EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0653

Kommissionens forordning (EF) nr. 653/2007 af 13. juni 2007 om anvendelse af et fælles europæisk format for sikkerhedscertifikater og ansøgningsdokumenter i henhold til artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF og om gyldigheden af sikkerhedscertifikater udstedt efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 153, 14.6.2007, p. 9–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 253

In force. Latest consolidated version: 31/05/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/653/oj

14.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 653/2007

af 13. juni 2007

om anvendelse af et fælles europæisk format for sikkerhedscertifikater og ansøgningsdokumenter i henhold til artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF og om gyldigheden af sikkerhedscertifikater udstedt efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet) (1), særlig artikel 15,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (agenturforordningen) (2), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU fastsættes der bestemmelser om sikkerhedscertificering af jernbanevirksomheder. Ifølge direktivets artikel 10 skal en jernbanevirksomhed sikkerhedscertificeres for at få adgang til jernbaneinfrastrukturen. Formålet med sikkerhedscertificeringen er at bevise, at jernbanevirksomheden har etableret sit sikkerhedsledelsessystem og kan opfylde de krav, der er fastlagt i tekniske specifikationer for interoperabilitet i henhold til Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (3), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (4) samt andre fællesskabsforskrifter og nationale regler, så den er i stand til at kontrollere risici og operere sikkert på nettet.

(2)

Medlemsstaterne bør bestræbe sig på at bistå ansøgere, der ønsker at etablere sig på markedet som jernbanevirksomheder, og de bør herunder give oplysninger og reagere hurtigt på anmodninger om sikkerhedscertificering. For jernbanevirksomheder, der driver internationale transportforbindelser, er det vigtigt, at procedurerne er ens i forskellige medlemsstater; derfor bør de fælles sikkerhedscertifikatdele harmoniseres efter en fælles skabelon. Med dette formål giver artikel 15 i direktiv 2004/49/EF hjemmel til harmonisering af sikkerhedscertifikater. Ifølge artikel 7 i forordning (EF) nr. 881/2004 skal agenturet udarbejde et fælles format til sikkerhedscertifikatet, herunder en elektronisk version, og et fælles format til ansøgningen om sikkerhedscertifikat, herunder en liste over de relevante oplysninger, der skal leveres, og rette henstilling herom.

(3)

Ifølge artikel 33 i direktiv 2004/49/EF skal medlemsstaterne efterkomme direktivets bestemmelser senest den 30. april 2006. Fra og med den dato skal der altså udstedes sikkerhedscertifikater efter bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF. Derfor må der hurtigt sættes ind på at harmonisere sikkerhedscertificeringen, så medlemsstaterne snarest muligt kan anvende en fælles fremgangsmåde.

(4)

I henhold til artikel 10 i direktiv 2004/49/EF skal sikkerhedscertificeringen omfatte to dele: Den ene skal bekræfte, at jernbanevirksomhedens sikkerhedsledelsessystem er godkendt og dermed kan accepteres i hele Fællesskabet (A-certifikat), og den anden skal bekræfte de forholdsregler, der er truffet med henblik på specifikke nationale krav, som man skal opfylde for at kunne drive togtrafik på det relevante net (B-certifikat). I denne forordnings harmoniserede ansøgningsskema med vejledning oplyses jernbanevirksomhederne og de nationale sikkerhedsmyndigheder om, hvad ansøgningen skal indeholde for hver del af sikkerhedscertificeringen.

(5)

I henhold til artikel 10, stk. 6, i direktiv 2004/49/EF skal de nationale sikkerhedsmyndigheder underrette agenturet om de sikkerhedscertifikater, de har udstedt efter samme direktivs artikel 10, stk. 2, litra a) (A-certifikater). I henhold til forordning (EF) nr. 881/2004, artikel 11, stk. 1, litra b), skal agenturet imidlertid føre en offentlig database over alle de sikkerhedscertifikater, der udstedes efter artikel 10 i direktiv 2004/49/EF. Agenturet skal altså offentliggøre både A- og B-certifikater. For at gøre det muligt at efterleve artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 881/2004 skal medlemsstaterne derfor ikke kun underrette agenturet om A-certifikaterne, men også om B-certifikater, der udstedes efter direktiv 2004/49/EF, artikel 10, stk. 2, litra b).

