EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0073

Kommissionens direktiv 2007/73/EF af 13. december 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozin, pyraclostrobin, thiacloprid og trifloxystrobin (EØS-relevant tekst)

OJ L 329, 14.12.2007, p. 40–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; stiltiende ophævelse ved 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/73/oj

14.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/40


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/73/EF

af 13. december 2007

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozin, pyraclostrobin, thiacloprid og trifloxystrobin

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (1), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (2), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (3), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 91/414/EØF hører det under medlemsstaternes ansvarsområde at godkende plantebeskyttelsesmidler til anvendelse på specifikke afgrøder. Sådanne godkendelser skal bygge på en vurdering af virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og miljøpåvirkningen. Ved vurderingerne skal der tages hensyn til elementer som sprøjteførerens og andre tilstedeværendes eksponering og virkninger på jord-, vand- og luftmiljøet samt virkningerne på dyr og mennesker via indtag af restkoncentrationer på behandlede afgrøder.

(2)

Maksimalgrænseværdierne afspejler anvendelsen af de minimumsmængder af pesticider, der skal til for at opnå effektiv plantebeskyttelse, anvendt på en sådan måde, at der opnås den lavest mulige, toksikologisk acceptable restkoncentration, især med hensyn til den skønnede indtagelse gennem føden.

(3)

I afventning af ansøgerens data for atrazin blev der ved Kommissionens direktiv 2007/7/EF (4) indsat midlertidige maksimalgrænseværdier for dette stof i direktiv 86/362/EØF. Nærmere undersøgelser viste, at der var behov for at bruge mere tid på tilvejebringelse af forsøgsdata. Gyldigheden af de midlertidige maksimalgrænseværdier for atrazin bør derfor forlænges.

(4)

Maksimalgrænseværdier for pesticider, der er omfattet af direktiv 90/642/EØF, skal løbende vurderes og kan ændres under hensyntagen til nye eller ændrede anvendelser. Kommissionen har modtaget oplysninger om nye eller ændrede anvendelser, som kan formodes at ville betyde ændrede restkoncentrationer af acetamiprid, deltamethrin, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozin, pyraclostrobin, thiacloprid og trifloxystrobin.

(5)

En medlemsstat har underrettet Kommissionen om dens ønske om at revidere de nationale maksimalgrænseværdier for imazalil i henhold til artikel 8 i direktiv 90/642/EØF af bekymring for forbrugernes indtagelse af dette stof. Forslag til revision af EF-maksimalgrænseværdierne er blevet forelagt Kommissionen.

(6)

Forbrugernes livslange eksponering for de i dette direktiv nævnte pesticider via fødevarer, der kan indeholde restkoncentrationer heraf, er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der følges i Fællesskabet, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen (5). Maksimalgrænseværdierne for de pågældende pesticider bør fastsættes på grundlag af denne vurdering/evaluering, så det sikres, at det acceptable daglige indtag ikke overskrides.

(7)

Der er fastsat en akut referencedosis (ARfD) for acetamiprid, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pymetrozin, pyraclostrobin og thiacloprid. Den akutte eksponering af forbrugerne via hver af de fødevarer, der kan indeholde restkoncentrationer af disse pesticider, er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der for øjeblikket følges i Fællesskabet, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen. Der er taget hensyn til udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Planter, især råd og henstillinger om beskyttelse af forbrugere af fødevarer, der er behandlet med pesticider (6). På grundlag af vurderingen af indtaget gennem føden bør maksimalgrænseværdierne for disse pesticider fastsættes, så det sikres, at ARfD ikke overskrides. Med hensyn til de øvrige stoffer har en vurdering af de disponible oplysninger vist, at der ikke er behov for en ARfD, og at det derfor ikke er nødvendigt med en vurdering af virkningerne på kort sigt.

(8)

Maksimalgrænseværdierne bør sættes til bestemmelsesgrænseværdien, hvis anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til godkendte anvendelsesformål ikke medfører påviselige pesticidrester i eller på fødevaren, eller hvis der ikke er nogen godkendte anvendelsesformål, eller hvis de anvendelsesformål, der er godkendt af medlemsstaterne, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data, eller hvis anvendelsesformål i tredjelande, der medfører restkoncentrationer i eller på fødevarer, som kan blive bragt i omsætning på Fællesskabets marked, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data.

(9)

Fastsættelse eller ændring af midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for acetamiprid, indoxacarb, pyraclostrobin, thiacloprid og trifloxystrobi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til samme direktivs bilag VI. Fire år anses for at være en tilstrækkelig lang periode til at tillade yderligere anvendelsesformål for disse stoffer. Derefter bør de midlertidige EF-maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive.

