Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0656

Kommissionens forordning (EF) nr. 656/2007 af 14. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 586/2001 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår definitionen af industrihovedgrupper

OJ L 155, 15.6.2007, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 164 - 167

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/656/oj

15.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 155/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 656/2007

af 14. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 586/2001 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår definitionen af industrihovedgrupper

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (1), særlig artikel 3 og artikel 17, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Definitionen af industrihovedgrupper i Kommissionens forordning (EF) nr. 586/2001 (2) er baseret på den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE) (3).

(2)

En ny version af NACE (NACE rev. 2) indførtes ved forordning (EF) nr. 1893/2006, som også foreskriver, at konjunkturstatistikker, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1165/98, udarbejdes i overensstemmelse med NACE rev. 2 fra 1. januar 2009.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 586/2001 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 og 2 erstattes alle henvisninger til »NACE rev. 1« af »NACE rev. 2«.

2)

I artikel 3 erstattes ordene »senest tre måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden« af »fra 1. januar 2009«.

3)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 86 af 27.3.2001, s. 11.

(3)  EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1.


BILAG

»BILAG

NACE REV. 2-POSITIONER FORDELT PÅ KATEGORIER AF AGGREGATER

NACE rev. 2

Beskrivelse i NACE rev. 2

Aggregat

07

Brydning af metalmalme

Mellemprodukter

08

Anden råstofindvinding

Mellemprodukter

09

Serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding

Mellemprodukter

10.6

Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter

Mellemprodukter

10.9

Fremstilling af færdige foderblandinger

Mellemprodukter

13.1

Forbehandling og spinding af tekstilfibre

Mellemprodukter

13.2

Vævning af tekstiler

Mellemprodukter

13.3

Efterbehandling af tekstiler

Mellemprodukter

16

Fremstilling af træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; fremstilling af varer strå og flettematerialer

Mellemprodukter

17

Fremstilling af papir og papirvarer

Mellemprodukter

20.1

Fremstilling af basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter, plast og syntetisk gummi i ubearbejdet form

Mellemprodukter

20.2

Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter

Mellemprodukter

20.3

Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer

Mellemprodukter

20.5

Fremstilling af andre kemiske produkter

Mellemprodukter

20.6

Fremstilling af kemofibre

Mellemprodukter

22

Fremstilling af gummi- og plastprodukter

Mellemprodukter

23

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter

Mellemprodukter

24

Fremstilling af metal

Mellemprodukter

25.5

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

Mellemprodukter

25.6

Overfladebehandling af metal; maskinforarbejdning

Mellemprodukter

25.7

Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter

Mellemprodukter

25.9

Fremstilling af andre færdige metalprodukter

Mellemprodukter

26.1

Fremstilling af elektroniske komponenter og plader

Mellemprodukter

26.8

Fremstilling af magnetiske og optiske media

Mellemprodukter

27.1

Fremstilling af elektriske motorer, generatorer, transformatorer og elektriske fordelings- og kontroltavler

Mellemprodukter

27.2

Fremstilling af batterier og akkumulatorer

Mellemprodukter

27.3

Fremstilling af ledninger og kabler og tilbehør hertil

Mellemprodukter

27.4

Fremstilling af elektriske belysningsartikler

Mellemprodukter

27.9

Fremstilling af andet elektrisk udstyr

Mellemprodukter

05

Indvinding af kul og brunkul

Energi

06

Indvinding af råolie og naturgas

Energi

19

Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter

Energi

35

El-, gas- og fjernvarmeforsyning

Energi

36

Vandforsyning

Energi

25.1

Fremstilling af metalkonstruktioner

Kapitalgoder

25.2

Fremstilling af tanke og beholdere af metal

Kapitalgoder

25.3

Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler

Kapitalgoder

25.4

Fremstilling af våben og ammunition

Kapitalgoder

26.2

Fremstilling af computere og ydre enheder

Kapitalgoder

26.3

Fremstilling af kommunikationsudstyr

Kapitalgoder

26.5

Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol; ure

Kapitalgoder

26.6

Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur

Kapitalgoder

28

Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.

Kapitalgoder

29

Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

Kapitalgoder

30.1

Bygning af skibe og både

Kapitalgoder

30.2

Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje

Kapitalgoder

30.3

Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.

Kapitalgoder

30.4

Fremstilling af militære kampkøretøjer

Kapitalgoder

32.5

Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil

Kapitalgoder

33

Reparation og installation af maskiner og udstyr

Kapitalgoder

26.4

Fremstilling af elektronik til husholdninger

Varige forbrugsgoder

26.7

Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr

Varige forbrugsgoder

27.5

Fremstilling af husholdningsapparater

Varige forbrugsgoder

30.9

Fremstilling af transportmidler i.a.n.

Varige forbrugsgoder

31

Fremstilling af møbler

Varige forbrugsgoder

32.1

Fremstilling af smykker, bijouteri, mønter og lignende varer

Varige forbrugsgoder

32.2

Fremstilling af musikinstrumenter

Varige forbrugsgoder

10.1

Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter

Ikke-varige forbrugsgoder

10.2

Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

Ikke-varige forbrugsgoder

10.3

Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

Ikke-varige forbrugsgoder

10.4

Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer

Ikke-varige forbrugsgoder

10.5

Fremstilling af mejeriprodukter

Ikke-varige forbrugsgoder

10.7

Fremstilling af bageri- og dejprodukter

Ikke-varige forbrugsgoder

10.8

Fremstilling af andre fødevarer

Ikke-varige forbrugsgoder

11

Fremstilling af drikkevarer

Ikke-varige forbrugsgoder

12

Fremstilling af tobaksprodukter

Ikke-varige forbrugsgoder

13.9

Fremstilling af andre tekstiler

Ikke-varige forbrugsgoder

14

Fremstilling af beklædningsartikler

Ikke-varige forbrugsgoder

15

Fremstilling af læder og lædervarer

Ikke-varige forbrugsgoder

18

Trykning og reproduktion af indspillede medier

Ikke-varige forbrugsgoder

20.4

Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume, hårshampoo, tandpasta mv.

Ikke-varige forbrugsgoder

21

Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

Ikke-varige forbrugsgoder

32.3

Fremstilling af sportsudstyr

Ikke-varige forbrugsgoder

32.4

Fremstilling af spil og legetøj

Ikke-varige forbrugsgoder

32.9

Fremstillingsvirksomhed i.a.n.

Ikke-varige forbrugsgoder«


Top