(6)

De nationale sikkerhedsmyndigheder råder i hovedsagen over tre metoder, når de skal underrette agenturet om udstedelse, fornyelse, ændring og tilbagekaldelse af sikkerhedscertifikater: De kan bruge agenturets webfacilitet, sende en elektronisk fil med sikkerhedscertifikatet eller sende en faxkopi af sikkerhedscertifikatet. For at gøre det lettere at bruge standardformatet og sikre, at det er den seneste version af skemaerne, der bruges, anbefales det, at de nationale sikkerhedsmyndigheder benytter webfacilitetens elektroniske format på agenturets websted eller henter enten den elektroniske fil eller de modeldokumenter, der fås på samme websted. Det anbefales kraftigt, at de benytter den webbaserede elektroniske version, da den gør det muligt at arkivere dokumentet direkte i agenturets database. Det er også anbefalelsesværdigt at indsende en elektronisk fil, da agenturet dermed kan arkivere dokumentet som en struktureret fil, der kan sendes direkte til agenturets sikkerhedsdatabase.

(7)

Hvert sikkerhedscertifikat, der udstedes af medlemsstaten, skal have sit eget entydige nummer, som også skal gøre det lettere at registrere sikkerhedscertifikatet i den offentlige database, agenturet skal oprette.

(8)

For at undgå unødige økonomiske og administrative byrder må det gøres klart, at det ikke er nødvendigt for jernbanevirksomheder at søge om et nyt sikkerhedscertifikat før 1. januar 2011, hvis de har fået udstedt et sikkerhedscertifikat efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF af 26. februar 2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (5). Eksisterende sikkerhedscertifikater gælder, så længe betingelserne for deres gyldighed er opfyldt, men så snart en af betingelserne ikke længere er opfyldt (f.eks. ved udløb eller ændring af det geografiske anvendelsesområde), skal der søges om et nyt certifikat. Dette bør imidlertid ikke udelukke, at en jernbanevirksomhed, der har et certifikat, som er udstedt efter direktiv 2001/14/EF, kan søge et certifikat i det nye harmoniserede format. Dette spørgsmål har Kommissionen fået forelagt i forbindelse med artikel 28, stk. 1, i direktiv 2004/49/EF.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det i medfør af artikel 21 i direktiv 96/48/EF nedsatte udvalg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Sikkerhedscertifikater efter artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/49/EF (A-certifikater) udstedes i det standardformat, der fremgår af bilag I.

Dette format benyttes hver gang et A-certifikat udstedes, fornyes, ajourføres, ændres eller tilbagekaldes.

Artikel 2

Sikkerhedscertifikater efter artikel 10, stk. 2, litra b), i direktiv 2004/49/EF (B-certifikater) udstedes i det standardformat, der fremgår af bilag II.

Dette format benyttes, hver gang et B-certifikat udstedes, fornyes, ajourføres, ændres eller tilbagekaldes.

Artikel 3

Ansøgninger om A- og/eller B-certifikater, der indsendes i overensstemmelse med artikel 10 eller 12 i direktiv 2004/49/EF, udformes som angivet i bilag III.

Ansøgningsskemaet udfyldes efter vejledningen i bilag III.

Artikel 4

Hvert sikkerhedscertifikat får sit eget entydige nummer efter nummereringssystemet i bilag IV.

Artikel 5

Sikkerhedsmyndigheden underretter agenturet om udstedelse, fornyelse, ændring eller tilbagekaldelse af alle A- og B-certifikater, der er udstedt efter artikel 10, stk. 2, i direktiv 2004/49/EF.

Artikel 6

Alle sikkerhedscertifikater, der er udstedt efter direktiv 2001/14/EF, udskiftes senest den 1. januar 2011 med sikkerhedscertifikater udstedt efter direktiv 2004/49/EF og denne forordning.

Sikkerhedscertifikater, der er udstedt efter direktiv 2001/14/EF, ændres, ajourføres og fornyes efter reglerne i denne forordning og direktiv 2004/49/EF.

Jernbanevirksomheder, der har fået udstedt et sikkerhedscertifikat efter direktiv 2001/14/EF, kan ansøge den nationale sikkerhedsmyndighed om et nyt sikkerhedscertifikat efter denne forordning og direktiv 2004/49/EF.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44. Berigtiget i EUT L 220 af 21.6.2004, s. 16.

(2)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 220 af 21.6.2004, s. 3.

