EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0633

Kommissionens forordning (EF) nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder (EØS-relevant tekst)

OJ L 146, 8.6.2007, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 136 - 142

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/04/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/633/oj

8.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007

af 7. juni 2007

om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet (»interoperabilitetsforordningen«) (1), særlig artikel 3, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (2), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Flyvekontrolenheder udveksler oplysninger ved hjælp af systemer, som behandler flyvedata, med henblik på anmeldelse, samordning og overdragelse af flyvninger og med henblik på samordning af civile og militære flyvninger. Denne udveksling af oplysninger bør ske på grundlag af passende og harmoniserede kommunikationsprotokoller for at sikre interoperabiliteten.

(2)

Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) har i medfør af artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 549/2004 fået mandat til at udarbejde krav til en flyvedataoverførselsprotokol, som skal anvendes med henblik på anmeldelse, koordination og overdragelse af flyvninger. Forordningen er baseret på Eurocontrols rapport af 31. marts 2005.

(3)

Eurocontrol's standard for flyvedataudveksling er knyttet som bilag til Kommissionens forordning (EF) nr. 2082/2000 af 6. september 2000 om vedtagelse af Eurocontrol-standarder og om ændring af direktiv 97/15/EF om vedtagelse af Eurocontrol-standarder og om ændring af Rådets direktiv 93/65/EØF (3), hvorved anvendelsen af denne standard blev obligatorisk i Fællesskabet ved anskaffelse af nye flyvedatabehandlingssystemer. Da forordning (EF) nr. 2082/2000 er ophævet med virkning fra 20. oktober 2005, bør fællesskabslovgivningen ajourføres af hensyn til sammenhængen i de relevante retsregler.

(4)

Det bliver stadig mere vanskeligt og dyrt at opretholde kommunikationsudstyr og -software, som opfylder Eurocontrol's standard for flyvedataudveksling. En ny passende standard for udveksling af flyvedata bør derfor vedtages.

(5)

Transmission Control Protocol sammen med Internet Protocol (TCP/IP) anses på nuværende tidspunkt for at være bedst egnet til at opfylde kravene til udveksling af flyvedata mellem flyvekontrolenheder.

(6)

Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på udveksling af oplysninger i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1032/2006 af 6. juli 2006 om krav til automatiske systemer til udveksling af flyvedata med henblik på anmeldelse, koordination og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder (4).

(7)

Denne forordning bør ikke omfatte militære operationer og militære træningsflyvninger som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 549/2004.

(8)

Medlemsstaterne forpligtede sig i en erklæring om militære spørgsmål i forbindelse med det fælles europæiske luftrum (5) til at samarbejde indbyrdes, under hensyntagen til nationale militære krav, for at opnå, at konceptet fleksibel udnyttelse af luftrummet anvendes fuldt ud og på en ensartet måde af alle luftrumsbrugere i alle medlemsstater.

(9)

Anvendelsen af konceptet fleksibel udnyttelse af luftrummet som defineret i artikel 2, nr. 22, i forordning (EF) nr. 549/2004, forudsætter, at der oprettes et system for rettidig udveksling af flyvedata mellem lufttrafiktjenesteenheder og militære kontrolenheder.

(10)

Gennemførelsesbestemmelserne vedrørende interoperabilitet bør i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 552/2004 beskrive de særlige procedurer for overensstemmelsesvurdering, der skal anvendes ved vurdering af komponenternes overensstemmelse eller anvendelsesegnethed samt ved verifikation af systemerne.

(11)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 552/2004 kan tidspunktet, fra hvilket overgangsordningerne skal finde anvendelse, fastsættes i de relevante gennemførelsesbestemmelser vedrørende interoperabilitet.

(12)

Fabrikanterne og luftfartstjenesteudøverne bør have tid til at udvikle nye komponenter og systemer, der lever op til de nye tekniske krav.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for det fælles luftrum, der er nedsat i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 549/2004 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter i henhold til forordning (EF) nr. 1032/2006 krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol til udveksling af oplysninger mellem flyvedatabehandlingssystemer med henblik på anmeldelse, samordning og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder og med henblik på samordning af civile og militære flyvninger.

2.   Denne forordning gælder for:

a)

kommunikationssystemer, som understøtter samordningsprocedurerne mellem flyvekontrolenheder ved hjælp af en peer-to-peer-kommunikationsmekanisme, og som leverer tjenester til den almene lufttrafik

b)

kommunikationssystemer, som understøtter samordningsprocedurerne mellem lufttrafiktjenesteenheder og militære kontrolenheder ved hjælp af en peer-to-peer-kommunikationsmekanisme.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på denne forordning finder definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 549/2004 anvendelse.

