EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0611

Kommissionens forordning (EF) nr. 611/2007 af 1. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 11 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)( EØS-relevant teks)t.

OJ L 141, 2.6.2007, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2008; stiltiende ophævelse ved 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/611/oj

2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/49


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 611/2007

af 1. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 11 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2003 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 14. september 2002.

(2)

Den 2. november 2006 offentliggjorde International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) fortolkningsbidrag 11 IFRS 2 — Transaktioner med koncernaktier og egne aktier, herefter benævnt IFRIC 11. IFRIC 11 behandler spørgsmålet om, hvordan International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Aktiebaseret vederlæggelse anvendes på aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der involverer en virksomheds egne egenkapitalinstrumenter eller egenkapitalinstrumenter i en anden virksomhed i samme koncern (f.eks. egenkapitalinstrumenter i dens modervirksomhed). Det var nødvendigt at udarbejde fortolkningsbidraget, da der ikke fandtes en vejledning om, hvordan aktiebaserede vederlæggelsesordninger, hvor en virksomhed modtager varer eller tjenesteydelser som betaling for egenkapitalinstrumenter i virksomhedens modervirksomhed, bør behandles regnskabsmæssigt i virksomhedens årsregnskab.

(3)

Høringen af Den Tekniske Gruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at IFRIC 11 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1725/2003 indsættes International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) fortolkningsbidrag 11 IFRS 2 — Transaktioner med koncernaktier og egne aktier som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Alle virksomheder anvender IFRIC 11 som angivet i bilaget til denne forordning med virkning senest fra begyndelsesdatoen for deres regnskabsår 2008, undtagen virksomheder med begyndelsesdato i januar eller februar, som anvender IFRIC 11 med virkning senest fra begyndelsesdatoen for regnskabsåret 2009.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261 af 13.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1329/2006 (EUT L 247 af 9.9.2006, s. 3).


BILAG

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

»IFRIC 11

IFRIC-fortolkningsbidrag 11 IFRS 2 — Transaktioner med koncernaktier og egne aktier«

»Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS, med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org«

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 11

IFRS 2 — Transaktioner med koncernaktier og egne aktier

Referencer

IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl

IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

Problemstillinger

1.

Dette fortolkningsbidrag tager stilling til to spørgsmål. Det første er, hvorvidt følgende transaktioner regnskabsmæssigt skal behandles som afregnet i egenkapital eller afregnet kontant i henhold til kravene i IFRS 2:

a)

en virksomhed tildeler sine medarbejdere ret til egenkapitalinstrumenter i virksomheden (f.eks. aktieoptioner) og kan enten vælge eller er forpligtet til at købe egenkapitalinstrumenter (dvs. egne aktier) fra en anden part for at opfylde sine forpligtelser over for sine medarbejdere, og

b)

en virksomheds medarbejdere får tildelt ret til egenkapitalinstrumenter i virksomheden (f.eks. aktieoptioner) enten af virksomheden selv eller af dens aktionærer, og virksomhedens aktionærer stiller de nødvendige egenkapitalinstrumenter til rådighed.

2.

Det andet spørgsmål vedrører aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der involverer to eller flere virksomheder i samme koncern. For eksempel får medarbejdere i en dattervirksomhed tildelt ret til egenkapitalinstrumenter i modervirksomheden som vederlag for de tjenester, de har ydet dattervirksomheden. Det hedder i IFRS 2, afsnit 3, at:

I denne standard udgør overdragelse af en virksomheds egenkapitalinstrumenter fra virksomhedens aktionærer til parter, som har leveret varer eller tjenesteydelser til virksomheden (herunder ansatte) aktiebaseret vederlæggelse, medmindre overdragelsen klart har et andet formål end betaling for leverede varer eller tjenesteydelser til virksomheden. Dette gælder også overdragelse af egenkapitalinstrumenter i virksomhedens modervirksomhed eller egenkapitalinstrumenter i en anden virksomhed i samme koncern som virksomheden til parter, som har leveret varer eller tjenesteydelser til virksomheden. [Egen fremhævelse]

Imidlertid giver IFRS 2 ingen vejledning i, hvordan sådanne transaktioner skal behandles regnskabsmæssigt i hver koncernvirksomheds enkelte eller separate årsregnskab.

3.

Derfor vedrører det andet spørgsmål følgende aktiebaserede vederlæggelsesordninger:

a)

en modervirksomhed tildeler direkte medarbejderne i sin dattervirksomhed ret til sine egenkapitalinstrumenter: modervirksomheden (ikke dattervirksomheden) er forpligtet til at give dattervirksomhedens medarbejdere de nødvendige egenkapitalinstrumenter, og

b)

en dattervirksomhed tildeler sine medarbejdere ret til sin modervirksomheds egenkapitalinstrumenter: dattervirksomheden er forpligtet til at give sine medarbejdere de nødvendige egenkapitalinstrumenter.

4.

Dette fortolkningsbidrag tager stilling til, hvorledes de aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der er fastlagt i afsnit 3, regnskabsmæssigt skal behandles i årsregnskabet for den dattervirksomhed, der modtager serviceydelser fra medarbejderne.

