EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0062

Kommissionens direktiv 2007/62/EF af 4. oktober 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af bifenazat, pethoxamid, pyrimethanil og rimsulfuron (EØS-relevant tekst)

OJ L 260, 5.10.2007, p. 4–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; stiltiende ophævelse ved 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/62/oj

5.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 260/4


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/62/EF

af 4. oktober 2007

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af bifenazat, pethoxamid, pyrimethanil og rimsulfuron

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (1), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (2), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (3), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Følgende aktivstoffer er blevet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF: pyrimethanil, pethoxamid, bifenazat og rimsulfuron ved Kommissionens direktiv 2006/74/EF (4), 2006/41/EF (5), 2005/58/EF (6) og 2006/39/EF (7).

(2)

Optagelsen af disse aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF var baseret på en vurdering af de forelagte oplysninger om det foreslåede anvendelsesformål. Nogle medlemsstater har forelagt oplysninger om anvendelsesformålet i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i samme direktiv. De foreliggende oplysninger er blevet gennemgået og er tilstrækkelige til, at der kan fastsættes visse maksimalgrænseværdier.

(3)

Findes der ingen EF-maksimalgrænseværdi eller midlertidig maksimalgrænseværdi, skal medlemsstaterne fastsætte en midlertidig national maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF, inden plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, kan godkendes.

(4)

EF-maksimalgrænseværdierne og de grænseværdier, der anbefales af Codex Alimentarius, fastsættes og vurderes efter de samme procedurer. Der findes flere Codex-maksimalgrænseværdier for bifenazat. De maksimalgrænseværdier, der er baseret på Codex-maksimalgrænseværdier, er blevet vurderet med hensyn til risiciene for forbrugerne. Der er ikke fastslået nogen risiko ved anvendelse af de toksikologiske endpoints, der er baseret på undersøgelser, som Kommissionen har kendskab til.

(5)

I Kommissionens reviderede vurderingsrapporter, der blev udarbejdet med henblik på optagelse af de pågældende aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF, fastsættes det acceptable daglige indtag (ADI) og eventuelt den akutte referencedosis (ARfD) for de pågældende stoffer. Forbrugernes eksponering for fødevarer behandlet med de pågældende aktivstoffer er blevet vurderet efter de gældende fællesskabsprocedurer. Det er sket under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen (8), og udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter (9) om den anvendte metodologi. Det konkluderes, at de foreslåede maksimalgrænseværdier ikke vil medføre overskridelse af ADI eller ARfD.

(6)

For at beskytte forbrugerne mod at blive eksponeret for restkoncentrationer ved uautoriseret anvendelse af plantebeskyttelsesmidler bør der fastsættes midlertidige maksimalgrænseværdier svarende til bestemmelsesgrænseværdien for de pågældende produkt-/pesticidkombinationer.

(7)

Fastsættelsen af midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for de pågældende stoffer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til dets bilag VI. Fire år anses for at være en tilstrækkelig lang periode til at fastsætte yderligere anvendelsesformål for de pågældende aktivstoffer. Derefter bør de midlertidige maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive.

(8)

Det er derfor nødvendigt at ændre de maksimalgrænseværdier, der er indeholdt i bilagene til direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF, for at sikre passende overvågning af og kontrol med forbuddet mod deres anvendelse og for at beskytte forbrugerne.

(9)

Direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 86/362/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 2

Bilag II til direktiv 90/642/EØF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 5. april 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 6. april 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/57/EF (EUT L 243 af 18.9.2007, s. 61).

(2)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved direktiv 2007/57/EF.

(3)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/52/EF (EUT L 214 af 17.8.2007, s. 3).

(4)  EUT L 235 af 30.8.2006, s. 17.

(5)  EUT L 187 af 8.7.2006, s. 24.

(6)  EUT L 246 af 22.9.2005, s. 17.

(7)  EUT L 104 af 13.4.2006, s. 30.

(8)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen i 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(9)  Den Videnskabelige Komité for Planters udtalelse af 14. juli 1998 om spørgsmål vedrørende ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


BILAG I

I del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF indsættes følgende oplysninger om bifenazat, pethoxamid, pyrimethanil og rimsulfuron:

»Pesticidrester

Maksimalgrænseværdi i mg/kg

Bifenazat

0,01 (1)  (2)

KORN

Pethoxamid

0,01 (1)  (2)

KORN

Pyrimethanil

0,05 (1)  (2)

KORN

Rimsulfuron

0,05 (1)  (2)

KORN


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 25. oktober 2011.«


BILAG II

I del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF indsættes følgende oplysninger om bifenazat, pethoxamid, pyrimethanil og rimsulfuron:

 

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV

Bifenazat

Pethoxamid

Pyrimethanil

Rimsulfuron

1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder

 

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

i)

CITRUSFRUGTER

0,01 (1)  (2)

 

10 (2)

 

Grapefrugter

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

Limefrugter

 

 

 

 

Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)

 

 

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

Pompelmus

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

ii)

TRÆNØDDER (også afskallede)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Mandler

 

 

0,2 (2)

 

Paranødder

 

 

 

 

Cashewnødder

 

 

 

 

Kastanjer

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

Pekannødder

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

0,2 (2)

 

Valnødder

 

 

 

 

Andre

 

 