Desuden finder følgende definitioner anvendelse:

1)

»flyvedataoverførselsprotokol«: en protokol for elektronisk kommunikation, som omfatter meddelelsesformater, deres indkodning med henblik på udveksling og sekvensregler for dataudveksling mellem flyvedatabehandlingssystemer

2)

»flyvedatabehandlingssystem«: den del af et lufttrafiktjenestesystem, der modtager flyveplandata og meddelelser i forbindelse hermed, og automatisk behandler dem og udsender dem til arbejdspladser i flyvekontrolenheder

3)

»flyvekontrolenhed«: kontrolcentral, indflyvningskontrolenhed eller kontroltårn for en flyveplads

4)

»arbejdsplads«: møbler og teknisk udstyr, hvor lufttrafiktjenestens personale udfører deres arbejdsopgaver

5)

»kontrolcentral« (herefter benævnt »ACC«): en enhed, der er oprettet for at yde flyvekontroltjeneste for kontrollerede flyvninger i et kontrolområde under dets ansvarsområde

6)

»civil-militær koordination«: koordination mellem civile og militære instanser, der er bemyndiget til at træffe afgørelser og aftale en fremgangsmåde

7)

»lufttrafiktjenesteenhed« (herefter benævnt »ATS-enhed«): en civil eller militær enhed, der leverer lufttrafiktjenester

8)

»militær kontrolenhed«: en fast eller mobil militær enhed, der afvikler den militære lufttrafik og/eller foretager andre aktiviteter, som på grund af deres særlige karakter eventuelt kræver reservering af luftrum eller luftrumsrestriktion

9)

»peer to peer-kommunikationsmekanisme«: en mekanisme, som indrettes mellem to flyvekontrolenheder eller mellem ATS-enheder og militære kontrolenheder, hvor hver part har samme kommunikationskapacitet for så vidt angår udveksling af oplysninger mellem flyvedatabehandlingssystemer, og hvor kommunikationen kan initieres af både den ene og den anden part.

Artikel 3

Anvendelse af flyvedataoverførselsprotokollen

1.   Luftfartstjenesteudøverne sikrer, at de systemer, der er anført i artikel 1, stk. 2, litra a), anvender flyvedataoverførselsprotokollen i overensstemmelse med interoperabilitetskravene i bilag I.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de systemer, der er anført i artikel 1, stk. 2, litra b), anvender flyvedataoverførselsprotokollen i overensstemmelse med interoperabilitetskravene i bilag I.

Artikel 4

Vurdering af komponenters overensstemmelse

Inden der udstedes en EF-erklæring om overensstemmelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 552/2004, vurderer fabrikanterne af komponenter til de systemer, der er nævnt i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, som anvender en flyvedataoverførselsprotokol, de pågældende komponenters overensstemmelse efter kravene i bilag II.

Artikel 5

Systemverifikation

1.   Luftfartstjenesteudøvere, der kan påvise, at de opfylder betingelserne i bilag III, verificerer systemerne i artikel 1, stk. 2, litra a), efter kravene i bilag IV, del A.

2.   Luftfartstjenesteudøvere, der ikke kan påvise, at de opfylder betingelserne i bilag III, indgår aftale med et bemyndiget organ om verifikation af systemerne i artikel 1, stk. 2, litra a).

Verifikationen gennemføres efter kravene i bilag IV, del B.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at det under verifikationen af systemerne i artikel 1, stk. 2, litra b), påvises, at de opfylder interoperabilitetskravene i denne forordning.

Artikel 6

Overholdelse af forordningen

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes.

Artikel 7

Overgangsordninger

De væsentlige krav i bilag II til forordning (EF) nr. 552/2004 finder anvendelse på ibrugtagning af systemer til det europæiske lufttrafikstyringsnet som anført i artikel 1, stk. 2, i nærværende forordning, fra den 1. januar 2009.

Overgangsordningen i artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 552/2004 finder i givet fald anvendelse fra samme dato.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Fra den 1. januar 2009 finder den anvendelse på alle de i artikel 1, stk. 2, nævnte systemer i det europæiske lufttrafikstyringsnet, der tages i brug efter denne dato.

Fra den 20. april 2011 finder den anvendelse på alle de i artikel 1, stk. 2, nævnte systemer i det europæiske lufttrafikstyringsnet, der er i drift på denne dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26.

(2)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(3)  EFT L 254 af 9.10.2000, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 980/2002 (EFT L 150 af 8.6.2002, s. 38).

(4)  EUT L 186 af 7.7.2006, s. 27.

(5)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 9.


BILAG I

Interoperabilitetskrav i henhold til artikel 3

1.