(3)  EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/50/EF (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 114. Berigtiget i EUT L 220 af 21.6.2004, s. 40).

(4)  EFT L 110 af 20.4.2001, s. 1. Ændret ved direktiv 2004/50/EF.

(5)  EFT L 75 af 15.3.2001, s. 29. Senest ændret ved direktiv 2004/49/EF.


BILAG I

Image


BILAG II

Image


BILAG III

Standardansøgningsskema og vejledning

Image

ANSØGNING OM SIKKERHEDSCERTIFICERING

Image

Image

Image

Image

FORSIDE TIL BILAG TIL ANSØGNINGSSKEMAET

Image

Image

VEJLEDNING I SAMMENSÆTNING AF ANSØGNINGSMATERIALET

Oplysninger, der skal anføres i ansøgningsskemaet til sikkerhedscertifikat A og B

INDLEDNING

Dette ansøgningsskema skal benyttes af jernbanevirksomheder (også benævnt »ansøgere«), der søger om sikkerhedscertifikat A og/eller B (artikel 10, stk. 1, i direktiv 2004/49/EF). Medmindre andet er anført, henvises der i dette dokument til artikler i direktiv 2004/49/EF.

Jernbanevirksomheder, der søger om et af disse certifikater eller dem begge, kan benytte dette ansøgningsskema til at indgive deres ansøgning til den udstedende sikkerhedsmyndighed eller -organisation. Det gør det muligt for myndigheden at behandle ansøgningen uden unødige forsinkelser og under alle omstændigheder inden for den frist, der er fastsat i artikel 12, stk. 1.

Jernbanevirksomheden skal udfylde alle skemaets felter og forelægge de relevante oplysninger.

Sikkerhedscertificering — Certifikat A og B

Ved brug af et og samme skema kan en jernbanevirksomhed dels ansøge om A- og B-certifikat samtidig, dels om et af disse certifikater; den kan søge om et nyt certifikat eller om fornyelse eller ajourføring/ændring af et A- eller B-certifikat (jf. artikel 10, stk. 5).

Der kan søges om et nyt A-certifikat alene og derpå i en ny ansøgning senere om det første B-certifikat.

For at kunne søge om et B-certifikat alene, skal man have et gyldigt A-certifikat.

Jernbanetrafikkens karakter og omfang

Ifølge artikel 10, stk. 5, skal et sikkerhedscertifikat ajourføres helt eller delvis, hver gang der sker en væsentlig ændring i aktiviteternes »karakter« eller »omfang«, og indehaveren skal omgående underrette den kompetente sikkerhedsmyndighed om alle væsentlige ændringer i forudsætningerne for det relevante sikkerhedscertifikat. Derfor er det vigtigt, at sikkerhedsmyndigheden kender, og jernbanevirksomheden oplyser, jernbaneydelsernes »karakter« og »omfang«.

»Karakteren« og »omfanget« er grundlaget for A-certifikatets gyldighed på fællesskabsplan og danner referencegrundlag, når »tilsvarende jernbanetransportoperationer« (artikel 10, stk. 3) overalt i Fællesskabet skal defineres.

Ydelsernes »karakter« (trafiktypen) defineres som persontrafik med eller uden højhastighedstrafik, godstrafik med eller uden transport af farligt gods og rangerydelser alene.

Ydelsernes og jernbanevirksomhedens »omfang« defineres ved transportarbejdets omfang for passagerer og gods og ved jernbanevirksomhedens anslåede størrelse målt i antal ansatte, der arbejder i jernbanesektoren (mikrovirksomheder, små, mellemstore og store virksomheder).

For alle B-certifikater skal »karakteren« og »omfanget« af de ydelser, der som helhed udføres af samme jernbanevirksomhed, være dækket af »karakteren« og »omfanget« af ydelserne på A-certifikatet.

Alle oplysningerne i rubrikkerne 2.6 til 2.19 og 3.6 til 3.16 er nødvendige, for at man kan konstatere, om de ydelser, der tænkes udført i henhold til det søgte sikkerhedscertifikat, svarer til andre banetransportydelser, som ansøgeren i forvejen udfører i henhold til tidligere udstedte, gyldige certifikater.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Side 3 i ansøgningsskemaet er tænkt som en påminder om, hvilke dokumenter der skal ledsage hver ansøgning. Den skal bruges som en tjekliste for både ansøgeren og den udstedende organisation/myndighed og derfor som forside til bilagene til ansøgningsskemaet (hver boks skal krydses af som relevant).

