EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0610

Kommissionens forordning (EF) nr. 610/2007 af 1. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 10 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (EØS-relevant tekst).

OJ L 141, 2.6.2007, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2008; stiltiende ophævelse ved 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/610/oj

2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/46


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 610/2007

af 1. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 10 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1715/2003 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 14. september 2002.

(2)

Den 20. juli 2006 offentliggjorde International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) fortolkningsbidrag 10 Delårsregnskaber og værdiforringelse, herefter benævnt IFRIC 10. I IFRIC 10 anføres det klart, at tab ved værdiforringelse af goodwill og visse finansielle aktiver (»sælgelige« egenkapitalinvesteringer og unoterede egenkapitalinstrumenter målt til kostpris), der er indregnet i et delårsregnskab, ikke må tilbageføres i efterfølgende delårs- eller årsregnskaber. Det var nødvendigt at udarbejde fortolkningsbidraget på grund af en åbenbar konflikt mellem kravene i IAS 34 Delårsregnskaber og kravene i IAS 36 Værdiforringelse af aktiver og bestemmelserne om værdiforringelse i forbindelse med visse finansielle aktiver i IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling.

(3)

Høringen af Den Tekniske Gruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at IFRIC 10 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1725/2003 indsættes International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) Fortolkningsbidrag 10 Delårsregnskaber og værdiforringelse som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Alle virksomheder anvender IFRIC 10 som angivet i bilaget til denne forordning med virkning senest fra begyndelsesdatoen for deres regnskabsår 2007, undtagen virksomheder med begyndelsesdato i november eller december, som anvender IFRIC 10 med virkning senest fra begyndelsesdatoen for regnskabsåret 2006.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261 af 13.10.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1329/2006 (EUT L 247 af 9.9.2006, s. 3).


BILAG

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

IFRIC 10

IFRIC-fortolkningsbidrag 10 Delårsregnskaber og værdiforringelse

»Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS, med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org«

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 10

Præsentation af delårsregnskaber og værdiforringelse

Reference

IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber

IAS 36 Værdiforringelse af aktiver

IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling

Baggrund

1.

En virksomhed skal på hver balancedag vurdere, om der er sket en værdiforringelse af goodwill og af investeringer i egenkapitalinstrumenter og i finansielle aktiver, der er indregnet til kostpris, og, om nødvendigt, indregne et tab ved værdiforringelse på balancedagen i overensstemmelse med IAS 36 og IAS 39. På en efterfølgende balancedag kan betingelserne imidlertid have ændret sig på en sådan måde, at tabet ved værdiforringelse ville have været reduceret eller undgået, hvis vurderingen af værdiforringelsen først var blevet foretaget på den dag. Dette fortolkningsbidrag giver vejledning om, hvorvidt sådanne tab ved værdiforringelse overhovedet bør tilbageføres.

2.

Dette fortolkningsbidrag omhandler samspillet mellem kravene i IAS 34 og indregningen af tab ved værdiforringelse af goodwill i IAS 36 og visse finansielle aktiver i IAS 39 og virkningen af dette samspil på efterfølgende delårsregnskaber og årsregnskaber.

Problemstilling

3.

IAS 34, afsnit 28, kræver, at virksomheder skal anvende den samme regnskabspraksis i deres delårsregnskaber som i deres årsregnskaber. Det anføres endvidere: »Hyppigheden af en virksomheds regnskabsaflæggelse (årlig, halvårlig eller kvartalsvis) må dog ikke påvirke målingen af årets resultat. For at opnå dette skal målingen i forbindelse med delårsregnskaber foretages på et år-til-dato-grundlag«.

4.

Det anføres i IAS 36, afsnit 124: »Tab ved værdiforringelse indregnet for goodwill skal ikke tilbageføres i et efterfølgende regnskabsår«.

5.

Det anføres i IAS 39, afsnit 69: »Tab ved værdiforringelse, som er indregnet i resultatet for en investering i et egenkapitalinstrument, der er klassificeret som disponibelt for salg, skal ikke tilbageføres gennem resultatet«.

6.

IAS 39, afsnit 66, kræver, at tab ved værdiforringelse af finansielle aktiver, der er indregnet til kostpris (såsom et tab ved værdiforringelse af et unoteret egenkapitalinstrument, som ikke er indregnet til dagsværdi, fordi dagsværdien ikke kan måles pålideligt), ikke skal tilbageføres.

7.

Fortolkningsbidraget omhandler følgende problemstilling:

Bør en virksomhed tilbageføre tab ved værdiforringelse, der er indregnet i en delårsperiode, i relation til goodwill og investeringer i egenkapitalinstrumenter og i finansielle aktiver, der er indregnet til kostpris, hvis der ikke ville være indregnet et tab, eller der ville være indregnet et mindre tab, hvis der først var foretaget en vurdering af værdiforringelsen på en efterfølgende balancedag?

Konsensus

8.

En virksomhed må ikke tilbageføre et tab ved værdiforringelse, der er indregnet i en foregående delårsperiode, for så vidt angår goodwill eller en investering i enten et egenkapitalinstrument, eller et finansielt aktiv, der er indregnet til kostpris.

9.

En virksomhed må ikke anvende denne konsensus analogt på andre områder, hvor der er en mulig konflikt mellem IAS 34 og andre standarder.

Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang

10.

Virksomheder skal anvende fortolkningsbidraget for regnskabsår, der begynder 1. november 2006 eller senere. Der tilskyndes til at anvende fortolkningsbidraget før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender fortolkningsbidraget for regnskabsår, der begynder før 1. november 2006, skal den give oplysning om det. En virksomhed skal anvende fortolkningsbidraget på goodwill fremadrettet fra det tidspunkt, hvor den for første gang anvendte IAS 36; den skal anvende fortolkningsbidraget på investeringer i egenkapitalinstrumenter eller i finansielle aktiver, der er indregnet til kostpris, fremadrettet fra det tidspunkt, hvor den for første gang anvendte målingskriterierne i IAS 39.


Top