0,05 (1)  (2)

 

iii)

KERNEFRUGTER

0,01 (1)  (2)

 

5 (2)

 

Æbler

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

Kvæder

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

iv)

STENFRUGTER

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Abrikoser

 

 

3 (2)

 

Kirsebær

 

 

 

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

 

10 (2)

 

Blommer

 

 

3 (2)

 

Andre

 

 

0,05 (1)  (2)

 

v)

BÆR OG SMÅ FRUGTER

 

 

 

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,01 (1)  (2)

 

5 (2)

 

Spisedruer

 

 

 

 

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

2 (2)

 

5 (2)

 

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Brombær

 

 

10 (2)

 

Korbær

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

Hindbær

 

 

10 (2)

 

Andre

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

0,01 (1)  (2)

 

5 (2)

 

Blåbær

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

 

 

Stikkelsbær

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

e)

Vildtvoksende bær og frugter

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

vi)

DIVERSE FRUGTER

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Avocadoer

 

 

 

 

Bananer

 

 

0,1 (2)

 

Dadler

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

Litchiblommer

 

 

 

 

Mangofrugter

 

 

 

 

Spiseoliven

 

 

 

 

Oliven (oliefremstilling)

 

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

Passionsfrugter

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

Granatæbler

 

 

 

 

Andre

 

 

0,05 (1)  (2)

 

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

 

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Rødbeder

 

 

 

 

Gulerødder

 

 

1 (2)

 

Maniok

 

 

 

 

Knoldselleri

 

 

 

 

Peberrod

 

 

 

 

Jordskokker

 

 

 

 

Pastinakker

 

 

 

 

Persillerod

 

 

 

 

Radiser

 

 

 

 

Skorzonerrod

 

 

 

 

Batater

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

Majroer

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

Andre

 

 

0,05 (1)  (2)

 

ii)

LØG

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Hvidløg

 

 

 

 

Løg

 

 

0,1 (2)

 

Skalotteløg

 

 

 

 

Forårsløg

 

 

 

 

Andre

 

 

0,05 (1)  (2)

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

 

 

 

a)

Solanacea

 

 

 

 

Tomater

0,5 (2)

 

1 (2)

 

Peberfrugter

2 (2)

 

2 (2)

 

Auberginer

0,5 (2)

 

1 (2)

 

Okra

 

 

 

 

Andre

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

0,3 (2)

 

1 (2)

 

Agurker

 

 

 

 

Drueagurker

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

Meloner

 

 

 

 

Græskar

 

 

 

 

Vandmeloner

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

d)

Sukkermajs

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

iv)

KÅL

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

a)

Blomsterkål

 

 

 

 

Broccoli (herunder calabrese)

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

b)

Hovedkål

 

 

 

 

Rosenkål

 

 

 

 

Hvid- og rødkål

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

c)

Bladkål

 

 

 

 

Kinakål

 

 

 

 

Grønkål

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

d)

Kålrabi

 

 

 

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

0,01 (1)  (2)

 

 

 

a)

Salat og lign.

 

 

 

 

Karse

 

 

 

 

Vårsalat

 

 

 

 

Hoved- og pluksalat

 

 

10 (2)

 

Endivie, bredbladet

 

 

 

 

Rucola

 

 

 

 

Blade og stilke af kål (herunder majroetoppe)

 

 

 

 

Andre

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Spinat og lignende

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Spinat

 

 

 

 

Bladbeder

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

c)

Brøndkarse

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Julesalat

 

 

0,05 (1)  (2)

 

e)

Urter

 

 

3 (2)

 

Kørvel

 

 

 

 

Purløg

 

 

 

 

Persille

 

 

 

 

Selleriblade

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

vi)

BÆLGFRUGTER (friske)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Bønner (med bælg)

 

 

2 (2)

 

Bønner (uden bælg)

 

 

 

 

Ærter (med bælg)

 

 

 

 

Ærter (uden bælg)

 

 

0,2 (2)

 

Andre

 

 

0,05 (1)  (2)

 

vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Asparges

 

 

 

 

Kardoner

 

 

 

 

Selleri

 

 

 

 

Fennikel

 

 

 

 

Artiskokker

 

 

 

 

Porrer

 

 

1 (2)

 

Rabarber

 

 

 

 

Andre

 

 

0,05 (1)  (2)

 

viii)

SVAMPE

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

a)

Svampe, dyrkede

 

 

 

 

b)

Svampe, vildtvoksende

 

 

 

 

3.

Bælgplanter

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,5 (2)

0,05 (1)  (2)

Bønner

 

 

 

 

Linser

 

 

 

 

Ærter

 

 

 

 

Lupiner

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

4.

Oliefrø

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Hørfrø

 

 

 

 

Jordnødder

 

 

 

 

Valmuefrø

 

 

 

 

Sesamfrø

 

 

 

 

Solsikkefrø

 

 

 

 

Rapsfrø

 

 

 

 

Sojabønner

 

 

 

 

Sennepsfrø

 

 

 

 

Bomuldsfrø

 

 

 

 

Hampefrø

 

 

 

 

Græskarkerner

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

5.

Kartofler

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Nye kartofler

 

 

 

 

Spisekartofler

 

 

 

 

6.

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (2)

7.

Humle (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 25. oktober 2011.«


Top