For at lette overblikket er rubrikkerne i ansøgningsskemaet nummereret, og en udfyldningsvejledning følger herunder.

Den ansøgning, der indleveres til sikkerhedsorganisationen/-myndigheden, skal underskrives som markeret på skemaet af en person med behørig bemyndigelse. Denne persons navn skal desuden anføres læseligt.

UDFYLDNINGSVEJLEDNING

1.1-1.2.

Navn og adresse på den sikkerhedsmyndighed/-organisation, som ansøgningen stiles til. De seneste oplysninger kan bl.a. findes på Det Europæiske Jernbaneagenturs websted (www.era.eu.int) eller i givet fald den udstedende sikkerhedsorganisations/-myndigheds websted.

2.1.

Sæt kryds her, hvis ansøgningen gælder et A-certifikat. Er det tilfældet, sættes der kryds i de følgende rubrikker til oplysning om karakteren og omfanget af jernbanevirksomhedens ydelser.

2.2.

Sæt kryds her, hvis

A)

det er første gang, der ansøges om et A-certifikat

B)

et tidligere sikkerhedscertifikat for ydelser af samme karakter og omfang er blevet tilbagekaldt

C)

der er tale om et andet tilfælde, som ikke er omfattet af rubrik 2.3 eller 2.4.

2.3.

Sikkerhedscertifikater skal fornyes efter ansøgning fra jernbanevirksomheden mindst hvert femte år (artikel 10, stk. 5).

2.4.

Sikkerhedscertificeringen skal ajourføres helt eller delvis, hver gang karakteren eller omfanget af en jernbanevirksomheds ydelser ændres væsentligt, og til den ende er det nødvendigt at søge om et ajourført eller ændret certifikat; desuden skal indehaveren af et sikkerhedscertifikat omgående underrette den kompetente myndighed om alle væsentlige ændringer i forudsætningerne for den relevante del af sikkerhedscertificeringen, når nye kategorier af personale inddrages i driften eller nye typer rullende materiel tages i brug (artikel 10, stk. 5).

2.5.

I givet fald anføres fuldstændigt EU-identifikationsnummer for det tidligere A-certifikat, som ansøgningen vedrører.

2.6-2.7.

Hvis ansøgningen også eller udelukkende vedrører persontrafik, skal der sætte kryds for at vise, om ydelserne vil omfatte eller ikke omfatte højhastighedstrafik: Her må der kun sættes ét kryds. Ydelsen i den valgte rubrik (2.6 eller 2.7) omfatter imidlertid både de forskellige typer persontrafik (regional trafik, kort-, mellemdistance- og fjerntrafik osv.) og enhver anden ydelse, der er nødvendig for at drive den persontrafik, der ansøges om (rangerydelser m.v.). Højhastighedstrafik er defineret i direktiv 96/48/EF, bilag I.

2.8-2.9.

I ansøgninger, der vedrører persontrafik (kryds i rubrik 2.6 eller 2.7), skal der sættes kryds for at oplyse transportarbejdets anslåede nuværende eller planlagte omfang i person-km om året. Der må kun sættes ét kryds. De anførte kategorier er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1192/2003 »om statistik over jernbanetransport«.

2.10-2.11.

Hvis ansøgningen også eller udelukkende vedrører godstrafik, skal der sætte kryds for at vise, om ydelserne vil omfatte eller ikke omfatte transport af farligt gods: Der må kun sættes ét kryds. Ydelsen i den valgte rubrik (2.10 eller 2.11) omfatter imidlertid også de forskellige typer godstrafik, der ikke er udtrykkelig nævnt, og enhver anden ydelse, der er nødvendig for at drive den godstrafik, der ansøges om (rangerydelser m.v.). Definitioner i forbindelse med farligt gods findes i direktiv 96/49//EF og dets bilag.

Virksomheder, der leverer banetransportydelser til dækning af interne jernbanemæssige behov, anses for at høre hjemme i godstrafikkategorien (f.eks. sporvedligeholdsvirksomheder, der overfører arbejdsmaskiner fra et sted til et andet, eller virksomheder, der driver måletog).

2.12-2.13.