(10)

Det er derfor nødvendigt at ændre de maksimalgrænseværdier, der er indeholdt i direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF, for at sikre passende overvågning af og kontrol med de pågældende plantebeskyttelsesmidlers anvendelse og for at beskytte forbrugerne. Maksimalgrænseværdier, der allerede er fastsat i bilagene til disse direktiver, bør ændres. Hvor der endnu ikke er fastsat maksimalgrænseværdier, bør sådanne nu fastsættes for første gang.

(11)

EF's handelspartnere er blevet konsulteret om de nye maksimalgrænseværdier via Verdenshandelsorganisationen, og der er taget hensyn til deres kommentarer til disse grænseværdier.

(12)

Direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 86/362/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 2

Direktiv 90/642/EØF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 14. juni 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, undtagen bestemmelserne for deltamethrin og atrazin, som de vedtager og offentliggør senest den 18. december 2007, og for imazalil, som de vedtager og offentliggør senest den 14. september 2008. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 15. juni 2008, undtagen bestemmelserne for deltamethrin og atrazin, som anvendes fra den 19. december 2007, og for imazalil, som anvendes senest den 15. september 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/62/EF (EUT L 260 af 5.10.2007, s. 4).

(2)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/62/EF.

(3)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/52/EF (EUT L 214 af 17.8.2007, s. 3).

(4)  EUT L 43 af 15.2.2007, s. 19.

(5)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen i 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(6)  Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter af 14. juli 1998 om spørgsmål vedrørende ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF. Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om variable restkoncentrationer af pesticider i frugt og grøntsager af 14. juli 1998 — http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


BILAG I

I del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF affattes oplysningerne om atrazin således:

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg

»Atrazin

0,1 (1) KORN


(1)  Midlertidig maksimalgrænseværdi, som gælder indtil den 1. juni 2009 (indtil ansøgeren forelægger data om restkoncentrationer).«


BILAG II

I del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF affattes oplysningerne om acetamiprid, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozin, pyraclostrobin, thiacloprid og trifloxystrobin således:

 

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV

»Acetamiprid

Deltamethrin

(cis-deltamethrin) (2)

Imazalil

Indoxacarb som summen af S- og R-isomerer

Pendimethalin

Pymetrozin

Pyrachostrobin

Thiacloprid

Trifloxystrobin

1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

i)

CITRUSFRUGTER

1 (3)

0,05 (1)

5

0,02 (1)  (3)

 

0,3

1 (3)

0,02 (1)  (3)

0,3 (3)

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompelmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

TRÆNØDDER (også afskallede)

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (3)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

1 (3)

 

 

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

1 (3)

 

2

 

 

0,02 (1)

0,3 (3)

0,3 (3)

0,5 (3)

Æbler

 

0,2

 

0,5 (3)

 

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

0,1

 

0,3 (3)

 

 

 

 

 

iv)

STENFRUGTER

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

Abrikoser

0,1 (3)

 

 

0,3 (3)

 

0,05

0,2 (3)

0,3 (3)

1 (3)

Kirsebær

0,2 (3)

0,2

 

 

 

 

0,3 (3)

0,3  (3)

1 (3)

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

0,1 (3)

 

 

0,3 (3)

 

0,05

0,2 (3)

0,3 (3)

1 (3)

Blommer

0,02 (3)

 

 

 

 

 

0,1 (3)

0,1 (3)

0,2 (3)

Andre

0,01 (1)  (3)

0,1

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

v)

BÆR OG SMÅ FRUGTER

0,01 (1)  (3)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

0,2

 

2 (3)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (3)

5 (3)

Spisedruer

 

 

 

 

 

 

1 (3)

 

 

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

2 (3)

 

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

 

0,2

 

0,02 (1)  (3)

 

0,5

0,5 (3)

0,5 (3)

0,5 (3)

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

1 (3)

0,02 (1)  (3)

Brombær

 

0,5

 

 

 

3

1  (3)

 

 

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindbær

 

0,5

 

 

 

3

1  (3)

 

 

Andre

 

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

 

 

 

 

 

 

 

1 (3)

 

Blåbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

0,5

 

1 (3)

 

0,5

2  (3)

 

1 (3)

Stikkelsbær

 

0,2

 

1 (3)

 

0,5

 

 

1 (3)

Andre

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,5  (3)

 

0,02 (1)  (3)

e)

Vildtvoksende bær og frugter

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

vi)

DIVERSE FRUGTER

0,01 (1)  (3)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananer

 

 

2

0,2  (3)

 

 

 

 

0,05 (3)

Dadler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchiblommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangofrugter

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

 

0,5  (3)

Spiseoliven

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Oliven (oliefremstilling)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

0,5  (3)

1 (3)

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

2.   