I forbindelse med flyvedataoverførsel skal hver sideordnet flyvedataoverførselsenhed (peer entity) have en identifikationskode.

2.

En identifikationsfunktion skal sikre, at flyvedataoverførsel kun kan ske mellem godkendte sideordnede flyvedataoverførselsenheder.

3.

En forbindelsesstyringsfunktion skal etablere og afbryde forbindelser mellem sideordnede flyvedataoverførselsenheder, således at overførsel af flyvedata kun sker, medens forbindelsen opretholdes.

4.

En dataoverførselsfunktion skal sende og modtage flyvedatameddelelser mellem forbundne sideordnede flyvedataoverførselsenheder.

5.

En overvågningsfunktion skal verificere driftskontinuiteten af en forbindelse mellem sideordnede flyvedataoverførselsenheder.

6.

Alle funktioner, som udveksles mellem flyvedataoverførselsenheder, skal anvende Transmission Control Protocol over Internet Protocol, IP version 6.


BILAG II

Krav til overensstemmelsesvurdering af komponenter, der udføres i henhold til artikel 4

1.

Verifikationsarbejdet skal påvise overensstemmelsen af komponenter til gennemførelse af flyvedataoverførselsprotokollen med de gældende interoperabilitetskrav i denne forordning, medens komponenterne er i drift i testmiljøet.

2.

Verifikationsarbejdet tilrettelægges af fabrikanten, som bl.a. skal:

a)

fastlægge et velegnet testmiljø

b)

verificere, at testplanen beskriver komponenterne i testmiljøet

c)

verificere, at testplanen omfatter alle gældende krav

d)

sikre sammenhængen og kvaliteten af den tekniske dokumentation og testplanen

e)

planlægge testens forløb, personaleressourcerne samt installation og konfiguration af testplatformen

f)

udføre inspektioner og test efter testplanens specifikationer

g)

skrive en rapport, hvor resultaterne af inspektioner og test forelægges.

3.

Fabrikanten skal sikre, at de komponenter til gennemførelse af flyvedataoverførselsprotokollen, som integreres i testmiljøet, opfylder de gældende interoperabilitetskrav i forordningen.

4.

Når verifikationen af overensstemmelsen er fuldført med tilfredsstillende resultat, skal fabrikanten på eget ansvar udforme en EF-erklæring om overensstemmelse, som navnlig anfører de krav i forordningen, som komponenten opfylder, og de dertil knyttede anvendelsesbetingelser, jf. afsnit 3 i bilag III til forordning (EF) nr. 552/2004.


BILAG III

Betingelser i henhold til artikel 5

1.

Luftfartstjenesteudøveren skal have interne rapporteringsmetoder, der sikrer og påviser, at verifikationsarbejdet udføres upartisk og uafhængigt.

2.

Luftfartstjenesteudøveren skal sikre, at verifikationspersonalet udfører kontrolarbejdet med den største faglige integritet og tekniske kompetence, og at det ikke udsættes for pression eller incitamenter, navnlig af økonomisk art, som kunne få indvirkning på deres vurdering eller på resultaterne af deres kontrolarbejde, især fra personer eller grupper af personer, der har interesse i verifikationsresultaterne.

3.

Luftfartstjenesteudøveren skal sikre, at verifikationspersonalet har adgang til udstyr, der sætter det i stand til at udføre det fornødne kontrolarbejde korrekt.

4.

Luftfartstjenesteudøveren skal sikre, at verifikationspersonalet har en solid teknisk og faglig uddannelse, tilfredsstillende kendskab til kravene til de verifikationer, de skal udføre, tilstrækkelig erfaring med den type arbejde og færdighed i at udarbejde erklæringer, registreringer og rapporter, der påviser, at verifikationerne er udført.

5.

Luftfartstjenesteudøveren skal sikre, at verifikationspersonalet er i stand til at udføre kontrolarbejdet upartisk. Deres aflønning må hverken afhænge af, hvor mange kontrolopgaver de udfører, eller af, hvordan de falder ud.


BILAG IV

Del A:   Krav til verifikation af systemer, der udføres i henhold til artikel 5, stk. 1

1.

Verifikationen af systemer til gennemførelse af flyvedataoverførselsprotokollen skal påvise de pågældende systemers overensstemmelse med denne forordnings interoperabilitetskrav i et simuleret miljø, der afspejler de faktiske driftsforhold for systemerne.

2.

Verifikationen af systemer til gennemførelse af flyvedataoverførselsprotokollen skal udføres i overensstemmelse med velegnede og anerkendte testmetoder.

3.

Testværktøj til verifikation af systemer til gennemførelse af flyvedataoverførselsprotokollen skal være udstyret med egnede funktioner, som sikrer omfattende dækning af de udførte test.