I ansøgninger, der vedrører godstrafik (kryds i rubrik 2.10 eller 2.11), skal der sættes kryds for at oplyse transportydelsernes anslåede nuværende eller planlagte omfang i ton-km om året. Der må der kun sættes ét kryds. De anførte kategorier er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1192/2003 om statistik over jernbanetransport.

2.14.

Sæt kryds her, hvis planerne udelukkende omfatter rangerydelser uden person- eller godstransport.

2.15.

Her anføres den planlagte dato for starten på den trafikydelse, der søges om certifikat til (persontrafik, godstrafik, kun rangerydelser), eller — ved fornyelse eller ajourføring/ændring af et certifikat — den påtænkte dato for certifikatets ikrafttræden og erstatning af det foregående certifikat.

2.16.

Hvis der beskæftiges mellem 0 (så der kun er arbejde til ansøgeren selv) og 9 personer, inklusive medarbejdere på korttidskontrakter, i jernbanesektoren eller ved jernbanedriften og tilknyttede opgaver, sættes der kryds ved »mikrovirksomhed«. Kategorierne af virksomhedsstørrelser er de samme som dem, der anvendes af Generaldirektoratet for Erhvervs- og Virksomhedspolitik (GD ENTR). Der må kun sættes kryds i én af rubrikkerne 2.16, 2.17, 2.18 eller 2.19.

2.17.

Hvis der beskæftiges mellem 10 og 49 personer, inklusive medarbejdere på korttidskontrakter, i jernbanesektoren eller ved jernbanedriften og tilknyttede opgaver, sættes der kryds ved »lille virksomhed«. Kategorierne af virksomhedsstørrelser er de samme som dem, der anvendes af GD ENTR. Der må kun sættes kryds i én af rubrikkerne 2.16, 2.17, 2.18 eller 2.19.

2.18.

Hvis der beskæftiges mellem 50 og 249 personer, inklusive medarbejdere på korttidskontrakter, i jernbanesektoren eller ved jernbanedriften og tilknyttede opgaver, sættes der kryds ved »mellemstor virksomhed«. Kategorierne af virksomhedsstørrelser er de samme som dem, der anvendes af GD ENTR. Der må kun sættes kryds i én af rubrikkerne 2.16, 2.17, 2.18 eller 2.19.

2.19.

Hvis der beskæftiges 250 personer eller derover, inklusive medarbejdere på korttidskontrakter, i jernbanesektoren eller ved jernbanedriften og tilknyttede opgaver, sættes der kryds ved »stor virksomhed«. Kategorierne af virksomhedsstørrelser er de samme som dem, der anvendes af GD ENTR. Der må kun sættes kryds i én af rubrikkerne 2.16, 2.17, 2.18 eller 2.19.

3.1.

Sæt kryds her, hvis ansøgningen gælder et B-certifikat. Er det tilfældet, sættes der kryds i de følgende rubrikker til oplysning om karakteren og omfanget af jernbanevirksomhedens ydelser.

3.2.

Sæt kryds her, hvis

A)

ansøgningen gælder virksomhedens første B-certifikat eller et andet nyt B-certifikat

B)

et tidligere sikkerhedscertifikat for ydelser af samme karakter og omfang er blevet tilbagekaldt

C)

der er tale om et andet tilfælde, som ikke er omfattet af rubrik 3.3 eller 3.4.

3.3.

Sikkerhedscertifikater skal fornyes efter ansøgning fra jernbanevirksomheden mindst hvert femte år (artikel 10, stk. 5).

3.4.

Sikkerhedscertificeringen skal ajourføres helt eller delvis, hver gang karakteren eller omfanget af en jernbanevirksomheds ydelser ændres væsentligt, og til den ende er det nødvendigt at søge om et ajourført eller ændret certifikat; desuden skal indehaveren af et sikkerhedscertifikat omgående underrette den kompetente myndighed om alle væsentlige ændringer i forudsætningerne for den relevante del af sikkerhedscertificeringen, når nye kategorier af personale inddrages i driften eller nye typer rullende materiel tages i brug (artikel 10, stk. 5).

3.5.

I givet fald anføres fuldstændigt EU-identifikationsnummer for det tidligere B-certifikat, som ansøgningen vedrører.

3.6-3.7.

Se vejledningen til rubrik 2.6-2.7.

3.8-3.9.

Se vejledningen til rubrik 2.8-2.9.

3.10-3.11.

Se vejledningen til rubrik 2.10-2.11.

3.12-3.13.

