EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0458

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 458/2007 af 25. april 2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS)( EØS-relevant tekst).

OJ L 113, 30.4.2007, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 182 - 187

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/458/oj

30.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/3


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 458/2007

af 25. april 2007

om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I traktatens artikel 2 nævnes fremme af et højt socialt beskyttelsesniveau som en af Fællesskabets opgaver.

(2)

Det Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000 gav nye impulser til den politiske udveksling mellem medlemsstaterne vedrørende moderniseringen af de sociale beskyttelsesordninger.

(3)

Ved Rådets afgørelse 2004/689/EF (3) blev der nedsat et udvalg for social beskyttelse, som skulle fungere som formidler af samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne om modernisering og forbedring af de sociale beskyttelsesordninger.

(4)

I meddelelse af 27. maj 2003 opstillede Kommissionen en strategi for strømlining af den åbne koordinationsmetode inden for socialpolitikken med henblik på at styrke den sociale beskyttelse og sociale integration inden for Lissabon-strategien. Rådet nåede på sit møde den 20. oktober 2003 til enighed om, at strømliningen skulle træde i kraft fra og med 2006. I denne forbindelse skulle en fælles årsrapport være det vigtigste rapporteringsredskab, som skal samle de vigtigste analyseresultater og politiske budskaber både angående den åbne koordinationsmetode på de forskellige områder, hvor den anvendes, og angående tværgående emner inden for social beskyttelse.

(5)

Med den åbne koordinationsmetode er der kommet ny fokus på behovet for sammenlignelige, aktuelle og pålidelige statistikker inden for socialpolitikken. Der anvendes især sammenlignelige statistikker over social beskyttelse i de fælles årsrapporter.

(6)

Kommissionen (Eurostat) indsamler allerede årlige data om social beskyttelse fra medlemsstaterne på frivillig basis. Dette er blevet fast praksis i medlemsstaterne, og indsamlingen er baseret på fælles metodologiske principper, som skal sikre, at dataene er sammenlignelige.

(7)

Udarbejdelsen af specifikke EF-statistikker er reguleret ved bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (4).

(8)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(9)

Kommissionen bør navnlig have beføjelse til at beslutte, hvilket år der skal være det første, i hvilket der indsamles komplette data for netto sociale ydelser. Kommissionen bør også have beføjelse til at vedtage regler for den detaljerede klassificering af de indberettede data, de definitioner, der skal anvendes, og ajourføring af reglerne for formidling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning og at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(10)

Målet for denne forordning, nemlig at indføre fælles statistiske standarder, som gør det muligt at udarbejde harmoniserede data, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(11)

Der er indledt et samarbejde med Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling inden for netto sociale ydelser.

(12)

Udvalget for det Statistiske Program, der blev nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (6), er blevet hørt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at oprette det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse, i det følgende benævnt »ESSPROS«, idet der fastlægges:

a)

et metodologisk grundlag baseret på fælles standarder, definitioner, klassifikationer og regnskabsregler, som skal anvendes til udarbejdelse af sammenlignelige statistikker til fordel for Fællesskabet

og

b)

tidsfrister for indberetningen af statistiske data udarbejdet i overensstemmelse med ESSPROS.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»EF-statistikker«: statistikker som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 322/97.

b)

»Social beskyttelse«: alle foranstaltninger truffet af offentlige eller private organer for at lette husholdningers og enkeltpersoners byrde i forbindelse med en række nærmere definerede risici eller behov, forudsat at der ikke samtidig foreligger en modydelse eller er tale om en individuel ordning. Listen over risici eller behov, som kan udløse social beskyttelse, er pr. konvention fastsat til følgende: sygdom/sundhedspleje, invaliditet/handicap, alderdom, efterladte, familie/børn, arbejdsløshed, bolig og social udelukkelse ikke andetsteds nævnt.

c)

»Social beskyttelsesordning«: et særskilt sæt regler, som administreres af en eller flere institutionelle enheder, der leverer og finansierer de sociale ydelser.

d)

»Sociale ydelser«: overførsler i kontanter eller naturalier i henhold til sociale beskyttelsesordninger til husholdninger og enkeltpersoner for at lette deres byrde i form af en eller flere definerede risici eller behov.

e)

»Skattefordele«: social beskyttelse, der ydes i form af skattebegunstigelser, der ville kunne betragtes som sociale ydelser, hvis de var blevet leveret som kontante ydelser. Skattebegunstigelser til fremme af ydelsen af social beskyttelse eller fremme af private forsikringsordninger medregnes ikke.

f)

»Netto sociale ydelser«: værdien af sociale ydelser med fradrag af skatter og bidrag til sociale ordninger, der betales af ydelsesmodtagerne, suppleret med værdien af skattefordele.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1.   Statistikkerne vedrørende basissystemet i ESSPROS omfatter de finansielle strømme af udgifter og indtægter inden for social beskyttelse.