5.

Der kan være en ordning mellem en modervirksomhed og dens dattervirksomhed, hvorefter dattervirksomheden skal betale modervirksomheden for tilførslen af egenkapitalinstrumenter til medarbejderne. Dette fortolkningsbidrag tager ikke stilling til, hvorledes en sådan koncernintern vederlæggelsesordning skal behandles regnskabsmæssigt.

6.

Skønt dette fortolkningsbidrag fokuserer på transaktioner med ansatte, gælder det også for lignende aktiebaserede vederlæggelser med ikke-ansatte leverandører af varer eller tjenesteydelser.

Konsensus

Aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der involverer en virksomheds egne egenkapitalinstrumenter (afsnit 1)

7.

Aktiebaserede vederlæggelsestransaktioner, hvor en virksomhed modtager tjenesteydelser som vederlag for sine egenkapitalinstrumenter, skal regnskabsmæssigt behandles som afregnet i egenkapital. Dette gælder, uanset om virksomheden vælger at eller er forpligtet til at købe disse egenkapitalinstrumenter fra en anden part for at opfylde sine forpligtelser over for sine medarbejdere i henhold til den aktiebaserede vederlæggelsesordning. Det gælder også, uanset om:

a)

medarbejderens ret til virksomhedens egenkapitalinstrumenter blev givet af virksomheden selv eller af dens aktionær(er), eller

b)

den aktiebaserede vederlæggelsesordning blev afregnet af virksomheden selv eller af dens aktionær(er).

Aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der involverer modervirksomhedens egenkapitalinstrumenter

En modervirksomhed tildeler sin dattervirksomheds ansatte ret til egenkapitalinstrumenter (afsnit 3, litra a))

8.

Forudsat at den aktiebaserede ordning regnskabsmæssigt behandles som afregnet i egenkapital i modervirksomhedens konsoliderede regnskaber, skal dattervirksomheden måle de tjenesteydelser, den har modtaget fra sine ansatte, i overensstemmelse med de krav, der gælder for aktiebaserede vederlæggelsestransaktioner afregnet i egenkapital, med en tilsvarende stigning indregnet i egenkapitalen som et bidrag fra modervirksomheden.

9.

En modervirksomhed kan tildele sine dattervirksomheders ansatte ret til sine egenkapitalinstrumenter, på betingelse af at de ansatte bliver i koncernen i en bestemt periode. En medarbejder i én dattervirksomhed kan overføre beskæftigelse til en anden dattervirksomhed i den fastsatte karensperiode, uden at medarbejderens ret til egenkapitalinstrumenter i modervirksomheden i henhold til den oprindelige aktiebaserede vederlæggelsesordning påvirkes heraf. Hver dattervirksomhed skal måle de tjenesteydelser, den modtager fra medarbejderen, under henvisning til dagsværdien af egenkapitalinstrumenterne på den dato, hvor denne ret til egenkapitalinstrumenter oprindelig blev tildelt af modervirksomheden som defineret i IFRS 2, appendiks A, og andelen af karensperioden, medarbejderen har arbejdet i hver dattervirksomhed.

10.

Efter at være blevet overført mellem virksomheder inden for koncernen opfylder en sådan medarbejder muligvis ikke en anden optjeningsbetingelse end en markedsbaseret betingelse som defineret i IRFS 2, appendiks A; medarbejderen forlader f.eks. koncernen, før den pågældende har fuldført arbejdsperioden. I så fald skal hver dattervirksomhed justere det tidligere indregnede beløb for tjenesteydelser modtaget af medarbejderen i overensstemmelse med principperne i IFRS 2, afsnit 19. Hvis den af modervirksomheden tildelte ret til egenkapitalinstrumenter således ikke optjenes, fordi en medarbejder ikke opfylder en optjeningsbetingelse ud over en markedsbaseret betingelse, indregnes der ikke på akkumuleret basis noget beløb for modtagne tjenesteydelser fra den pågældende medarbejder i nogen dattervirksomheds årsregnskab.

En dattervirksomhed tildeler sine ansatte ret til egenkapitalinstrumenter i sin modervirksomhed (afsnit 3, litra b))

11.

Dattervirksomheden skal regnskabsmæssigt behandle transaktionen med sine medarbejdere som kontant afregnet. Dette krav gælder, uanset hvordan dattervirksomheden opnår egenkapitalinstrumenterne til at opfylde sine forpligtelser over for sine medarbejdere.

Ikrafttrædelsestidspunkt

12.

Virksomheder skal anvende dette fortolkningsbidrag for regnskabsår, som begynder 1. marts 2007 eller derefter. Det er tilladt at anvende fortolkningsbidraget før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender dette fortolkningsbidrag for regnskabsår, som begynder før 1. marts 2007, skal den give oplysning herom.

Overgang

13.

Virksomheder skal anvende dette fortolkningsbidrag med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med IAS 8 med forbehold for overgangsbestemmelserne i IFRS 2.


Top