4.

Verifikationen af systemer til gennemførelse af flyvedataoverførselsprotokollen skal resultere i det indhold af den tekniske beskrivelse, der kræves i henhold til afsnit 3 i bilag IV til forordning (EF) nr. 552/2004, samt:

a)

en beskrivelse af gennemførelsen af flyvedataoverførselsprotokollen

b)

en rapport om de inspektioner og test, der er gennemført inden ibrugtagningen af systemet.

5.

Verifikationsarbejdet tilrettelægges af luftfartstjenesteudøveren, som bl.a. skal:

a)

fastlægge et velegnet simuleret driftsmæssigt og teknisk miljø, der svarer til det faktiske driftsmiljø

b)

verificere, at testplanen beskriver, hvordan flyvedataoverførselsprotokollen integreres i systemet, der afprøves i et simuleret driftsmæssigt og teknisk miljø

c)

verificere, at testplanen fuldt ud dækker denne forordnings interoperabilitetskrav

d)

sikre sammenhængen og kvaliteten af den tekniske dokumentation og testplanen

e)

planlægge testens forløb, personaleressourcerne samt installation og konfiguration af testplatformen

f)

udføre inspektioner og test efter testplanens specifikationer

g)

skrive en rapport, hvor resultaterne af inspektioner og test forelægges.

6.

Luftfartstjenesteudøveren skal sikre, at gennemførelsen af flyvedataoverførselsprotokollen, som integreres i systemer, der drives i et simuleret driftsmiljø, opfylder denne forordnings krav til interoperabilitet.

7.

Når verifikationen af overensstemmelsen er fuldført med tilfredsstillende resultat, udarbejder luftfartstjenesteudøveren en EF-erklæring om systemverifikation og forelægger den for den nationale tilsynsmyndighed sammen med den tekniske beskrivelse, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 552/2004.

Del B:   Krav til verifikation af systemer, der udføres i henhold til artikel 5, stk. 2

1.

Verifikationen af systemer til gennemførelse af flyvedataoverførselsprotokollen skal påvise de pågældende systemers overensstemmelse med denne forordnings interoperabilitetskrav i et simuleret miljø, der afspejler de faktiske driftsforhold for systemerne.

2.

Verifikationen af systemer til gennemførelse af flyvedataoverførselsprotokollen skal udføres i overensstemmelse med velegnede og anerkendte testmetoder.

3.

Testværktøj til verifikation af systemer til gennemførelse af flyvedataoverførselsprotokollen skal være udstyret med egnede funktioner, som sikrer omfattende dækning af de udførte test.

4.

Verifikationen af systemer til gennemførelse af flyvedataoverførselsprotokollen skal resultere i det indhold af den tekniske beskrivelse, der kræves i henhold til afsnit 3 i bilag IV til forordning (EF) nr. 552/2004, samt:

a)

en beskrivelse af gennemførelsen af flyvedataoverførselsprotokollen

b)

en rapport om de inspektioner og test, der er gennemført inden ibrugtagningen af systemet.

5.

Luftfartstjenesteudøveren skal fastlægge et velegnet simuleret driftsmæssigt og teknisk miljø, der svarer til det faktiske driftsmiljø, og lade et bemyndiget organ udføre verifikationen.

6.

Verifikationen tilrettelægges af det bemyndigede organ, som bl.a. skal:

a)

verificere, at testplanen beskriver, hvordan flyvedataoverførselsprotokollen integreres i systemet, der afprøves i et simuleret driftsmæssigt og teknisk miljø

b)

verificere, at testplanen fuldt ud dækker denne forordnings interoperabilitetskrav

c)

sikre, at der er god sammenhæng, og at den tekniske kvalitet er høj i den tekniske dokumentation og testplanen

d)

planlægge testens forløb, personaleressourcerne samt installation og konfiguration af testplatformen

e)

udføre inspektioner og test efter testplanens specifikationer

f)

skrive en rapport, hvor resultaterne af inspektioner og test forelægges.

7.

Det bemyndigede organ skal sikre, at gennemførelsen af flyvedataoverførselsprotokollen, som integreres i systemer, der drives i et simuleret driftsmiljø, opfylder denne forordnings krav til interoperabilitet.

8.

Når verifikationsopgaverne er fuldført med tilfredsstillende resultat, skal det bemyndigede organ udarbejde en overensstemmelsesattest, for så vidt angår de udførte opgaver.

9.

Derefter udarbejder luftfartstjenesteudøveren en EF-erklæring om systemverifikation og forelægger den for den nationale tilsynsmyndighed sammen med den tekniske beskrivelse, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 552/2004.


Top