Se vejledningen til rubrik 2.12-2.13.

3.14.

Se vejledningen til rubrik 2.14.

3.15.

Se vejledningen til rubrik 2.15.

3.16.

Et B-certifikat kan omfatte hele jernbanenettet i en medlemsstat eller kun en del af det (artikel 10, stk. 1), og derfor er det nødvendigt at anføre tydeligt alle de strækninger, hvor der er planer om trafikdrift (persontrafik, godstrafik eller kun rangerydelser). Strækningerne betegnes på samme måde som i netredegørelsen (»netvejledning«/»network statement«, jf, artikel 3 i og bilag I til direktiv 2001/14/EF): Jernbanevirksomhederne skal betegne strækningerne på denne måde. Er der ikke plads nok i rubrikken, skal ansøgeren her henvise til bilag til ansøgningsskemaet, hvor strækningerne anføres præcist.

3.17.

Disse oplysninger anføres kun, hvis ansøgeren søger om et nyt, fornyet eller ajourført/ændret B-certifikat, og i forvejen har et gyldigt A-certifikat. EU-identifikationsnummeret tildeles af hver udstedende myndighed/organisation på grundlag af faste nummereringsregler udarbejdet af Det Europæiske Jernbaneagentur. Denne oplysning fritager ikke ansøgeren for at vedlægge ansøgningen en kopi af A-certifikatet (se rubrik 8.1). Skriv »IKKE RELEVANT« i rubrikken, hvis EU-identifikationsnummeret endnu ikke foreligger.

3.18.

Angiv, hvilken stat der har udstedt A-certifikatet (dvs. den stat, som den udstedende myndighed/organisation hører under). Denne oplysning fritager ikke ansøgeren for at vedlægge ansøgningen en kopi af A-certifikatet (se rubrik 8.1).

4.1.

Denne rubrik udfyldes kun, hvis ansøgeren har et eller flere gyldige B-certifikater. Tidligere udstedte B-certifikaters EU-identifikationsnumre skal anføres, og hvis der er flere, anføres de med skråstreg (»/«) imellem. Ansøgeren behøver ikke vedlægge en kopi af det eller de tidligere udstedte B-certifikater.

4.2.

Ved ansøgning om enten et A- eller et B-certifikat skal denne rubrik kun udfyldes, hvis ansøgeren i forvejen har en gyldig licens (jf. Rådets direktiv 95/18/EF, senest ændret ved direktiv 2001/13/EF). Denne oplysning fritager ikke ansøgeren for at vedlægge ansøgningen en kopi af licensen (se rubrik 7.2 og 8.2).

BEMÆRK: En jernbanevirksomhed som defineret i direktiv 2001/14/EF skal have licens efter gældende EF-forskrifter, men en jernbanevirksomhed som defineret i direktiv 2004/49/EF behøver ikke altid have licens.

4.3.

Angiv, hvilken stat der har udstedt licensen (dvs. den stat, som den udstedende myndighed/organisation hører under). Denne oplysning fritager ikke ansøgeren for at vedlægge ansøgningen en kopi af licensen (se rubrik 7.2 og 8.2).

5.1.

Hvis der er forskel på det »registrerede navn« og »jernbanevirksomhedens navn«, skal begge anføres.

5.2-5.8.

Ansøgerne skal levere de oplysninger, der er nødvendige for, at det udstedende organ kan kontakte jernbanevirksomheden. (Telefonnummer oplyses i givet fald for virksomhedens omstilling og ikke for sagsbehandleren; for telefon- og faxnumre oplyses også landekode; for e-post oplyses mailadressen på jernbanevirksomhedens fælles indbakke). Kontaktoplysningerne skal være de generelle for jernbanevirksomheden som helhed og ikke henvise til enkeltpersoner; oplysninger for enkeltpersoner kan anføres i rubrik 6.1 til 6.5. Webstedsadressen (rubrik 5.8) er ikke obligatorisk.

5.9-5.10.

Hvis den ansøgende jernbanevirksomhed efter national ret har fået tildelt flere registreringsnumre, giver skemaet mulighed for at anføre både momsnummer (rubrik 5.10) og et andet registreringsnummer (rubrik 5.9), (f.eks. SE-nummer).

5.11.

Andre oplysninger end dem, der klart er anmodet om i de andre rubrikker, kan om nødvendigt anføres her.

6.1-6.5.