Disse data indberettes for de enkelte sociale beskyttelsesordninger. For hver ordning indberettes detaljerede data om udgifter og indtægter i overensstemmelse med ESSPROS-klassifikationen.

Med hensyn til kvantitative data for hver ordning og de detaljerede ydelser, er de data, der skal indberettes i forbindelse med den aggregerede klassifikation, samt ordningen for levering og formidling af data fastlagt i bilag I, punkt 1. Med hensyn til kvalitative oplysninger for hver ordning og de detaljerede ydelser, er de omfattede emner og ordningen for levering af data, opdatering af kvalitative oplysninger og formidling fastlagt i bilag I, punkt 2.

Det første år, der indsamles data for, er 2008.

2.   Ud over data til ESSPROS-basissystemet indberettes data til moduler vedrørende yderligere statistiske oplysninger om pensionsmodtagere og netto sociale ydelser.

Artikel 4

Modul om pensionsmodtagere

1.   Der indføres i basissystemet et modul om pensionsmodtagere fra det første år, indsamlingen af data i henhold til denne forordning finder sted. De omfattede emner samt ordningen for leveringen og formidlingen af data er fastlagt i bilag II.

2.   Det første år, der indsamles data for, er 2008.

Artikel 5

Modul om netto sociale ydelser

1.   Med henblik på indførelse af et modul om netto sociale ydelser foretager alle medlemsstater inden udgangen af 2008 en pilotdataindsamling for 2005. De omfattede emner samt ordningen for leveringen af data er fastlagt i bilag III.

2.   På grundlag af en sammenfatning af resultaterne af denne nationale pilotdataindsamling og under forudsætning af, at resultatet af et meget stort flertal af disse pilotundersøgelser er positivt, træffes der efter forskriftsproceduren med kontrol som nævnt i artikel 8, stk. 3, beslutning om foranstaltningerne med henblik på iværksættelse af en komplet dataindsamling efter dette modul. Denne komplette dataindsamling iværksættes tidligst i 2010.

Artikel 6

Datakilder

Statistikkerne for social beskyttelse baseres på følgende datakilder i det omfang, de er tilgængelige i medlemsstaterne, og i overensstemmelse med national lovgivning og praksis:

a)

registre og andre administrative kilder

b)

undersøgelser

c)

skøn.

Artikel 7

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Foranstaltningerne til gennemførelse af denne forordning tager hensyn til resultaterne af en cost-benefit-analyse, og omfatter basissystemet i ESSPROS, jf. bilag I, modulet om pensionsmodtagere, jf. bilag II, og modulet om netto sociale ydelser, jf. artikel 5.

2.   Foranstaltningerne vedrørende indberetningsformatet, de resultater, der skal indberettes og kriterierne for måling af kvaliteten, vedtages efter forskriftsproceduren, jf. artikel 8, stk. 2.

3.   Foranstaltninger vedrørende beslutningen om det første år, der indsamles komplette data for, og foranstaltninger vedrørende den detaljerede klassificering af de omfattede data, de definitioner, der skal anvendes, og ajourføring af reglerne for formidling, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 8, stk. 3. Disse foranstaltninger har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, bl.a. i form af tilføjelser.

Artikel 8

Procedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. april 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

G. GLOSER

Formand


(1)  EUT C 309 af 16.12.2006, s. 78.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 30.11.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.3.2007.

(3)  EUT L 314 af 13.10.2004, s. 8.

(4)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG I

BASISSYSTEMET I ESSPROS

1.   Kvantitative data efter ordning og detaljerede ydelser

Indberettede data

For så vidt angår den aggregerede klassifikation indberettes følgende data:

Udgifter

1.1.1.1.   Sociale ydelser klassificeret efter:

a)

funktioner (risici eller behov)

og

b)

for hver funktion foretages to opdelinger: behovsvurderede og ikke-behovsvurderede ydelser, kontante ydelser (fordelt efter periodiske ydelser og engangsydelser) og ydelser i naturalier.

