FTU

slagtesvin: 500-1 000 FTU

søer: 500 FTU.

25. juli 2017

Slagtekalkuner

250 FTU

Æglæggende høner

150 FTU

Slagteænder

250 FTU

Smågrise (fravænnede)

250 FTU

Slagtesvin

250 FTU

Søer

500 FTU


(1)  1 FTU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol uorganisk fosfat pr. minut fra et natriumfytatsubstrat ved pH 5,5 og 37 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


Top