Kontaktpersonen varetager kontakterne mellem den ansøgende jernbanevirksomhed og den udstedende organisation/myndighed under hele certificeringsprocessen. Han eller hun yder støtte og bistand, leverer oplysninger, giver om nødvendigt nærmere forklaringer og er referencepunkt for det udstedende organ, der behandler ansøgningen. For telefon- og faxnumre oplyses også landekode; mailadresse er ikke obligatorisk.

7.1.

Dette dokument vedlægges, hvis ansøgningen gælder et A-certifikat (nyt, fornyet eller ajourført/ændret). Med »Sammenfatning af sikkerhedshåndbogen« menes her en gennemgang af jernbanevirksomhedens sikkerhedsledelsessystem med fremhævelse af dets hovedelementer. Her skal de forskellige processer eller virksomhedsstandarder/-regler, der er indført (eller under indførelse), anføres og dokumenteres med henvisning til de elementer, der opregnes i artikel 9 og bilag III.

7.2.

En jernbanevirksomhed efter definitionen i direktiv 2001/14/EF skal have licens efter gældende EF-ret. Efter definitionen i direktiv 2004/49/EF skal en jernbanevirksomhed dog ikke nødvendigvis have licens. En kopi af en gyldig licens skal altså kun vedlægges, hvis det er relevant. Hvis ikke, sættes der kryds i rubrikken »Ikke relevant« (rubrik 7.3 og/eller 8.3).

7.3.

Se vejledningen til rubrik 7.2.

8.1.

Gælder ansøgningen i dette ansøgningsskema kun et B-certifikat (nyt, fornyet eller ajourført/ændret) og ikke samtidig et A-certifikat, så skal der vedlægges en kopi af et gyldigt A-certifikat.

8.2.

Se vejledningen til rubrik 7.2.

8.3.

Se vejledningen til rubrik 7.3.

8.4.

I henhold til artikel 9 i direktiv 95/18/EF skal en jernbanevirksomhed være tilstrækkeligt forsikret eller have truffet tilsvarende foranstaltninger (f.eks. finansiel sikkerhedsstillelse) til i henhold til national og international lovgivning at kunne dække sit erstatningsansvar i tilfælde af uheld. Dokumentation for, at en jernbanevirksomhed med licens opfylder de nationale krav om forsikring eller har truffet tilsvarende foranstaltninger for at kunne dække sit erstatningsansvar, foreligger i et bilag til licensdokumentet (Kommissionens henstilling 2004/358/EF). En kopi af den dokumentation for forsikring eller finansiel sikkerhed, der foreligger som bilag til licensdokumentet, skal vedlægges ansøgningsskemaet.

8.5.

Ansøgeren skal anføre eller forelægge dokumentation om de TSI'er eller dele af TSI'er samt i givet fald de nationale sikkerhedsregler eller andre regler, der gælder for personale, rullende materiel og i det hele taget for den trafik, der skal være omfattet af det søgte certifikat. Der anføres tydelige referencer for de processer og dokumenter, hvor TSI'er finder anvendelse og er gennemført. For at undgå dobbeltarbejde og reducere informationsmængden forelægges der kun summarisk dokumentation for de elementer, som opfylder TSI'er og andre krav i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF.

8.6.

Ansøgeren vedlægger en fuldstændig liste over de forskellige MEDARBEJDERKATEGORIER, der beskæftiges som lønmodtagere eller medarbejdere på korttidskontrakter ved den trafik, der skal være omfattet af det søgte certifikat. Listen over PERSONALEKATEGORIER skal være i overensstemmelse med de nationale og netspecifikke regler for kategorisering af personale.

8.7.

Ansøgeren vedlægger en beskrivelse af eller dokumentation for de processer i sikkerhedsledelsessystemet, der vedrører PERSONALE, herunder dokumentation for, at de følger de nationale regler og/eller de relevante TSI'er, og at personalet er behørigt certificeret.

8.8.

Ansøgeren vedlægger fuldstændig dokumentation for de forskellige TYPER RULLENDE MATERIEL, hvis drift skal være omfattet af det søgte certifikat. TYPERNE AF RULLENDE MATERIEL skal være i overensstemmelse med de nationale og netspecifikke regler for kategorisering af rullende materiel.

8.9.