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

Rødbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

 

 

 

 

0,2

 

0,1 (3)

 

0,05 (3)

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoldselleri

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

Peberrod

 

 

 

 

0,2

 

0,3 (3)

 

 

Jordskokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinakker

 

 

 

 

0,2

 

0,3 (3)

 

 

Persillerod

 

 

 

 

0,2

 

0,1  (3)

 

 

Radiser

 

 

 

0,2  (3)

 

 

 

 

 

Skorzonerrod

 

 

 

 

 

 

0,1  (3)

 

 

Batater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majroer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

ii)

LØG

0,01 (1)  (3)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Hvidløg

 

0,1

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

Løg, alm.

 

0,1

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

Skalotteløg

 

0,1

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

Forårsløg

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

0,1 (3)

0,3

0,5

0,5 (3)

 

0,5

0,2 (3)

0,5 (3)

0,5 (3)

Peberfrugter

0,3 (3)

 

 

0,3 (3)

 

1

0,5 (3)

1 (3)

0,3  (3)

Auberginer

0,1 (3)

0,3

 

0,5 (3)

 

0,5

0,2 (3)

0,5 (3)

 

Okra

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

Andre

0,01 (1)  (3)

0,2

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

0,3 (3)

0,2

0,2

0,2 (3)

 

0,5

0,02 (1)  (3)

0,3 (3)

0,2 (3)

Agurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drueagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

0,01 (1)  (3)

0,2

 

0,1 (3)

 

0,2

0,02 (1)  (3)

 

 

Meloner

 

 

2

 

 

 

 

0,2 (3)

0,3 (3)

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

0,2

Andre

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

d)

Sukkermajs

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

iv)

KÅL

0,01 (1)  (3)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

a)

Blomsterkål

 

0,1

 

0,3 (3)

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,02 (1)  (3)

 

Broccoli (herunder calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (3)

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (3)

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

b)

Hovedkål

 

0,1

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,2  (3)

Rosenkål

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

Hvid- og rødkål

 

 

 

3 (3)

 

0,05

0,2 (3)

 

 

Andre

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

 

c)

Bladkål

 

0,5

 

 

 

0,2

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

Kinakål

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

 

Grønkål

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

 

d)

Kålrabi

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

v)

BLADGRØNT-SAGER OG FRISKE URTER

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (3)

a)

Salat og lignende

 

0,5

 

 

 

2

 

2 (3)

 

Karse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårsalat

5 (3)

 

 

1  (3)

 

 

10  (3)

 

 

Hoved- og pluksalat

5 (3)

 

 

2 (3)

 

 

 

 

 

Endivie, bredbladet

5  (3)

 

 

2 (3)

 

 

 

 

 

Rucola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blade og stilke af kål (herunder majroetoppe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

2 (3)

 

 

b)

Spinat og lignende

0,01 (1)  (3)

0,5

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

Spinat

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Bladbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

 

c)

Brøndkarse

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

d)

Julesalat

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

e)

Urter

 

0,5

 

2 (3)

 

1

2 (3)

3 (3)

 

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persille

5  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

0,01 (1)  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

BÆLGFRUGTER (friske)

0,01 (1)  (3)

0,2

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

1

0,02 (1)  (3)

 

 

Bønner (med bælg)

 

 

 

 

 

 

 

1 (3)

0,5 (3)

Bønner (uden bælg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ærter (med bælg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ærter (uden bælg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

0,01 (1)  (3)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

Asparges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selleri

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

Fennikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiskokker

 

0,1

 

0,1 (3)

 

 

 

 

 

Porrer

 

0,2

 

 

 

 

0,5 (3)

 

0,2  (3)

Rabarber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

viii)

SVAMPE

0,01 (1)  (3)

0,05

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Svampe, dyrkede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Svampe, vildtvoksende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bælgplanter

0,01 (1)  (3)

1

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

0,02 (1)

0,3 (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Bønner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ærter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oliefrø

 

 

0,05 (1)

 

0,1 (1)

 

0,02 (1)  (3)

 

0,05 (1)  (3)

Hørfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordnødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmuefrø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesamfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solsikkefrø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapsfrø

 

0,1

 

 

 

 

 

0,3 (3)

 

Sojabønner

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

 

Sennepsfrø

 

0,1

 

 

 

 

 

0,2  (3)

 

Bomuldsfrø

0,02 (3)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

Hampefrø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Græskarkerner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (3)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)  (3)

 

5.

Kartofler

0,01 (1)  (3)

0,05 (1)

3

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Nye kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisekartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

0,1 (1)  (3)

5

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

7.

Humle (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

0,1 (1)  (3)

5

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)

15

10 (3)

0,05 (1)  (3)

30 (3)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Midlertidig maksimalgrænseværdi, som gælder indtil den 1. november 2008 (indtil det dossier, der er omhandlet i bilag III til direktiv 91/414/EØF, er blevet revurderet, og de pågældende deltamethrin-formuleringer er blevet registreret på ny i medlemsstaterne).

(3)  Angiver den midlertidige maksimalgrænseværdi, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF.«


Top