1.1.1.2.   Administrationsomkostninger

1.1.1.3.   Overførsler til andre ordninger

1.1.1.4.   Andre udgifter

Indtægter

1.1.2.1.   Bidrag til sociale ordninger

1.1.2.2.   Bidrag fra det offentlige

1.1.2.3.   Overførsler fra andre ordninger

1.1.2.4.   Andre indtægter

De omfattede data (for så vidt angår den detaljerede klassifikation) fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 8, stk. 3.

1.2.   Udarbejdelse af data

Statistikkerne udarbejdes hvert år. Dataene refererer til kalenderåret i henhold til national praksis. Sidste frist for indberetning af data for år N sammen med eventuelle reviderede data fra foregående år er den 30. juni i år N + 2.

1.3.   Formidling

Kommissionen (Eurostat) offentliggør data om udgifter til social beskyttelse for samtlige ordninger for år N senest den 31. oktober i år N + 2. Kommissionen (Eurostat) videregiver samtidig detaljerede data for hver ordning til bestemte brugere (nationale institutioner, der indsamler ESSPROS-data, afdelinger i Kommissionen og internationale institutioner). Disse brugere vil kun få tilladelse til at offentliggøre data om grupper af ordninger.

2.   Kvalitative oplysninger efter ordning og detaljerede ydelser

2.1.   Omfattede emner

For hver ordning skal de kvalitative oplysninger indeholde en generel beskrivelse af ordningen, en detaljeret beskrivelse af ydelserne og oplysninger om nye ændringer og reformer.

2.2.   Udarbejdelse af data og ajourføring af kvalitative oplysninger

Den årlige ajourføring af et komplet sæt allerede leverede kvalitative oplysninger begrænses til ændringer i det sociale beskyttelsessystem og indberettes sammen med de kvantitative data.

2.3.   Formidling

Kommissionen (Eurostat) offentliggør kvalitative oplysninger efter ordning senest den 31. oktober i år N + 2.


BILAG II

MODUL OM PENSIONSMODTAGERE

1.   Omfattede kategorier af ydelser

Modulet omfatter data om pensionsmodtagere, der defineres som modtagere af en eller flere af følgende periodiske kontante ydelser via en social beskyttelsesordning:

a)

invalidepension

b)

førtidspension som følge af nedsat erhvervsevne

c)

alderspension

d)

forventet alderspension før pensionsalderen

e)

delpension

f)

pension til efterladte

g)

førtidspension som følge af arbejdsmarkedsforhold.

2.   Udarbejdelse af data

Statistikkerne udarbejdes hvert år. Dataene er bestandsdata ved kalenderårets afslutning. Sidste frist for indberetning af data for år N er den 31. maj i år N + 2 opdelt efter:

a)

social beskyttelsesordning

b)

køn for totalen af samtlige ordninger.

3.   Formidling

Kommissionen (Eurostat) offentliggør data for samtlige ordninger for år N senest den 31. oktober i år N + 2. Kommissionen (Eurostat) offentliggør samtidig detaljerede data for hver ordning til bestemte brugere (nationale institutioner, der udarbejder ESSPROS-data, afdelinger i Kommissionen og internationale institutioner). Disse brugere vil kun få tilladelse til at offentliggøre data om grupper af ordninger.

Kommissionen (Eurostat) offentliggør og videreformidler til bestemte brugere (nationale institutioner, der udarbejder ESSPROS-data, afdelinger i Kommissionen og internationale institutioner) det samlede tal for hver af de syv kategorier for år N senest den 31. oktober i år N + 2.


BILAG III

PILOTDATAINDSAMLING OM NETTO SOCIALE YDELSER

1.   Omfattede emner

Denne indsamling vedrører beregningen af netto sociale ydelser.

2.   Udarbejdelse af data

Den passende andel af personindkomstskat og bidrag til sociale ordninger, som sociale ydelser er pålagt for 2005, skal anføres efter de forskellige former for kontante sociale ydelser, fortrinsvis yderligere underopdelt i grupper af ensartet beskattede ordninger. I vanskelige tilfælde kan resultaterne indberettes efter passende grupper af ydelser, f.eks. samtlige syv pensionskategorier, der er nævnt i bilag II, eller samtlige kontante ydelser for en bestemt funktion. Data om skattefordele anføres for hver ydelse ved hjælp af metoden for mistet skatteindtægt (»revenue forgone«).


Top