Ansøgeren vedlægger en beskrivelse af eller dokumentation for de processer i sikkerhedsledelsessystemet, der vedrører RULLENDE MATERIEL, herunder dokumentation for, at de følger de nationale regler og/eller de relevante TSI'er, og at det rullende materiel er behørigt certificeret.

8.10.

Her kan der anføres andre dokumenter, der vedlægges ansøgningen. Oplys nummer og type samt en kort beskrivelse af hvert dokuments indhold.


BILAG IV

Nøgle til det harmoniserede nummereringssystem for sikkerhedscertifikaternes europæiske identifikationsnummer (EIN)

Landekode

(2 bogstaver)

Dokumenttype

(2 cifre)

Udstedelsesår

(4 cifre)

Løbenummer

(4 cifre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Forklaring af strukturen i det europæiske identifikationsnummer (EIN)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Landekode

(2 bogstaver)

Dokumenttype

(2 cifre)

Udstedelsesår

(4 cifre)

Løbenummer

(4 cifre)

Område 1

Område 2

Område 3

Område 4

FELT 1 —   Landekode (2 bogstaver)

Landekoderne følger standarden ISO 3166 alpha-2; de er offentliggjort officielt og lagt frem på webstedet Europa i dokumentet Vejledning i Udformning af EU-publikationer.

Stat

Kode

Østrig

AT

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Cypern

CY

Tjekkiet

CZ

Danmark

DK

Estland

EE

Finland

FI

Frankrig

FR

Tyskland

DE

Grækenland

EL

Ungarn

HU

Island

IS

Irland

IE

Italien

IT

Letland

LV

Liechtenstein

LI

Litauen

LT

Luxembourg

LU

Norge

NO

Malta

MT

Nederlandene

NL

Polen

PL

Portugal

PT

Rumænien

RO

Slovakiet

SK

Slovenien

SI

Spanien

ES

Sverige

SE

Schweiz

CH

Det Forenede Kongerige

UK

Kanaltunnelens sikkerhedsmyndighed, som indtil videre er den eneste multinationale sikkerhedsmyndighed, får følgende kode:

FLERNATIONAL SIKKERHEDSMYNDIGHED

Kode

Kanaltunnelens sikkerhedsmyndighed

CT

FELT 2 —   Dokumenttype (tocifret tal)

Der er afsat to cifre til identifikation af dokumenttypen: Det første ciffer angiver en hovedkategori af dokumenter; er det et sikkerhedscertifikat, får det tallet 1, mens andre dokumentkategorier får andre tal. Det andet ciffer viser, hvilken underkategori dokumentet tilhører: om det er et A- eller et B-certifikat, henholdsvis tallene 1 og 2. I øjeblikket er der kun to relevante talkombinationer:

 

1 1: Sikkerhedscertifikat A.

 

1 2: Sikkerhedscertifikat B.

Men nummereringssystemet kan også rumme kommende behov for andre koder. Nedenstående tabel er et forslag til, hvordan dette felts tocifrede tal kan betegne forskellige dokumenttyper:

Talkombination i felt 2

Hovedkategori

Underkategori

[0 1]

Licensdokument

Ikke relevant for denne forordning

[0 x]

Licensdokument

Ikke relevant for denne forordning

[1 1]

Sikkerhedscertifikat

Del A

[1 2]

Sikkerhedscertifikat

Del B

[1 x]

Sikkerhedscertifikat

Ikke relevant for denne forordning

[2 1]

Sikkerhedsgodkendelse

Ikke relevant for denne forordning

[2 2]

Sikkerhedsgodkendelse

Ikke relevant for denne forordning

[2 x]

Sikkerhedsgodkendelse

Ikke relevant for denne forordning

[3 x]

Certifikat for værksted

Ikke relevant for denne forordning

[4 x]

Certifikat for bemyndiget organ

Ikke relevant for denne forordning

[5 x] … [9 x]

Reserve (5 hovedkategorier af dokumenter)

Ikke relevant for denne forordning

FELT 3 —   Udstedelsesår (firecifret tal)

Dette felt angiver (med det foreskrevne format åååå, altså fire cifre) det år, i hvilket certifikatet er udstedt.

FELT 4 —   Løbenummer

Løbenummeret er en tæller, der går en enhed op, hver gang der udstedes et certifikat, det være sig nyt, fornyet eller ajourført/ændret. Selv hvis et certifikat tilbagekaldes, kan dets nummer ikke genbruges.

Løbenummeret nulstilles årligt.


Top